Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 AKTYWNOŚĆ NAUKOWA PRACOWNIKÓW KATEDRY RACHUNKOWOŚCI SGH NA FORUM AKADEMICKIM I INNYM ŚRODOWISKOWYM

 
(prz​egląd od 2005 r. do 2007 r.)
 
 
 

 rok 2007

 
​​Zmierzch tradycyjnego budżetowania a wiarygodność informacji ekonomicznej (A. Karmańska)
Konferencja naukowa nt.: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, Katedra Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 10-11 grudnia 2007 r.
Referat opublikowany w:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Krakowie, Kraków, 2007. 

Jakość informacji sprawozdawczej a etyka zawodowa w rachunkowości (A. Karmańska)
XV Konferencja nt.: Standaryzacja rachunkowości i rewizji (wymiana doświadczeń zawodowych – biegłych rewidentów i pracowników naukowych), Wrocław, 5 grudnia 2007. 

Analiza wskaźnikowa w ocenie działalności konglomeratów finansowych (A. Karmańska)
Konferencja Międzynarodowa – Finansowe Uwarunkowania Rozwoju Organizacji Gospodarczych, nt.: Informacja finansowa i jej wykorzystanie w warunkach stosowania MSR/MSSF, Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania oraz SKwP, 19-20 października 2007. 

Wartość ekonomiczna a paradygmat metody bilansowej (artykuł dyskusyjny) (A. Karmańska)
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości nt.: Rachunkowość w teorii i praktyce, Katedra Rachunkowości Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, wrzesień 2007 r. 
Referat opublikowany w:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 38 (94), Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.  

Wycena w wartości godziwej na tle zasad rachunkowości – teoria i praktyka (J. Wielgórska-Leszczyńska)
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości nt.: Rachunkowość w teorii i praktyce, Katedra Rachunkowości Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, wrzesień 2007 r.
Referat opublikowany w:
Rachunkowość w teorii i praktyce. Tom 1, Rachunkowość finansowa, red. nauk. Wiktor Gabrusewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2007.  

Profesjonalny osąd w szacowaniu korzyści ekonomicznych dla celów sprawozdawczości finansowej (A. Karmańska)
XIV Sympozjum Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów SGH nt.: Ekonomiczne i finansowe uwarunkowania procesów w gospodarce, Mikołajki, 21-22 czerwca 2007 r.
Referat opublikowany w:
Ekonomiczne i finansowe uwarunkowania procesów w gospodarce, praca zbiorowa pod redakcją naukową R. Bartkowiaka, J. Ostaszewskiego, M. Zaleskiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007.  

Rola rachunkowości w procesie finansowania i zarządzania (J. Wielgórska-Leszczyńska)
XIV Sympozjum Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów SGH nt.: Ekonomiczne i finansowe uwarunkowania procesów w gospodarce, Mikołajki, 21-22 czerwca 2007 r.
Referat opublikowany w:
Ekonomiczne i finansowe uwarunkowania procesów w gospodarce, praca zbiorowa pod redakcją naukową R. Bartkowiaka, J. Ostaszewskiego, M. Zaleskiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007. 

Rezerwy w rachunkowości jako narzędzie zabezpieczania jednostek przed ryzykiem gospodarczym (K. Klimczak)
XIV Sympozjum Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów SGH nt.: Ekonomiczne i finansowe uwarunkowania procesów w gospodarce, Mikołajki, 21-22 czerwca 2007 r.
Referat opublikowany w:
Ekonomiczne i finansowe uwarunkowania procesów w gospodarce, praca zbiorowa pod redakcją naukową R. Bartkowiaka, J. Ostaszewskiego, M. Zaleskiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007.  

Bezpieczeństwo biznesu, dylematy etyczne i profesjonalizm zawodu księgowego (A. Karmańska)
Kongres Polskiej Rachunkowości z okazji 100-lecia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Rachunkowość wczoraj dziś i jutro, Warszawa, 28-29 maja 2007 r.
Referat opublikowany w:
Rachunkowość wczoraj dziś i jutro, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2007.  

Rachunkowość w bankach w dobie globalizacji – stan, potrzeby i możliwości ujednolicenia (J. Wielgórska – Leszczyńska)
Kongres Polskiej Rachunkowości z okazji 100-lecia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Rachunkowość wczoraj dziś i jutro, Warszawa, 28-29 maja 2007 r.
Referat opublikowany w:
Rachunkowość wczoraj dziś i jutro, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2007. 

Rola biegłego rewidenta w tworzeniu wartości badanej jednostki oraz w wykrywaniu oszustw finansowych (J. Wielgórska – Leszczyńska)
VIII Doroczna Konferencja Audytingu nt.: Jakość usług biegłego rewidenta,  Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Jachranka 2007.
Referat opublikowany w:
Jakość usług biegłego rewidenta, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2007.
 

 rok 2006

 
​​Ewolucja rachunku kosztów działań w kierunku oparcia na czasie a analiza wartości działań (A. Karmańska)
XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.: Tendencje rozwojowe współczesnej rachunkowości zarządczej, Wydział Zarządzania i Informatyki, Katedra Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej w Instytucie Rachunkowości w Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, październik 2006.
Referat opublikowany w materiałach konferencyjnych.  

Refleksje na temat tworzenia i przestrzegania zasad etyki biegłego rewidenta (J. Wielgórska-Leszczyńska)
VII Doroczna Konferencja Audytingu nt.: Etyka biegłego rewidenta w teorii, prawie i praktyce, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Jachranka 2006.
Referat opublikowany w:
Etyka biegłego rewidenta w teorii, prawie i praktyce, KIBR, Warszawa 2007.  

Granice dążenia do dokładności informacyjnej sprawozdania finansowego. Komunikat problemu na przykładzie odwracania dyskonta (A. Karmańska)
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości nt.: Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, Katedra Rachunkowości Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 19-21 września 2006.
Referat opublikowany w:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 2006, Numer specjalny.  

Standardy rachunkowości w bankach w kontekście wymagań kapitałowych wynikających z Nowej Umowy Kapitałowej (J. Wielgórska-Leszczyńska)
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości nt.: Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, Katedra Rachunkowości Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Wisła, wrzesień 2006.
Referat opublikowany w:
Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, tom II Analiza standardów rachunkowości, praca zbiorowa pod red. Z. Messnera, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2006. 

Zarządzanie przedsiębiorstwem a atrybuty współczesnej rachunkowość ośrodków odpowiedzialności (A. Karmańska)
Letnia Szkoła Zarządzania nt.: Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jachranka, 27-29 czerwca 2006.
Referat opublikowany w:
Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, praca zbiorowa pod redakcją naukową M. Romanowskiej i P. Wachowiaka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2006.  

Etyka w rachunkowości w kontekście praktyki zarządzania przedsiębiorstwem (A. Karmańska)
XIII Sympozjum Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów SGH nt.: W stronę teorii i praktyki zarządzania i finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Stare Jabłonki, czerwiec 2006.
Referat opublikowany w:
W stronę teorii i praktyki zarządzania i finansów, pod red. J. Ostaszewskiego i M. Zaleskiej, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006.  

Wartość godziwa – jej stosowanie, ujawnianie i badanie (J. Wielgórska-Leszczyńska)
XIII Sympozjum Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów SGH nt.: W stronę teorii i praktyki zarządzania i finansówSzkoła Główna Handlowa w Warszawie, Stare Jabłonki, czerwiec 2006.
 
Referat opublikowany w:
W stronę teorii i praktyki zarządzania i finansów, praca zbiorowa pod red. J. Ostaszewskiego, M. Zalewskiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, Warszawa 2006. 

Ceny transferowe jako szczególny obszar decyzji przedsiębiorstwa i controllingu działalności jego ośrodków odpowiedzialności (A. Karmańska)
Konferencja naukowa nt.: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Krakowie, czerwiec 2006.
Referat opublikowany w:
Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka cz. VII, praca zbiorowa pod redakcją W. Krawczyka. Agencja Wydawniczo-Poligraficzna Art.-Tekst, Kraków – Zakopane 2006.  

Innowacyjność pomiaru dokonań przedsiębiorstwa (A. Karmańska) współautor: K. Karpiesiuk
VI Międzynarodowa konferencja naukowa nt.: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 13-15 czerwiec 2005.
Referat opublikowany w:
Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, pod red. M.Juchniewicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, cz. 1. 2006.  

Dylematy współczesnego systemu informacyjnego rachunkowości (J. Wielgórska-Leszczyńska)
Międzynarodowa konferencja naukowa nt.: Informacja ekonomiczno- finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku – Białej,  Bielsko-Biała, maj 2006.
Referat opublikowany w:
Informacja ekonomiczno- finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi, praca zbiorowa pod red. J. Czekaja, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Finansów w Bielsku Białej, Bielsko-Biała 2006.  

Podstawy kompetencji i etyki w rachunkowości zarządczej (A. Karmańska)
XIV edycja Konferencji nt.: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Rachunkowości, 24-26 maja 2006.
Referat opublikowany w:
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, pod red. T. Kiziukiewicz, Uniwersytet Szczeciński, Katedra Rachunkowości, Akademia Rolnicza, Katedra Rachunkowości, Szczecin 2006.  

Sprawozdania finansowe w świetle prawa bilansowego i podatkowego (K. Zasiewska)
VI Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów, Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości z siedzibą w Sopocie oraz Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 19-21 kwietnia 2006.
Referat opublikowany w:
VI Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów, Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości, Sopot 2006. 

Problemy wyceny w rachunkowości (M. Gawart)
VI Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów, Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości z siedzibą w Sopocie oraz Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 19-21 kwietnia 2006.
Referat opublikowany w:
VI Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów, Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości, Sopot 2006.  

Międzynarodowa standaryzacja rachunkowości a jej nadrzędne zasady (E. Jezierska)
VI Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów, Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości z siedzibą w Sopocie oraz Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 19-21 kwietnia 2006.
Referat opublikowany w:VI Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów, Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości, Sopot 2006.
 

 rok 2005

 
Adekwatność systemu budżetowego przedsiębiorstwa do wymagań wynikających z oceny utraty wartości jego aktywów (A. Karmańska)
XIII Konferencja naukowa Biegłych Rewidentów nt.: Standaryzacja rachunkowości i rewizji finansowej (wymiana doświadczeń zawodowych – biegłych rewidentów i pracowników naukowych), Katedra Teorii Rachunkowości AE we Wrocławiu i Regionalny Oddział KIBR, grudzień 2005.
Referat  zamieszczony w materiałach konferencyjnych.  

Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego a odpowiedzialność karna podmiotów za sprawozdawczość (J. Wielgórska-Leszczyńska)
Konferencja naukowa nt.: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, Katedra Rachunkowości Finansowej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, grudzień 2005.
Referat opublikowany w:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, praca zbiorowa pod red. B. Micherdy, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005.  

Restrukturyzacja zadłużenia jednostki gospodarczej wobec banku z powodu złej sytuacji finansowej (J. Wielgórska-Leszczyńska)
Międzynarodowa konferencja naukowa nt.: Rachunkowość połączeń, podziałów i sanacji spółek w Unii Europejskiej (regulacje krajowe i unijne), Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław, listopad 2005.
Referat opublikowany w:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 28, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Rada Naukowa, Warszawa 2005.  

Controlling jako wsparcie nadzoru korporacyjnego w grupie kapitałowej (A. Karmańska)
X Jubileuszowa konferencja naukowa nt: Rachunkowość zarządcza i controlling a strategie przedsiębiorstw i instytucji, Wydział Zarządzania i Informatyki, Katedra Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej w Instytucie Rachunkowości Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 16-18 października 2005. 
Referat opublikowany w:
Rachunkowość zarządcza i controlling a strategie przedsiębiorstw i instytucji, red. nauk. E.Nowak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005.  

Znaczenie historii rachunkowości w dydaktyce (E. Jezierska)
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości nt. Międzynarodowe Standardy Edukacyjne Rachunkowości, Wrocław-Piechowice 19-21 września 2005r.
Referat opublikowany w:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Numer specjalny. Tom 26 (82), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Rada Naukowa, Warszawa 2005. 

Rezerwy i ich odzwierciedlenie w rachunkowości (K. Klimczak)
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości nt.: Standardy edukacyjne rachunkowości. Praktyka i stań badań, Instytut Rachunkowości Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, wrzesień 2005.
Referat opublikowany w:
Teoria, praktyka i dydaktyka rachunkowości – zagadnienia dyskusyjne, praca zbiorowa pod redakcją naukową A. Kardasza, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005.  

Budżetowanie w grupie kapitałowej jako element wdrażania jej strategii (A. Karmańska)
 
VI Konferencja Naukowa organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne nt.: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka, 13-15 czerwiec 2005.
Referat opublikowany w:
Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka (współautor: W. Szumielewicz) pod red. W. Krawczyka, PTE, Kraków 2005. 

Stan unormowań Nowej Strategii Rachunkowości w UE i ich wpływ na polskie prawo bilansowe (A. Karmańska)
XI Sympozjum Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów SGH nt.: Polska w Unii Europejskiej – strategie rozwoju, perspektywy i problemy, Pułtusk, 6-8 czerwca 2005.
Referat opublikowany w:
Polska w Unii Europejskiej – strategie rozwoju, perspektywy i problemy, pod red.: J. Nowakowskiego, A. Skowronek-Mielczarek, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.   

Wymagania informacyjne banków polskich po akcesji do Unii Europejskiej (J. Wielgórska-Leszczyńska)
XI Sympozjum Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów SGH nt.: Polska w Unii Europejskiej – strategie rozwoju, perspektywy i problemy, Pułtusk, 6-8 czerwca 2005.
Referat opublikowany w:
Polska w Unii Europejskiej – strategie rozwoju, perspektywy i problemy, pod red.: J. Nowakowskiego, A. Skowronek – Mielczanek, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.  

Rozważania na temat etyki i raportowania dokonań przedsiębiorstwa w aspekcie bezpieczeństwa działalności gospodarczej (A. Karmańska)
XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: Bezpieczeństwo, administracja, biznes w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni oraz European Association for Security, Jurata, 11-12 maja 2005.
Referat opublikowany w:
Bezpieczeństwo, administracja i biznes w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej, red. nauk.: B.Nogalski, J.Tomaszewski, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2005.  

Wycena i prezentacja należności banku – wybrane problemy (J. Wielgórska-Leszczyńska)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku – Białej, Bielsko-Biała, maj 2005.
Referat  opublikowany w:
Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów, praca zbiorowa pod redakcją naukową J. Czekaja, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, Bielsko Biała 2005.  

Wyzwania stojące przed badaniami naukowymi w dziedzinie rachunkowości (A. Karmańska)
V Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów, WSRiF w Sopocie, kwiecień 2005.
Referat opublikowany:
V Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów, WSRiF w Sopocie, 2005.  

Rachunkowość w teorii i praktyce (A. Cicha)
Konferencja naukowa organizowana przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce nt: 55-lecie Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP , Siedlce 2005.  

Specyficzne problemy badania sprawozdań finansowych banków w świetle Międzynarodowych Wskazówek dotyczących Praktyki Rewizji Finansowej (J. Wielgórska-Leszczyńska)
VI Doroczna Konferencja Audytingu nt.: Standaryzacja rachunkowości i rewizji finansowej według MSSF i MSRF, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Jachranka 2005.
Referat opublikowany w:
Standaryzacja rachunkowości i rewizji finansowej według MSSF i MSRF, KIBR, Warszawa 2005.