Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 
 
 

 WYBRANE PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE PRACOWNIKÓW INSTYTUTU RACHUNKOWOŚCI SGH (PRZEGLĄD OD 2000 ROKU)​

 
  
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I RACHUNEK KOSZTÓW W SYSTEMIE INFORMACYJNYM PRZEDSIĘBIORSTWA

 A. Karmańska (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w sytemie informacyjnym przedsiębiorstwa

 Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2022słowinik-red. S-Sojak (2).jpgS. Sojak (red.), Słownik biograficzny rachunkowosci w Polsce - kontynuacja

SKwP, Warszawa 2022

ISBN 978-83-7228-541-6 

Słównik  biograficzny rachunkowości w Polsce został przygotowany z inicjatywy Komisji Historii, Teorii i Praktyki Rachunkowości Rady Naukowej SKwP. Stanowi dopelnienie Słownika biograficznego wydanego w 2007 r. Oba opracowania zrodziły się z zamysłu upamiętnienia osób szczególnie zasłużonych dla rachunkowości o udokumentowanym dorobku naukowym i organizacyjnym. 
Abramowicz Zbigniew, Stefan - Ewa Hellich
Aseńko Józef- Edyta Jezierska
Bieniek Andrzej - Edyta Łazarowicz (Jezierska)
Bień Witold Jóżef- Anna Karmańska
Kossut Zygmunt Stefan- Maria Gmytrasiewicz.


RACHUNKOWOSC-JAKO-PRODUKT-I-NARZEDZIE-LEGITYMIZACJI.jpg


M. Łada, Rachunkowość jako produkt i narzędzie legitymizacji

Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2021Rachunkowość jako produkt i narzędzie legitymizacji jest pierwszą monografią, która systematyzuje dotychczasowy dorobek naukowy na temat związków rachunkowości i legitymizacji. Książka prezentuje wyniki oryginalnych badań teoretycznych i empirycznych, które wyjaśniają dlaczego i w jaki sposób legitymizacja kształtuje rachunkowość. 
Rozważania zawarte w opracowaniu zostały ulokowane w neoinstytucjonalnej szkole myślenia o rachunkowości. Tym samym wpisują się w nurt dyskusji na temat społecznych mechanizmów determinujących ewolucję myśli i praktyk rachunkowości. Wnioski z badań pozwalają spojrzeć na rachunkowość jako produkt dążeń do utrzymania legitymizacji przez uczestników życia gospodarczego oraz narzędzie aktywnego manipulowania ich społecznym odbiorem.


 K. Kobiela-Pionnier, Sprawozdanie zintegrowane: teoria, makropolityka, praktyka

 Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2021

 ISBN 978-83-8030-459-8

Do niedawna temat raportowania zintegrowanego znajdował się raczej na marginesie zainteresowania badaczy, ewentualnie pojawiał się w rozważaniach na temat szeroko pojętej sprawozdawczości niefinansowej przedsiębiorstw. Niniejsza publikacja wyróżnia się na tym tle, gdyż została ona w całości poświęcona zagadnieniu sprawozdawczości zintegrowanej. Monografia omawia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty raportowania zintegrowanego, a także oferuje czytelnikowi szersze spojrzenie na skomplikowany układ zależności instytucjonalnych związanych z kształtowaniem globalnego środowiska dla regulacji rachunkowości (makropolitykę rachunkowości). W efekcie publikacja stanowi próbę syntezy nauki o rachunkowości z elementami pokrewnych nauk społecznych: ekonomii, socjologii i politologii, co jest pewnym novum w tej dziedzinie. 
Z recenzji dr hab. Mirosławy Kwiecień, prof. UEW:
„Cenne i w pewnym stopniu pionierskie jest dogłębne i analityczne przedstawienie w recenzowanej publikacji najważniejszych teoretycznych, metodycznych i praktycznych aspektów sprawozdawczości zintegrowanej. Sprawozdawczość zintegrowana to współczesne „narzędzie” niezbędne do tłumaczenia i opisywania nowego pragmatyzmu ekonomii, czyli zrównoważonego rozwoju: ekonomicznego, społecznego i ekologicznego”.

Etyka-zawodowa-w-rachunkowosci2-AK.jpg

A. Karmańska, Etyka zawodowa w rachunkowości

Stowarzyszenie Ksiegowych w Polsce, Warszawa 2020złota ksiega.jpg
                          
A. Karmańska (red.), Rachunkowość w nurcie ekonomiczno-finansowo-zarządczym, Złota księga dla dr. Zdzisława Fedaka z okazji odnowienia  dyplomu doktora nauk ekonomicznych, 
                                    
Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2020Hybridization.jpg

Hejduk I., Karmańska A. Chapter 4. Corporate Performance Reporting within Sustainability Concepts: Hybrid Performance. 
[w:] Hybridization in Network Management, Adam Jabłoński (Editor) 

Nova Science Publishers,  2019

BISAC: BUS000000 

Ryzyko.jpg

A. Karmańska, Zarządzanie w warunkach ryzyka i kwestia hazardu w ubezpieczeniach
[w:] Zarządzanie w warunkach ryzyka, red. Adam Śliwiński, 

Oficyna Wydawnicza SGH, 2019, s. 69-96.


