Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 
 
 

 AKTYWNOŚĆ NAUKOWA PRACOWNIKÓW INSTYTUTU RACHUNKOWOŚCI SGH NA FORUM AKADEMICKIM I INNYM ŚRODOWISKOWYM

 
​(przegląd od roku 2014 do 2016)
 

 rok 2016

 
Dyskusja wokół celu sprawozdawczości finansowej opartej na Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (E. Łazarowicz)
Referat opublikowany w: 
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 87(143), SKwP, Warszawa 2016.

The purpose and status of the conceptual framework for financial reporting (E. Łazarowicz)
Referat opublikowany w: 
Rachunkowość warta poznania: współczesna rachunkowość - zagadnienia wybrane, red. A. Kamela-Sowińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2016

The Effects of IFRS Implementation in Poland: Pilot Research (M. Giedroyć, E. Łazarowicz)
Referat wygłoszony na konferencji Managing Innovation and Diversity in Knowledge Society Through Turbulent Time, Rumunia, Timisoara, 25-27.05.2016.

Porównywalność sprawozdań finansowych według Dyrektywy 2013/34/EU i MSSF (M. Giedroyć, E. Łazarowicz)
Referat opublikowany w:
Wyzwania integracji gospodarczej w Unii Europejskiej, red. K. Opolski, J. Górski, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016

Zabytki rachunkowości w zbiorach w archiwum w Łowiczu – księgi ekspens i percept łowickich cechów (K. Klimczak, A. Wachowicz)
Referat zaprezentowany na II Ogólnopolskiej konferencji z zakresu historii rachunkowości - Abacus, Toruń, 09.06.2016.
Referat opublikowany w: 
Abacus: od instruktarzy gospodarczych po współczesne podręczniki rachunkowości, red. S. Sojak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016.

Motywy wyboru wartości godziwej do wyceny środków trwałych w świetle pozytywnej teorii rachunkowości (K. Bareja, M. Giedroyć)
Referat opublikowany w: 
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 87(143), SKwP, Warszawa 2016.

Sprawozdawczość klubów piłkarskich: społeczna czy finansowa? (K. Bareja)
STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA, 2016 
Referat wygloszony na konferencji Rachunkowość Warta Poznania 2016.

An Implementation of an innovative Human Capital Tool to the Polish Legal System - Exploration of Possibilities (K. Bareja, A. Karmańska, M. Mierzejewska)
[w:] Proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference 2016, Timisoara, Romania   
ToKnowPress; ISBN 978-961-6914-16-1; 273-275

Accounting and Ethics: Pressure Experienced by the Professional Accountant (A. Karmańska, M. Lang, R. Jarvis)
Raport of European Federation of Accountants and Auditors, 2016. 

Professional Ethics in Accounting: Case Studies in Lifewide Lifelong Learning Programmes (A. Karmańska)
[w:] Proceedings of 5th International Conference on Accounting, Auditing, and Taxation (ICAAT 2016), Tallinn, Estonia, Publication: part of series Advances in Economics, Business and Management Research, 2016.

Corporate Performance Reporting within Sustainability Concepts (A. Karmańska, I. Hejduk)
[w:] Proceedings of The Twenty-Eighth Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues 2016, Maui, Hawaii, U.S.A.

Czy teoria może być paradygmatem? Rozważania na przykładzie rachunkowości (A. Karmańska)
Referat opublikowany w:
Nowe paradygmaty w naukach ekonomicznych, red. R. Bartkowiak, M. Matusewicz, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2016.

An implementation of an innovative human capital tool to the polish legal system – exploration of possibilities (K.Bareja, A. Karmańska, M.Mierzejewska)
[w:] Proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference 2016, Timisoara, Romania.

An Insurer’s Innovation Aprraisal Model – Processes Approach (PART II) (Extended abstract: A. Karmańska, A.Śliwiński, T. Michalski)
[w:] Proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference 2016, Timisoara, Romania.

Odpowiedzialność za słowa: informacje niefinansowe w sprawozdawczości finansowej. Nowe wyzwanie dla nauk ekonomicznych (A. Karmańska)
[w:] Przełamywanie dysonansów poznawczych jako czynnik stymulowania rozwoju nauk o finansach, red. A. Karmańska, J. Ostaszewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie-Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2016.

Model biznesowy w zintegrowanym sprawozdaniu organizacji inteligentnej (A. Karmańska)
[w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem inteligentnym. Wybrane zagadnienia, red. S. Gregorczyk, W. Mierzejewska, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2016.

