Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Elżbieta Malinowska-Misiąg

 
 
 
 
email: emisia@sgh.waw.pl
 
 
 
dr Elżbieta Malinowska-Misiąg, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1998-2012 pracownik naukowy w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. Od listopada 2006 r. do czerwca 2007 r. doradca Ministra Finansów w sprawach związanych z przygotowaniem nowej ustawy o finansach publicznych. W Szkole Głównej Handlowej od października 2012 r. Autorka lub współautorka około czterdziestu opracowań, w tym niemal dwudziestu publikacji książkowych, a także raportów i ekspertyz (m.in. dla Sejmu, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego) oraz artykułów publikowanych w prasie codziennej i pismach specjalistycznych. Przez blisko siedem lat uczestniczyła w wydawaniu kwartalnika Biuletyn Finansów Publicznych. Współautorka trzech kolejnych wydań podręcznika Finanse publiczne w Polsce.  
 
 
 
SPECJALIZACJA BADAWCZA:
 •   finanse publiczne
 •   instytucje sektora finansów publicznych
 •   budżet państwa
 •   polityka budżetowa  

OFERTA DYDAKTYCZNA:
 •   120210-1250 Finanse publiczne
 •   131340-1250 Finanse samorządu terytorialnego
 •   233060-1250 Budżet samorządowy
 •   233250-1250 Fundusze celowe w finansach publicznych
 •   230910-1250 Polityka budżetowa 
 •   231050-1250 Porównania systemów finansów publicznych   

SYGNATURY SEMINARIÓW DYPLOMOWYCH
 •   192361 Seminarium licencjackie
 •   292361 Seminarium licencjackie


PROBLEMATYKA PROPONOWANYCH PRAC DYPLOMOWYCH:
 •   budżet państwa
 •   gospodarka pozabudżetowa
 •   organizacja sektora finansów publicznych
 •   struktura dochodów i wydatków publicznych
 •   deficyt budżetowy i zarządzanie długiem publicznym
 •   finanse ubezpieczeń społecznych
 •   finanse jednostek samorządu terytorialnego
 •   reformy finansów publicznych 

 WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

 •  Finanse, pod red. J. Ostaszewskiego, Difin, Warszawa 2013 (współautorstwo)
 • Jawne i ukryte formy samorządowej gospodarki pozabudżetowej [w:] Samorządowa gmina w nowoczesnym państwie, pod red. G. Maślocha, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013
 • Biuletyn Finansów Publicznych, wydawany przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w latach 2002–2009, numery 1–27 (współautorstwo)
 • Przestrzenne zróżnicowanie dochodów i wydatków publicznych w Polsce w latach 2004–2005, E. Malinowska-Misiąg, W. Misiąg, M. Tomalak, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008
 • Wyrównywanie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Możliwości wykorzystania w Polsce doświadczeń niemieckich krajów związkowych, J. Mackiewicz-Łyziak, E. Malinowska-Misiąg, W. Misiąg, M. Tomalak, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2008
 • Centralne finansowanie ochrony zdrowia i edukacji w Polsce. Analiza regionalna, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, E. Malinowska-Misiąg, W. Misiąg, M. Tomalak, Warszawa 2008 (również w wersji angielskiej: Centralized financing of the health care and education in Poland. Regional analysis)
 • Finanse publiczne w Polsce, E. Malinowska-Misiąg, W. Misiąg, LexisNexis, Warszawa 2007
 • Budżet i finanse 2007. Poradnik dla samorządów, Municipium, M. Mackiewicz, E. Malinowska-Misiąg, W. Misiąg (red.), M. Tomalak, Warszawa 2007
 • Fiscal Transparency in Ukraine, M. Mackiewicz, E. Malinowska-Misiąg, W. Misiąg (red.), A. Niedzielski, M. Tomalak, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2004 (również w wersji ukraińskiej: Прозорість державних фінансів в Україні. Оцінка та рекомендації)
 • Public Finance in Poland 1989–2001. Case stu­dy of transformation, M. Mackiewicz, E. Malinowska, W. Misiąg, A. Nie­dziel­­ski, M. To­ma­lak, IBnGR, War­sza­wa 2002
 • Na co idą nasze pieniądze, czyli jak czytać usta­wę budżetową, E. Malinowska, W. Misiąg, Alinex, Warszawa 2002
 • Finanse publiczne w Polsce. Prze­wodnik 2002, E. Malinowska, W. Misiąg, ODiDK–IBnGR, Gdańsk 2002
 • Ocena projektów planów finansowych wybranych fun­du­szy celowych na rok 2001, E. Malinowska, ekspertyza dla Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu, seria „Informacje i opinie” nr IP–92 G, Biuro Studiów i Ekspertyz Sejmu, Warszawa 2000
 • System finansowy Kasy Rolniczego Ubez­pie­cze­nia Społecznego. Stan obecny, propozycje zmian”, E. Malinowska, W. Misiąg,  [w:] Przyszłość ubezpieczeń społecznych rolników, praca zbiorowa pod red. I. Wóycickiej, seria „Transformacja Gospodarki” nr 109, IBnGR, Gdańsk 2000 Ø  Zakres sektora publicznego w Polsce, E. Malinowska, W. Misiąg, A. Niedzielski, J. Pan­ce­wicz, IBnGR, Warszawa 1999