Wzorcowy plan kont - EH+MG-2018.jpg

 M. Giedroyć, E. Hellich, Wzorcowy plan kont w kontekście polityki rachunkowości. Aktualne zasady prowadzenia ewidencji księgowej dla jednostek sfery budżetowej

Infor, Warszawa 2018

ISBN: 978-83-65947-74-1

 IMG_20220512_12094.jpg


A. Karmańska (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy. Wydanie II

Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017
produkty_2604-250x330.jpg


 M. Kaczmarski, Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Krytyczne spojrzenie na taktyczne i prawne aspekty zwalczania prania pieniędzy w Polsce

 Difin, Warszawa 2016

 ISBN: 978-83-8085-064-4

 Z recenzji.....

Książka została poświęcona przedstawieniu kryminalistycznej, a także w dużym zakresie prawnokarnej, karnoprocesowej i kryminalistycznej problematyki przestępstwa prania pieniędzy i jego zwalczania. Zagadnienia prania pieniędzy  doczekało się już wprawdzie wielu opracowań w światowej i polskiej literaturze, jednak Autorowi udało się zaprezentować nowe i oryginalne podejście do tego problemu. W ramach swoich badań przeprowadził bowiem wieloaspektową analizę tego zagadnienia, nie ograniczając się jedynie do przedstawienia typowych założeń metodyki zwalczania wybranego rodzaju przestępstwa, ale badał tę kwestię z perspektywy kwalifikacji prawnej czynu i - co w tym przypadku jest szczególnie istotne i trudne - możliwości dowodzenia jego znamion w postępowaniu karnym. Przedstawił przy tym własne, odmienne od dotychczas spotykanego w polskiej literaturze spojrzenie na kryminalizację prania pieniędzy w Polsce, biorąc pod uwagę prawne i taktyczne rozwiązania przyjęte w tym zakresie w innych krajach oraz efektywność prowadzonych śledztw. Jednocześnie zaproponował nowe rozwiązania prawne, organizacyjne i taktyczne, które mogą być użyteczne w praktyce wymiaru sprawiedliwości.
prof. dr. hab. Tadeusz TomaszewskiA. Karmańska, Etyka zawodowa w rachunkowości

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2016

ISBN: 978-83-7228-372-6

W książce zostały przedstawione krótkie teksty tematycznie związane z różnymi aspektami etyki autorstwa prof. dr hab. Anny Karmańskiej (Część 1. Eseje wokół zagadnień etyki) oraz wybrane opracowania na temat zachowań etycznych przesłane na konkurs ogłoszony przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (Część 2. Dylematy etyczne). Książkę uzupełniono o noty odnoszące się do wybranych publikacji polskich autorów podejmujących odważnie problem etyki zawodowej w rachunkowości oraz o rekomendowany schemat postępowania w sytuacji dylematu etycznego (Część 3. Użyteczne materiały). Wszystkie części łącznie tworzą doskonałą platformę dydaktyczną w obszarze etyki zawodowej w rachunkowości. Książkę tę powinna przeczytać każda osoba przekazująca wiedzę z rachunkowości, uczestnicy różnego rodzaju zajęć, w celu refleksji i zapamiętania kwestii etycznych, z którymi spotkają się w praktyce zawodowej, a także osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, do których z całą pewnością należą zawody związane z rachunkowością. 


932_miniatura_cz.jpg


 A. Wachowicz, Rachunkowość w ujęciu metanaukowym

Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016

ISBN: 978-83-8030-048-4

Z recenzji.....

Przygotowaną monografię uważam za pionierską na krajowym rynku wydawniczym. Jest to monografia pierwsza po dziesięcioleciach całościowo i kompleksowo traktująca o naukowym charakterze rachunkowości.
Konstrukcja monografii, tok wywodów i rozważań, odwoływanie się do źródeł w literaturze krajowej i zagranicznej dowodzą przeprowadzenia rozległych i dogłębnych studiów, których wynikiem postanowiła podzielić się Autorka. Wnioski, jakimi kończy się ta monografia, są niezwykle cenne i inspirujące poznawczo, metodycznie i badawczo.
Wywód Autorki jest w pełni przekonujący, jest on nie tylko metodycznym wzorcem, lecz równocześnie inspiracją i uzasadnieniem celowości prowadzenia studiów istoty zjawisk, w tym przypadku, dziedziny intelektualnej aktywności człowieka, jaką jest rachunkowość.
Monografia ta, o wybitnie interdyscyplinarnym naukowym charakterze, jest wyjątkowo przystępna w odbiorze, mimo że odwołuje się do narracji dyscyplin innych niż rachunkowość. Lektura jej wywołuje bardzo pozytywną reakcję i refleksję nad tym, co chciała pokazać i wyjaśnić Autorka.
Powstałe dzieło powinno znaleźć się w kanonie lektur podstawowych studentów studiów doktoranckich, powinno ono zajmować trwałe miejsce w księgozbiorze wszystkich, którzy prowadzą badania z zakresu rachunkowości.
dr hab. Andrzej Kardasz
Emerytowany Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 klimczak2015.jpg