Użyteczność teorii jako cecha sine qua non paradygmatu w nauce (A. Karmańska)
[w:] Nowe paradygmaty w naukach ekonomicznych, red. R.Bartkowiak, P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2016.

Międzynarodowe Standardy Edukacyjne 1-8 (zaktualizowane) (A. Karmańska) 
redakcja merytoryczna polskiego tłumaczenia, IFAC, SKwP, 2016.

Analysis of the Efficiency of the Tax Settlements System for Companies in Poland (M. Mierzejewska)
[w:] Proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference 2016, Timisoara, Romania   ​
ToKnowPress; ISBN 978-961-6914-16-1; 285

Taxation System in Poland: Ways of Reducing the Tax Gap (M. Mierzejewska)
[w:] Proceedings of 5th International Conference on Accounting, Auditing, and Taxation (ICAAT 2016), Tallinn, Estonia
Publication: part of series Advances in Economics, Business and Management Research, 2016.​ Atlantis Press; ISBN 978-94-6252-261-9; ISSN 2352-5428; 354-365

Sprawozdawcze ujęcie rezerw na zobowiązania w praktyce spółek giełdowych (K. Klimczak)
Referat zaprezentowany na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA”, Poznań, 16-18.03.2016
Referat opublikowany w: 
STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA, Nr 11, 2016 

Reporting Obligations of Companies Listed on Newconnect – Scope, Irregularities in Completion and Their Consequences (K. Klimczak)
Referat zaprezentowany na International Conference on Accounting, Auditing and Taxation (ICAAT 2016), Tallin, 08 - 09.12.2016
Referat opublikowany w: 
Proceedings of 5th International Conference on Accounting, Auditing, and Taxation (ICAAT 2016), Atlantis Press, 2016

Cross-country differences in reporting practices – the case of provisions for liabilities (K. Klimczak)
Referat zaprezentowany na 14th Annual International Conference on Accounting & Finance, Ateny, Grecja, 04.07 -07.07.2016

Prezentacja informacji o założeniach, osądach i szacunkach w sprawozdaniach finansowych – przegląd i ocena rozwiązań stosowanych przez największe spółki giełdowe (K. Klimczak)
Referat zaprezentowany na X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej - Nadzór korporacyjny – perspektywa inwestorów instytucjonalnych, Łódź, 04.04. - 05.04. 2016
Referat opublikowany w: 
Studia Prawno-Ekonomiczne, Tom CI, 2016 

Financial Reporting of Provisions under IAS 37: Cross Country Study (K. Klimczak)
Rerefat zaprezentowany na: Management, Knowledge and Learning and Technology, Innovation and Industrial Management MakeLearn and TIIM Joint International Conference 2016, Timisoara, Rumunia, 25.05. -27.05. 2016

Teoria rachunkowości w kształtowaniu struktury podmiotowej administracji publicznej (E. Hellich)
[w:] Standardy rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych – wyzwania dla praktyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2016; ISBN 978-83-7875-322-3; 51-60
 

 Rok 2015

 
​Upadłość banku a rachunkowość gminy (E. Hellich)
Dziennik Gazeta prawna, 11.12.2015, s. 26, Samorząd i Administracja. Trzy pytania do eksperta

Nauka rachunkowości a praktyka gospodarcza na przykładzie dorobku Luca Pacioliego. Lekcja z historii nie tylko rachunkowości (A. Karmańska)
Referat opublikowany w:
Nauki ekonomiczne a praktyka gospodarcza. Wzajemna zależność, red. R. Bartkowiak, P. Wachowiak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2015. ​

Użyteczność współczesnej sprawozdawczości finansowej (M. Giedroyć)
Referat opublikowany w:
Nauki ekonomiczne a praktyka gospodarcza. Wzajemna zależność, red. R. Bartkowiak, P. Wachowiak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2015. ​

Zmiany Założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej (E. Łazarowicz)
Referat opublikowany w:
Nauki ekonomiczne a praktyka gospodarcza. Wzajemna zależność, red. R. Bartkowiak, P. Wachowiak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2015. 

