Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 prof. zw. dr hab. Anna Karmańska

 
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Rachunkowości
Zakład Rachunkowości Zarządczej

Prof. dr hab. Anna Karmańska – profesor zwyczajny, doktor habilitowany, dyrektor Instytutu  Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, prorektor ds. dydaktyki i studentów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2008-2012), przewodnicząca Senackiej Komisji Programowej Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2008-2012), współtwórca programowy i koordynator prestiżowej specjalności międzykierunkowej Finanse i Zarządzanie w Biznesie – Program SGH i Ernst&Young (2007-2012), współinicjatorka wprowadzenia w roku 2012 do oferty kształcenia w SGH anglojęzycznego kierunku Finance and Accounting (z modułem programowym akredytowanym przez ACCA) i opiekun tego kierunku do roku 2020, inicjatorka wprowadzenia programów akredytowanych przez ACCA także do polskojęzycznej wersji programowej kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość i koordynator tejże akredytacji ACCA (2014-2018), pionierskie w Polsce zaangażowanie we współpracę uczelni polskiej z CIMA i pierwszy koordynator Programów SGH&CIMA (2012-2018). Powyższe zaangażowanie miało znaczenie dla uzyskiwanych przez SGH wyróżnień programowych i organizacyjnych, udzielanych przez krajowe i zagraniczne gremia liczące się w procedurach akredytacji międzynarodowych. 
Kierownik Podyplomowych Studiów Audyt Śledczy – rachunkowość i kontrola (do 2021r.). Członek kilku rad programowych konferencji i wydawnictw krajowych i zagranicznych oraz członek Rady Naukowej dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości. Członek Rady Programowej kierunku finanse i rachunkowość
W czerwcu 2019 roku powołana w skład Rady Uczelni Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, z grona byłych rektorów, byłych prorektorów albo byłych dziekanów kolegiów.  
Otrzymała nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za osiągnięcia naukowe (2002) oraz liczne nagrody Rektora SGH. Odznaczona Orderem Komisji Edukacji Narodowej (2006) oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi (2018) za działalność na rzecz rozwoju nauki. W 2014 roku została imiennie zaproszona przez International Federation of Accountants (IFAC) do wystąpienia z referatem w czasie World Congress of Accountants. 
Przewodnicząca Komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów powołana przez Ministra Rozwoju i Finansów z dniem 1 grudnia 2017 r. na czteroletnią kadencję.
Członek zarządu European Federation of Accountants and Auditors (EFAA) (2013-2015), członek niezależny Komitetu Audytu przy Ministrze Sprawiedliwości (2010-2016), członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministrze Finansów (2006-2008); radca Przewodniczącego w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (2003-2005). 
Od 2006 przewodnicząca Komisji Etyki w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, wiceprzewodnicząca Rady Naukowej SKwP (od 2007); członek dwóch komisji Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce: Komisji ds. współpracy z zagranicą oraz Komisji ds. Analizy Finansowej. Za pracę na rzecz praktyki rachunkowości została odznaczona Złotą Odznaką „Zasłużony w Rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”. 
Posiada tytuł Honorable member of the Federation of Auditors, Accountants and Financial Managers of Georgia oraz tytuł Ambasadora Etyki Zawodowej w Rachunkowości (z numerem 1).   
 

 Zainteresowania naukowe

 
 • ​​Rachunkowość finansowa pojedynczych podmiotów gospodarczych (w tym zakładów ubezpieczeń).
 • Rachunkowość grup kapitałowych.
 • Pomiar wartości ekonomicznej w rachunkowości. 
 • Sprawozdawczość finansowa w kontekście metod wyceny i roli w systemie informacyjnym wspomagającym zarządzanie. 
 • Rachunkowość zarządcza.
 • Rachunek kosztów przedsiębiorstw i instytucji (w szczególności: zarządzanie kosztami i podejście działaniowe).
 • Identyfikowanie i pomiar ryzyka związanego z prowadzeniem rachunkowości.
 • Paradygmaty i teorie w nauce rachunkowości.
 • Aspekty behawioralne w rachunkowości finansowej i zarządczej.
 