K. Klimczak (red.), Historia rozwoju teoretycznej myśli rachunkowości - przegląd wybranych teorii, modeli i koncepcji
Skład zespołu autorskiego K. Bareja, M. Gawart, K. Klimczak, E. Łazarowicz

Difin, Warszawa 2015

ISBN: 978-83-8085-018-7

Książka ukazuje historię teoretycznej myśli rachunkowości od początku jej rozwoju do czasów współczesnych. Ogromny obszar badawczy, na który składa się wielowiekowy dorobek naukowców z całego świata, wymusił skupienie się na wybranych teoriach, modelach i koncepcjach. O wyborze szczegółowych obszarów badawczych decydowały m.in. następujące kryteria: historia i tradycje rachunkowości w poszczególnych państwach, doniosłość i znaczenie analizowanych koncepcji, a także ich wydźwięk międzynarodowy. W monografii skoncentrowano się przede wszystkim na analizie osiągnięć naukowców z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch, Holandii, Stanów Zjednoczonych oraz Japonii.

                          


R. Grabowski, Fundamentals of Financial Accounting  

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015

ISBN: 978-83-65416-07-0
Grabowski_Karmanska.png

A. Karmańska, R. Grabowski (red.), Rachunkowość w praktyce. Studia przypadków. Edycja pierwsza: studenci – studentom.
                     
Difin, Warszawa 2015

eISBN: 978-83-7930-992-4

750_miniatura_cz.jpg

T. Cicirko, A. Karmańska, P. Russel​, Determinanty rozwoju transakcji leasingowych w Polsce

Oficyna Wydawnicza. Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014

ISBN: 978-83-7378-892-3​​

Ze wstępu:
"Podstawowym celem niniejszej monografii jest zaprezentowanie głównych czynników rozwoju transakcji leasingowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem cywilnoprawnych, podatkowych oraz bilansowych uregulowań dotyczących umowy leasingu. Autorzy zamierzają również przedstawić perspektywy rozwoju leasingu konsumenckiego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem dokonanych w 2011 r. zmian przepisów prawnych dotyczących oferowania tej formy finansowania osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonych analiz powinno być znalezienie odpowiedzi na pytanie o to, czy stworzone w Polsce regulacje prawne sprzyjają rozwojowi rynku usług leasingowych, czy go hamują. Szczególnej analizie zostanie poddany leasing samochodów osobowych wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz leasing konsumencki, jako specyficzny segment rynku usług leasingowych. Zamierzeniem autorów jest również wskazanie pożądanych kierunków zmian przepisów prawnych, które stymulowałyby dalszy rozwój leasingu w Polsce."
 

693_miniatura_cz.jpg

 

E. Łazarowicz, Podstawy rachunkowości w świetle polskiego prawa bilansowego. Ujęcie dydaktyczne

Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013

ISBN: ​978-83-7378-846-6​

W podręczniku przedstawiono podstawowe zagadnienia z zakresu rachunkowości niezbędne do jej zrozumienia. Z jednej strony opisano trwałe i uniwersalne elementy rachunkowości, stanowiące istotę tego systemu informacyjnego. Z drugiej strony zaprezentowano zmienne elementy rachunkowości, w dużym stopniu zależne od unormowań prawnych danego kraju oraz od podmiotu rachunkowości.
Podręcznik jest przeznaczony dla osób rozpoczynających naukę rachunkowości, w szczególności studentów uczelni ekonomicznych, jak również uczestników kursów, w programie których znajdują się podstawy rachunkowości.
 

