Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

 
 
email: miwani@sgh.waw.pl
 
 
Prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska-Absolwentka  wydziału Finansów i Statystyki SGH (1995). Bezpośrednio po studiach podjęła pracę w Katedrze Bankowości, gdzie przygotowała rozprawę doktorską (1997). W 2001 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, zaś w grudniu 2009 roku - tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Od października 2010 r. pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego SGH.   Od listopada 2005 roku do kwietnia 2012 roku była związana z Katedrą Ubezpieczeń Gospodarczych, a od maja 2013 roku pracuje w Instytucie Finansów SGH. Od 1993 roku działa w praktyce gospodarczej, w tym od połowy 2007 roku jako członek organów spółek prawa handlowego (PZU Tower - 2007-2009, Alior Bank - od 2008). Obecnie zasiada także w radzie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Odbyła staże w bankach belgijskich i niemieckich oraz w Federalnej Korporacji ds. Ubezpieczeń Depozytów (FDIC) w USA. Współpracuje z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową i Warszawskim Instytutem Bankowości.   Autorka ponad 130 publikacji. Członek krajowych i zagranicznych stowarzyszeń. Członek rad naukowych i komitetów redakcyjnych czasopism finansowych. Stypendystka Georgetown University, Washington, D.C. (1999) i Deutsche Stiftung fuer Internationale Rechtliche Zusammenarbeit EV (1998). Visiting Researcher (marzec 2013 – New York University – Stern School of Business) i visiting professor. Zainteresowania naukowe obejmują: zarządzanie w instytucjach finansowych, w tym zarządzanie ryzykiem, sieć bezpieczeństwa finansowego, stabilność finansową oraz społeczne aspekty funkcjonowania instytucji finansowych.    
 
 
SPECJALIZACJA BADAWCZA:
 • sieć bezpieczeństwa finansowego,
 • stabilność finansowa,
 • ryzyko w instytucjach finansowych,
 • konglomeraty finansowe,
 • metody oceny działalności instytucji finansowych, Ø  usługi finansowe, Ø   wykluczenie finansowe.      


BADANIA NAUKOWE (wybrane):
 • „Wpływ czynników społeczno-demograficznych na rynek usług finansowych”, Projekt MNiSW N113 015 31/1888, lata 2006-2009, Kierownik – prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
 • „Mutual  learning on financial inclusion” – projekt finansowany przez Komisję Europejską, lata 2008-2009, koordynator  w SGH – prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
 • “Financial services provision and prevention from financial exclusion” – projekt finansowany przez Komisję Europejską, lata 2007-2008, koordynator  w SGH – prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
 •  „Kryzys subprime – analiza przyczyn i metod  restrukturyzacji” , Kierownik – prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, autorzy:  prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, mgr Radosław Kitala,  dr Artur Mika Badania statutowe, 2010.
 • „Kierunki rozwoju edukacji finansowej w Polsce a budowanie świadomości finansowej Polaków” Kierownik –prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, autorzy: prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, mgr Radosław Kitala,  dr Anna Matuszyk, dr Agnieszka K. Nowak       . Badania statutowe, 2009 (kontynuacja 2010)
 • „Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych po doświadczeniach kryzysu subprime”Kierownik – prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, autorzy:  prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska,mgr Radosław Kitala, dr Anna Matuszyk, dr Agnieszka K. Nowak. Badania statutowe, 2011
 • „Rynek usług finansowych w Unii Europejskiej – ocena zmian i możliwe kierunki rozwoju po globalnym kryzysie finansowym” Kierownik – prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, autorzy:  mgr Anna Dobrzańska, prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, mgr Radosław Kitala, dr Agnieszka K. Nowak, mgr Paweł Smaga. Badania statutowe, 2012
 • „Systemy gwarancyjne w sektorze finansowym i ich znaczenie dla stabilności finansowej” Kierownik – prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, autorzy:  prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, mgr Jakub Kerlin, mgr Paweł Smaga, mgr Marta Trela.Badania statutowe, 2013

OFERTA DYDAKTYCZNA:

 •   220751-0195     Bank Management
 •   121031-0195     Banking
 •   121030-0195     Bankowość
 •   131060-0435     Ubezpieczenia gospodarcze
 •   131100-0195     Usługi finansowe
 •   220750-0195     Zarządzanie bankiem

SYGANTURY SEMINARIÓW DYPLOMOWYCH:
 •   Seminarium licencjackie:  190741-0195
 •   Seminarium magisterskie: 290741-0195

PROBLEMATYKA PROPONOWANYCH PRAC DYPLOMOWYCH:

 •   ryzyko bankowe i w konglomeratach finansowych,
 •   ocena kondycji banku i innych instytucji finansowych,
 •   nadzór bankowy, nadzór nad rynkiem finansowym,
 •   regulacje ostrożnościowe na rynku finansowym,
 •   zarządzanie bankiem,
 •   zarządzanie innymi instytucjami finansowymi,
 •   sieć bezpieczeństwa finansowego,
 •   stabilność finansowa.
 •   kryzysy bankowe i kryzysy finansowe,
 •   systemy gwarantowania depozytów,
 •   konglomeraty finansowe,
 •   usługi finansowe,
 •   wykluczenie finansowe.  