 Ważniejsze publikacje

 
 • Koncepcja indeksu dojrzałości narracyjnych ujawnień obszarów i czynników ryzyka, (współautor M. Łada), Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2021, vol. 45, nr 3, s. 153-169
 • The concept of a ratio analysis of consolidated financial statements applied to listed capital groups on the example of the Deutsche Börse Group, (współautor: D. Wiśniewska),  Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 110 (166), 2020
 • Ujawnianie obszarów i czynników ryzyka w sprawozdaniach z działalności spółek giełdowych – obserwacje wobec zmian regulacji prawnych, (współautor: M. Łada), Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 103 (159), 2019, s. 39-62.
 • Zarządzanie w warunkach ryzyka i kwestia hazardu w ubezpieczeniach, [w:] Zarządzanie w warunkach ryzyka, red. A. Śliwiński, Oficyna Wydawnicza SGH, 2019, s. 69-96. 
 • Corporate Performance Reporting within Sustainability Concepts: Hybrid Performance (współautor: I. Hejduk), [w:] Hybridization in Network Management, Adam Jabłoński (Editor), Nova Science Publishers, January 2019. 
 • Accountancy in Poland in the period of the centrally planned economy. A few comments from experience, (współautor Z. Fedak), Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, tom 99 (153), 2018, s. 9-24. 
 • Benefits and costs of IFRS implementation in the opinion of Polish certified auditors, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 95 (151)/2017, s. 147-162. 
 • European Insurance Markets in Face of Financial Crisis: Application of Learning Curve Concept as a Tool of Insurance Products Innovation – Discussion (współautorzy: A. Śliwński, T.Michalski, Journal of Reviews on Global Economics, Open Access, 2017, 6, 404-419. 
 • KL-ARK. Concept of Measurement of Economic Quality of Staff Competences, The Global Science and Technology Forum – GSTF, Journal on Business Review – GBR, 2017. 
 • Wrażliwość systemu pomiaru dokonań na imperatyw kreowania wartości.  Wyzwanie dla strategicznej rachunkowości zarządczej, [w:] Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego, red. A. Sopińska, P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2017, s. 479-492.
 • Accounting and Ethics: Pressure Experienced by the Professional Accountant, (współautorzy: M. Lang, R. Jarvis). Raport of European Federation of Accountants and Auditors, 2016. ​
 • Professional Ethics in Accounting: Case Studies in Lifewide Lifelong Learning Programmes. [w:] Proceedings of 5th International Conference on Accounting, Auditing, and Taxation (ICAAT 2016), Tallinn, Estonia, Publication: part of series Advances in Economics, Business and Management Research, 2016.
 • Corporate Performance Reporting within Sustainability Concepts, (współautor: I. Hejduk), [w:] Proceedings of The Twenty-Eighth Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues 2016, Maui, Hawaii, U.S.A.
 • Czy teoria może być paradygmatem? Rozważania na przykładzie rachunkowości, [w:] Nowe paradygmaty w naukach ekonomicznych, red.: R. Bartkowiak, M. Matusewicz, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2016.
 • An implementation of an innovative human capital tool to the polish legal system – exploration of possibilities, (współautor: K. Bareja, M. Mierzejewska), [w:] Proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference 2016, Timisoara, Romania.
 • An Insurer’s Innovation Aprraisal Model – Processes Approach (PART II), (Extended abstract: współautor: A.Śliwiński, T,Michalski), [w:] Proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference 2016, Timisoara, Romania.
 • Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy. Wydanie II, red. naukowa A. Karmańska, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2016.
 • Odpowiedzialność za słowa: informacje niefinansowe w sprawozdawczości finansowej. Nowe wyzwanie dla nauk ekonomicznych, [w:] Przełamywanie dysonansów poznawczych jako czynnik stymulowania rozwoju nauk o finansach,  red.: A. Karmańska, J. Ostaszewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie-Oficyna Wydawnicza, 2016.
 • Model biznesowy w zintegrowanym sprawozdaniu organizacji inteligentnej, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem inteligentnym. Wybrane zagadnienia, red.: S. Gregorczyk, W. Mierzejewska, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2016
