Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. Monika Czerwonka, prof.SGH

 
 

 Biografia

 
​​dr ​ hab. Monika Czerwonka, prof.SGH  kierownik Zakładu Rynków Kapitałowych i Teorii Finansów, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (studia magisterskie oraz dzienne studia doktoranckie). Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z finansami behawioralnymi oraz psychologią rynku. Wykłada przedmiot „Finanse behawioralne” na studiach dziennych. Współautorka książki „Finanse behawioralne. Zachowania inwestorów i rynku”, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012. Prowadzi również badania w zakresie inwestowania społecznie odpowiedzialnego. Autorka pierwszej polskiej książki z tego zakresu pt: „Inwestowanie społecznie odpowiedzialne”, Difin, Warszawa 2013. Interesuje się również finansami kulturowymi, miejscem etyki we współczesnej ekonomii oraz inwestowaniem etycznym.
 
 

 Publikacje

 

 • A.Staniszewska, M. Czerwonka, K. Kompa. Rational Behavior of Dictators-Evidence on Gender and Religiosity. International Advances in Economic Research 26.3 (2020): 289-301. 
 • M.Czerwonka, Behawioralne, kulturowe i etyczne uwarunkowania podejmowania decyzji inwestycyjnych, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2019
 • M.Czerwonka Cultural, Cognitive and Personality Traits in Risk-Taking Behavior - Evidence from Poland and the United States of America, Economic Research- Ekonomska Istraživanja, Vol 32, 2019
 • M.Czerwonka, Anchoring and Overconfidence: The Influence of Culture and Cognitive Abilities, International Journal of Management and Economics, Vol 53, Issue 3, July-September 2017, pp.48-66.​
 • M.Czerwonka, Zróżnicowania kulturowe w zakresie awersji do strat, wybranych heurystyk i zniekształceń poznawczych, „Studia  Ekonomiczne”, Zeszyty  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego  w  Katowicach. Współczesne Finanse 6, nr 287, 2016, s.22-40. 
 • M.Czerwonka, A. Staniszewska, K. Kompa, Cognitive Reflection Test in Predicting Rational Behavior in the Dictator Game in: Nermend, K., & Łatuszyńska, M. (2018). Problems, Methods and Tools in Experimental and Behavioral Economics. Springer, 301-312.
 • M.Czerwonka, Test świadomego myślenia – heurystyki, religia, płeć, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, Vol 50, No 3 (2016), s. 19-27. http://journals.umcs.pl/h/article/view/2881 
 • M.Czerwonka, Hipoteza rynków efektywnych – ujęcie krytyczne, w: J.Ostaszewski, A.Karmańska (red.), Przełamywanie dysonansów poznawczych jako czynnik stymulowania rozwoju nauk o finansach, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016 , s.59-74. 
 • M.Czerwonka red. Kierunki rozwoju współczesnej nauki o finansach, praca zbiorowa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016   
 • M.Rzeszutek, A.Szyszka, M.Czerwonka, Investors’ Expertise, Personality Traits and Susceptibility to Bavavioral Biases in the Decision Making Process, Contemporary Economics.9 (3), 2015, 237-352.   Czajkowski 
 • M., Czerwonka M., Krętowski M.(2015): Cost-sensitive global model trees applied in loan charge-off forecasting, Decision Support Systems, Elsevier, vol. 74: 57-66.   
 • M.Czerwonka, The exploration of disposition effect among business undergraduates in Poland, Copernican Journal of Finance & Accounting Vol 4, No 2 (2015), 79-89. 
 • M.Czerwonka, ”Charakterystyka wskaźników modelu kulturowego Hofstede”, O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015. 
 • M.Czerwonka, P.Łuba, “Homo oeconomicus versus homo ethicus”, Journal of Management and Financial Sciences Vol.VIII , Issue 21 , Collegium of Management and Finance, Warsaw School of Economics, Warsaw 2015.   
 • M.Czerwonka, J.Ostaszewski, M.Rzeszutek, M.Walczak, „Investor’s expertise and the rationality of decision making” Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 1 (310), 133-140, 2015.   