652_miniatura_cz.jpg

K. Zasiewska, Ewolucja metod alokacji podatku dochodowego w rachunkowości

Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2013

ISBN: 978-83-7378-787-2

Za główny cel opracowania przyjęto zaprezentowanie najważniejszych obszarów rozbieżności prawa bilansowego i prawa podatkowego, omówienie stosowanych dotychczas w rachunkowości podejść do rozliczania podatku dochodowego w czasie oraz przedstawienie autorskiej, bezpośredniej metody ustalania wartości podatkowej składników bilansowych.


rachfinzele.jpg


 
 
Rachunkowość finansowa z elementami rachunku kosztów i sprawozdawczości finansowej, pod redakcją naukową A. Cichej

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2012

ISBN: 978-83-7228-311-5​​​

Niniejsza praca ma na celu dostarczenie możliwie wszechstronnych informacji o rachunkowości finansowej, podstawach rachunku kosztów i seminariów z zakresu rachunkowości. Książka jest adresowana głównie do praktyków rachunkowości, którzy chcą doskonalić i rozwijać swoją wiedzę w tym zakresie. Autorzy przyjęli założenie, że Czytelnik książki dysponuje już wiedzą z zakresu tzw. podstaw rachunkowości. Książka polecana do II stopnia ścieżki certyfikacji zawodowej SKwP.


zbziptzr.jpg

Zbiór zadań i pytań testowych z rachunkowości. Stopień II, pod redakcją naukową A. Cichej

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2012

ISBN: 978-83-7228-310-8​

Niniejsze opracowanie jest adresowane przede wszystkim do uczestników kursu dla specjalistów do spraw rachunkowości (samodzielnych księgowych) stanowiąc uzupełnienie materiału teoretycznego przeznaczonego tego kursu. Zadania prezentowane w niniejszym zbiorze są skorelowane, w zakresie doboru treści merytorycznych oraz uporządkowania prezentowanych zagadnień, z opracowaniami teoretycznymi. Książka polecana do II stopnia ścieżki certyfikacji zawodowej SKwP.
A. Cicha, J. Dębska, A. Kęsik, B. Kęsik, M. Łyżwa, M. Renda, K. Zasiewska, Zbiór przykładowych zadań na egzamin potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu specjalista ds. rachunkowości

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2012

ISBN: 978-83-7228-292-7

Zbiór obejmuje kilkadziesiąt całościowych zadań z zakresu rachunkowości finansowej, rachunku kosztów, sprawozdawczości finansowej, które przedstawiają sposób rozwiązania zadań na egzaminie kończącym kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości prowadzony na ścieżce certyfikacji SKwP. Podręcznik polecany do wykorzystania na II stopniu ścieżki edukacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. 


podstrach2012.jpg

M. Chodoń, K. Zasiewska, Podstawy rachunkowości

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2012

ISBN: 978-83-7228-294-1

Zakres tematyczny opracowania obejmuje podstawy rachunkowości i jest adresowany do Czytelników, którzy rozpoczynają naukę rachunkowości, jak i tych , którzy chcą zaktualizować swoją wiedzę z tej dziedziny. Prezentowana problematyka zgodna jest z krajowymi normami prawa bilansowego i obejmuje m.in.: istotę i metodologię rachunkowości, formalne, prawne i organizacyjne aspekty prowadzenia ksiąg rachunkowych, rozróżnianie i klasyfikację składników majątku i kapitałów , podstawowe operacje gospodarcze , ustalanie wyniku finansowego. Książka polecana na I stopień ścieżki certyfikacji zawodowej SKwP.


zbzadzpodrach.jpg


M. Chodoń, K. Zasiewska, Zbiór zadań z podstaw rachunkowości

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2012

ISBN: 978-83-7228-296-5

Książka ma służyć jako pomoc dydaktyczna, ułatwiająca zrozumienie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych. W niniejszej publikacji został przedstawiony proces dokumentowania i ewidencjonowania podstawowych operacji gospodarczych, zasady prowadzenia ksiąg, w tym. m.in. funkcjonowanie kont bilansowych i wynikowych, poprawiania błędów księgowych. Zaprezentowano także zagadnienia związane z wynikiem finansowych oraz sporządzaniem uproszczonych jednostkowych sprawozdań finansowych. Zbiór jest adresowany przede wszystkim dla słuchaczy kursu „Podstawy rachunkowości” SKwP. Książka polecana na I stopień ścieżki certyfikacji zawodowej SKwP.


zbiorzksi.jpg

M. Chodoń, B. Kęsik, K. Zasiewska, Zbiór przykładowych zadań na egzamin potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu księgowy

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2012

 ISBN: 978-83-7228-297-2

Zbiór obejmuje kilka całościowych zadań wraz z rozwiązaniami, które przedstawiają sposób rozwiązania zadań na egzaminie kończącym kurs podstaw rachunkowości prowadzony na ścieżce certyfikacji SKwP. Podręcznik polecany do wykorzystania na I stopniu ścieżki edukacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.


Zaawansowana rachunkowosc finansowa.jpg

K. Bareja, T. Boroch, M. Gawart, M. Giedroyć, K. Klimczak, E. Łazarowicz, K. Zasiewska, Zaawansowana rachunkowość finansowa

Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012.