Standaryzacja wartości godziwej jako wyraz wprowadzania ładu w języku ekonomii, finansów, zarządzania i rachunkowości (A. Karmańska)
Referat opublikowany w:
O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego, red. J. Ostaszewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2015, ISBN 978-83-7378-975-3​

Rozdzielanie i łączenie umów o usługi budowlane jako instrument manipulowania wynikiem finansowym (R. Grabowski)
Referat opublikowany w:
O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego, red. J. Ostaszewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2015, ISBN 978-83-7378-975-3

Problem szczególny w kontekście Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Analiza ekspercka – premia inwestycyjna (A. Karmańska)
Referat opublikowany w: 
Rachunkowość Warta Poznania,Teoria i historia rachunkowości, red. A.Kamela-Sowińska, UE w Poznaniu, Poznań 2015

Dyskusje o metodach rachunkowości w literaturze polskiej (E. Łazarowicz)
Prezentacja referatu na konferencji “Rachunkowość Warta Poznania”, Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 19-20.03.2015
Referat opublikowany w: 
Rachunkowość Warta Poznania,Teoria i historia rachunkowości, red. A.Kamela-Sowińska, UE w Poznaniu, Poznań 2015

Przyczynek do teorii ugruntowanej rozwoju rachunkowości. Analiza przypadku Armenii (A. Karmańska)
Teoretyczne Zeszyty Rachunkowości 2015  Nr 82 (138)

Economic quality of human capital in companies listed on the stock exchange. Verification of KL-ARK Model (A. Karmańska, K.Bareja)
MakeLearn 2015: Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive Society. Proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference 27–29 May 2015, Bari, Italy. Organized by International School for Social and Business Studies, Slovenia University of Bari Aldo Moro, Italy 
Referat opublikowany w: 
http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-13-0/papers/ML15-061.pdf.

Insurance innovation assessment model – process based approach (part I) (A. Karmańska, A. Śliwiński, T. Michalski) 
MakeLearn 2015: Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive Society. Proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference 27–29 May 2015, Bari, Italy. http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-13-0/papers/ML15-233.pdf.

Wrażliwość przedsiębiorstw na zmiany w prawie bilansowym. Wywód w kontekście organizacji uczącej się  (A. Karmańska, A. Wachowicz). 
Referat opublikowany w: 
Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2015, ISBN: 978-83-65173-24-9 (PAMIĘĆ USB), 978-83-65173-25-6 (ONLINE).

Sprawozdawcza „wartość firmy” przez pryzmat jednej dekady z historii polskiego prawa bilansowego (A. Karmańska, E. Łazarowicz)
Tryptyk: Część 1 – Kontekst zmian w prawie bilansowym (s. 289-300). Część 2 – Okres wartości księgowej (s. 301-312). Część 3 – okres wartości rynkowej i godziwej (313-328).
Referat opublikowany w: 
Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2015, ISBN: 978-83-65173-24-9 (PAMIĘĆ USB), 978-83-65173-25-6 (ONLINE)

Wysokie standardy rachunkowości siłą wspomagającą innowacyjność w sektorze MŚP (A. Karmańska) 
V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw pod hasłem: Nauka-Biznes-Samorząd Razem dla gospodarki,  Organizator: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Katowice, 12-14 października 2015. 
Rola: inicjatorka wydarzenia, jego programu i moderatorka. Biznesowy Partner Główny sesji: SKwP​

E.G. Folsom – pionier naukowego podejścia do rachunkowości (K. Klimczak, A. Wachowicz)
Referat opublikowany w: 
Rachunkowość Warta Poznania, Teoria i historia rachunkowości, red. A. Kamela-Sowińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2015.

Studium przypadku jako metoda badawcza w nauce rachunkowości - analiza metodologiczna przykładowych zastosowań (K. Klimczak, A. Wachowicz), 
Referat opublikowany w: ​
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 388, Wrocław 2015.

Naruszenia obowiązków informacyjnych przez spółki notowane na NewConnect (K.Klimczak)
Referat opublikowany w: 
Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej, red. J. Krasodomska, K. Świetla, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015.

Porównywalność sprawozdań finansowych w przestrzeni (M. Giedroyć)
Referat opublikowany w: 
Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej, red. J. Krasodomska, K. Świetla, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015, http://rachfin.uek.krakow.pl/publikacja/pdf/11.pdf

Relewantność informacji sprawozdawczych (M. Giedroyć)
Referat opublikowany w: 
Rachunkowość - polityka makroekonomiczna – globalizacja, red. Z. Luty, M. Chmielowiec-Lewczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015

Znaczenie i przyszłość zasady ostrożności (E. Łazarowicz)
Referat opublikowany w: 
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 390, 2015.