 • Czerwonka, Monika “The Influence of Religion on Socially Responsible Investing," Journal of Religion and Business Ethics: Vol. 3, Article 21, 2014    
 • M.Czerwonka, „Wyzwania dla współczesnych finansów i ekonomii z perspektywy nauczania Kościoła katolickiego”, Nauki ekonomiczne w XXI wieku. Stan obecny i perspektywy rozwoju, red.R.Bartkowiak, P.Wachowiak,  Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2014, s.125-130.  
 • M.Czerwonka, J.Ostaszewski, M.Rzeszutek, M.Walczak, „W poszukiwaniu mainstreamu w dyscyplinie finanse”, Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji. red.J.Ostaszewski, E.Kosycarz, Opracowanie naukowe z serii „Przedsiębiorczosć”, Kolegium Zarządzania i Finansów, Instytut Finansów, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2014, s.15-40.   
 • M.Czerwonka red. „Wkład nauk ekonomicznych w rozwój gospodarki opartej na wiedzy”, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2014, ilość stron 483   
 • M. Czerwonka, J. Dobek, „Ocena wybranych form inwestycji alternatywnych na przykładzie rynku polskiego”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt naukowy nr 144, SGH, Warszawa 2015, s.63-89  
 • B.Gorlewski, M.Czerwonka, "Niezawodność czasu podróżya decyzje użytkowników transportu- ujęcie teoretyczne", Przegląd Komunikacyjny, nr 3/2014    
 • M.Czerwonka, R.Buczkowski, Finanse kulturowe, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt naukowy nr 132, SGH, Warszawa 2013 s.55-72   
 • M.Czerwonka, A.Staniszewska, Inwestowanie etyczne w religiach świata, „Nauki o Finansach. Financial Sciences”, 1 (14), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, s.131-143.   
 • M.Czerwonka, R.Szymeczko, Badanie empiryczne skuteczności wykorzystania teorii perspektywy przy profilowaniu ryzyka i doborze portfela inwestycyjnego, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt naukowy nr 133, SGH, Warszawa, 2013, s.59-74.     
 • M.Czerwonka, M.Oleśniewicz, Racjonalność zjawiska herdingu wśród inwestorów indywidualnych, ” Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt naukowy nr 128, SGH, Warszawa 2013 str.81-96   
 • Wolska M, Czerwonka M, Społecznie odpowiedzialne inwestowanie – analiza rentowności funduszy SRI w Polsce, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt naukowy nr 126, SGH, Warszawa 2013.   
 • Cost-Sensitive Extensions for Global Model Trees. Application in Loan Charge-Off Forecasting, M. Czajkowski, M.Czerwonka, M. Kretowski, Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 240, 2014, 
 • Inwestowanie społecznie odpowiedzialne, M.Czerwonka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013
 • Finanse behawioralne a klasyczna teoria finansów/ Kryzysy Finansowe we współczesnym świecie [w:] „Finanse”, wydanie 6 zmienione i rozszerzone pod red. J. Ostaszewski, autorka rozdziału 3 „Finanse behawioralne a klasyczna teoria finansów”, współautor rozdziału 4 „Kryzysy Finansowe we współczesnym świecie”, rozdziału 12 „Rynek kapitałowy” i rozdziału 13 „Inwestowanie społecznie odpowiedzialne (SRI), Warszawa 2013
 • Wpływ infrastruktury transportu na lokalizację aktywności gospodarczej – analiza aspektów teoretycznych M.Czerwonka, B. Gorlewski,, Logistyka nr 3, Poznań 2013
 • Miejsce daru i filantropii w ekonomii, Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance", M.Czerwonka, A.Staniszewska  vol. 11, nr 2, część 4, s. 73-88, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013
 • Społecznie odpowiedzialne inwestowanie – analiza rentowności funduszy SRI w Polsce, M.Czerwonka, M.Wolska Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 126, SGH, Warszawa 2013
 • Finanse behawioralne. Zachowania inwestorów i rynku, M.Czerwonka, B.Gorlewski, wydanie II uaktualnione, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ISBN: 978-83-7378-705-6, Warszawa 2012,;
