Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. Ewa Hellich, prof. SGH

 
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Rachunkowości
Zakład Rachunkowości Zarządczej

Dr hab. Ewa Hellich, prof. SGH, Instytut Rachunkowości, Zakład Rachunkowości Zarządczej. Posiada stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplina finanse, doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplina ekonomia. Autorka wielu opracowań z zakresu rachunkowości finansowej, rachunku kosztów, rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych. Akredytowany wykładowca w ramach programu ACCA - FIR. W ramach Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce uczestniczy w pracach komisji ds. opiniowania projektów i przedsięwzięć z zakresu rachunkowości. Jest członkiem Kapituły Konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości Rady Naukowej SKwP.  W przeszłości pełniła funkcję członka Senackiej Komisji Budżetu i Finansów SGH. Współautorka Krajowego Standardu Rachunkowości nr 10 „Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi”. W środowisku akademickim jest uznanym wykładowcą i promotorem wielu prac dyplomowych na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych. Jako ekspert i konsultant współpracuje z biznesem, urzędami administracji centralnej i samorządowej.
 

 ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 
 • Ekonomiczna analiza prawa.
 • Analiza systemu  rachunkowości w ujęciu interdyscyplinarnym.
 • Międzynarodowa  i krajowa standaryzacja rachunkowości w jednostkach sektora publicznego.
 • Rachunkowość w procesach pomiaru efektywności gospodarowania w podmiotach biznesowych i non for profit.
 

 WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

 
 • ​​Uwarunkowania rewizji sprawozdań finansowych jednostek samorządowych w Polsce, (współautor: J. Wielgórska-Leszczyńska, [w:] Kierunki rozwoju rachunkowości, (red.) J. Gierusz, Wydawnictwo IUS PUBLICUM, Katowice 2021.
 • Teoria rachunkowości w kształtowaniu struktury podmiotowej administracji publicznej [w:] Standardy rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych – wyzwania dla praktyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, ISBN 978-83-7875-322-3.
 • Etyczny wymiar rachunkowości, [w:] Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka - Etyka – Środowisko,  redakcja naukowa D. Dziawgo, G. Borys, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; Wrocław 2014.
 • Wpływ statystyki publicznej na politykę rachunkowości, [w:] Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego, redakcja naukowa A. Kostur, J. Pfaff, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,  nr 201, Katowice 2014.
 • Podstawowe problemy rachunkowości sektora finansów publicznych, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2011. 
 • Nowa ustawa o finansach publicznych, C.H.Beck, Warszawa 2010. 
 • Rachunek kosztów ochrony środowiska (Rozdział 5 - współautor M. Klonowska), Wyniki wywiadu na temat kosztów ochrony środowiska (Punkt 7.5 - współautor M. Klonowska), Weryfikacja i warunki aplikacji modelowej klasyfikacji kosztów ochrony środowiska (Punkt 8.5. - współautor M. Klonowska), [w:] Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa, redakcja naukowa A. Karmańska, Difin, Warszawa 2007. 
 • Finanse publiczne 2006. Ustawa o finansach publicznych z wprowadzeniem, C.H. Beck, Warszawa 2006. 
 • Encyklopedia Rachunkowości (współautor), redakcja naukowa M. Gmytrasiewicz, LexisNexis, Warszawa 2005. 
 • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Pojęcia, problemy, zadania, (współautorzy: M. Giedroyć, A. Karmańska, M. Klonowska, M. Paszula), redakcja naukowa A. Karmańska, Difin 2002. 
 • Rachunkowość jednostek samorządowych, Difin, Warszawa 2000.
 

 Oferta dydaktyczna

 
[110560-0187] Rachunkowość
[132360-0187] Podstawy rachunku kosztów
[222490-0187] Rachunek kosztów
[220530-0441] Rachunkowość zarządcza - członek zespołu
[234630-0187] Rachunkowość w jednostkach sfery budżetowej
[234480-0187] Zewnętrzny i wewnętrzny audyt i kontrola (ACCA-P) ​
[290701-0187] Seminarium magisterskie 
 

 Aktywność organizacyjna

 
 • Komisja nostryfikacyjna w SGH – członek (maj 2020 -aktualnie)
 • Koordynator przedmiotu podstawowego Rachunkowość (2016 – aktualnie) 
 • Sekretarz Rady Naukowej Stowarzyszenia Ksiegowych w Polsce​​ (2012 –​ 2020)​
 • Członek Komisji  Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego przy Radzie Naukowej SKwP  (2012  - aktualnie)
 • Konsultant EUROSTAT-u na temat Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego (MSRSP) (2012)
 • Konsultant SKwP, KiBR w pracach opiniodawczych w zakresie standardów rachunkowości sektora  finansów publicznych (2008)
 • Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (2004 -aktualnie)
 • Członek Rady Naukowej Kolegium Zarządzania i Finansów SGH (1999 – aktualnie)
 • Członek Kapituły Konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości przy Radzie Naukowej SKwP (1999 – aktualnie)
 • Osoba współpracująca z koordynatorem przedmiotu podstawowego Rachunkowość (Podstawy Rachunkowości) (1990 – 2016) 
 
 
​​Ewa Hellich.png