Strategia Unii Europejskiej w zakresie sprawozdawczości finansowej spółek giełdowych na tle globalizacji rynków finansowych (E. Łazarowicz)
Prezentacja referatu na konferencji “Strategie gospodarcze i społeczne Unii Europejskiej”, Wydział Nauk Ekonomicznych UW i NBP, 28-29.09.2015   
Referat opublikowany w: 
Strategie gospodarcze i społeczne Unii Europejskiej, red. K. Opolski, J. Górski, Wydział Nauk Ekonomicznych UW, NBP, Warszawa 2015

Piłkarz jako składnik aktywów - specyfika rachunkowości klubów piłkarskich (K. Bareja)
Referat opublikowany w: 
Rachunkowość Warta Poznania. Teoria, praktyka, polityka rachunkowości, redakcja naukowa M. Remlein, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2015

Aktywa niematerialne a priorytet w sprawozdawczości finansowej (K. Bareja)
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015

Pomiar i raportowanie kapitału ludzkiego z perspektywy rachunkowości – analiza potencjału dotychczas stosowanych rozwiązań, ich barier i ograniczeń oraz możliwości wprowadzania nowych narzędzi (K. Bareja, A. Karmańska)
[w:] Pomiar kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie: perspektywy badawcze, red. naukowa Ł. Sienkiewicz, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015

Ujęcie sprawozdawcze inwestycji w jednostkach stowarzyszonych (K. Bareja, M.Gawart)
[w:] Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2015

Economic quality of human capital in companies listed on the stock exchange. Verification of KL-ARK Model (K. Bareja,  A.Karmańska)
[w:] Proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference 2015, Bari, Italy. 

Przyczynek do teorii ugruntowanej rozwoju rachunkowości. Analiza przypadku Armenii (A. Karmańska) 
Teoretyczne Zeszyty Rachunkowości, Nr 82 (138), 2015

Gospodarstwo domowe - rozważania o składkach i podatkach (M. Mierzejewska)
[w:] Doubezpieczenie społeczne: idea i kontynuacja, red. M. Kawiński, 2015

 

 rok 2014

 

O granicach i nauce. O zarządzaniu i rachunkowości w kontekście imperatywu wartości ekonomicznej (A. Karmańska)
Rozdział 26 w: Granice zarządzania, red. M.Romanowska, J.Cygler, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2014, s. 311- 324.

W kierunku paradygmatu wartości ekonomicznej – wspólne wyzwanie dla nauk ekonomicznych? (A. Karmańska)
Rozdział w: Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji, red. naukowy: Janusz Ostaszewski, Ewa Kosyczarz, opracowanie naukowe z serii „Przedsiębiorczość”, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014, s. 41-56.

The imperative of sustainable growth and reporting integration. Three eras in the corporate reporting development (A. Karmańska)
Copernican Journal of Finance & Accounting.Volume 3 Issue 1 2014 biannual (e-ISSN 2300-3065; p-ISSN 2300-1240), pp.73-82.

The imperative of sustainable growth and reporting integration. The fourth era in the corporate reporting development (A. Karmańska) 
Copernican Journal of Finance & Accounting.Volume 3 Issue 2 2014, pp. 49-66.

Wpływ statystyki publicznej na politykę rachunkowości (E. Hellich)
I ogólnopolska konferencja nt. Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego, Katowice 2014
Wygłoszenie referatu w sesji:  Katowice
Referat opublikowany w:
Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego, red. A. Kostur, J. Pfaff, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,  nr 201, Katowice 2014.

Code of Professional Ethics in Accounting. Polish perspective (A. Karmańska)  
Business and Law. No 4 August-September 2014. The Federation of Auditors, Accountants and Financial Managers. Tbilisi, Georgia. 

Evaluation of human capital economic quality on the basis of financial categories. KL-ARK model (A. Karmańska)
Management, Knowledge and Learning (MakeLearn) International Conference 2014. Human Capital without Borders: Knowledge and Learning for Quality of Life, Portorož, Slovenia, 25-27 June 2014. 
Referat opublikowany w postaci elektronicznej CD: ISSN: 1906-7631.

Nauka normalna w rozumieniu Tomasa S. Kuhna a współczesna nauka o rachunkowości. Komunikat problemu badawczego (A. Karmańska)
XXI Sympozjum Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów nt. Nauki społeczne w XXI wieku. Stan obecny i perspektywy rozwoju, Sopot, 16-18 czerwca 2014 
Referat opublikowany w:
Nauki społeczne w XXI wieku. Stan obecny i perspektywy rozwoju, red. R. Bartkowiak, P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014.

Współczesne badania naukowe w rachunkowości - obszary i metody badawcze (K. Klimczak)
XXI Sympozjum Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów nt. Nauki społeczne w XXI wieku. Stan obecny i perspektywy rozwoju, Sopot, 16-18 czerwca 2014 
Referat opublikowany w:
Nauki społeczne w XXI wieku. Stan obecny i perspektywy rozwoju, red. R. Bartkowiak, P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014.