 • Perspektywy rozwoju rynku inwestycji społecznie odpowiedzialnych w Polsce, M.Czerwonka [w:] „Ekonomia, finanse i zarządzanie w świetle wyzwań gospodarczych. Wyniki badań młodych naukowców Kolegium Zarządzania i Finansów SGH”, red. Ł.Woźny, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012
 • Przejawy i uwarunkowania różnic międzypłciowych w zachowaniach inwestycyjnych z punktu widzenia finansów behawioralnych, M.Czerwonka, M.Rzeszutek Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 122, SGH, Warszawa 2012, s.116-129
 • Etyczne przesłanki inwestowania polskich inwestorów indywidualnych, M. Czerwonka Psychologia ekonomiczna, Nr (2), Kraków 2012
 • The concept of socially responsible investing (SRI) in Poland, M. Czerwonka, Journal of Management and Financial Sciences, Collegium of Management and Finance, Volume V, Issue 8, Warsaw School of Economics, Warsaw 2012
 • Pozaekonomiczne uwarunkowania podejmowania decyzji inwestycyjnych, M. Czerwonka Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 106, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s.215-223, Katowice 2012
 • Etyczne uwarunkowania podejmowania decyzji inwestycyjnych M. Czerwonka [w:] pracy zbiorowej pt. „Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku” pod redakcją naukową Janusza Ostaszewskiego i Ryszarda Bartkowiaka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012
 • Inwestowanie etyczne na GPW ,M.Czerwonka w „Akcjonariusz” nr 4/2011, Warszawa 2011
 • Inwestycje odpowiedzialne społecznie (SRI) – inwestowanie alternatywne, M.Czerwonka [w:] „Finanse”, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2011
 • Behawioralna i etyczna teoria inwestowania, M.Czerwonka, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 111, Warszawa 2011
 • Etyczne inwestowanie jako nowy kierunek współczesnych finansów, M.Czerwonka [w:] „Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy.” pod redakcją naukową Krzysztofa Jarugi, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 174, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011
 • Analiza zachowań inwestycyjnych inwestorów giełdowych oraz studentów kierunków ekonomicznych i psychologicznych z perspektywy finansów behawioralnych, M.Czerwonka, M.Rzeszutek Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 107, Warszawa 2011
 • Wybrane formy inwestycji alternatywnych [w:] „Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych” pod redakcją Ryszarda Bartkowiaka i Janusza Ostaszewskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011;
 • Finanse behawioralne a klasyczna teoria finansów/ Kryzysy Finansowe we współczesnym świecie/ Rynek kapitałowy -M.Czerwonka [w:] „Finanse”, wydanie 5 rozszerzone pod red. J.Ostaszewski, autor rozdziału 3 „Finanse behawioralne a klasyczna teoria finansów”, współautor rozdziału 4 „Kryzysy Finansowe we współczesnym świecie” i rozdziału 12 „Rynek kapitałowy”, Difin, Warszawa 2010
 • Etyczne i behawioralne aspekty nauk ekonomicznych w dobie kryzysu ekonomicznego M.Czerwonka, M.Rzeszutek [w:] „Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych”, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010;
 • Kryzys finansowy subprime - ekonomiczne konsekwencje decyzji podejmowanych pod wpływem emocji, M.Czerwonka, M.Szymański, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 97, Warszawa 2010
 • Finanse behawioralne. Zachowania inwestorów i rynku, M.Czerwonka, B.Gorlewski,   Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008;
 • Disposition effect in the context of behavioral finance and its implications on the stock market, M.Czerwonka, Working Papers of the Financial University under the Government of the Russian Federation, MAKC Пpecc, Moskwa 2008; 

