Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Edyta Łazarowicz

 
​Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Rachunkowości
Zakład Rachunkowości Informatycznej
 

 ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 
 • ​​Sprawozdawczość finansowa: kierunki rozwoju sprawozdawczości finansowej, luki w zakresie sprawozdawczości finansowej (istniejący a oczekiwany przez różnych użytkowników kształt sprawozdawczości finansowej), założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej.
 • Problemy metodologiczne w rachunkowości: definiowanie metod i zasad rachunkowości, klasyfikacja metod i zasad rachunkowości, ewolucja metod i zasad rachunkowości.
 

 WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

 
 • ​​The comparability of IFRS statements of cash flows in Poland. The influence of national regulations, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 101 (157), 2019
 • Porównywalność sprawozdań ze zmian w kapitale własnym na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, t. 2(341), 2019
 • Porównywalność struktury informacji dodatkowych w sprawozdaniach finansowych spółek giełdowych WIG30, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 380, 2019
 • Ocena porównywalności informacji w sprawozdaniach z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów na przykładzie spółek objętych indeksem WIG30, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 97 (153), 2018
 • Dyskusja wokół celu sprawozdawczości finansowej opartej na Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 87(143), 2016.
 • The purpose and status of the conceptual framework for financial reporting, [w:] Rachunkowość warta poznania: współczesna rachunkowość - zagadnienia wybrane, red. A. Kamela-Sowińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2016.
 • Porównywalność sprawozdań finansowych według Dyrektywy 2013/34/EU i MSSF (współautor: M. Giedroyć), [w:] Wyzwania integracji gospodarczej w Unii Europejskiej, red. K. Opolski, J. Górski, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.
 • Znaczenie i przyszłość zasady ostrożności, [w:]  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 390, Wrocław 2015.
 • Dyskusje o metodach rachunkowości w literaturze polskiej, [w:] Teoria i historia rachunkowości, red. A. Kamela-Sowińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2015.
 • Metody (poznawcze) rachunkowości – przegląd współczesnej literatury polskiej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 83(139), Warszawa 2015. 
 • Teorie kont; Dokonania włoskich uczonych w I połowie XX wieku; Dokonania włoskich uczonych w II połowie XX wieku [w:] Historia rozwoju teoretycznej myśli rachunkowości, red. K. Klimczak, Difin, Warszawa 2015.
 • Podstawy rachunkowości w świetle polskiego prawa bilansowego. Ujęcie dydaktyczne, Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013.
 • O klasyfikacji zasad rachunkowości, [w:] Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, red. A. Karmańska, Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013.
 • Tradycyjny a współczesny system rachunkowości (rozdział 1); Nieruchomości inwestycyjne (rozdział 7); Kapitał intelektualny (rozdział 13), [w:] K. Bareja, T. Boroch, M. Gawart, M. Giedroyć, K. Klimczak, E. Łazarowicz, K. Zasiewska, Zaawansowana rachunkowość finansowa, Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012. 
 • Metodologia systemu rachunkowości – kierunki zmian, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 119, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012. 
 • Historia powstania księgowości podwójnej i rachunku kosztów, Monografie i Opracowania 579, Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011. 
 • Nadrzędne zasady rachunkowości w świetle zmian we współczesnej rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 46(102), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Rada Naukowa, Warszawa 2008. 
 • Bilans w praktyce rachunkowości od średniowiecza do XIX wieku (współautor), Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 17(73), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Rada Naukowa, Warszawa 2003. 
 

 OFERTA DYDAKTYCZNA

 
[110560-0211] Rachunkowość
[120560-0211] Rachunkowość finansowa 
[132470-0211] Sprawozdania finansowe grup kapitałowych
[220730-1064] Zaawansowana rachunkowość finansowa - członek zespołu
[290001​-0211] Seminarium magisterskie
 
 
DSC_2989.JPG