 • Użyteczność teorii jako cecha sine qua non paradygmatu w nauce, [w:] Nowe paradygmaty w naukach ekonomicznych, red. R.Bartkowiak, P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2016.
 • Etyka zawodowa w rachunkowości, red. nauk. Anna Karmańska, SKwP, Zarząd Główny, Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2016.
 • Międzynarodowe Standardy Edukacyjne 1-8 (zaktualizowane), [redakcja merytoryczna polskiego tłumaczenia], IFAC, SKwP, 2016.
 • Pomiar i raportowanie kapitału ludzkiego z perspektywy rachunkowości – analiza potencjału dotychczas stosowanych rozwiązań, ich barier i ograniczeń oraz możliwości wprowadzania nowych narzędzi (współautor: K. Bareja), [w:] Pomiar kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa – perspektywy badawcze, red. naukowa Ł. Sienkiewicz, 2015.
 • Wrażliwość przedsiębiorstw na zmiany w prawie bilansowym. Wywód w kontekście organizacji uczącej się (współautor:  A. Wachowicz), [w:] Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, red. nauk.: J. Krasodomska, K. Świekla, 2015.
 • Sprawozdawcza „wartość firmy” przez pryzmat jednej dekady z historii polskiego prawa bilansowego, współautor: E. Łazarowicz, Tryptyk: Część 1 – Kontekst zmian w prawie bilansowym,  Część 2 – Okres wartości księgowej, Część 3 – okres wartości rynkowej i godziwej, [w:] Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2015.
 • Nauka rachunkowości a praktyka gospodarcza na przykładzie dorobku Luca Pacioliego. Lekcja z historii nie tylko rachunkowości, [w:] Nauki ekonomiczne a praktyka gospodarcza. Wzajemna zależność, red. nauk. R. Bartkowiak, P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH, 2015.
 • Standaryzacja wartości godziwej jako wyraz wprowadzania ładu w języku ekonomii, finansów, zarządzania i rachunkowości, [w:] O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego, red. J. Ostaszewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2015.
 • Problem szczególny w kontekście Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Analiza ekspercka – premia inwestycyjna, [w:] Teoria i historia rachunkowości, red.nauk. A. Kamela-Sowińska, UE w Poznaniu, 2015. 
 • Rachunkowość w praktyce. Studia przypadków. Edycja pierwsza: studenci studentom, red. nauk. R. Grabowski, A. Karmańska, Difin 2015.
 • Przyczynek do teorii ugruntowanej rozwoju rachunkowości. Analiza przypadku Armenii, [w:] Teoretyczne Zeszyty Rachunkowości, Nr 82 (138), 2015.
 • Economic quality of human capital in companies listed on the stock exchange. Verification of KL-ARK Model (współautor: K.Bareja), [w:] Proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference 2015, Bari, Italy. 
 • Insurance innovation assessment model – process based approach (part I) (współautor: A. Śliwiński, T. Michalski), [w:] Proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference 2015, Bari, Italy.
 • ​O granicach i nauce. O zarządzaniu i rachunkowości w kontekście imperatywu wartości ekonomicznej. [w:] Granice zarządzania, redakcja naukowa M. Romanowska, J.Cygler, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014.
 • W kierunku paradygmatu wartości ekonomicznej – wspólne wyzwanie dla nauk ekonomicznych? [w:] Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji, redakcja naukowa J. Ostaszewski, E. Kosyczarz, opracowanie naukowe z serii „Przedsiębiorczość”, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014.​
 • Nauka normalna w rozumieniu Tomasa S. Kuhna a współczesna nauka o rachunkowości. Komunikat problemu badawczego, [w:] Nauki ekonomiczne w XXI wieku. Stan obecny i perspektywy rozwoju, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014.
 • The imperative of sustainable growth and reporting integration. Three eras in the corporate reporting development, Copernican Journal of Finance & Accounting.Volume 3 Issue 1 2014 biannual (e-ISSN 2300-3065; p-ISSN 2300-1240).
 • The imperative of sustainable growth and reporting integration. The fourth era in the corporate reporting development, Copernican Journal of Finance & Accounting.Volume 3 Issue 2 2014.
 • Challenges Faced by Modern Accounting as a Scientific Discipline. Four Plane Reflections, Olsztyn Economic Journal 9 (2/2014).
 • Code of Professional Ethics in Accounting. Polish perspective.  Business and Law. No 4 August-September 2014. The Federation of Auditors, Accountants and Financial Managers. Tbilisi, Georgia. 