Zmiany w otwartych funduszach emerytalnych a rachunkowość (J. Wielgórska-Leszczyńska)
XXI Sympozjum Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów nt. Nauki społeczne w XXI wieku. Stan obecny i perspektywy rozwoju, Sopot, 16-18 czerwca 2014 
Referat opublikowany w:
Nauki społeczne w XXI wieku. Stan obecny i perspektywy rozwoju, red. R. Bartkowiak, P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014.

​​Powrót do przeszłości: Rok 1929. Marceli Scheffs i księgowość naukowo pojęta (A. Karmańska)
Abakus - Ogólnopolska konferencja  z zakresu historii rachunkowości, Katedra Rachunkowości, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz  Komisja Historii Teorii i Praktyki Rachunkowości Rady Naukowej Zarządu Głównego  Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Toruń, 10 czerwca 2014
Referat opublikowany w: 
Abacus – od źródeł rachunkowości po współczesność,  red. S. Sojak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014.
Teoretyczny model ewidencyjny Marii Gmytrasiewicz (K. Klimczak)
Abakus - Ogólnopolska konferencja  z zakresu historii rachunkowości, Katedra Rachunkowości, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz  Komisja Historii Teorii i Praktyki Rachunkowości Rady Naukowej Zarządu Głównego  Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Toruń, 10 czerwca 2014
Referat opublikowany w: 
Abacus – od źródeł rachunkowości po współczesność,  red. S. Sojak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014.

Co wiemy o rachunku zysków i strat w czasach II Rzeczpospolitej (M. Paszula)
Abacus​ - Ogólnopolska konferencja  z zakresu historii rachunkowości, Katedra Rachunkowości, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz  Komisja Historii Teorii i Praktyki Rachunkowości Rady Naukowej Zarządu Głównego  Stowarzyszenia Księgowych w Polsce​, Toruń, 10 czerwca 2014 roku
Referat opublikowany w:
Abacus – od źródeł rachunkowości po współczesność,  red. S. Sojak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014.

Insurance Products Innovations based on Management Accounting (A. Karmańska, T. Michalski, A. Śliwiński)
Konferencja: Technology Innovation and Industrial Management (TIIM 2014), Seul, South Korea, 28-30 maja 2014 r. Organizator:  Ohio University, USA i Seoul National University of Science and Technology, Korea. 
Referat opublikowany w postaci elektronicznej CD: ISSN: 1906-7631.

Standard XBRL jako koncepcja wspomagająca raportowanie finansowe (K. Klimczak)
Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Nadzór korporacyjny w dobie przemian modelu sprawozdawczego, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego oraz Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź,  5-6 maja 2014 
Referat opublikowany w: 
Studia Prawno-Ekonomiczne, Tom XCI/2, 2014, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2014.

Etyczny wymiar rachunkowości (E. Hellich)
Konferencja naukowa nt. Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju, Toruń, 10 kwietnia 2014
Referat wygloszony na konferencji i opublikowany w:
Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka - Etyka – Środowisko,  red. D. Dziawgo, G. Borys; Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; Wrocław 2014

​​Challenges Faced by Polish Lifewide Lifelong Learning (LLL) Educators as Exemplified by Accounting (R. Grabowski, A. Karmańska)
Referat opublikowany w: 
Lifelong Learning Continuous Education for Sustainable Development Part I,  praca zbiorowa pod red. N.A. Lobanov, V.N. Skvortsov, Pushkin Leningrad State University, 2014 (ISBN 978-5-8290-1396-7).

Polish Lifewide Lifelong Learning (LLL) in the Field of Business as exemplified by Accounting (R. Grabowski, A. Karmańska)
Referat opublikowany w: 
Lifelong Learning Continuous Education for Sustainable Development Part II,  praca zbiorowa pod red. N.A. Lobanov, V.N. Skvortsov, Pushkin Lyeningrad State University, 2014 (ISBN 978-5-8290-1398-1).

Czy istnienie rachunkowości jest zagrożone? (A. Karmańska)
Artykuł opublikowany w:
Rachunkowość nr 4/2014

Challenges Faced by Modern Accounting as a Scientific Discipline. Four Plane Reflections (A. Karmańska) 
Olsztyn Economic Journal 9 (2/2014)

Spór o priorytet w sprawozdawczości finansowej (K. Bareja)
Artykuł opublikowany w: 
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 77 (133), SKwP, Warszawa 2014