Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. Paweł Felis, prof. SGH

 
 

 Biogram

 
dr hab. Paweł Felis, prof.SGH - absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1993), doktor nauk ekonomicznych (2001), zatrudniony w SGH od 1993r., obecnie na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Finansów. Autor i współautor około 70 publikacji. Zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na trzech obszarach dociekań naukowych: teoria i praktyka podatków majątkowych, ze szczególnym uwzględnieniem podatków obciążających posiadane przez przedsiębiorców nieruchomości; problematyka opodatkowania działalności przedsiębiorstwa; ocena efektywności projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw. Wypromował na SGH około 120 licencjatów i magistrów. Kilkakrotnie znalazł się na liście TOP 10 - dziesięciu najlepszych w ocenie studentów wykładów prowadzonych w SGH. Członek Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości. Przez całą swoją aktywność zawodową zainteresowania naukowe łączy z pracą w praktyce gospodarczej (Bank Pekao SA w Warszawie, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu).   

 

 Publikacje

 
PUBLIKACJE (wybrane):
Autorstwo monografii: 
 • Elementy teorii i praktyki podatków majątkowych. Poszukiwanie ładu w opodatkowaniu nieruchomości w Polsce z perspektywy przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego, SGH, Warszawa 2012.    
Autorstwo rozdziału w monografiach: 
 • Obciążenia finansowe wyniku finansowego przedsiębiorstw w latach 1996-2001, w: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności, t. II, Finanse przedsiębiorstw. Finanse publiczne i podatki, praca zbiorowa pod redakcją         K. Znanieckiej, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2002,  
 •  Zmiany konstrukcyjne instrumentów fiskalnych w oddziaływaniu na małe i średnie przedsiębiorstwa, w: Finanse przedsiębiorstw wobec procesów globalizacji, redakcja naukowa L. Pawłowicz, R. Wierzba, Gdańska Akademia Bankowa, Warszawa 2003, współautor J. Ickiewicz,  
 • Zmiany w konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych i propozycje zmian, w: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej. Tom I Finanse publiczne, pod redakcją S. Owsiaka, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2004, współautor J. Ickiewicz,  
 • Dylematy związane z oddziaływaniem podatków dochodowych na gospodarkę finansową przedsiębiorstwa, w: Problemy finansów przedsiębiorstwa w teorii i praktyce, pod redakcją J. Ickiewicz, SGH, Warszawa 2004,  
 • Rola i znaczenie systemu opodatkowania dochodów w działalności małych przedsiębiorstw w Polsce, w: Polityka finansowa Polski wobec aktualnych i przyszłych wyzwań, tom II, redakcja naukowa J. Kulawik, E. Mazurkiewicz, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2005,  
 • Opodatkowanie według zasad ogólnych, liniowe czy ryczałtowe – dylematy wyboru małych i średnich przedsiębiorstw, w: Finanse przedsiębiorstwa, redakcja naukowa P. Kapuś, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006,   
 • Wpływ podatku od towarów i usług na sytuację finansową małych i średnich przedsiębiorstw, w: W stronę teorii i praktyki finansów, pod redakcją naukową  J. Ostaszewskiego i M. Zaleskiej, SGH, Warszawa 2006,  
 • Obciążenia przedsiębiorstw podatkami lokalnymi – wybrane problemy, w: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń, redakcja naukowa B. Kołosowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2008,  
 • Za i przeciw ryczałtowemu opodatkowaniu dochodów osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w: O nowy ład gospodarczy w Polsce, pod redakcją naukową R. Bartkowiaka i J. Ostaszewskiego, SGH, Warszawa 2008,  
 • Czynniki wpływające na efektywność inwestycji rzeczowych, w: Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach. Finansowanie i działalność inwestycyjna przedsiębiorstw, tom II, praca zbiorowa pod redakcją P. Szczepankowskiego, Vizja Press & IT, Warszawa 2009,  
 • Podatkowe aspekty źródeł finansowania przedsiębiorstw, w: Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie, redaktor naukowy J. Ostaszewski, SGH, Warszawa 2009,  
 • Realizacja podstawowych zasad podatkowych w świetle nowych regulacji w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw podatkami dochodowymi, w: Finanse 2009 – teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw, redaktorzy naukowi A. Bielawska, L. Dorozik, J. Iwin-Garzyńska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009,  