ISBN: 978-83-7378-716-2

Niniejszy podręcznik prezentuje różne zagadnienia z zakresu rachunkowości  finansowej, a mianowicie: tradycyjny a współczesny system rachunkowości, pomiar wartości w rachunkowości, utrata wartości aktywów, problemy identyfikacji i wyceny środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, leasing, nieruchomości inwestycyjne, instrumenty finansowe, umowy długoterminowe, rezerwy, odroczony podatek dochodowy, kapitał intelektualny. Poruszane zagadnienia są zilustrowane licznymi przykładami z rozwiązaniami. Ponadto, na końcu każdego rozdziału została zamieszczona literatura dotycząca opisywanego zagadnienia.


40162447_2.jpg

K. Zasiewska, VAT. Podstawowe zasady i ujęcie w rachunkowości

Wolters Kluwer Polska - LEX, Warszawa 2012

ISBN: 978-83-264-3877-6

W książce omówiono w sposób przejrzysty i zrozumiały zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji w obrocie krajowym i międzynarodowym. Przedstawiono również zasady dokumentowania i ewidencjonowania w księgach rachunkowych operacji gospodarczych obciążonych VAT. Praca zawiera wyjaśnienie takich zagadnień jak: wewnatrzwspólnotowe transakcje towarowe, zasady rozliczania VAT w związku z usługami zagranicznymi, odliczenie podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług, korekta wartości obrotu z tytułu dostawy towarów i świadczenia usług. W opracowaniu znajdują się liczne przykłady i schematy ułatwiające zrozumienie omawianej problematyki.


Historia powstania ksiegowosci podwojnej i rachunku kosztow.jpg

E. Łazarowicz, Historia powstania księgowości podwójnej i rachunku kosztów

Monografie i Opracowania 579, Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011.

ISBN: 978-83-7378-611-0

 W książce tej przedstawiono fragment historii rachunkowości – historii powstania księgowości podwójnej oraz rachunku kosztów. Opisano ewidencję gospodarczą w starożytności na przykładzie Bliskiego wschodu, Grecji i Rzymu. Scharakteryzowano przesłanki powstania i etapy kształtowania się księgowości podwójnej w średniowieczu. Przeanalizowano metody i zasady stosowane w starożytnej i średniowiecznej księgowości. Przedstawiono historię powstania rachunku kosztów oraz jego rozwój do początku XX wieku. 
A. Cicha, K. Zasiewska, Podatki w rachunkowości. Zbiór zadań z rozwiązaniami według stanu prawnego na 1.01.2011

 Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011

 ISBN: 978-83-8668-605-9 

 W zbiorze prezentowane są - w podziale na bloki tematyczne, praktyczne zadania wraz z ich szczegółowymi rozwiązaniami sporządzonymi według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2011 r. Prezentowana w zbiorze problematyka obejmuje zasady ustalania i ujmowania w księgach rachunkowych: podatku dochodowego od dochodów osobistych, bieżącego podatku dochodowego z działalności gospodarczej, różnic kursowych w prawie bilansowym i prawie podatkowym, odroczonego podatku dochodowego, podatku od towarów i usług, podatków i opłat kosztowych. Publikacja jest unikatowym połączeniem wiedzy z rachunkowości i podatków. Jest ona adresowana do szerokiego kręgu odbiorców, obejmującego zarówno studentów szkół wyższych o profilu ekonomicznym, jak i uczestników różnych form szkolenia zawodowego, których program obejmuje rachunkowość, finanse i podatki. Może także funkcjonować jako kompendium umożliwiające pogłębienie, uporządkowanie i zaktualizowanie wiedzy osób zajmujących się zawodowo rachunkowością i podatkami. 


 Podstawy - Gmytrasiewicz.gif

M. Gmytrasiewicz, Rachunkowość. Podstawowe założenia i zasady. Wydanie 2

Difin, Warszawa 2011
Obraz (35).jpg

ISBN: 978-83-7641-532-1

Publikacja stanowi studium podstawowej wiedzy z zakresu rachunkowości. Jej dydaktyczne walory sprawiają, że można ją polecić jako podręcznik akademicki, powinna także funkcjonować jako kompendium umożliwiające samodzielne studia podstaw rachunkowości. Książka obejmuje przede wszystkim opis podstawowych założeń systemu rachunkowości ze szczególnym uwypukleniem roli i znaczenia metody bilansowej w całym procesie ewidencji gospodarczej. Najistotniejsze jest ujęcie metody bilansowej i innych podstawowych zasad rachunkowości nie jako praktycznego fundamentu procedur księgowych, ale jako metody myślenia podporządkowującej sobie cały system rachunkowości. 

