Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
O Katedrze :

O Katedrze – Katedra Zarządzania Projektami | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

KZiF - Katedra Zarządzania Projektami - O Instytucie
 

 O Katedrze

 
Zarządzanie projektami jest to dziedzina działalności praktycznej i naukowej zajmująca się zarządzaniem złożonymi przedsięwzięciami określanymi mianem projektów. Wywodzi się ona z procesowego, dynamicznego podejścia do problemów zarządzania.
 
Znaczenie zarządzania projektami rośnie w związku z postępującą komplikacją procesów otoczenia i funkcjonowania instytucji i wynikającą z tego koniecznością rozwiązywania tych problemów przy pomocy projektów różnego rodzaju. Powoduje to potrzebę rozwoju naukowych podstaw, opracowywania nowoczesnych instrumentów zarządzania, szkolenia wysoko wykwalifikowanych specjalistów, propagowania nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania projektami.
 
Biorąc powyższe pod uwagę na przełomie wieków grupa pracowników SGH  podjęła działalność naukową, fachową  i dydaktyczną z zakresu problematyki zarządzania projektami. Działalność ta prowadzona była początkowo w Katedrze Zarządzania w Gospodarce a w grudniu 2007 r. utworzona została samodzielna Katedra Zarządzania Projektami działająca w składzie Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Na Kierownika Katedry powołany został prof. dr hab. Michał Trocki.
 
W 2003 roku opublikowana została w PWE, jako jedna z pierwszych w Polsce, monografia pt. Zarządzanie projektami autorstwa M. Trockiego, B. Gruczy i K. Ogonka (wydana następnie w Rosji w 2006 r.). W 2004 r. opublikowana została w Wyd. Difin monografia pt. Kierowanie zespołem projektowym autorstwa P. Wachowiaka, S. Gregorczyka, B. Gruczy i K. Ogonka. W 2007 r. powstała jako praca zespołowa pod red. M. Trockiego i B. Gruczy książka Zarządzanie projektem europejskim wydana w PWE. Oprócz tego opublikowanych zostało wiele rozdziałów poświęconych zarządzaniu projektami w pracach zbiorowych, artykułów w czasopismach fachowych i wygłoszonych zostało wiele referatów naukowych i fachowych (zobacz).
 
Od 2009 r. wydawana jest pod redakcją prof. dr hab. M. Trockiego Biblioteka Project Managera seria wydawnicza profesjonalnych, specjalistycznych wydawnictw z zakresu zarządzania projektami i dziedzin pokrewnych (zobacz) 
 
Wiedza naukowa i fachowa przeniesione zostały do dydaktyki. Do programu studiów kierunku Zarządzanie wprowadzony został przedmiot kierunkowy Zarządzanie projektami, następnie w wyniku rozszerzenia oferty przedmiotów z zakresu zarządzania projektami utworzona została na jednolitych studiach magisterskich Ścieżka studiów  Zarządzanie projektami. Na studiach dwustopniowych problematyka zarządzania projektami jest szeroko reprezentowana. Zarządzanie projektami jest przedmiotem kierunkowym na studiach I stopnia kierunku Zarządzanie. Na studiach II stopnia wprowadzona została Specjalność Zarządzanie projektami oraz Ścieżka studiów (specjalność miedzykierunkowa) Zarządzanie projektami (zobacz).
 
W 2002 roku utworzone zostały Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami, które są kontynuowane nieprzerwanie do chwili obecnej (zobacz). Opracowano moduł zajęć Zarządzanie projektami – ośmio- i szesnastogodzinnych – i zrealizowano go  w liczbie kilkudziesięciu na różnych studiach podyplomowych SGH.
 
Z zakresu zarządzania projektami prowadzone jest pod kierunkiem prof. dr hab. Michała Trockiego Seminarium Naukowe Zarządzania Projektami (zobacz). W 2007 r. obronione zostały dwie rozprawy doktorskie z tego zakresu – dr E. Sońty-Drączkowskiej i dr P. Grząbki, w 2008 r. rozprawy dr B. Gruczy i dr E. Bukłaha, w 2010 r. rozprawa dr P. Wyrozębskiego, w 2011 r. rozprawa dr M. Juchniewicza, w 2012 r. rozprawa dr K. Wąsowskiego zaś w 2013 r. rozprawa dr Katarzyny Kandefer-Winter.

Rozprawy doktorskie z zakresu zarządzania projektami wykonane w Katedrze Zarządzania Projektami:

​Imię i nazwisko
​Promotor
Tytuł rozprawy​ ​Rok obrony
dr Ewa Sońta - Drączkowska
​Prof. dr hab. Michał Trocki ​Wpływ zarządzania projektami na tworzenie wartości przedsiębiorstwa ​2007
​dr Paweł Grząbka
​Prof. dr hab. Michał Trocki ​Identyfikacja kluczowych czynników sukcesu w zarządzaniu projektami doradczymi ​2007
​dr Bartosz Grucza ​Prof. dr hab. Michał Trocki ​Problemy definiowania projektów europejskich na przykładzie Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL ​2008
​dr Emil Bukłaha
​Prof. dr hab. Michał Trocki ​Zastosowanie otusourcingu w procesie restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej w Polsce
​2008
​dr Paweł Wyrozębski
​Prof. dr hab. Michał Trocki ​Zastosowanie metod zarządzania wiedzą w realizacji projektów
​2010
​dr Mateusz Juchniewicz
​Prof. dr hab. Michał Trocki ​Dojrzałość projektowa organizacji w Polsce ​2011
​dr Krzysztof Wąsowski
​Prof. dr hab. Michał Trocki ​Uwarunkowania projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce
​2012
​dr Katarzyna Kandefer-Winter
​Prof. dr hab. Michał Trocki ​Komunikacja w zarządzaniu projektami ​2013
​dr Marcin Chomicz ​Prof. dr hab. Michał Trocki/dr hab. Paweł Wyrozębski, prof. SGH Kompetencje polskich kierowników projektów ICT ​2018
 
Przy Katedrze aktywnie działa Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Projektami (
zobacz).
 
W szczególności Katedra Zarządzania Projektami zajmuje się pod względem naukowym, dydaktycznym i fachowym następującą problematyką:
 • zarządzaniem zmianą
 • wdrażaniem strategii
 • zarządzaniem portfelem projektów
 • zarządzaniem programami
 • zarządzaniem projektami
 • organizacją procesową i projektową
 • dojrzałością procesową i projektową
 • reengineeringiem
 • restrukturyzacją procesową
 • zarządzaniem zespołami zadaniowymi i projektowymi
 • zarządzaniem wiedzą w projektach
 • zarządzaniem projektami europejskimi
 • zarządzaniem operacyjnym
 • zarządzaniem procesowym.