Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Katarzyna Klimczak

 
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Rachunkowości
Zakład Rachunkowości Informatycznej
 

 ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 
 • ​​Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa.
 • Teoria rachunkowości.
 • Historia rachunkowości.
 • Rachunkowość międzynarodowa. 
 

 WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

 
 • ​​Koszty oraz uwarunkowania implementacji XBRL jako standardu raportowania finansowego na rynkach kapitałowych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 98 (154), 2018.
 • Wpływ standardu XBRL na asymetrię informacyjną na rynku kapitałowym, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Nr 4/2017 (88), 2017.
 • Cross-country Differences in Reporting Practices – the Case of Provisions for Liabilities, Management and Business Administration. Central Europe, Volume 25, Issue 3, 2017.
 • The Benefits and Costs of IFRS Implementation in Poland - the Investors' Perspective (współautor Anna Wachowicz), Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 95 (151), 2017.
 • XBRL jako narzędzie raportowania finansowego- główne nurty badań empirycznych, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Nr 333, 2017.​
 • Sprawozdawcze ujęcie rezerw na zobowiązania w praktyce spółek giełdowych, STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA, Nr 11, 2016 
 • Prezentacja informacji o założeniach, osądach i szacunkach w sprawozdaniach finansowych – przegląd i ocena rozwiązań stosowanych przez największe spółki giełdowe w Polsce, Studia Prawno-Ekonomiczne, Tom CI, ​2016 
 • Zabytki rachunkowości w zbiorach w archiwum w Łowiczu – księgi ekspens i percept łowickich cechów (współautor A. Wachowicz) w: S. Sojak (red.), Abacus-od instruktarzy gospodarczych po współczesne podręczniki rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016.
 • Reporting Obligations of Companies Listed on Newconnect – Scope, Irregularities in Completion and Their Consequences, Proceedings of 5th International Conference on Accounting, Auditing, and Taxation (ICAAT 2016), Atlantis Press, 2016.
 • Prezentacja informacji o segmentach operacyjnych w sprawozdaniach finansowych spółek giełdowych, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 285, 2016
 • E.G. Folsom – pionier naukowego podejścia do rachunkowości (współautor A. Wachowicz) [w]: Rachunkowość Warta Poznania, Teoria i historia rachunkowości, redakcja naukowa A. Kamela-Sowińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2015.
 • Studium przypadku jako metoda badawcza w nauce rachunkowości - analiza metodologiczna przykładowych zastosowań (współautor A. Wachowicz),  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 388, Wrocław 2015.
 • Powstanie rachunkowości jako ewidencji systemowej - Powstanie systemu księgowości podwójnej [w:] Historia rozwoju teoretycznej myśli rachunkowości - przegląd wybranych teorii, modeli i koncepcji, redakcja naukowa K. Klimczak, Difin, Warszawa 2015.
 • Pierwsze opracowania z zakresu rachunkowości - Praautorzy literatury poświęconej księgowości [w:] Historia rozwoju teoretycznej myśli rachunkowości - przegląd wybranych teorii, modeli i koncepcji, redakcja naukowa K. Klimczak, Difin, Warszawa 2015.
 • Myśl teoretyczna rachunkowości w XIX wieku -Teoria własnościowa (współautor K. Bareja) [w:] Historia rozwoju teoretycznej myśli rachunkowości - przegląd wybranych teorii, modeli i koncepcji, redakcja naukowa K. Klimczak, Difin, Warszawa 2015.
 • Myśl teoretyczna rachunkowości w XIX wieku - Teoria przedsiębiorstwa [w:] Historia rozwoju teoretycznej myśli rachunkowości - przegląd wybranych teorii, modeli i koncepcji, redakcja naukowa K. Klimczak, Difin, Warszawa 2015.
 • Niemiecka teoria rachunkowości w XX  wieku -Teoria bilansu statycznego [w:] Historia rozwoju teoretycznej myśli rachunkowości - przegląd wybranych teorii, modeli i koncepcji, redakcja naukowa K. Klimczak, Difin, Warszawa 2015.
 • Niemiecka teoria rachunkowości w XX  wieku -Teoria bilansu dynamicznego [w:] Historia rozwoju teoretycznej myśli rachunkowości - przegląd wybranych teorii, modeli i koncepcji, redakcja naukowa K. Klimczak, Difin, Warszawa 2015.
 • Niemiecka teoria rachunkowości w XX  wieku – Rozwój teorii bilansowych w Niemczech w XX wieku [w:] Historia rozwoju teoretycznej myśli rachunkowości - przegląd wybranych teorii, modeli i koncepcji, redakcja naukowa K. Klimczak, Difin, Warszawa 2015.
 • Przegląd wybranych osiągnięć teoretycznych spoza głównego nurtu badań - Rozwój teorii rachunkowości w XX wieku we Francji [w:]  Historia rozwoju teoretycznej myśli rachunkowości - przegląd wybranych teorii, modeli i koncepcji, redakcja naukowa K. Klimczak, Difin, Warszawa 2015.