 • Evaluation of human capital economic quality on the basis of financial categories. KL-ARK model. Management, Knowledge and Learning (MakeLearn) International Conference 2014. Human Capital without Borders: Knowledge and Learning for Quality of Life, Portorož, Slovenia,25-27 June 2014. Referat opublikowany w postaci elektronicznej CD: ISSN: 1906-7631.
 • Polish Lifewide Lifelong Lerning (LLL) in the Field of Business as Exemplified by Accounting. (Współautor: R. Grabowski) W: Lifelong learning: Continuous education for sustainable development. Proceedings of 12th International Cooperation. Volume 12. Part II. Parallel editio. Scientific editors: N.A. Lobanov, V.N. Skvortsov. Pushkin Leningrad State University (LSU), Saint-Petersburg, 2014, ISBN 978-5-8290-1398-1.
 • Challenges Faced by Polish Lifewide Lifelong Learning (LLL) Educators as Exeplified by Accounting. (Współautor: R. Grabowski). W: Lifelong learning: Continuous education for sustainable development. Proceedings of 12th International Cooperation. Volume 12. Part I. Parallel editio. Scientific editors: N.A. Lobanov, V.N. Skvortsov. Pushkin Leningrad State University (LSU), Saint-Petersburg, 2014, ISBN 978-5-8290-1396-7 (Pt. I, en.) 
 • Powrót do przeszłości: Rok 1929. Marceli Scheffs i księgowość naukowo pojęta. W: Abacus. Od źrodeł rachunkowości po współczesność, redakcja naukowa S.Sojak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014.
 • Czy istnienie rachunkowości jest zagrożone? Rachunkowość nr 4/2014. 
 • Determinanty rozwoju transakcji leasingowych w Polsce, (współautor T.Cicirko, P.Russel), Oficyna Wydawnicza, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014. 
 • Nauka rachunkowości, proces poznawczy, paradygmaty i prawda w rachunkowości – garść ustaleń i refleksji, [w:] Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 71(127), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2013.
 • Innovations in Risk Management as exemplified by the Polish Insurance Market, (współautorzy: A. Śliwinski, T. Michalski), Journal of Reviews on Global Economics, 2013, vol. 2.
 • Kształtowanie kompetencji twórczych – imperatyw dla rachunkowości, (współautor: T. Boroch), [w]: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, red.nauk. A.Karmańska, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2013.
 • Wiara w liczby. 8-3-6-4-7 – kontekst sprawozdawczości przedsiębiorstwa. Spojrzenie holistyczne, [w:] Wiedza i bogactwo narodów, Kapitał ludzki, globalizacji i regulacja w skali światowej, red.: R. Bartkowiak, P. Wachowiak, Ekonomia i Finanse, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013. 
 • Innovations in the context of the risk management, (współautorzy: A.Śliwinski, T. Michalski),  [w:] Proceedings of the TIIM-Technology Innovation and Industrial Management, 2013, Phuket, Thailand. 
 • Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw: tło dla zmian. Rachunkowość, 6/2013​.
 • Nauka rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, redakcja naukowa: A. Karmańska, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013.
 • Rachunkowość a zmiany w zarządzaniu, [w:] Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe, redakcja naukowa: E. Mączyńska, Z. Messner, PTE, SKwP, Warszawa 2010. 
 • Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa 2009. 
 • Ryzyko a rachunkowość, redakcja naukowa: A. Karmańska, Difin, Warszawa 2008, (udział własny 33%). 
 • Financial and reporting aspects of creating reserves for catastrophic risks, [w:] The insurance of catastrophic risk in the European Union and the global changes. Edited by Irena Jędrzejczyk, Sylwia Bożek-Weglarz. Scientific publication. The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, Katowice 2007. 
 • Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa, redakcja naukowa: A. Karmańska, Difin, Warszawa 2007, (udział własny 33%). 
 • Rachunkowość finansowa, wydanie II zaktualizowane i rozszerzone, (współautor M.Gmytrasiewicz), Difin, Warszawa 2006, (udział własny 50%). 
 • Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, redakcja naukowa A. Karmańska, Difin, Warszawa 2006, (udział własny 49%). 
 • Koszty w prawie bilansowym i podatkowym, Wydawnictwo Drągowski, Warszawa 2003, (współautor E. Walińska), (udział własny 50%). 
 • Kontrakty długoterminowe w prawie bilansowym i podatkowym, (współautor M. Kośmider), C.H.Beck, Warszawa 2003, (udział własny 50%). ​
 

