Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Specjalność międzykierunkowa - zarządzanie projektami

 
Zarządzanie projektami jest dziedziną zarządzania dynamiczne rozwijających się w ostatnich latach. Jest to widoczne wyraźnie w praktyce, w której liczba i znaczenie projektów, czyli złożonych przedsięwzięć, stale rosną. Projekty realizowane są zarówno w gospodarce jak też w administracji państwowej i samorządowej, w wojskowości, w oświacie, w kulturze, w sporcie słowem we wszystkich dziedzinach ludzkiej aktywności.  Wzrostowi praktycznego zainteresowania projektami towarzyszy zapotrzebowanie na profesjonalną wiedzę z zakresu zarządzania projektami. Specjaliści zarządzania projektami są poszukiwani na rynku pracy, cenieni i dobrze opłacani.
 
Dla osób zainteresowanych problematyką zarządzania projektami oferowana jest możliwość odbycia pogłębionych studiów w ramach tzw. ścieżek studiów. Ścieżki studiów (obecnie: specjalności międzykierunkowe) są zestawami przedmiotów, umożliwiającymi studentowi zdobycie wiedzy wykraczającej poza wybrany przez niego kierunek i specjalność studiów.
 
Nad programem i przebiegiem ścieżek studiów / specjalności międzykierunkowych czuwają koordynatorzy ścieżek powołani przez Władze Szkoły. Koordynatorem ścieżek studiów / specjalności międzykierunkowych Zarządzanie Projektami jest dr Emil Bukłaha.
 
Do oferty dydaktycznej tworzącej ścieżki studiów / specjalności międzykierunkowe Zarządzanie Projektami włączone zostały przedmioty obejmujące swym zakresem najważniejsze dziedziny zarządzania projektami prowadzone przez pracowników naukowych posiadających zarówno dorobek naukowy, dydaktyczny jak i praktyczny.
 
Ścieżki studiów / specjalność międzykierunkowa Zarządzanie Projektami oferowane są na studiach jednolitych magisterskich i na studiach dwustopniowych II-go stopnia (magisterskich).
 
​Lp. Rodzaj studiów​ Nazwa oferty​
​1. ​II-go stopnia, OD r.a. 2018/19​ Specjalność międzykierunkowa ZP - OD r.a. 2018/19
2.​ II-go stopnia, do r.a. 2018/19 Specjalność międzykierunkowa ZP - do r.a. 2018/19 
4.​ II-go stopnia, do r.a. 2009/10​ Ścieżka Zarządzanie Projektami​
4.​ jednolite magisterskie​ Ścieżka Zarządzanie Projektami​
 
Ukończenie ścieżek studiów / specjalności międzykierunkowej potwierdzane jest oficjalnym certyfikatem z logo SGH.
 
Wydanie certyfikatu
Zamiar przystąpienia do ścieżki / specjalności międzykierunkowej Zarządzanie Projektami nie musi być zgłaszana jej Koordynatorowi. Student realizuje określone przedmioty zgodnie z programem odpowiednim dla jego trybu studiów a po zakończeniu studiów przedstawia Koordynatorowi:
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów (do zwrotu),
  • suplement do dyplomu z wypisem zrealizowanych przedmiotów (do zwrotu),
  • dowód opłaty za wydanie certyfikatu. Na podstawie decyzji Rektora nr 4 z 19.12.2005 wystawienie certyfikatu ścieżki / specjalności międzykierunkowej wymaga wniesienia opłaty w wysokości 30 zł brutto na konto Uczelni nr 66 1240 6003 1111 0000 4946 5213.
UWAGA!
W przypadku braku kompletu przedmiotów student powinien zgłosić w podaniu załączanym do powyżej opisanych dokumentów wniosek o uznanie innego przedmiotu jako podstawy zaliczenia ścieżki / specjalności międzykierunkowej i uzyskać na to zgodę jej Koordynatora.
Koordynator ścieżki / specjalności międzykierunkowej na podstawie par. 20 pkt. 2 regulaminu studiowania w SGH ma prawo zaliczyć inny przedmiot, w miejsce brakującego do ukończenia ścieżki / specjalności międzykierunkowej, na podstawie PEŁNEJ listy przedmiotów, które student zrealizował w toku studiów magisterskich. Każdy tego typu przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.
 
ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY!