Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

PUBLIKACJA I WYMOGI EDYTORSKIE

Nadesłane artykuły (jęz. polski/angielski) zgłaszane wyłącznie przez system redakcyjny (https://przegladorganizacji.pl/logowanie), zostaną poddane procesowi recenzji (double-blinded review) a po zakwalifikowaniu do druku opublikowane w planowanym specjalnym numerze czasopisma:

·         Przegląd Organizacji (20 pkt, lista B MNiSW)

Objętość referatu razem ze streszczeniem powinna wynosić ok. 0,5 arkusza wydawniczego (maksymalnie 15 stron).

Szczegółowe informacje na temat wymogów edytorskich oraz systemu zgłaszania artykułów do druku znajdują się na stronie https://przegladorganizacji.pl/dla-autorow/wymogi-edycyjne

Oprócz zgłoszenia artykułów w Czasopiśmie, informację o tym należy wysłać do organizatorów Konferencji na adres ebukla@sgh.waw.pl. Dzięki temu ich autorzy otrzymają specjalną zniżkę. Koszt publikacji zaakceptowanego artykułu wynosi 600 zł brutto, płatne bezpośrednio na konto wydawcy czasopisma.

STRESZCZENIA NADESŁANYCH ARTYKUŁÓW


**********************************************************************

Tytuł: Modele zarządzania portfelem projektów

Autorzy: Paweł Cabała, Waldemar Paluch

Streszczenie:

W artykule dokonano przeglądu i klasyfikacji modeli zarządzania portfelem projektów. Przyjęto hipotezę, że prawidłowo skonfigurowany portfel projektów stanowi skuteczne narzędzie wdrażania strategii. Po przedstawieniu istoty portfela projektów, scharakteryzowano łącznie 10 modeli zaproponowanych w literaturze przedmiotu. Modle podzielono na trzy grupy, tj. modele procesowe decyzyjne i dziedzinowe. Wprowadzony podział ma na cel ukazanie istotnych aspektów systemu zarządzania portfelem projektów oraz ułatwienie opracowania rozwiązań użytkowych, zgodnych ze specyfiką i potrzebami organizacji.

**********************************************************************

Tytuł: Wpływ koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu na działalność projektową (Impact of the concept of corporate social responsibility on the project activity)

Autorzy: Sławomir Zapłata, Magdalena Kaźmierczak

Streszczenie: 

Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR) jest koncepcją, która u swoich podstaw zakłada odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo. Działania CSR powinny być określone w strategii przedsiębiorstwa oraz przejawiać się poprzez inicjatywy uwzględniające zrównoważony rozwój, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Odpowiednio zrozumiana i wdrożona koncepcja CSR w organizacji jest strategią korzystną dla wszystkich zainteresowanych stron. Obecnie choć organizacje biznesowe coraz chętniej włączają kwestie CSR-u do swojej działalności gospodarczej, to jednak w literaturze przedmiotu nadal występuje niewielka liczba opracowań odnoszących się do zarządzania projektami w myśl zasad społecznej odpowiedzialności. Celem artykułu jest ukazanie miejsca CSR w obszarze zarządzania projektami, a także próba odpowiedzi na pytanie, jakie są podstawowe obszary łączące koncepcję społecznej odpowiedzialności i zarządzania projektami. Zasadniczym wnioskiem z przeprowadzonej analizy jest fakt, że obie koncepcje – CSR i zarządzanie projektami, oprócz tego, że są komplementarne, to można je łączyć nie tylko w celu poprawy zarządzania strategicznego organizacji, ale także w szerszym kontekście, w celu służenia dobru zarówno lokalnej społeczności jak i całemu społeczeństwu.

