Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 
 
 

 AKTYWNOŚĆ NAUKOWA PRACOWNIKÓW INSTYTUTU RACHUNKOWOŚCI SGH NA FORUM AKADEMICKIM I INNYM ŚRODOWISKOWYM

 
​(przegląd od roku 2017 do 2019)
 

 Rok 2019

 
Ujawnianie obszarów i czynników ryzyka w sprawozdaniach z działalności spółek giełdowych – obserwacje wobec zmian regulacji prawnych (​A. Karmańska, M. Łada)
Referat opublikowany w:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 103 (159), SKwP, Warszawa 2019, s. 39-62.

Definiowanie tworzenia wartości w raporcie zintegrowanym według Założeń koncepcyjnych IIRC – analiza krytyczna (K. Kobiela-Pionnier)
Referat opublikowany w: 
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t.103 (159), SKwP, Warszawa 2019, s. 81-98.
Niektóre wnioski z referatu zaprezentowano podczas udziału w dyskusji panelowej podczas sesji zatytułowanej „Sprawozdawczość niefinansowa” na ogólnopolskim Zjeździe Katedr Rachunkowości w Szczecinie. 

Narrative Risk Disclosures in Annual Reports: Proposal of Risk Map (​A. Karmańska, M. Łada)
Referat opublikowany w: 
Thirty First Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues, Program & Proceedings, October 13-16, 2019, Warsaw, California, (Online), number of pagers 34

Prevention or Detection of Problems in Capital Groups. Discriminatory Analysis in the Extended Time Horizon (A. Karmańska, M. Indyk)
Referat opublikowany w: 
Thirty First Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues, Program & Proceedings, October 13-16, 2019, Warsaw, California, (Online), number of pagers 32

Value Creation in Integrated Reports. Framework versus Practice (A. Karmańska, K. Kobiela-Pionnier)
Referat zaprezentowany podczas The 9th International Conference „Financial Reporting and Auditing: Meeting the Information Users’ Needs” w Krakowie

Rachunkowość 2019 - tygiel wyzwań i szans (A. Karmańska)
Gazeta SGH Wydanie specjalne (352) 
Insight 2019, s. 31-35

Wystąpienie nt.: Przystąpienie do zawodu biegłego rewidenta (A. Karmańska)
XIX Doroczny Zjazd Prezesów Izb Biegłych Rewidentów z Krajów Wyszehradzkich (V-4); 16-17 maja 2019, Warszawa, PIBR

Wystąpienie nt.: O kontekstach dla etyki biegłego rewidenta w sposób niekonwencjonalny oraz o ESA (A. Karmańska)
Wykład wprowadzający do sesji plenarnej nt. Etyka w zawodzie biegłego rewidenta – jej znaczenie dla interesariuszy. Doroczna Konferencja Auditingu. PIBR, 25-27 listopada 2019 r.

The comparability of IFRS statements of cash flows in Poland. The influence of national regulations (E. Łazarowicz)
Artykuł opublikowany w:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 101 (157), 2019

Porównywalność sprawozdań ze zmian w kapitale własnym na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie (E. Łazarowicz)
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości 2018, Zintegrowany system informacyjny rachunkowości - teoria i praktyka, 19-21.09.2018, Uniwersytet Łódzki, Łódź
Referat opublikowany w:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, t. 2(341), 2019

Porównywalność struktury informacji dodatkowych w sprawozdaniach finansowych spółek giełdowych WIG30 (E. Łazarowicz)
Referat zaprezentowany na konferencji: Nadzór Korporacyjny – Instytucje, Standardy, Raporty, zorganizowanej przez Uniwersytet Łódzki i SGH w Warszawie, 7-8.05.2018, Łódź.
Referat opublikowany w:
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 380, 2019

Risk Management Challenge in Multi-Stakeholder Decentralized Risk Environment. FMD - a pioneer European private-public managed big data project in healthcare sector (M. Kaczmarski)
Wyniki badania zaprezentowane podczas 31st Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues, Warszawa, Polska, 13-16.11.2019

The International Integrated Reporting Council (IIRC) - A New Emerging Epistemic Community? (K. Kobiela-Pionnier)
Poster zaprezentowany podczas The 31st Asian Pacific Conference on International Accounting Issues 2019. “Virtual Solutions for Digital Economy: Accounting&Beyond”

Konwergencja rachunkowości finansowej i zarządczej w raportowaniu zintegrowanym (K. Kobiela-Pionnier​)
Referat zaprezentowany podczas XXVI Sympozjum Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów pt.: Ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości. Wyzwania dylematy i praktyczne zastosowania, czerwiec 2019

Raport zintegrowany - istota i cele (K. Kobiela-Pionnier​)
Miesięcznik „Rachunkowość” nr 5/2019, s. 14-20 

 rok 2018

 
The predictive power of comprehensive income in Poland (K. Bareja, M. Giedroyć, M. Wrzosek) 
Wyniki badania zaprezentowane na 30th Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues, San Francisco, U.S.A., 11-14.11.2018​

Odpisy z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych w praktyce sprawozdawczej wybranych spółek giełdowych (K. Bareja)
Referat zaprezentowany na konferencji NO-RA 2018 „Koszty w działalności gospodarczej” zorganizowanej przez Katedrę Rachunkowości Finansowej i Kontroli Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 5.11.2018
Referat opublikowany w: 
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 524, Wrocław 2018 

​Koszty działalności handlowej
(E. Hellich, M. Paszula)
Konferencja jubileuszowa prof. dr hab. Janiny Ickiewicz i prof. dr hab. Ireny Olchowicz, Podatki i rachunkowość. Teoria​ i praktyka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Finansów, Warszawa, 28. września 2018
Referat opublikowany w:
Eseje o podatkach i rachunkowości. Monografia dedykowana Profesor Irenie Olchowicz, redakcja naukowa J. Ostaszewski, M. Jamroży, A. Tłaczała, Oficyna Wydawnicza SGH Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2018

Założenia i cele polityki redakcyjnej a rzeczywisty profil naukowy wiodących czasopism poświęconych rachunkowości (K. Klimczak)
Konferencja jubileuszowa prof. dr hab. Janiny Ickiewicz i prof. dr hab. Ireny Olchowicz, Podatki i rachunkowość. Teoria​ i praktyka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Finansów, Warszawa, 28. września 2018
Referat opublikowany w:
Eseje o podatkach i rachunkowości. Monografia dedykowana Profesor Irenie Olchowicz, redakcja naukowa J. Ostaszewski, M. Jamroży, A. Tłaczała, Oficyna Wydawnicza SGH Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2018​

Międzynarodowe Założenia Koncepcyjne Sprawozdawczości Zintegrowanej w świetle pozytywnych i normatywnych podejść w teorii rachunkowości - zarys problemu (K. Kobiela-Pionnier)
Konferencja jubileuszowa prof. dr hab. Janiny Ickiewicz i prof. dr hab. Ireny Olchowicz, Podatki i rachunkowość. Teoria​ i praktyka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Finansów, Warszawa, 28. września 2018
Referat opublikowany w:
Eseje o podatkach i rachunkowości. Monografia dedykowana Profesor Irenie Olchowicz, redakcja naukowa J. Ostaszewski, M. Jamroży, A. Tłaczała, Oficyna Wydawnicza SGH Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2018

Porównywalność sprawozdań z wyniku na przykładzie spółek objętych indeksem sWIG80 (E. Łazarowicz)
Konferencja jubileuszowa prof. dr hab. Janiny Ickiewicz i prof. dr hab. Ireny Olchowicz, Podatki i rachunkowość. Teoria​ i praktyka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Finansów, Warszawa, 28. września 2018
Referat opublikowany w:
Eseje o podatkach i rachunkowości. Monografia dedykowana Profesor Irenie Olchowicz, redakcja naukowa J. Ostaszewski, M. Jamroży, A. Tłaczała, Oficyna Wydawnicza SGH Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2018

Ocena porównywalności informacji w sprawozdaniach z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów na przykładzie spółek objętych indeksem WIG30 (E. Łazarowicz)
Artykuł opublikowany w:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 97 (153), 2018

Koncepcja automatycznej kontroli podatków na podstawie Jednolitego Pliku Kontrolnego (M. Mierzejewska)
Konferencja jubileuszowa prof. dr hab. Janiny Ickiewicz i prof. dr hab. Ireny Olchowicz, Podatki i rachunkowość. Teoria​ i praktyka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Finansów, Warszawa, 28. września 2018
Referat opublikowany w:
Eseje o podatkach i rachunkowości. Monografia dedykowana Profesor Irenie Olchowicz, redakcja naukowa J. Ostaszewski, M. Jamroży, A. Tłaczała, Oficyna Wydawnicza SGH Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2018