Wydanie pierwsze
z roku 2008 

Obraz (24).jpg

A. Karmańska, Gospodarka finansowa zakładów ubezpieczeń gospodarczych, [w:] Ubezpieczenia non-life, pod redakcją naukową E. Wierzbickiej

CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2010

ISBN: 978-83-7556-317-7

Książka stanowi kompleksowe ujęcie integrujące wiedzę teoretyczną z aktualną problematyką ubezpieczeń non-life w polskiej praktyce gospodarczej. Autorami jej poszczególnych rozdziałów są pracownicy naukowi uczelni a także praktycy, pracownicy zakładów ubezpieczeń oraz prawnik. W rozdziale drugim autorka - Anna Karmańska - zaprezentowała kluczowe zagadnienia z zakresu finansów i rachunkowości zakładów ubezpieczeń, zwracając uwagę na takie zagadnienia ich gospodarki finansowej jak: wypłacalność zakładów ubezpieczeń, rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, działalność lokacyjna zakładów ubezpieczeń, procedura określania wyniku finansowego, konstrukcja informacji o majątku zakładu ubezpieczeń i źródłach jego pochodzenia, rola kategorii finansowych w procedurze ustalania środków własnych, marginesu wypłacalności i kapitału gwarancyjnego, obszary analizy finansowej.


Wartosc ekonomiczna.gif

A. Karmańska, Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej

Difin, Warszawa 2009

ISBN: 978-83-7251-948-1

Mając na uwadze zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem i wynikające z nich konieczne weryfikacje stosowanych systemów pomiaru dokonań przedsiębiorstwa, zaprezentowano syntetyczne mierniki dokonań i kreowania wartości przedsiębiorstwa, które stanowią wyzwanie dla systemu informacyjnego rachunkowości finansowej w zakresie generowania informacji użytecznych przy ich ustalaniu. Przedstawiono pogląd, że pomiar wartości ekonomicznej ma szansę stać się w rachunkowości nowym paradygmatem.

Ryzyko w rachunkowości, pod redakcją naukową A. Karmańskiej

Difin, Warszawa 2008

ISBN: 978-83-7251-907-8

Publikacja zawiera istotne uporządkowanie problematyki zarządzania ryzykiem i jego pomiaru. Głównym celem jest prezentacja obszarów ryzykogennych w działalności przedsiębiorstwa i ich oddziaływania na rachunkowość. Rozpoznanie tytułowego problemu podzielono na trzy etapy. Po pierwsze, prześledzono ewolucję deniowania ryzyka w różnych nurtach myśli ekonomicznej, przeanalizowano klasykacje ryzyka oraz podjęto próbę selekcji płaszczyzn ryzyka w wybranych obszarach rachunkowości. Po drugie, rozważono możliwości pomiaru ryzyka związanego z rachunkowością rozumianą jako cało­ściowy system informacyjny. W części trzeciej skoncentrowano się na zagadnieniu tworzenia specjalnego sprawozdania z ryzyka, uznając przy tym wstępnie, że spra­wozdanie takie może być w przyszłości elementem sprawozdawczości nansowej generowanej przez system rachunkowości przedsiębiorstwa. Książka prezentuje oryginalne, kompleksowe podejście do ustalania relacji pomiędzy ryzykiem gospo­darczym a rachunkowością nansową oraz zarządczą. 


Obraz (23).jpg

A. Karmańska, Financial and reporting aspects of creating reserves for catastrophic risk, [w:] The insurance of catastrophic risk in The European Union and the global changes, edited by I. Jędrzejczyk, S. Bożek-Węglarz

Publisher of The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, Katowice 2007

ISBN: 978-83-7246-815-4


M. Paszula,  Koszty w układzie rodzajowym. Zużycie materiałów i energii

Difin, Warszawa 2007

ISBN: 978-83-7251-748-7

Punktem wyjścia prezentowanych w książce rozważań jest dokładne zdeniowanie materiałów jako zasobów niezbędnych w każdym przedsiębiorstwie i zwrócenie uwagi na obowiązujące w rachunkowości zasady organizacji ewidencji tej grupy zapasów. W kolejnych rozdziałach zaprezentowano szczegółowe rozwiązania w zakresie wyceny i rejestracji w księgach rachunkowych operacji zużycia materiałów i energii, wynikające z regulacji obowiązującego prawa bilansowego. Omówiono zasady gromadzenia informacji o tych zasobach w sposób niezbędny do rozliczenia z tytułu podatku dochodowego. Zwrócono także uwagę na procedury analizy kosztów zużycia materiałów i energii oraz ukazano narzędzia rachunkowości zarządczej, których zastosowanie umożliwia optymalizację kosztów zużycia materiałów.