Abstract: Corporate Social Responsibility (CSR) is a concept which at its base assumes the responsibility of enterprises for their impact on society. CSR activities should be defined in the company's strategy and be manifested through initiatives that take into account sustainable development, as well as relations with various groups of stakeholders. The CSR concept, properly understood and implemented in an organization, is a strategy that benefits all stakeholders. Nowadays, although business organizations are more and more willing to include CSR issues in their business activities, the literature on the subject still includes a small number of studies related to project management in accordance with the principles of social responsibility. The aim of the article is to show the place of CSR in the area of project management and also an attempt to answer the question of what are the common areas connecting the concept of social responsibility and project management. The main conclusion from the analysis is the fact that both concepts – CSR and project management, apart from being complementary, can be combined not only to improve the strategic management of the organization, but also in a wider context, to serve the good of both the local community as well as the whole society.

Słowa kluczowe: Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), Interesariusze, Projekt, Zarządzanie Projektami (PM).

Keywords: Corporate social responsibility (CSR), Stakeholders, Project, Project Management (PM).

**********************************************************************​

Tytuł: Nowoczesne trendy w zarządzaniu projektami informatycznymi

Autorzy: Piotr Tomszys, Bartosz Grucza

Streszczenie: 

W artykule przedstawiono wyniki eksploracyjnego badania skali zastosowania nowoczesnych metod zarządzania (Agile i DevOps), narzędzi automatyzacji cyklu wytwórczego oprogramowania (CI/CT/CD) oraz technologii chmurowych (Cloud) w polskich projektach IT. Zakresem badania objęto również analizę wpływu ww. metod, narzędzi i technologii na sukces realizacji projektów. Badanie dotyczyło 65 przedsięwzięć informatycznych z rynku polskiego i pozwoliło na sformułowanie wniosków, co do zakresu, kierunku i siły wpływu obecnych trendów na projekty IT na rynku polskim.

**********************************************************************​

Tytuł: Zrównoważony rozwój w projektach dofinansowanych ze środków UE

Autor: mgr Paulina Orzelska

Streszczenie:

W artykule podjęto próbę zebrania praktycznych aspektów stosowania zasady zrównoważonego rozwoju w ramach realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE w okresie programowym 2014-2020 w Polsce. Zastosowaną metodą badawczą było desk research. Dokonano przeglądu dokumentów urzędowych dotyczących procesu wnioskowania o dofinansowanie unijne. Celem było zebranie i analiza danych jakościowych dot. stosowania zasady zrównoważonego rozwoju. Na podstawie zebranych danych potwierdzono wpływ zasady zrównoważonego rozwoju na sposób i zakres realizacji projektów dofinansowanych z UE. Określono również dwa główne sposoby realizacji zasady zrównoważonego rozwoju w tych projektach – jako działania towarzyszące realizacji celu głównego projektu oraz jako działania stanowiące cel główny projektu. Przedstawiono również praktyczne przykłady zastosowania realizacji tej zasady w projektach dofinansowanych ze środków unijnych. Zebrane dane stanowić mogą zestaw dobrych praktyk i wzorców dla innych przedsięwzięć gospodarczych i praktyki zarządzania.

Słowa kluczowe: projekt, projekt europejski, zrównoważony rozwój, fundusze strukturalne UE,

Summary:

The article attempts to collect practical aspects of applying the principle of sustainable development as part of the implementation of projects co-financed from EU funds in the 2014-2020 program period in Poland. The research method used was desk research. The official documents relating to the application process for EU funding were reviewed. The aim was to collect and analyze qualitative data on the application of the principle of sustainable development. Based on the collected data, the impact of the principle of sustainable development on the manner and scope of implementation of projects co-financed by the EU was confirmed. Aditionally, two main ways of implementing the principle of sustainable development in EU projects were determined - as activities accompanying the implementation of the main goal of the project and as activities constituting the main goal of the project. Practical examples of the implementation of this principle in projects co-financed from EU funds were also presented. The collected data may constitute a set of good practices and patterns for other business ventures and management practice.

Key words: project, European project, sustainable development, EU structural funds