Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, prof. SGH

 
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Rachunkowości
Zakład Rachunkowości Finansowej
 

 ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 
 • ​​Teoria, historia i praktyka rachunkowości jednostki.
 • Rachunkowość banków komercyjnych oraz sprawozdawczość finansowa i nadzorcza banków.
 • Rachunkowość banków centralnych.
 • Rachunkowość funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, domów maklerskich, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.
 • Rachunkowość jednostki jako systemu informacyjnego wspomagającego zarządzanie, w tym wyceny w wartości godziwej i ryzyka w rachunkowości, oraz wpływu dobrych praktyk na ład gospodarczy i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.
 • Badanie sprawozdań finansowych oraz niezależność i etyka biegłego rewidenta, w tym badanie sprawozdań finansowych banków.
 • Notyfikacja badania sprawozdań finansowych i wykorzystanie efektów badania w podejmowaniu decyzji. 
 

 WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

 
 • ​​Rachunkowość w banku komercyjnym, [w:] Rachunkowość instytucji finansowych i jednostek budżetowych, redakcja naukowa W. Gabrusewicz, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2012. 
 • Ewolucja sprawozdawczości finansowej jednostki z uwzględnieniem specyfiki działalności bankowej, Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011. 
 • Rachunkowość finansowa. Zbiór zadań, redakcja naukowa J. Wielgórska-Leszczyńska, Centrum Rachunkowości i Podatków, Legionowo 2011. 
 • Wykorzystanie rachunkowości w zarządzaniu płynnością przedsiębiorstwa, [w:] Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, redakcja naukowa K. Kreczmańska-Gigol, Difin, Warszawa 2010. 
 • Wybrane problemy wyceny składników aktywów i ich ujęcie w sprawozdaniach finansowych banków, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 56, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, Warszawa 2010. 
 • Inwentaryzacja jako narzędzie kontroli poprawności ksiąg rachunkowych, Forum Rachunkowości nr 2/2007. 
 • Aktywa i pasywa walutowe, Problemy rachunkowości nr 1/2005. 
 • Rachunkowość w zarządzaniu bankiem: czyli system informacyjny rachunkowości w procesach decyzyjnych banków komercyjnych, Kwantum, Warszawa 2000. 
 • Rachunkowość w banku komercyjnym, część II, Centrum Szkoleniowo-Wydawnicze KWANTUM Sp. z o.o., Warszawa 1996. 
 • Rachunkowość w banku komercyjnym, część I, Centrum Szkoleniowo-Wydawnicze KWANTUM Sp. z o.o., Warszawa 1995. 
 

 OFERTA DYDAKTYCZNA

 
[120550-0627] Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa 
[138120-0627] Kontrola wewnętrzna i audyt
[230080-0627] Badanie sprawozdań finansowych 
[231150-0627] Rachunkowość w banku 
[327780-0627] Audyt wewnętrzny i kontrola (studia niestacjonarne)
[328060-0627] Audyt wewnętrzny i kontrola
[192701-0627] Seminarium licencjackie 
[292701-0627] Seminarium magisterskie 
 

 Aktywność organizacyjna

 
 • ​​Członek Komitetu Standardów Rachunkowości (2016 – aktualnie)​
 • Pełnomocnik Rektora ds.  realizacji porozumienia z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów (2013 – aktualnie)
 • Członek Zespołu ds. Akredytacji  Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (2012 – aktualnie)
 • Członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (2011 – aktualnie)
 • Członek Komisji ds. Edukacji Rachunkowości (2011 – aktualnie)
 • Członek Komisji Historii Teorii i Praktyki Rachunkowości (2011 – aktualnie)
 • Członek Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów (2008 – aktualnie) 
 • Zastępca Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (2007 – 2008)
 • Członek Komisji Profesjonalizmu Zawodu Księgowego, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce  (2004 – 2010)
 • Członek Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (2002 – aktualnie)
 • Członek Zarządu i Główny Księgowy Narodowego Banku Polskiego (2001 – 2004)
 • Członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministrze Finansów (2001 – 2004)
 • Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (1992 – aktualnie)