ZKJalosci.gif

Zarządzanie kosztami jakości, logistyki innowacji, ochrony środowiska, a rachunkowość finansowa, pod redakcją naukową A. Karmańskiej 

Difin, Warszawa 2007

ISBN: 978-83-7251-783-8

Publikacja jest poświęcona zarządzaniu kosztami, stanowiącemu poważne wyzwanie dla zespołu menedżerskiego w każdym przedsiębiorstwie. Rozważania ogniskują się na kosztach jakości, logistyki, innowacji i ochrony środowiska, których właściwe rozpoznanie i ciągłe monitorowanie jest nieodzownym warunkiem funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa. Efektem przeprowadzonych analiz jest projekt struktury ewidencyjnej kosztów wspomagającej zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska wyrażony w postaci propozycji rozbudowy zakładowych planów kont, dzięki której można wzbogacić strukturę ewidencyjną kosztów o nowe podejścia klasykacyjne i generować raporty dostarczające jakościowo nowej informacji o wybranych klasach kosztów i powodach ich powstawania w przedsiębiorstwie. Projekt może być bezpośrednio stosowany w praktyce. 


Obraz (34).jpg

A. Karmańska, Ocena działalności konglomeratów finansowych na podstawie sprawozdań finansowych, [w:] Konglomeraty finansowe, pod redakcją naukową M. Iwanicz-Drozdowskiej

Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 2007

ISBN: 978-83-208-1708-9

W książce przedstawiono całokształt problematyki dotyczącej działania konglomeratów finansowych mających znaczenie dla funkcjonowania jednolitego europejskiego rynku finansowego. W rozdziale siódmym - autorstwa Anny Karmańskiej - zaprezentowano możliwości oceny działania tych skomplikowanych organizacji gospodarczych na podstawie sprawozdań finansowych.


ds_produkty_801_117861883646404bd4cd14e.gif

M. Gmytrasiewicz, U. Kierczyńska, Rezerwy w rachunkowości i podatkach

Difin, Warszawa 2007

ISBN: 978-83-7251-750-0

Autorki podjęły w publikacji próbę uporządkowania pewnego „chaosu interpretacyjnego”, prezentując w sposób przystępny i uporządkowany podstawowe zagadnienia dotyczące rezerw w rachunkowości w świetle nowego spojrzenia. Jest to ciekawa propozycja intelektualna, która z pewnością zainteresuje nie tylko księgowych, ale także pracowników naukowych i studentów studiów ekonomicznych nowego kierunku finanse i rachunkowość. 
Rachunkowosc finansowa.gif

M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, Rachunkowość finansowa, Wydanie drugie zaktualizowane i rozszerzone 

Difin, Warszawa 2006
Obraz (13).jpg

ISBN: 83-7251-614-6                            

W prezentowanym opracowaniu można wyodrębnić dwie części. Część pierwsza poświęcona jest głównie zagadnieniom rachunkowości finansowej, takim np. jak zasady wyceny majątku przedsiębiorstwa, aktywa operacyjne i aktywa inwestycyjne, metody amortyzacji, leasing, kapitały własne i kapitały obce itp. Druga część opisuje sprawozdania finansowe przedsiębiorstw i ich podstawowe cechy jakościowe. Książka zawiera wiele przykładów liczbowych ilustrujących wybrane problemy, które ułatwiają czytelnikowi zrozumienie przedstawianych zagadnień. Przykłady te podsumowywane są z reguły rejestracją na kontach. 

Wydanie pierwsze 
z 2002 r.


Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, pod redakcją naukową A. Karmańskiej 

Difin, Warszawa 2006

ISBN: 83-7251-618-9

Z recenzji prof. dr hab. Marii Romanowskiej:

... Zaletą książki jest sposób prezentacji różnych metod i podejść z zakresu rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów, bardzo kompetentny, oparty na studiach literatury i własnych badaniach autorów, z zarazem poglądowy, z wykorzystaniem licznych przykładów, co pozwala praktykom nauczyć się stosowania ich w swoim przedsiębiorstwie.


Obraz (25).jpg

A. Karmańska, Informacyjne atrybuty rachunkowości finansowej oraz System kontroli i audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, pod redakcją naukową P. Wachowiaka

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2006

ISBN: 83-7228-181-5

Publikacja polecana na szkolenia dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz inne szkolenia. Jej podstawowym celem jest więc przystępne przedstawienie wiedzy wymaganej na egzaminie z ekonomii i zarządzania dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz próba stworzenia praktycznego powiązania wszystkich obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa w jeden spójny model. Rozdział 11 oraz 15 tej książki - autorstwa A. Karmańskiej - omawiają odpowiednio rolę rachunkowości w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa oraz problematykę monitorowania działalności przedsiębiorstwa, organizacji systemów nadzorowania operacji gospodarczych, Wewnętrznego Systemu Nadzorowania przedsiębiorstwa, audytów wewnętrznych i nadzoru korporacyjnego.


215_miniatura_cz.jpg

Podstawy rachunkowości. Zbiór zadań, pod redakcją naukową M. Paszuli, wydanie 3 (poprawione)

Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005

ISBN: 83-7378-137-4

Zbiór zadań opracowany przez szerokie grono pracowników Katedry Rachunkowości. W pełni dostosowany jest do autorskich wykładów przedmiotu Rachunkowość, który realizowany jest na studiach licencjackich w SGH. Zgodnie z zamysłem autorek może być on stosowany zarówno na studiach stacjonarnych jak i studiach niestacjonarnych.