Użyteczność informacji w sprawozdaniach finasowych (J. Wielgórska-Leszczyńska)
Konferencja jubileuszowa prof. dr hab. Janiny Ickiewicz i prof. dr hab. Ireny Olchowicz, Podatki i rachunkowość. Teoria​ i praktyka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Finansów, Warszawa, 28. września 2018
Referat opublikowany w:
Eseje o podatkach i rachunkowości. Monografia dedykowana Profesor Irenie Olchowicz, redakcja naukowa J. Ostaszewski, M. Jamroży, A. Tłaczała, Oficyna Wydawnicza SGH Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2018

Koszty oraz uwarunkowania implementacji XBRL jako standardu raportowania finansowego na rynkach kapitałowych (K. Klimczak) 
Artykuł opublikowany w: 
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 98 (154), 2018. 

Od interesariusza do inwestora – ewolucja pojęcia głównego użytkownika raportu zintegrowanego według wytycznych IIRC i jego znaczenie dla globalnej akceptacji koncepcji <IR> (K. Kobiela-Pionnier)
Referat opublikowany w:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 98 (154), SKwP, Warszawa 2018 

The Information Content and Quality of Quarterly Reports on Alternative Markets: The Case of NewConnect (K. Klimczak) 
Artykuł zaprezentowany na 17th Global Business Research Conference, Tokio, Japonia, 05-06.04.2018

Opowiedzieć historię. Rola narracji w sprawozdaniu zintegrowanym – studium przypadku Novo Nordisk A/S (K. Kobiela-Pionnier)
Referat opublikowany w:
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Nr 163, Warszawa 2018 

Domesday Book: Wilhelm Zdobywca, Normanowie i dziewięć stuleci angielskiej rachunkowości (K. Kobiela-Pionnier)
Referat zaprezentowany podczas III Ogólnopolskiej Konferencji z Zakresu Historii Rachunkowości Abacus 2018, organizowanej przez Katedrę Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 07.06.2018
Referat opublikowany w: 
Abacus – od Richarda fitz Nigela do Jana Falewicza, S. Sojak (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2018

Ostrożność w rachunkowości – zasada czy cecha jakościowa (K. Bareja)
Referat opublikowany w: 
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 503, Wrocław 2018 

Uznawanie kosztów badań i rozwoju w rachunkowości (M. Giedroyć)
Referat opublikowany w: 
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 503, Wrocław 2018 

Marka w rachunkowości – historia, stan obecny i perspektywy (K. Bareja)
Referat opublikowany w: 
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 522, Wrocław 2018 


 

 rok 2017

 
Impairment of nonfinancial fixed assets in Polish biggest companies listed on Warsaw Stock Exchange (K. Bareja, M. Giedroyć)
Referat zaprezentowany na: 
29th Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues: Disruptive Innovation/Technologies: Accounting & Beyond, Kuala Lumpur, Malezja, 05-08.11.2017

Wpływ standardu XBRL na asymetrię informacyjną na rynku kapitałowym (K. Klimczak) 
Artykuł opublikowany w: 
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Nr 4/2017 (88), 2017 

Cross-country Differences in Reporting Practices – the Case of Provisions for Liabilities (K. Klimczak) 
Artykuł opublikowany w: 
Management and Business Administration. Central Europe, Volume 25, Issue 3, 2017

The Benefits and Costs of IFRS Implementation in Poland - the Investors' Perspective (K. Klimczak, A. Wachowicz) 
Artykuł zaprezentowany na międzynarodowej konferencji Financial Reporting and Auditing Challenges and Opportunities for Accounting Researches and Educators, Kraków, Polska, 26-27.09.2017 
Artykuł opublikowany w: 
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 95 (151), 2017 

XBRL jako narzędzie raportowania finansowego- główne nurty badań empirycznych (K. Klimczak) 
Artykuł zaprezentowany na międzynarodowej konferencji Wyzwania rachunkowości i finansów w procesach biznesowych, Katowice, Polska, 2017-10-26 
Artykuł opublikowany w: 
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 333, 2017

Irregularities in Fulfillment of Quarterly Reporting Requirements on New Connect (K. Klimczak),
Artykuł zaprezentowany na 29th Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues: Disruptive Innovation/Technologies: Accounting & Beyond, Kuala Lumpur, Malezja, 05-08.11.2017