Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Agnieszka K.Nowak

 
email: agnieszkak.nowak@sgh.waw.pl
 
 
dr Agnieszka K. Nowak – absolwentka SGH, Wydziału Finansów i Statystyki. Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy (praca w Katedrze Bankowości, Katedrze Ubezpieczeń Gospodarczych a od maja 2013 r. – w Instytucie Finansów SGH), autorka publikacji (z zakresu controllingu bankowego, ryzyka bankowego, zarządzania bankiem oraz edukacji finansowej), a także bankowiec-praktyk (praktyka i praca w instytucjach finansowych, w obszarze controllingu oraz zarządzania ryzykiem finansowym; członek rady nadzorczej biura maklerskiego, staże zagraniczne). Od wielu lat współpracuje z Warszawskim Instytutem Bankowości. Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną na temat oceny efektywności i ryzyka instytucji finansowych. Zainteresowania naukowe: controlling, rachunek efektywności i monitorowanie ryzyka w instytucjach finansowych. W wolnych chwilach: podróże i książki.  
 
SPECJALIZACJA BADAWCZA:
 •   rachunek efektywności w instytucjach finansowych
 •   kontroling bankowy
 •   zarządzanie ryzykiem bankowym
 •   edukacja finansowa i wykluczenia finansowe
 •   rynek usług finansowych  
 
BADANIA NAUKOWE:
Badania statutowe
 • Ocena efektywności produktów zintegrowanych (część IV, pkt 2 w: Kierunki rozwoju rynku usług finansowych w Polsce, Raport, cz. I) (Kierownik badania prof. M.Iwanicz-Drozdowska, współautorzy: A.Lewandowski, I.Schab, D.Kundys, R.Kitala)
 • „Kierunki rozwoju rynku usług finansowych w Polsce” (lata 2007-2008), cz. II" (Kierownik badania prof. M.Iwanicz-Drozdowska, współautor: A.Lewandowski)
 • „Kierunki rozwoju edukacji finansowej w Polsce a budowanie świadomości finansowej Polaków. Raport z badań cz. I” (Kierownik badania prof. M.Iwanicz-Drozdowska, współautorzy: R. Kitala, A. Matuszyk)
 • „Kierunki rozwoju edukacji finansowej w Polsce a budowanie świadomości finansowej Polaków. Raport z badań cz. II” (Kierownik badania prof. M.Iwanicz-Drozdowska, współautorzy: R. Kitala, A. Matuszyk)
 • „Kierunki rozwoju edukacji finansowej w Polsce a budowanie świadomości finansowej Polaków. Raport z badań cz. II” (Kierownik badania prof. M.Iwanicz-Drozdowska, współautorzy: R. Kitala, A. Matuszyk) (kontynuacja)
 • Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych po doświadczeniach kryzysu subprime(kierownik: prof. dr hab. M.Iwanicz-Drozdowska, współautor: A. Matuszyk, A.Nowak), 2011
 • Rynek usług finansowych w Unii Europejskiej – ocena zmian i możliwe kierunki rozwoju po globalnym kryzysie finansowym (Kierownik badania prof. M.Iwanicz-Drozdowska, współautorzy: A. Dobrzańska, M. Iwanicz-Drozdowska, R. Kitala, P. Smaga)
 • Metoda DEA na tle innych metod oceny efektywności instytucji finansowych” Raport z badań (Kierownik badania: Agnieszka K. Nowak, współautor A. Matuszyk) Badania własne
 • „System stóp transferowych w bankach komercyjnych”, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa 2007
 •  „Analiza efektywności wybranych strukturyzowanych produktów finansowych”, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa 2008 Ø  „Czynniki kształtujące rentowność instytucji finansowych w Polsce w latach 2004-2007. Raport z badań” (Kierownik badania prof. M.Iwanicz-Drozdowska, współautor: R.Kitala), Nr 04/E/0060/08, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa 2008
 •  „Wykorzystanie metody DEA do oceny efektywności instytucji finansowych. Raport z badań (Kierownik badania prof. M.Iwanicz-Drozdowska, współautor: A. Matuszyk), 04/E/0053/10, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa 2009
 • „Wykorzystanie metody DEA do oceny efektywności instytucji finansowych. Raport z badań” (Kierownik badania prof. M.Iwanicz-Drozdowska, współautor: A. Matuszyk), 04/E/0053/10, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa 2010  
 
OFERTA DYDAKTYCZNA:
 •   231120-0951 Rachunek efektywności w bankach  (w)
 •   220750-0195 Zarządzanie bankiem (ćwiczenia do wykładu prof. M. Iwanicz-Drozodwskiej) 
 
SYGANTURY SEMINARIÓW DYPLOMOWYCH:
 •   Seminarium Licencjackie:  196071-0951
 •   Seminarium Magisterskie: 296071-0951   
PROBLEMATYKA PROPONOWANYCH PRAC DYPLOMOWYCH:
 •   bankowość,
 •   zarządzanie ryzykiem bankowym,
 •   kontroling w bankach,
 •   rachunek efektywności w bankach,
 •   świadomość i edukacja finansowa,
 •   SOB w instytucjach finansowych,
 •   biuro maklerskie jako podmiot na rynku finansowym,
 •   marketing bankowy.  
 
PUBLIKACJE:
 • Edukacja finansowa - analiza inicjatyw podejmowanych w wybranych krajach wysoko rozwiniętych i w Polsce (współautorzy: M. Iwanicz-Drozdowska, R.Kitala, A.Matuszyk), w: A. Szelągowska (red.), Współczesna bankowość detaliczna, Cedewu, Warszawa 2010,
 • Analiza efektywności zakładów ubezpieczeń działających w Polsce z zastosowaniem metody DEA (współautor: A. Matuszyk), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu "Nauki o Finansach nr 127", Wrocław 2010,
 • Szkoła mądrego pożyczania, Poradnik dla uczestników szkoleń z zakresu edukacji finansowej i zarządzania długiem (współautor: R.Kitala), Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2010 Ø  Edukacja finansowa. Doświadczenia i perspektywy, red. naukowa M.Iwanicz-Drozdowska, (współautorzy: R.Kitala, A.Matuszyk), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011,
 • Ryzyko struktury bilansu, rozdział w: „Zarządzanie ryzykiem bankowym” red. naukowa M.Iwanicz-Drozdowska, (współautorzy: m.in. A.Matuszyk), Poltext, Warszawa 2012, s.197-250
 •  Wykorzystanie metody DEA do oceny efektywności banków komercyjnych (współautor: A. Matuszyk) Bezpieczny Bank, 1/2012 (46), str.57-80
 • Zarządzanie ryzykiem płynności w bankach działających w Polsce w dobie globalnego kryzysu finansowego, „Problemy Zarządzania” Nr 2/2013 (42) „Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczenia”, pismo Wydziału Zarządzania UW, JEL Classification G21 Referaty
 • Analiza efektywności banków działających w Polsce z zastosowaniem metody DEA (współautor: A. Matuszyk), Konferencja Naukowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu „O nowy paradygmat finansów”, publikacja w materiałach konferencyjnych, Poznań czerwiec-lipiec 2010
 • Efficiency analysis of the banks and insurance companies operating in Poland using the DEA method (współautor: A. Matuszyk), referat na konferencji zorganizowanej przez Uniwersidade de Lisboa, 24 th European Conference on Operational Research, Lizbona, lipiec 2010
 • Impact of the global financial crisis on the credit and liquidity risk in the banks operating in Poland (współautor: A. Matuszyk), referat na konferencji zorganizowanej przez Sapienza Universitata di Roma, EURO XXVI: 26th European Congress on Operational Research, Rzym, lipiec 2013,
 • Analiza porównawcza mitygacji ryzyka stopy procentowej w wybranych bankach w Polsce, Konferencja Naukowa Uniwersytetu Gdańskiego, publikacja w materiałach konferencyjnych, Sopot, wrzesień 2013
 • Analiza możliwości zastosowania metody DEA w modelach scoringowych, (współautor: A. Matuszyk), referat na konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach pt. „Innowacje finansowe a wzrost gospodarczy”