PUBLIKACJE (wybrane):
 • Redukcja wykluczenia finansowego a zwykły rachunek płatniczy - M. Iwanicz-Drozdowska [w:] „Obrót bezgotówkowy w Polsce”. H. Żukowska, M. Żukowski (red.), Wydawnictwo KUL 2013
 • Globalne systemowo ważne instytucje ubezpieczeniowe (G-SIIs) - M. Iwanicz-Drozdowska [w:] „Rynek Ubezpieczeń. Współczesne problemy”. W. Sułkowska (red.), Difin 2013
 • Bankowość. Instytucje – operacje-zarządzanie - M. Iwanicz-Drozdowska, W.Jaworski, A. Szelągowska, Z. Zawadzka, Poltext 2013 
 • Ubezpieczenia- M. Iwanicz-Drozdowska (redaktor i współautor), PWE, Warszawa 2013
 • Fundamenty bezpieczeństwa banków -M. Iwanicz-Drozdowska .„Szkice o finansach”, T. Famulska (red.), Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2012
 • Zarządzanie finansowe bankiem- M. Iwanicz-Drozdowska, wyd.PWE, 2010 (II wyd. zmienione) i 2012 (III wyd. zmienione)
 • Zarządzanie ryzykiem bankowym-M. Iwanicz-Drozdowska (redaktor i współautor),  Wyd.Poltext, Warszawa 2012
 • Bankovo delo-  M. Iwanicz-Drozdowska, W. L. Jaworski, Z. Zawadzka . University of National and World Economy, Sofia 2012
 • Edukacja i świadomość finansowa. Doświadczenia i perspektywy-M. Iwanicz-Drozdowska (redaktor i współautor),  Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011
 • Sieć bezpieczeństwa finansowego  - powrót do korzeni- M. Iwanicz-Drozdowska  [w:]„Finanse – nowe wyzwania dla teorii i praktyki”, K. Jajuga (red.),UE Wrocław 2011
 • Definicje i determinanty stabilności finansowej-M. Iwanicz-Drozdowska , „Bank i Kredyt” (dodatek edukacyjny) nr 1/2011 
 • Znaczenie regulacji i instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego dla stabilności finansowej- M. Iwanicz-Drozdowska, B.Lepczyński , „Bank i Kredyt” (dodatek edukacyjny)  nr 5/2011
 • Deposit insurance systems – lessons from the crisis for CESEE banking systems-M. Iwanicz-Drozdowska, “SUERF Studies”, no. 2011/1
 • Sektor bankowy a wyzwania społeczno-demograficzne-M. Iwanicz-Drozdowska, „Polski sektor bankowy w perspektywie roku 2030”, J. Szambelańczyk (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010
 • Wykluczenie finansowe w Polsce i możliwości przeciwdziałania-M. Iwanicz-Drozdowska, P.Błędowski  „Polityka Społeczna”, nr 2/2010,
 • Bankowość. Zagadnienia podstawowe-M. Iwanicz-Drozdowska, W.L. Jaworski,  Z. Zawadzka, Poltext, Warszawa 2010
 • Edukacja finansowa – analiza inicjatyw podejmowanych w wybranych krajach wysoko rozwiniętych i w Polsce -M. Iwanicz-Drozdowska, R. Kitala, A. Matuszyk, A.K. Nowak „Współczesna bankowość detaliczna”, A. Szelągowska (red.) CEDEWU, Warszawa 2010
 • Dealing with over-indebtedness: approaches in selected developed countries and in Poland- M. Iwanicz-Drozdowska,R. Kitala, A. Matuszyk,A. K. Nowak, “Journal of Management and Financial Sciences”, SGH, vol. III, April 2010
 • Społeczno-ekonomiczne aspekty nadmiernego zadłużenia-M. Iwanicz-Drozdowska, P.Błędowski. „Bezpieczny Bank”, nr 3 (43)/2010
 • Efekt zarażania - przypadek Islandii-M. Iwanicz-Drozdowska [w:]„Finanse publiczne i finanse przedsiębiorstw wobec światowego kryzysu gospodarczego”, A.Walasik i J. Błach (red.) Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice, 2010
 • Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej. Od A do Z, M. Iwanicz-Drozdowska (red.). Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009 (współautor i redaktor)
 • Polski rynek finansowy wobec zmian społeczno-demograficznych, „Transformacja i Rozwój” nr 115, M. Iwanicz-Drozdowska (red.) Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2009 (redaktor i współautor) 