 • Przegląd wybranych osiągnięć teoretycznych spoza głównego nurtu badań - Obszary zainteresowań teorii rachunkowości w Holandii w XX wieku [w:] Historia rozwoju teoretycznej myśli rachunkowości - przegląd wybranych teorii, modeli i koncepcji, redakcja naukowa K. Klimczak, Difin, Warszawa 2015.
 • Przegląd wybranych osiągnięć teoretycznych spoza głównego nurtu badań - Rozwój teorii rachunkowości w XX wieku w Japonii [w:] Historia rozwoju teoretycznej myśli rachunkowości - przegląd wybranych teorii, modeli i koncepcji, redakcja naukowa K. Klimczak, Difin, Warszawa 2015.
 • Standard XBRL jako koncepcja wspomagająca raportowanie finansowe, Studia Prawno-Ekonomiczne, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2014,  Tom 91, cz. 2 
 • Teoretyczny model ewidencyjny Marii Gmytrasiewicz [w:] Abacus – od źródeł rachunkowości po współczesność, redakcja naukowa S. Sojak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014 
 • Współczesne badania naukowe w rachunkowości - obszary i metody badawcze [w:] Nauki ekonomiczne w XXI wieku : stan obecny i perspektywy rozwoju, redakcja naukowa R. Bartkowiak, P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2014
 • Reserves In Traditional And Contemporary Accounting, European Journal of Business and Economics, Vol. 8, Nr 2, 2013.
 • Wpływ zasad ujmowania, wyceny i prezentacji sprawozdawczej rezerw na zobowiązania na użyteczność sprawozdania finansowego [w:] Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, Ryzyko w rachunkowości i zarządzaniu finansami, redakcja naukowa J. Turyna, J. Rak, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarzadzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013. 
 • Wartości kulturowe a rachunkowość – przegląd empirycznych weryfikacji teorii wartości subkultury rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Nr 71 (127) 2013, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2013.
 • Wpływ kultury na harmonizację rachunkowości na świecie, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Tom 2, Zeszyt 61, 2013.
 • Początki rezerw w rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 67(123), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2012. 
 • Utrata wartości aktywów (Rozdział 3); Rezerwy kapitałowe (Rozdział 10); Rezerwy na zobowiązania (Rozdział 11), [w:] Zaawansowana rachunkowość finansowa, K. Bareja, T. Boroch, M. Gawart, M. Giedroyć, K. Klimczak, E. Łazarowicz, K. Zasiewska, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2012. 
 • Istota i zakres przedmiotowy rezerw w rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 58(114), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2010. 
 • Teoretyczne rozważania na temat ryzyka i niepewności. Próba modelowego rozwiązania atrybutów związanych z ryzykiem (Rozdział 1 - współautor); Ryzyko w kontekście organizowania i funkcjonowania kontroli wewnętrznej (Rozdział 6); Nurt teoretyczny w próbie pomiaru ryzyka związanego z rachunkowością jako funkcją gospodarczą (Rozdział 12 - współautor); Rozpoznanie światowych trendów w zakresie raportowania ryzyka w sprawozdawczości finansowej (Rozdział 14 - współautor); Podstawowe składniki sprawozdania finansowego jako element procesu identyfikowania ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej (Rozdział 15 - współautor); Analiza zestawu informacji uzupełniających w sprawozdaniu finansowym w kontekście selekcji ujawnień informacji o czynnikach ryzyka związanego z działalnością gospodarczą; (Rozdział 16 - współautor), [w:] Ryzyko w rachunkowości, redakcja naukowa A. Karmańska, Difin, Warszawa 2008. 
 • Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw w Polsce, Forum Rachunkowości nr 4/2007. 
 • Jak powstają Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Problemy rachunkowości nr 1/2006. 
 • Encyklopedia rachunkowości, redakcja naukowa M. Gmytrasiewicz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005. 
 

 OFERTA DYDAKTYCZNA

 
[120560-0295] Rachunkowość finansowa 
[132230-0295] Laboratorium z rachunkowości finansowej 
[132690-0295] Raportowanie finansowe - wymiar globalny i zarządczy (ACCA-P)
[132680-0050] Rachunkowość międzynarodowa - członek zespołu
[199831-0295] Seminarium licencjackie 
[299831-0295] Seminarium magisterskie 
 

 Aktywność organizacyjna

 
 • ​​Kierownik Zakładu Rachunkowości Informatycznej w Instytucie Rachunkowości SGH (2012 – aktualnie)
 • Członek Rady Naukowej Kolegium Zarządzania i Finansów SGH (2012- aktualnie)
 • Koordynator przedmiotu Raportowanie finansowe - wymiar globalny i zarządczy (ACCA-P) (rok akademicki 2015/2016 - aktualnie)
 • Koordynator przedmiotu Laboratorium z rachunkowości finansowej (rok akademicki 2015/2016 - aktualnie)
 • Sekretarz Podyplomowych Studiów Rachunkowości według Standardów Krajowych (2016-aktualnie)
 • Opiekun Ścieżki "Rachunkowość" (2002-2010)