Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Program tutorski

 
Program tutorski z zakresu Zarządzania Projektami   

 1.      Zarządzanie projektami 
W ślad za postępującą komplikacją zewnętrznych i wewnętrznych warunków funkcjonowania organizacji następują zmiany sposobu ich działalności. Obok powtarzalnych procesów coraz większego znaczenia w działalności organizacji nabierają złożone, niepowtarzalne przedsięwzięcia określane mianem projektów. Projekty w coraz większym stopniu stają się podstawowym narzędziem funkcjonowania organizacji, zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym. Projekty spotykamy wszędzie wokół nas: w biznesie, w nauce, w kulturze, w sporcie, w administracji, w obronności i wszystkich innych dziedzinach aktywności ludzkiej a ich rozpowszechnienie i znaczenie stale rosną. Według badań międzynarodowej kadry kierowniczej 46,7% ankietowanych uznało znaczenie zarządzania projektami dla ich organizacji jako bardzo duże a 36% jako duże. Zarządzanie projektami rozwija się dynamicznie, zarówno jako dziedzina działałności praktycznej jak i wiedzy teoretycznej, w rezultacie czego powstają nowe koncepcje, zasady, metody i techniki zarządzania projektami. Ich znajomość staje się niezbędnym składnikiem wiedzy fachowej nie tylko specjalistów zarządzania, ale także specjalistów innych dziedzin.    

2.      Kształcenie specjalistów zarządzania projektami w SGH 
Konsekwencja wzrostu znaczenia projektów w zarządzaniu jest zapotrzebowanie na wysoko kwalifikowanych specjalistów zarządzania projektami. Według badań międzynarodowej firmy doradztwa personalnego Manpower kwalifikacje menedżera projektów są najbardziej poszukiwanymi kwalifikacjami tzw. pracy umysłowej na rynku pracy w Polsce. Kształceniem specjalistów zarządzania projektami zajmują się różne instytucje, w tym również szkoły wyższe. Studenci Szkoły Głównej Handlowej mają możliwość zdobycia kwalifikacji z tego zakresu od 2009 r. w ramach specjalności kierunkowej i specjalności między-kierunkowej Zarządzanie projektami. Programy specjalności oparte zostały na najlepszych światowych wzorcach kształcenia z zakresu zarządzania projektami oraz na najlepszych praktykach, rozwiązaniach i rekomendacjach międzynarodowych organizacji fachowych zarządzania projektami (Project Management Institute, International Project Management Association itp.) Obydwie specjalności cieszą się dużą popularnością wśród studentów SGH. Absolwenci specjalności uzyskali ostatnio możliwość zdobycia unikalnego certyfikatu międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu zarządzania projektami International Project Management Association IPMA - Student, potwierdzającego ich kompetencje z zakresu zarządzania projektami.    

3.      Program tutorski Zarządzania projektami w SGH 
Biorąc pod uwagę popularność problematyki zarządzania projektami wśród studentów SGH, bogactwo oferty dydaktycznej i ograniczenia systemu planowania dydaktyki w SGH, Katedra Zarządzania Projektami uznała za celowe pogłębienie i intensyfikację współpracy nauczycieli akademickich i studentów z zakresu kształcenia w dziedzinie zarządzania projektami w postaci programu tutorskiego. Uczestnikami programu będą nauczyciele akademiccy i studenci SGH zgłoszeni do programu. Nauczyciele akademiccy będą pełnili role tutorów tzn. opiekunów dydaktycznych wspierających studentów, ich podopiecznych, w ich staraniach o uzyskanie najwyższych możliwych kwalifikacjach z zakresu zarządzania projektami. Wsparcie to obejmowało będzie następujące działania;​      informowanie studentów o perspektywach i ścieżkach kariery z zakresu zarządzania projektami, 
  • informowanie o ofercie programowej SGH i związanych z nią możliwościach kształcenia z zakresu zarządzania projektami,
  • doradztwo w sprawie kształtowania indywidualnego planu studiów: co do wyboru przedmiotów, ich sekwencji itd., 
  • pomoc w zakresie wyboru problematyki pracy magisterskiej i doradztwo przy jej opracowywaniu, 
  • konsultacje fachowe z zakresu zarządzania projektami,
  • możliwość udziału w przedsięwzięciach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych Katedry, 
  • doradztwo i pomoc w sprawie dodatkowych przedsięwzięć podnoszących kwalifikacje: wybór lektur, udział w szkoleniach itp.,
  • pomoc w zakresie spraw organizacyjnych, 
  • przygotowanie do dalszych etapów kariery zawodowej: informowanie o możliwościach certyfikacji kwalifikacji, członkowstwa w stowarzyszeniach fachowych, możliwościach zatrudnienia itp.,
  • inne.    

4.      Udział w programie 
Program rozpoczął się od roku akademickiego 2014 / 2015. Tutorami w programie są pracownicy Katedry Zarządzania Projektami. Prawo uczestnictwa w programie mają studenci wszystkich kierunków studiów magisterskich SGH, którzy zgłoszą swój udział w programie. Zapytania i uwagi dotyczące programu można zgłaszać do tutorów programu. Udział w programie można zgłaszać – bezpośrednio, mailowo lub telefonicznie - do tutorów programu według danych kontaktowych podanych na stronach Katedry.