Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Tematyka prac dyplomowych

 
Serdecznie zapraszamy na zajęcia seminaryjne prowadzone przez pracowników Instytutu Rachunkowości. Prowadzimy seminaria zarówno dla studentów studiów licencjackich jak i studentów studiów magisterskich.

Proponujemy realizację tematów prac licencjackich i magisterskich obejmujących następująca problematykę:
 

  prof. dr hab. Anna Karmańska

 
 • Kierunki zmian w prawie bilansowym na tle zmian globalnych. 
 • Wyceny w rachunkowości: obszary, metody, ryzyko, etyka. 
 • Koncepcje rachunkowości zarządczej i w rachunku kosztów. 
 • Rachunkowość zarządcza i finansowa grup kapitałowych. 
 • Rachunkowość zarządcza i finansowa w sferze ubezpieczeń. 
 • Międzynarodowe aspekty polityki bilansowej. 
 

 dr hab. Ewa Hellich, prof. uczelni

 
 • Współczesne problemy rachunkowości. 
 • Koszty działalności podmiotów zarobkowych i niezarobkowych (non profit) - modele ewidencyjne, analiza, sprawozdawczość. 
 • Opracowanie biznes planu w programach restrukturyzacyjnych. 
 • Analiza finansowa w procesie zarządzania.
 

 dr hab. Monika Łada, prof. uczelni

 
 • ​Rachunkowość zarządcza.
 • Technologie rachunkowości.
 • Rachunkowość behawioralna.
 • Rachunkowość i controlling projektów.
 

 dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, prof. uczelni

 
 • Instrumenty finansowe kapitałowe i dłużne oraz pochodne. 
 • Zarządzanie aktywami i pasywami firmy. 
 • Wycena wybranych składników aktywów i pasywów. 
 • Analiza sprawozdań finansowych banku lub innego podmiotu. 
 • Rachunkowość pojedynczych podmiotów gospodarczych. 
 • Rachunkowość banku, domu maklerskiego, funduszu inwestycyjnego. 
 • Wybrane problemy rachunkowości i sprawozdawczości spółki. 
 • Rachunkowość a otoczenie gospodarcze. 
 • Badanie sprawozdań finansowych, kontrola wewnętrzna i etyka. 
 

 dr Katarzyna Bareja

 
 • ​​System informacyjny rachunkowości. 
 • Teoria i historia rachunkowości. 
 • Problemy pomiaru wyniku finansowego w rachunkowości. 
 • Problemy wyceny w rachunkowości. 
 • Krajowe i światowe normy rachunkowości.
 • Sprawozdawczość grup kapitałowych.
 • Sprawozdawczość zintegrowana.
 • Aktywa niematerialne.
 • Sprawozdawczość społeczna i środowiskowa.
 • Sprawozdania na temat kapitału intelektualnego.
 

 dr Hanna Bystrzycka

 
 • Zagadnienia rachunkowości finansowej.
 • Rachunkowość międzynarodowa.
 

 dr Magdalena Giedroyć

 
 • Historia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.
 • Problemy współczesnej rachunkowości finansowej.
 • Problemy współczesnej sprawozdawczości finansowej.
 • Zapewnianie użyteczności informacji finansowych.
 • Rachunkowość międzynarodowa.
 • Teoria rachunkowości.
 

 dr Rafał Grabowski

 
 • Rachunkowość zarządcza. 
 • Rachunek kosztów. 
 • Polityka rachunkowości i polityka bilansowa. 
 • Manipulacje księgowe i ich wykrywanie. 
 • Pozostałe zagadnienia z rachunkowości finansowej. 
 

 dr Michał Kaczmarski

 
 • ​​Prewencja, detekcja i walka z praniem pieniędzy, jako metoda eliminacji przestępczości gospodarczej.
 • Walka z fałszowaniem leków i wprowadzaniem ich do legalnego łańcucha dystrybucji. 
 • Metody detekcji przestępstw gospodarczych z wykorzystaniem nowych technologii - economic crime, fraud risk management, forensic audit, money laundering prevention​.
 

 dr Katarzyna Klimczak

 
 • ​​Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa.
 • Analiza sprawozdań finansowych.
 • Podatki w rachunkowości.
 • Rachunkowość międzynarodowa.
 

 dr Anna Kłopotek

 
 • Kontrola i audyt. 
 • Kontrola zarządcza. 
 • Zarządzanie ryzykiem. 
 • Rachunkowość finansowa. 
 • Rachunkowość bankowa. 
 

 dr Katarzyna Kobilea-Pionnier

 
 • ​​Współczesne problemy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.
 • Krajowe i międzynarodowe normy rachunkowości, w tym m.in. MSSF i US GAAP.
 • Wybrane zagadnienia rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej.
 • Najnowsze trendy w sprawozdawczości przedsiębiorstw: raportowanie niefinansowe i zintegrowane.
 • Historia i teoria rachunkowości.
 • Zastosowanie rachunkowości w analizie finansowej przedsiębiorstwa.
 

 dr Edyta Łazarowicz

 
 • Wycena i prezentacja wybranych aktywów, pasywów w sprawozdaniach finansowych (regulacje krajowe, MSSF, praktyki spółek). 
 • Sprawozdania finansowe (regulacje krajowe, MSSF, praktyki spółek).
 • Porównywalność sprawozdań finansowych spółek giełdowych według MSSF w Polsce i na świecie. 
 • Efektywna komunikacja w sprawozdawczości finansowej. 
 • Wybrane aktualne zagadnienia z rachunkowości (np. automatyzacja rachunkowości, centra usług wspólnych). 
 • Rachunkowość w różnych krajach – analiza porównawcza. 
 • Historia rachunkowości.
 

 dr Małgorzata Mierzejewska

 
 • Polityka podatkowa przedsiębiorstw. 
 • Podatki w rachunkowości. 
 • Finanse i rachunkowość zakładów ubezpieczeń. 
 • Różnice między prawem bilansowym a podatkowym.​
 

 dr Małgorzata Paszula

 
 • Rachunkowość - geneza powstania, determinanty rozwoju od średniowiecza po czasy współczesne. 
 • Zasady i metody rachunkowości. 
 • Zasoby majątkowe, ich wykorzystanie i zmiany wartości. 
 • Wynik finansowy (całościowy) jako element systemu rachunkowości. 
 • Sprawozdawczość finansowa i jej analiza. 
 • Ocena efektywności działania i pomiar wartości dla akcjonariuszy​ na podstawie danych z systemu informacyjnego rachunkowości. 
 • Instrumenty wspomagające zarządzanie podmiotem w długim i krótkim horyzoncie czasowym.