 
 
 

 Kontakt

 
email: monika.czerwonka@sgh.waw.pl

http://www.monikaczerwonka.pl/
 ​
 

 PROBLEMATYKA PROPONOWANYCH PRAC DYPLOMOWYCH

 
 • finanse behawioralne,
 • psychologia rynków kapitałowych,
 • efektywność i funkcjonowanie giełd papierów wartościowych,
 • rynek papierów wartościowych,
 • inwestowanie alternatywne,
 • zarządzanie ryzykiem stopy procentowej,
 • instrumenty pochodne, opcje,
 • inwestowanie społecznie odpowiedzialne (SRI), (CSR),
 • etyka w naukach ekonomicznych (finansach),
 • kryzysy finansowe.
 • finanse kulturowe  
 

 Konsultacje

 
Konsultacje odbywają się na platformie Microsoft Teams  po wcześniejszym kontakcie mailowym.​
 

 Oferta dydaktyczna

 
 • 132150-0259   Finanse behawioralne
 • 110160-0428   Finanse 
 • Seminarium licencjackie:  196621-0259
 • Seminarium magisterskie: 296621-0259 ​
 

 Specjalizacja badawcza

 
 • finanse behawioralne,
 • inwestowanie społecznie odpowiedzialne
 • rynki kapitałowe
 

 Badania naukowe

 
 • Uwarunkowania etyczne, behawioralne oraz kulturowe procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych, badania w ramach działalności statutowej Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w 2013 roku (badania naukowe służące rozwojowi młodych naukowców), Data realizacji: 2013-14
 • Psychologiczne, neuroekonomiczne oraz etyczne podejście do inwestowania na rynkach kapitałowych, badania w ramach działalności statutowej Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w 2013 roku (badania naukowe służące rozwojowi młodych naukowców), Data realizacji: 2013
 • „Pozaekonomiczne uwarunkowania podejmowania decyzji inwestycyjnych”, badania w ramach działalności statutowej Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w 2012 roku (badania naukowe służące rozwojowi młodych naukowców), Data realizacji: 2012
 • „Zastosowanie metod statystycznych, analiz finansowych oraz finansów behawioralnych w doborze inwestycji na rynku windykacji  oraz prognozowaniu ich opłacalności”. Udział w projekcie stażowym (06.2012-01.2013)dla pracowników naukowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”.
 • „Perspektywy rozwoju rynku inwestycji odpowiedzialnych społecznie (SRI) w Polsce”, badania w ramach działalności statutowej Kolegium Zarządzania i Finansów SGH (badania naukowe służące rozwojowi młodych naukowców), Data realizacji: 2011-2012
 • „Altruizm w gospodarce: „ekonomika daru” a spójność społeczna”, badanie wykonane w ramach Grantu Rektorskiego 89/E/05/12, Data realizacji: 2012
 • „Wpływ kryzysu subprime na sytuację ekonomiczno-finansową polskich przedsiębiorstw” , badania statutowe Data realizacji: 2012
 • "Strategie płynności finansowej a rentowność polskich przedsiębiorstw” badania statutowe, Data realizacji: 2010
 • „Wpływ regulacji prawnych na strukturę finansowania aktywów przedsiębiorstw”, badania statutowe, Data realizacji: 2009
 • „Płynność finansowa a system podatkowy”, badania statutowe, Data realizacji: 2008
 

 Adres

 
​Instytut Finansów
Zakład Rynków Kapitałowych i Teorii Finansów
ul.Madalińskiego 6/8 pok. 336
02-513 Warszawa
email: if@sgh.waw.pl

sekretariat Instytutu Finansów pok.334 bud.M
22 564-9320/9295​​