 • Wybrane problemy dyskusyjne z zakresu podatków majątkowych, w: Dylematy i wyzwania finansów publicznych, redaktor naukowy T. Juja, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 2010,  
 • Decentralizacja władztwa podatkowego jako wyzwanie dla reformy systemu podatków lokalnych. Tezy, w: Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych, redakcja naukowa R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, SGH, Warszawa 2011,  
 • W sprawie klasyfikacji podatków majątkowych – podstawowego potencjału dochodowego samorządu terytorialnego, w: Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne, redaktor naukowy L. Patrzałek, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2011,  
 • Teoretyczne i praktyczne aspekty reformowania systemu podatków lokalnych w Polsce, w: Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku, redakcja naukowa R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, SGH, Warszawa 2012,  
 • Opodatkowanie majątku w Europie – współczesne trendy i wyzwania, w: Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej. Ekonomia i finanse, redakcja naukowa R. Bartkowiak, P. Wachowiak, SGH, Warszawa 2013,  
 • Konsekwencje reformy systemu podatków od nieruchomości w Polsce, w: Konsekwencje zmiany obciążeń podatkowych w Polsce, redakcja naukowa: J. Głuchowski, K. Piotrowska-Marczak, J. Fila, Difin, Warszawa 2013.  
Podręczniki: 
 • System finansowy w Polsce. Lata dziewięćdziesiąte, praca zbiorowa pod redakcją naukową B. Pietrzaka i Z. Polańskiego, wydanie drugie, poprawione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, współautor: ·         Elementy finansów przedsiębiorstw (współautorzy: A. Cenkier, G. Gołębiowski).  
 • Finanse przedsiębiorstwa, wydanie drugie zmienione i rozszerzone, praca zbiorowa pod redakcją L. Szyszko i J. Szczepańskiego, PWE, Warszawa 2003, współautor:  Kredytowanie bankowe, Faktoring, Związek gospodarki finansowej przedsiębiorstwa z finansami publicznymi i innymi instytucjami finansowymi, Rola i funkcje polityki monetarnej, Czas i ryzyko w działalności przedsiębiorstwa, Inwestycje rzeczowe: Metody dyskontowe, Metody dyskontowe a przewidywana stopa reinwestycji.  
 • System finansowy w Polsce, redaktorzy naukowi B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, 2004, 2006, współautor:  Przedsiębiorstwa, (współautorzy: A. Cenkier, G. Gołębiowski).  
 • Propedeutyka finansów, pod redakcją naukową L. Szyszko, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2004, współautor: ·         Charakterystyka systemu podatkowego.  
 • Metody i procedury oceny efektywności inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw, Wydawnictwo WSE-I, Warszawa 2005.  
 • Finanse przedsiębiorstwa, wydanie trzecie zmienione i rozszerzone, praca zbiorowa pod redakcją J. Szczepańskiego i L. Szyszko, PWE, Warszawa 2007, współautor: Kredytowanie bankowe,Kredyt bankowy i jego pozyskiwanie przez przedsiębiorstwo, Faktoring, Rola i funkcje polityki monetarnej, Związek gospodarki finansowej przedsiębiorstwa z finansami publicznymi, Czas i ryzyko w działalności przedsiębiorstwa, (współautor D. Redel), Inwestycje rzeczowe: Metody dyskontowe, Metody dyskontowe a przewidywana stopa reinwestycji. .
 • System finansowy w Polsce, tom 2, redaktorzy naukowi B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, współautor:  Przedsiębiorstwa, (współautorzy: A. Cenkier,  G. Gołębiowski).  
 • Podstawy finansów, redakcja naukowa K. Marecki, PWE, Warszawa 2008, współautor: ·         Charakterystyka systemu podatkowego.  
 • Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Difin, Warszawa 2010, (współautorzy: M. Jamroży, J. Szlęzak-Matusewicz): ·Podstawowe elementy opodatkowania,   Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Podatki majątkowe.  
 • VAT w działalności gospodarczej, Difin, Warszawa 2010, (współautorzy:  I. Olchowicz, M. Jamroży, J. Szlęzak-Matusewicz):  Charakterystyka podatków pośrednich ze szczególnym uwzględnieniem podatku od wartości dodanej, ·         Ogólne zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług, Leasing finansowy,Transakcje z państwami trzecimi,Usługi pośrednictwa finansowego, Leasing operacyjny.    
 