 • Kryzys subprime na tle innych współczesnych kryzysów bankowych [w:] G. Borys (red.), M. Iwanicz-Drozdowska:  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 61, Nauki o Finansach nr 1, Wrocław 2009
 • Preferencje polskich gospodarstw domowych w zakresie korzystania z usług finansowych. Wyniki badania ankietowego M. Iwanicz-Drozdowska (współautor), Bank i Kredyt, nr 10/2008 
 • Finance and real economy – selected research and policy issues- M. Iwanicz-Drozdowska (red.), AE Katowice, 2008 (współautor i współredaktor)
 • Bezpieczeństwo rynku usług finansowych. Perspektywa Unii Europejskiej M. Iwanicz-Drozdowska,Oficyna SGH, Warszawa 2008 
 • Konglomeraty finansów- M. Iwanicz-Drozdowska (współautor i redaktor, PWE, Warszawa, 2007
 • Wpływ zmian w regulacjach ostrożnościowych na dostępność kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wyniki badań ankietowych- M. Iwanicz-Drozdowska, Bank i Kredyt, nr 3/2006
 • Safety net in the European Union - challenges for new members, M. Iwanicz-Drozdowska. Argumenta Oeconomica, vol. 1-2/2005, Wrocław 
 • Ryzyko w aspekcie finansowania instytucji gwarantującej depozyty- M. Iwanicz-Drozdowska, Bezpieczny Bank, nr 3/2005
 • Harmonization of banking supervision in the countries of the European Union- M. Iwanicz-Drozdowska, Warsaw School of Economics, Collegium of Management and Finance, Studies and Works, vol. 43, 2004
 • Ewolucja regulacji w zakresie adekwatności kapitałowej banków- M. Iwanicz-Drozdowska, Bezpieczny Bank nr 1/2004
 • Kryzysy bankowe. Przyczyny i rozwiązania- M. Iwanicz-Drozdowska (red.):”, PWE, Warszawa 2002
 • Ryzyko bankowe - M. Iwanicz-Drozdowska (współautor), Oficyna Wydawnicza SGH, wyd. II, 2002 (zaktualizowane i rozszerzone)
 • Determinanty bezpieczeństwa banków w świetle analizy wybranych kryzysów bankowych-- M. Iwanicz-Drozdowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2000
 • Metody oceny działalności banku- M. Iwanicz-Drozdowska, Poltext, Warszawa 1999
 • Model regulacyjny w zarządzaniu ryzykiem w banku komercyjnym-- M. Iwanicz-Drozdowska, Bank i Kredyt nr 4/1998
 • System wewnętrznych regulacji ostrożnościowych w bankach i możliwości jego rozwoju- M. Iwanicz-Drozdowska, Bank i Kredyt nr 5/1998
 • Regulacje ostrożnościowe – powstanie i ewolucja- M. Iwanicz-Drozdowska, Bank i Kredyt nr 9/1996PRZEWODY DOKTORSKIE:
-otwarte:
 • Kitala Radosław „Społeczna odpowiedzialność biznesu i jej znaczenia dla kondycji instytucji finansowych”

-wypromowani doktorzy:
 • Rehker Martin „Badania rynku jako istotny czynnik sukcesu usługodawców finansowych działających w segmencie klientów detalicznych - studium metodologiczne i empiryczne” , 2005
 • Urbankowska-Bąk Katarzyna „Identyfikacja, pomiar i zarządzanie ryzykiem operacyjnym w instytucji finansowej”, 2007 
 • Gajdowska Monika „Zastosowanie metod scoringowych a dostępność kredytów w bankach na przykładzie regionu tarnobrzeskiego”, 2008
 • Batory Roman „Determinanty jakości portfela kredytowego banków. Polska na tle wybranych krajów”, 2009 
 • Lipa Andreas „Kluczowe determinanty sukcesu transakcji typu M&A w sektorze bankowym Unii Europejskiej”, 2010
 • Mika Artur „Rola architektury nadzorczo-regulacyjnej w utrzymywaniu stabilności międzynarodowego systemu finansowego w świetle doświadczeń kryzysu subprime”, 2011 
 • Smaga Paweł „Zaangażowanie banku centralnego w dbałość o stabilność finansową w Unii Europejskiej”, 2013