Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. Anna Matuszyk

 
 
email: anna.matuszyk@sgh.waw.pl
 
 
dr Anna Matuszyk - pracownik naukowy. Zajmuje się metodami oceny ryzyka kredytowego, w szczególności metodą scoringową, prowadzi badania naukowe, sensu stricte, związane z tą metodą. Brała udział w projektach dotyczących budowy modeli credit scoring dla zagranicznych instytucji finansowych. Autorka również innych publikacji związanych z ryzykiem kredytowym. W trakcie przygotowywania rozprawy habilitacyjnej.  
 
SPECJALIZACJA BADAWCZA:
 •   metody oceny ryzyka kredytowego,
 •   budowa modeli ryzyka kredytowego, w szczególności modeli scoringowych,
 •   zastosowanie analizy przetwarzania i łańcuchów Markova w modelach ryzyka kredytowego.  
 
BADANIA NAUKOWE:
 • „Kierunki rozwoju edukacji finansowej w Polsce a budowanie świadomości finansowej Polaków” (kontynuacja)- kierownik badania:  Prof. dr hab. M.Iwanicz-Drozdowska uczestnicy badania:  dr A.Matuszyk, dr A.Nowak,2010
 • „Wykorzystanie metody DEA do oceny efektywności instytucji finansowych”- kierownik badania:  Prof. dr hab. M.Iwanicz-Drozdowska uczestnicy badania:  dr A.Matuszyk, dr A.Nowak,2010
 • „Porównanie metod: regresji logistycznej i analizy przetrwania w modelach ryzyka kredytowego”- kierownik badania: dr Anna Matuszyk, uczestnicy badania:  dr Anna Matuszyk, 2012
 • „Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych po doświadczeniach kryzysu subprime”- kierownik badania:  Prof. dr hab.  M.Iwanicz-Drozdowska uczestnicy badania:  Dr A.Matuszyk, dr A.Nowak , 2011. 
 • „Możliwości zastosowania modeli scoringowych przy wykrywaniu nadużyć finansowych”- kierownik: dr Anna Matuszyk,   uczestnicy badania:  dr Anna Matuszyk,    dr A.Ptak-Chmielewska, 2013 
 • „Metoda DEA na tle innych metod oceny efektywności instytucji finansowych”-kierownik: dr A.Nowak , uczestnicy badania: dr A.Matuszyk i dr A.Nowak, 2013.  

OFERTA DYDAKTYCZNA:
 •   134160-1111 Credit scoring
 •   136161-1111 Credit scoring
 •   233101-1111 Data Mining  

SYGANTURY SEMINARIÓW DYPLOMOWYCH:
 •   Seminarium Licencjackie:  197241 -1111
 •   Seminarium Magisterskie: 297241 -1111

PROBLEMATYKA PROPONOWANYCH PRAC DYPLOMOWYCH:
 •   default risk,
 •   ryzyko niewypłacalności,
 •   ryzyko kredytowe w bankach,
 •   scoring,
 •   budowa modeli scoringowych dla różnych produktów kredytowych,
 •   credit risk in banks,
 •   building scoring models for different products.