Czasopisma recenzowane: 
 • Reakcje przedsiębiorstw na obciążenia podatkowe, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, zeszyt naukowy 22, SGH, Warszawa 2001.  
 • Funkcjonowanie ulg inwestycyjnych w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 1994-1999 – próba oceny, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, zeszyt naukowy 25, SGH, Warszawa 2002.  
 • Przyczynek do dyskusji wokół funkcji podatków, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, zeszyt naukowy 44, SGH, Warszawa 2004.  
 • Ryzyko podatkowe podmiotów powiązanych w konstrukcji podatków dochodowych, , Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, zeszyt naukowy 90, SGH, Warszawa 2008.  
 • Spór wokół podatku liniowego na przykładzie doświadczeń Estonii i Słowacji, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, zeszyt naukowy 94, SGH, Warszawa 2009.  
 • Główne źródła dochodów budżetowych w Polsce, w: Polityka budżetowa, pod redakcją G. Gołębiowskiego, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Warszawa 2010.  
 • Taxing Business in Poland: Taxes Levied on Immovable Property Held, Journal of Management and Financial Sciences, Volume III, Issue 3 (April 2010).  
 • The Financial Independence of Local Self-Government Units in the Acquisition of Sources to Finance Their Activity – The challenges for Self-Government Theory and Practice, Journal of Management and Financial Sciences, Volume IV, Issue 6 (October 2011).    
 
 
 
 

 Kontakt

 
email: pawel.felis@sgh.waw.pl​
 

 PROBLEMATYKA PROPONOWANYCH PRAC DYPLOMOWYCH

 
 • finanse przedsiębiorstw
 • finanse publiczne
 • podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw
 • finansowanie i ocena projektów inwestycyjnych
 • optymalizacja podatkowa
 

 Konsultacje

 
Konsultacje odbywają się na platformie Microsoft Teams  po wcześniejszym kontakcie mailowym.​
 

 Oferta dydaktyczna

 
 • 120200-0123     Finanse przedsiębiorstwa
 • 131430-0123     Ocena projektów inwestycyjnych
 • 131530-0123     Podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw
 • 132500-0123     System podatkowy w Polsce
 • 233990-0420     VAT w działalności gospodarczej
 • Seminarium licencjackie: 194101-0123
 • Seminarium magisterskie: 204101-0123  
 

 BADANIA NAUKOWE:

 
 • Podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw a skutki mikro – i makroekonomiczne”. (badania realizowane w latach 2005-2013). Kierownik badania – prof. dr hab. Janina Ickiewicz. Wybrane części przygotowane przeze mnie: Ocena systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce, Lokalna polityka podatkowa w Polsce, Podatek od nieruchomości w wybranych krajach UE, Wpływ niektórych obciążeń podatkowych na funkcjonowanie sektora MSP, Analiza systemu opodatkowania MSP w Polsce. 
 •  „Ryzyko podatkowe podmiotów powiązanych w konstrukcji podatków dochodowych” (2008).
 • „Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce podatkami majątkowymi” (2009)​
 

 Specjalizacja badawcza

 
 • podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw,
 • zdolność podatkowa i wiarygodność kredytowa przedsiębiorstw,
 • finansowanie i ocena projektów inwestycyjnych,
 • opodatkowanie szczególnych form finansowania przedsiębiorstw​
 

 Adres

 
Instytut Finansów
Zakład Rynków Kapitałowych i Teorii Finansów
ul.Madalińskiego 6/8 pok. 336
02-513 Warszawa
email: if@sgh.waw.pl

sekretariat Instytutu Finansów pok.334 bud.M
22 564-9320/9295​​