 Oferta dydaktyczna

 
​​[110560-0229] Rachunkowość 
[170000-0229] Tutoring akademicki - SGH kształtuje liderów
[231160-0229] Rachunkowość w zakładzie ubezpieczeń 
[235460-0229] Propedeutyka rachunkowości​
[270000-0229] Tutoring akademicki​ - SGH kształtuje liderów
[232740-1516] Zaawansowane finanse korporacyjne
[190001-0229] Seminarium licencjackie
[290001-0229] Seminarium magisterskie
 

 Aktywność organizacyjna

 
 • Członek Rady Uczelni (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) (2019 – aktualnie)
 • Tutor w projekcie Tutoring akademicki (2019 – ​aktualnie)
 • Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów (2017 – 2021)
 • Członek Rady Naukowej w SGH dla dyscypliny naukowej nauki o zarządzaniu i jakości (2019 – obecnie)
 • Członek Rady Programowej w SGH dla kierunku finanse i rachunkowość (2020 – obecnie)
 • Przewodnicząca rady programowej Kursu “Studium Pedagogiczne”, SGH (2020 – obecnie)
 • Członek sieci naukowców “International Society of Pitching Research for Responsible Science” (InSPiR2eS), założonej przez prof. Roberta Faffa (Quinsland University, Australia) (marzec 2021 – obecnie).
 • Kierownik Podyplomowych Studiów Audytu Śledczego, Rachunkowości i Kontroli (2016 – 2022)
 • Dyrektor Instytutu Rachunkowości (2015 – aktualnie)
 • Kierownik Katedry Rachunkowości (2012 – 2015)
 • Member of Board of European Federation of Accountants and Auditors for SMEs (EFAA) (2012 – 2015)
 • Tutor of the field of study: Finance and Accounting (2012 – aktualnie)​
 • Koordynator przedmiotu podstawowego Rachunkowość (2012 – 2016)
 • Członek Rady Programowej Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości  (2011 – aktualnie)
 • Członek (niezależny) Komitetu Audytu przy Ministrze Sprawiedliwości (2010 – 2015)
 • Wice przewodnicząca Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (2007 – aktualnie)
 • Przewodnicząca Komisji Etyki przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (2006 – aktualnie)
 • Prorektor ds. dydaktyki i studentów w Szkole Głównej Handlowej (2008 – 2012)
 • Przewodnicząca Senackiej Komisji Programowej w Szkole Głównej Handlowej (2008 – 2012)
 • Członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministrze Finansów (2006 – 2008)
 • Przewodnicząca Komisji Profesjonalizmu Zawodu Księgowego, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce  (2004 – 2010)
 • Radca Przewodniczącego Urzędu Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (2003 – 2005)
 • Kierownik Zakładu Rachunkowości Zarządczej w Katedrze Rachunkowości SGH (2001 – 2012)
 

 tytuły honorowe

 
 • Honorable member of the Federation of Auditors, Accountants and Financial Managers of Georgia (tytuł nadany przez Board of Auditors, Accountants and Financial Managers of Georgia w dniu 10 czerwca 2014)
 • Ambasador zawodowej etyki w rachunkowości (z nr. 1. Tytuł nadany przez ZG SKwP w dniu 19 maja 2014 r.)​