Obraz (36).jpg

A. Cicha, Podatek VAT w rachunkowości

Difin, Warszawa 2005

ISBN: 83-7251-516-6

W opracowaniu tym skoncentrowano się na wymaganiach wynikających z przepisów o podatku od towarów i usług, jakim musi sprostać rachunkowość w zakresie ewidencji i rozliczenia tego podatku. Problemy te zostały przedstawione na tle różnic w zasadach prawa bilansowego i podatkowego, zwłaszcza różnic czasowych dotyczących momentu zaliczenia przychodów księgowych oraz obrotu dla celów VAT.
M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, Rachunkowość finansowa. Zbiór zadań

Difin, Warszawa 2003

ISBN: 83-7251-377-5

Książka jest dopełnieniem i praktyczną ilustracją zagadnień przedstawionych w publikacji "Rachunkowość finansowa", wydanej przez Difin i cieszącej się dużą popularnością jako podręcznik akademicki. Składają się na nią następujące grupy tematyczne zadań: amortyzowane aktywa trwałe, pozostałe aktywa operacyjne, instrumenty finansowe i pozostałe aktywa inwestycyjne, operacje wynikowe, procedury ustalania i podziału wyniku finansowego, sprawozdawczość finansowa.


Obraz (21).jpg

A. Karmańska, Utrata wartości aktywów według prawa bilansowego

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, Warszawa 2003

ISBN: 83-89255-05-7

Publikacja porusza niesłychanie ważny aspekt prowadzenia ksiąg rachunkowych. Utrata wartośc aktywów to zagadnienie nowe w polskim prawie bilansowym, co za tym idzie słabo opisane w literaturze przedmiotu. Książka Anny Karmańskiej uzupełnia więc lukę w tym temacie w sposób precyzyjny określając parametry istotne dla tworzenia odpisów z tytułu utraty wartości aktywów, jak też zasady ich ujmowania w księgach rachunkowych.


Obraz (30).jpg

M. Gmytrasiewicz, Aktywa inwestycyjne przedsiębiorstw

Difin, Warszawa 2002

ISBN: 83-7251-286-8

Książka jest teoretyczną i praktyczną monografią inwestycji w księgach rachunkowych, jakiej w krajowej literaturze do tej pory brakowało. Jej zaletą jest przede wszystkim aktualność opisywanych zagadnień. Zawiera ona definicje, opis zasad wyceny i księgowej kwalifikacji aktywów inwestycyjnych zgodnie z założeniami aktualnie obowiązującego prawa bilansowego i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Ten najnowszy obszar normatywnych przekształceń polskiego prawa bilansowego na tle praktyki światowej i globalizacji rynków finansowych przedstawiony jest w sposób jasny, zwięzły ale zarazem wszechstronny.


Obraz (31).jpg

M. Gmytrasiewicz, Rezerwy w księgach rachunkowych. Tworzenie, wykorzystywanie, rozwiązywanie

Difin, Warszawa 2002

ISBN: 83-7251-293-0

Książka porusza zagadnienie ujmowania ryzyka w rachunkowości. Opisano w niej zasady identyfikacji, klasyfikacji, wyceny i ewidencji rezerw związanych z przewidywanym ryzykiem w działalności przedsiębiorstwa uwzględniając rozwiązania wynikające z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz polskiego prawa bilansowego. Zaletą publikacji jest jej oryginalność i aktualność. W jasny i przystępny sposób przybliża ona czytelnikowi kompleksową charakterystykę nowego i skomplikowanego zagadnienia księgowego, jakim są rezerwy na ryzyko gospodarcze.


Obraz (5).jpg

A. Karmańska, Ocena wyników ekonomiczno-finansowych organizacji wielopodmiotowych oraz ich wpływu na potencjał gospodarczy jednostek powiązanych kapitałowo, [w:] S. Wiankowski, Z. Bogusławski, J. Borzęcki, A. Karmańska, Praktyka funkcjonowania krajowych grup kapitałowych

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa 2000

ISBN: 83-86929-74-X

Publikacja prezentuje wyniki projektu badawczego KBN realizowanego w okresie czerwiec 1997 - marzec 1999, którego głównym celem było rozpoznanie krajowych doświadczeń dotyczących tworzenia i funkcjonowania holdingów i koncernów, umożliwiające ocenę przydatności stosowanych rozwiązań dla potrzeb restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw. Rozdział 4 tego opracowania - autorstwa A. Karmańskiej - poświęcony został ocenie wyników finansowych badanej reprezentacji zgrupowań sporządzających skonsolidowana sprawozdawczość finansową.