Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do sprostania wyzwaniom istotnym w gospodarce 4.0. Chcemy kształcić liderów innowacji, którzy umieją odkrywać, walidować i z sukcesem wdrażać przedsięwzięcia innowacyjne. Studia pomagają również osobom, które chciałyby zredefiniować swoją ścieżkę kariery i podjąć się nowych wyzwań biznesowych.

World Economic Forum (2020) wymienia kompetencje kreatywności i innowacji jako te najbardziej istotne na przyszłym rynku pracy.

Nowa post-pandemiczna rzeczywistość, dostępność nowych technologii oraz działanie w świecie hiper-konkurencji powodują, że innowacyjność staje się jednym z priorytetów na agendzie zarządów i warunków przetrwania w biznesie.

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do:
• Menedżerów w korporacjach, którzy poszukują nowych opcji rozwoju firm lub doskonalenia zawodowego
• Przedsiębiorców rozwijających własne startupy i pomysły biznesowe
• Kierowników projektów rozwoju nowych produktów i usług, B&R, czy wdrażających innowacje usprawnieniowe
• Liderów transformacji zwinnych i cyfrowych
• Pracowników służb administracji publicznej, którzy wspierają dotacje na innowacje
• Prawników zajmujących się zagadnieniami ochrony własności intelektualnej
• Ludzi nauki, którzy planują komercjalizację własnych pomysłów
• Wszystkich, którzy chcieliby doskonalić kompetencje istotne w gospodarce 4.0 lub odnowić swoją ścieżkę kariery.

Atuty programu:

• Możliwość pracy nad własnym wyzwaniem innowacyjnym – pomysłem, firmą, startupem, czy projektem korporacyjnym • Możliwość zniżki 10% na certyfikację Product Development Management Association (PDMA) – partnera merytorycznego naszego programu • Możliwość diagnozy własnych mocnych stron i budowania na nich w rozwoju potencjału zawodowego - Test Gallupa w cenie studiów • Uczenie się od wiodących ekspertów – praktyków na rynku w dziedzinie rozwoju nowych produktów, zarządzania projektami oraz wdrażania innowacji • Warsztaty i studia przypadków • Networking

Program studiów:

1. Rozpoczecie. Warunki zarządzania przedsiębiorstwem w otoczeniu gospodarki 4.0.
• Przedstawienie programu i poznanie sie uczestników,
• Trendy i technologie napędzające innowacje, czynniki sukcesu w przedsięwzięciach innowacyjnych,
• Typy i specyficzne uwarunkowania projektu innowacyjnego - warsztat.

2. Generowanie pomysłów i sposoby kreowania innowacyjnych rozwiązań – warsztat.
• Techniki ideacji i narzędzia pracy kreatywnej bazującej na Design,
• Technika zadań do wykonania (jobs to be done)
• Metody zorientowane na klienta (Lead user/ Customer Development),
• Problemy rozproszonego miejsca powstawania innowacji

3. Przebieg przedsięwzięcia innowacyjnego i wyzwania wdrażania innowacji.
• Zarządzanie innowacją jako projekt
• Metody klasyczne i zwinne we wdrażaniu innowacji (agile)
• Lean startup I walidowanie projektu metodą eksperymentów rynkowych
• Model faza-bramka Coopera
• Testowanie i prototypowanie
• Założenia i zastosowanie TRIZ

4. Ocena opłacalności i wybór przedsięwzięć do realizacji.
• Ocena opłacalności wykonalności projektów o charakterze innowacji
• Narzędzia wspierające wybór pomysłów do realizacji (wskaźniki oceny, metody punktowe)
• Podstawy analizy finansowej i inne podejścia do wyceny.

5. Wyzwania finansowania projektów innowacyjnych.
• Finansowanie innowacji z ulg i dotacji
• Venture capital i investors’ deck
• Korporacyjne fundusze venture (CVC)
• Nowe formy finansowania: Crowdfunding.

6. Kultura organizacyjna i ludzie we wdrażaniu innowacji.
• Model kompetencji lidera innowacji – DNA innowatora
• Metody i narzędzia pracy w pracy zespołu produktowego
• Coachingowy styl zarządzania
• Mentoring i networking
• Kultura organizacyjna wspierająca innowacje.

7. Strategie innowacji.
• Strategie i modele wdrażania innowacji
• Otwarte innowacje – szanse i zagrożenia
• Programy i sekwencje projektów a innowacje platformowe (zwinne zarządzanie programami),
• Portfele działań innowacyjnych w przedsiębiorstwach (równoważenie portfela i dostosowanie portfela),
• Zarządzanie zmianą w innowacjach.

8. Transfer technologii i komercjalizacja innowacji.
• Podstawy transferu technologii,
• Współpraca nauka biznes,
• Tworzenie spółek odpryskowych (spin off)
• Kooperacje w komercjalizacji,
• Ekosystemy innowacji.
• Model growing pains

9. Marketing i sprzedaż produktu innowacyjnego.
• Strategie budowania rynku dla nowych produktów i usług (Growth hacking),
• „Storyteling” i „pitching” w procesie komercjalizacji
• Sprzedaż produktów i rozwiązań – budowanie struktur i wsparcie narzędziowe

10. Strategie patentowe i ochrona własności intelektualnej.
• Jak zabezpieczyć własność intelektualną?.
• Podstawy prawne ochrony IP
• Proces zgłaszania patentu,

11. Prezentacje projektów końcowych – PERECT PITCH / sesje dzielenia się wiedzą oraz zakończenie studiów.

Organizacja studiów:

Studia trwają 2 semestry i są uruchamiane w semestrze zimowym na przełomie października i listopada.

Zajęcia w ramach studiów odbywają się z częstotliwością raz lub dwa razy w miesiącu, w piątki od 17:00 do 20:00 oraz soboty od 9:00 – 16:00. Niedziele są WOLNE od zajęć.

Nabory:

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (wniesienie opłaty za studia oraz złożenie w sekretariacie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem). Na studia przyjętych zostanie około 30 uczestników co gwarantuje kameralną atmosferę i możliwość pracy warsztatowej.

Wymagane dokumenty:

1. odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej (dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera)
2. wypełniony kwestionariusz osobowy
3. umowa o warunkach odpłatności na studia - ZR_51_2019_zal_wzor_umowa_studia_podyplomowe.pdf
4. numer konta lub adres, na który dokonany zostanie zwrot wniesionej opłaty, jeśli zajęcia nie zostaną uruchomione
5. potwierdzenie rejestracji w systemie elektronicznym - wiadomość wysłana przez system o zakwalifikowaniu na studia

Dodatkowe informacje i zapisy

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Katedra Zarządzania Projektami ul. Madalińskiego 31/33 02-544 Warszawa Dom Studenta "Grosik", sale na parterze W sprawie rekrutacji prosimy o kontakt z Sekretarzem lub Kierownikiem edycji.