Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 O studiach

 

Cel studiów:

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do zarządzania złożonymi przedsięwzięciami (czyli inaczej projektami) realizowanymi zarówno na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jak też na zlecenie klientów.

 

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do kadry kierowniczej i specjalistycznej przedsiębiorstw biorących udział w złożonych przedsięwzięciach (projektach) zarówno w charakterze ich kierowników, współwykonawców, wykonawców, jak też odbiorców wyników. W szczególności studia adresowane są do pracowników instytucji, których działalność operacyjna ma charakter złożonych przedsięwzięć (projektów). Są to przykładowo:

 • przedsiębiorstwa budowlane,
 • przedsiębiorstwa produkcyjne wytwarzające złożone, unikatowe wyroby,
 • biura projektowe i inżynierskie,
 • firmy konsultingowe,
 • instytucje badawczo-rozwojowe,
 • firmy promocyjne,
 • filmowe i rozrywkowe zespoły producenckie,
 • instytucje szkoleniowe,
 • instytucje organizujące duże imprezy kulturalne i sportowe,
 • instytucje państwowe i samorządowe itd.
 
Poza tym, słuchaczami studiów mogą być pracownicy przedsiębiorstw zajmujący się w swojej pracy działalnością o charakterze projektów np.:
 • działalnością badawczo-rozwojową,
 • działalnością marketingową,
 • działalnością produkcyjną o jednostkowym charakterze,
 • organizacją dystrybucji,
 • opracowaniem i wdrażaniem strategii,
 • restrukturyzacją,
 • wdrażaniem systemów zapewnienia jakości,
 • promocją itd.

 

Program studiów:

Pierwszym założeniem merytorycznym studiów jest kompleksowość przekazywanej wiedzy. Słuchacze studiów zapoznani zostaną z całokształtem problematyki zarządzania projektami we wszystkich jej aspektach: funkcjonalnym, instytucjonalnym, personalnym i instrumentalnym.
 
W ramach studiów przedstawione zostaną wszystkie dziedziny zarządzania projektami: wyznaczanie celów, definiowanie projektu, określanie struktury projektu, planowanie przebiegu realizacji projektu i wykorzystania zasobów, organizowanie wykonawstwa projektów, motywowanie do realizacji projektu, kontrola realizacji projektów, koordynowanie prac projektowych.
 
Drugim założeniem merytorycznym studiów jest praktyczna użyteczność przekazywanej wiedzy. Słuchacze studiów zapoznani zostaną z różnorodnymi metodami i technikami zarządzania projektami oraz wezmą udział w rozwiązywaniu konkretnych problemów projektowych przy pomocy poznanych metod i technik. W trakcie studiów prezentowane będą studia przypadków zarządzania projektami zaczerpnięte z praktyki. Wiedza praktyczna przekazywana w ramach studiów oparta będzie na podstawach teoretycznych niezbędnych do zrozumienia istoty zarządzania projektami i jego miejsca oraz roli w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
 
Trzecim założeniem merytorycznym studiów jest nowoczesność przekazywanej wiedzy. W ramach studiów przedstawione zostaną nowoczesne narzędzia z zakresu zarządzania projektami ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi informatycznych.
 
Czwartym założeniem merytorycznym studiów jest przygotowanie absolwentów studiów do samokształcenia w dziedzinie zarządzania projektami. Służyć temu będą: system nauczania, systematyzacja wiedzy uzyskana w ramach studiów, obszerne materiały przekazywane uczestnikom studiów (w tym literatura uzupełniająca), wskazówki dotyczące dodatkowych źródeł wiedzy z zakresu zarządzania projektami.

 

Program ramowy studiów:

Lp.​ ​Blok zajęć Liczba godzin​
​1 ​Wprowadzenie do zarządzania projektami ​8
​2 ​Inicjowanie i definiowanie, interesariusze projektów ​14
​3 ​Ocena i ewaluacja projektów ​10
​4 ​Rachunek opłacalności projektów ​16
​5 ​Planowanie, sterowanie i kontrola realizacji projektów ​24
​6 ​Zarządzanie ryzykiem projektów ​8
​7 ​Zarządzanie zespołem projektowym ​16
​8 ​Trening umiejętności interpersonalnych ​16
​9 ​Narzędzia informatyczne zarządzania projektami ​16
​10 ​Instytucjonalne rozwiązania zarządzania projektami ​8
​11 ​Dojrzałość projektowa i jakość projektów ​8
​12 ​Zarządzanie zmianą ​8
​13 ​Zarządzanie wieloma projektami ​8
​14 ​Metodyki zarządzania projektami ​16
​15 ​Wybrane zagadnienia i praktyczne przykłady zarządzania ​12
​16 ​Praca końcowa - konsultacje ​4

Razem ​192

 

Prace pisemne: studia kończą się pracą dyplomową przygotowywaną w formie pisemnej przez słuchaczy. Po pozytywnej recenzji pracy następuje jej obrona przed komisją.

Absolwenci studiów po wysłuchaniu wszystkich wykładów i zaliczeniu ćwiczeń potwierdzonych wpisem do kart egzaminacyjnych oraz po obronie pracy końcowej uzyskają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Słuchacze otrzymają ponadto certyfikat ukończenia kursu podstawowego Microsoft Project.

Dla absolwentów studiów została przygotowana specjalna oferta dotycząca certyfikacji w zakresie metodyki PRINCE2.

 

Organizacja studiów:

Studia trwają 2 semestry i są uruchamiane w obu semestrach - zimowym i letnim. 

Zajęcia w ramach edycji zimowej studiów rozpoczynają się we wrześniu lub listopadzie danego roku, a kończą w czerwcu roku następnego. Zapisy przyjmowane są od maja lub czerwca tego roku, w którym uruchamiana jest dana edycja.
 
Zajęcia w ramach edycji letniej studiów rozpoczynają się w styczniu lub lutym danego roku, a kończą w styczniu roku następnego. Zapisy przyjmowane są od października lub listopada roku poprzedzającego rok uruchomienia danej edycji studiów.
 
Zajęcia w ramach studiów odbywają się z częstotliwością raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele po 8 godzin.
 
 
Tryb naboru
 
Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (wniesienie opłaty za studia oraz złożenie w sekretariacie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem).
 
Na studia przyjętych zostanie około 70 uczestników.
 
Uwaga! Nie przyjmujemy niekompletnych zgłoszeń! (komplet = wymagane dokumenty + kopia dowodu wpłaty). Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wpłatę na studia powinny zgłosić to przy rekrutacji.
 
 
Wymagane dokumenty: 
 1. podanie o przyjęcie na studia
 2. ankieta dotycząca źródeł pozyskiwania informacji o studiach podyplomowych prowadzonych przez SGH (plik PDF lub plik RTF)
 3. życiorys lub CV (według własnego wzoru)
 4. odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej (dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera)
 5. 2 fotografie
 6. dowód wpłaty czesnego na konto uczelni (lub jego kopia),
 7. w przypadku płatności ratami - oświadczenie o wpłacie drugiej raty
 8. numer konta lub adres, na który dokonany zostanie zwrot wniesionej opłaty, jeśli zajęcia nie zostaną uruchomione
 9. potwierdzenie rejestracji w systemie elektronicznym - wiadomość wysłana przez system o zakwalifikowaniu na studia

 

Dodatkowe informacje i zapisy

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Katedra Zarządzania Projektami
ul. Madalińskiego 31/33
02-544 Warszawa
Dom Studenta "Grosik", sale na parterze

W sprawie rekrutacji prosimy o kontakt z sekretarzami poszczególnych edycji: Kontakt