Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Katarzyna Bareja

 
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Rachunkowości
Zakład Rachunkowości Finansowej

Doktor nauk ekonomicznych, kierownik Zakładu Rachunkowości Finansowej w Instytucie Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ma bogate doświadczenie w dydaktyce wielu zagadnień rachunkowości finansowej przedsiębiorstw i grup kapitałowych, wykładała i prowadziła ćwiczenia z takich przedmiotów jak: rachunkowość, rachunkowość finansowa, laboratorium z rachunkowości finansowej, zaawansowana rachunkowość finansowa, rachunkowość bankowa, international accounting, sprawozdania finansowe grup kapitałowych. W obszarze jej zainteresowań naukowych leżą w szczególności: standaryzacja rachunkowości w wymiarze globalnym i jej wpływ na lokalne standardy rachunkowości, obszary miękkie w rachunkowości, aktywa niematerialne, pomiar dokonań przedsiębiorstw, utrata wartości aktywów, rachunkowość grup kapitałowych, teoria rachunkowości. Interesuje się metodami prowadzenia badań naukowych. Uczestniczyła wielokrotnie w badaniach naukowych będąc kierownikiem lub członkiem zespołu badawczego. Posiada także doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, analizą finansową a także wdrażaniem systemu typu ERP w przedsiębiorstwie.​
 

 ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 
 • ​​Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa.
 • Rachunkowość międzynarodowa.
 • Teoria rachunkowości.
 • Historia rachunkowości. 
 • Aktywa niematerialne w rachunkowości.
 • Kapitał ludzki w rachunkowości.
 • Sprawozdawczość społeczna oraz sprawozdawczość zintegrowana.
 • Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych​.
 

 WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

 
 • Utrata wartości firmy w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych polskich spółek giełdowych, [w:] Rachunkowość w nurcie ekonomiczno-finansowo-zarządczym. Złota księga dla dr. Zdzisława Fedaka z okazji odnowienia dyplomu doktora nauk ekonomicznych (red. A.Karmańska), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020, s. 443-470
 • The predictive power of comprehensive income in Polish companies listed on the Warsaw Stock Exchange, (współautorzy: M. Giedroyć, M. Wrzosek), Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t.105 (161), SKwP, Warszawa 2019, s. 113-136
 • Ostrożność w rachunkowości – zasada czy cecha jakościowa, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 503, Wrocław 2018 
 • Marka w rachunkowości – historia, stan obecny i perspektywy, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 522, Wrocław 2018 
 • Odpisy z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych w praktyce sprawozdawczej wybranych spółek giełdowych, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 524, Wrocław 2018 
 • Motywy wyboru wartości godziwej do wyceny środków trwałych w świetle pozytywnej teorii rachunkowości, (współautor: M. Giedroyć), Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 87 (143), SKwP, Warszawa 2016.
 • Sprawozdawczość klubów piłkarskich: społeczna czy finansowa? STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA, 2016.
 • An Implementation of an Innovative Human Capital Tool to the Polish Legal System - Exploration of Possibilities (współautorzy: A. Karmańska, M. Mierzejewska), ToKnowPress, 2016.
 • Opracowania popularyzujące system księgowości podwójnej (XVI-XVIII wiek), Teoria własnościowa (współautor: K. Klimczak),  Przegląd myśli teoretycznej rachunkowości w Stanach Zjednoczonych w I połowie XX wiekuBadania pozytywne w rachunkowości, [w:] Historia rozwoju teoretycznej myśli rachunkowości: przegląd wybranych teorii, modeli i koncepcji, redakcja naukowa K. Klimczak, Difin, Warszawa 2015.
 • Piłkarz jako składnik aktywów - specyfika rachunkowości klubów piłkarskich, [w:] Rachunkowość Warta Poznania. Teoria, praktyka, polityka rachunkowości, redakcja naukowa M. Remlein, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2015.
 • Aktywa niematerialne a priorytet w sprawozdawczości finansowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015.
 • Pomiar i raportowanie kapitału ludzkiego z perspektywy rachunkowości – analiza potencjału dotychczas stosowanych rozwiązań, ich barier i ograniczeń oraz możliwości wprowadzania nowych narzędzi (współautor: A. Karmańska) [w:] Pomiar kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie: perspektywy badawcze, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015
 • Ujęcie sprawozdawcze inwestycji w jednostkach stowarzyszonych (współautor: M.Gawart) [w:] Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2015.
 • Economic quality of human capital in companies listed on the stock exchange. Verification of KL-ARK Model (współautor: A.Karmańska), ToKnowPress, 2015.
 • Spór o priorytet w sprawozdawczości finansowej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 77 (133), SKwP, Warszawa 2014.
 • Główne wątki dyskusji nad stanem badań naukowych w rachunkowości w Stanach Zjednoczonych (K. Bareja), Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 71 (127), SKwP, Warszawa 2013​.
 • Wynik całościowy – nowa kategoria rachunkowości (Punkt 2.4), Instrumenty finansowe (Rozdział 8), [w:] K. Bareja, T. Boroch, M. Gawart, M. Giedroyć, K. Klimczak, E. Łazarowicz, K. Zasiewska, Zaawansowana rachunkowość finansowa, Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012.
 • Ryzyko w kontekście organizowania i funkcjonowania audytu wewnętrznego [w:] Ryzyko w rachunkowości, redakcja naukowa A. Karmańska, Difin, Warszawa 2008. 
 • Rachunek kosztów jakości (Rozdział 2 - współautor M. Giedroyć), Wyniki wywiadu na temat rachunku kosztów jakości (Punkt 7.2. - współautor M. Giedroyć), Weryfikacja i warunki aplikacji modelowej klasyfikacji kosztów jakości (Punkt 8.2. - współautor M. Giedroyć), [w:] Zarządzanie kosztami: jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa, redakcja naukowa A. Karmańska, Difin, Warszawa 2007. 
 • Górski Józef [w:] Słownik biograficzny rachunkowości w Polsce, redakcja naukowa S. Sojak, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007. 
 • Informacje kosztowe w ustalaniu cen w Systemie Informacji Planistycznej (SIP) (Rozdział XIV bez XIV.9.), [w:] Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, redakcja naukowa A. Karmańska, Difin, Warszawa 2006. 
 • Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych, Problemy rachunkowości nr 2/2006. 
 • Encyklopedia rachunkowości, redakcja naukowa M. Gmytrasiewicz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005. 
 • Podstawy rachunkowości. Zbiór zadań, redakcja naukowa M. Paszula, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2002. ​​​​​
 

 OFERTA DYDAKTYCZNA

 
[132470-0060] Sprawozdania finansowe grup kapitałowych
[234920-0060] Sprawozdawczość finansowa i rachunkowość grup kapitałowych według MSSF (ACCA-P)
[220740-0060] Zaawansowana rachunkowość finansowa ​​
[220741-0060] Advanced Financial Accounting
[220051-0060] Group Accounting under IRFS (CIMA)​
[190001-0060] Seminarium licencjackie 
[290001-0060] Seminarium magisterskie​
 

 aktywność organizacyjna

 
 • Kierownik Zakładu Rachunkowości Finansowej w Instytucie Rachun​kowości SGH (2016 aktualnie)​