PUBLIKACJE:
Książki:
 • „Credit scoring. Metoda zarządzania ryzykiem kredytowym”, Cedewu, Warszawa 2004 (in Polish)
 •  „Instrumenty bankowości elektronicznej”, Cedewu, Warszawa 2006 (in Polish)
 • "Credit scoring,” Wyd. Cedewu, Warszawa 2008 (in Polish) 
W języku angielskim:
 •  "Comparing debt characteristics and LGD models for different collections policies. International Journal of Forecasting, 28, (1), (2012), 196-203. (doi:10.1016/j.ijforecast.2010.11.004).  (współautorzy: Thomas, L.C., Matuszyk, A. and Moore, A.)
 • Dealing with Over-indebtness: Approaches in Selected Developed Countries and  in Poland, Journal of Management and Financial Sciences JMFS , Issue 3 (April 2010), (współautorzy:M. Iwanicz-Drozdowska, R. Kitala, A. K. Nowak)
 • Modelling LGD for Unsecured Personal Loans: Decision Tree Approach. Journal of the Operational Research Society 61, 393-398 (March 2010) (współautorzy: LC. Thomas,Mues, C.)
 • Modelling LGD for Unsecured Personal Loans: Decision Tree Approach. Journal of the Operational Research Society 61, 393-398 (March 2010) (współautorzy: LC. Thomas,Mues, C.)
 •  Application of survival analysis to cashflow modelling for mortgage products (współautorzy: LC. Thomas, R.McDonald), OR Insight 23(1): 1-14 (2010)
 •  “The Evolution of Credit Bureaus in European countries”; Journal of Financial Transformation Volume 23, 2008, s.135-144, (współautor:LC. Thomas) Ø  Credit Scoring Models – definition, types, advantages – Published in Working Papers of Economical Academy in Katowice 2005   
W języku polskim:
 •  „Ryzyko kredytowe” rozdział w „Zarządzanie ryzykiem bankowym”, pod red. M.Iwanicz-Drozdowskiej, wyd.Poltext, Warszawa, 2012, – strony od 113 do 195
 • „Wykorzystanie metody DEA do oceny efektywności banków komercyjnych”, Bezpieczny Bank nr 1(46) 2012, BFG, s.57-80
 • „Analiza przykładowych inicjatyw z zakresu edukacji finansowej w wybranych krajach wysoko rozwiniętych – Australia” ; Świadomość finansowa Polaków - wyniki badań ankietowych; Działania w zakresie edukacji finansowej w Polsce  [w:] Edukacja i świadomość finansowa. Doświadczenia i perspektywy, pod red. M.Iwanicz-Drozdowskiej,
 • „Metody pomiaru LGD dla kredytów detalicznych” [w]: Współczesna bankowość detaliczna pod red. A.Szelągowskiej, wyd. CeDeWu 2010
 •  „Edukacja finansowa - analiza inicjatyw podejmowanych w wybranych krajach wysoko rozwiniętych i w Polsce” [w:] Współczesna bankowość detaliczna pod red. A.Szelągowskiej, wyd. CeDeWu 2010 (współautorzy: M. Iwanicz-Drozdowska, R. Kitala, A. K. Nowak)
 • „Dotychczasowe oraz nowe trendy w metodzie credit scoring” [w] : Finanse 2009 - Teoria i praktyka, Bankowość, wyd. Uniwersytet Szczeciński, 2009 Ø   „Samodzielnie czy przez firmę?”; Bank, 05/2008
 • „Wykorzystanie modeli scoringowych w kredytowaniu gospodarstw rolniczych” – Roczniki Naukowe SERiA 2005, Tom VII, Zeszyt nr 5,
 • „Polityka kredytowa przedsiębiorstwa wobec odbiorców” –zeszyt pokonferencyjny pt. „Przedsiębiorstwo i jego otoczenie: przemiany i perspektywy”, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
 • „Szanse i zagrożenia sektora małych i średnich przedsiębiorstw wobec przystąpienia Polski do Unii Europejskiej” [w:] Zeszyty Naukowe SGGW; Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 54 (2004). Wyd. SGGW, Warszawa 2004, s.115-127;
 • „Uwarunkowania bankowości elektronicznej w Polsce” [w:] Infrastruktura rozwoju społeczno - gospodarczego, Wyd. Instytut Wiedzy, Warszawa 2004, s.343-352; (współautor: Paweł G. Matuszyk)
 •  „Znaczenie rozszerzenia Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw” w: „Przedsiębiorczość stymulatorem rozwoju gospodarczego pod redakcją J. Brdulaka i M.Kulikowskiego” – wyd. Instytut Wiedzy, Warszawa 2004, s.33-46;
 • „Czynniki warunkujące jakość modelu scoringowego” w: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Zeszyt naukowy nr 44, wyd. SGH, Warszawa 2004,s.19-30;
 • „Klasyfikacja credit scoringu” Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Zeszyt naukowy nr 42, wyd. SGH, Warszawa 2004, s.60-66;
 • „Metody scoringowe” Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Zeszyt naukowy nr 41, wyd. SGH, Warszawa 2004, s.55-67;
 • „Modele scoringowe- pojęcie, etapy budowy, rodzaje” Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Zeszyt naukowy nr 40, wyd. SGH, Warszawa 2003, s.9-21.
 • „Historie kredytowe” Gazeta Bankowa nr 31/2002
 • „Patrząc na klienta” BANK nr 02/2003