Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje :

Publikacje – Katedra Zarządzania Projektami | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

KZiF - Katedra Zarządzania Projektami - Publikacje
 

 Publikacje

 

Od początku powstania Katedry jej pracownicy opublikowali kilkadziesiąt ksiażek, monografii, podręczników, artykułów i referatów. Ich wybrany spis znajduje się poniżej.

 I. Książki i monografie 

​Tytuł Autorzy​ Opis​
​Outsourcing w opiece zdrowotnej
eb-outs-okl 1 strona.png


​E. Bukłaha ​Tematem wiodącym książki jest analiza wykorzystania outsourcingu jako narzędzia racjonalizacji działań w zakładach opieki zdrowotnej na przykładzie polskich szpitali publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów restrukturyzacyjnych dziejących się w opiece zdrowotnej.  
W publikacji:
 • dokonano porównania polskiego systemu opieki zdrowotnej z wybranymi modelami stosowanymi na świecie;
 • usystematyzowano i uporządkowano wiedzę z zakresu stosowania outsourcingu w polskim szpitalnictwie;
 • przeprowadzono analizę i krytyczną ocenę skali stosowania outsourcingu w szpitalach;
 • określono przydatność outsourcingu w funkcjonowaniu polskich szpitali publicznych.    
Ważną częścią książki jest prezentacja wyników badań w zakresie stosowania outsourcingu w polskich szpitalach publicznych w latach 2004-2013. Zidentyfikowano w nich obszary szczególnie podatne na outsourcing, oceniono efekty i przyczyny wydzieleń, a także opisano zagadnienia związane z oceną interesów najważniejszych grup wpływu w szpitalach na działania outsourcingowe. Dokonano również oceny stopnia zadowolenia kadry kierowniczej placówek z przeprowadzonych wydzieleń, zbadano korelacje pomiędzy trybem, przebiegiem i zakresem outsourcingu w zależności od poziomów referencyjnych szpitali, a także zidentyfikowano rodzaje działalności planowane do wydzielenia w najbliższych latach.  
Książka jest polecana zarówno kadrze zarządzającej szpitalami i specjalistom z branży opieki zdrowotnej jak też osobom zawodowo zajmującym się outsourcingiem, kadrze badawczo-naukowej ale również studentom wyższych uczelni medycznych oraz biznesowych.
​Project Planning and Scheduling: Tools and Good Practices
07_11_2017_Project_planning.jpg​M. Trocki (red.), P. Wyrozębski (red.) ​Planning, or as aptly capture the authors of the study “preparation of activities”, is a vital aspect of project management. Most of the problems that occur during the project implementation phase origin from improper or even in a lack of the project planning process. It can be observed that organizations, especially in the conditions of risk and uncertainty, do not take steps to prepare their activities or take them in a very ineffective way. Therefore, undertaking research on the topic of project planning should be considered both important for the development of the discipline of management sciences as well as for providing practical guidance to companies that often undertake complex projects in a turbulent, changing environment. The reviewed research by prof. Michał Trocki, PhD. and prof. Paweł Wyrozębski, PhD. significantly extends the current knowledge of project management and can serve as a benchmark for very well-conducted research.

[excerpt from prof. Seweryn Spałek’s, PhD. review]
Metodyki i standardy zarządzania projektami
metodyki.png​M. Trocki (red.), E. Bukłaha, M. Juchniewicz, W. Metelski, E. Sońta- Drączkowska, P. Wyrozębski ​​Zarządzanie projektami, mimo że jest stosunkowo młodą dziedziną zarządzania, wypracowało obszerny zestaw wartościowych metod. Ich twórcami są międzynarodowe i krajowe stowarzyszenia fachowe, instytuty, firmy doradcze, ośrodki akademickie i  indywidualni  specjaliści zarządzania projektami.  Bogactwo metod zarządzania projektami ma dwa oblicza. Z jednej strony umożliwia dobór metod odpowiednich do zróżnicowanej specyfiki projektów i zróżnicowanych okoliczności ich realizacji, z drugiej zaś strony wymaga dobrej znajomości szerokiego spektrum istniejących metod, ich ograniczeń i możliwości, zalet i wad. Aby ułatwić praktykom i teoretykom zarządzania projektami uzyskanie niezbędnego rozeznania oferty najbardziej wartościowych metod zarządzania projektami zespół Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie opracował kompendium metodyk zarządzania projektami w postaci tej książki.             Książkę rozpoczynają rozważania na temat podstaw metodycznych zarządzania projektami. W tej części przedstawiony został kompletny i spójny system pojęciowy zagadnień metodycznych zarządzania projektami oraz scharakteryzowane zostały główne, kompleksowe metody zarządzania projektami, czyli metodyki. Następnie omówione zostały najważniejsze wytyczne metodyczne oraz normy  zarządzania projektami. W dalszych częściach książki dokonany został przegląd metodyk zarządzania projektami. W pierwszej kolejności omówione zostały najważniejsze uniwersalne metodyki zarządzania projektami, dalej wybrane metodyki branżowe, firmowe i autorskie. Na zakończenie przeglądu omówione zostały metodyki zarządzania programami i portfelem projektów. Dla każdej z omawianych metodyk podano literaturowe i internetowe źródła zawierające ich szczegółowe opisy. W ostatniej części książki przedstawione zostały zagadnienia doboru metodyk zarządzania projektem oraz ich adaptacji do specyficznych okoliczności ich stosowania.       Książka adresowana jest przede wszystkim do środowiska praktyków zarządzania projektami. Książka służyć może kadrze kierowniczej, menadżerom i uczestnikom projektów jako wartościowa pomoc przy wyborze właściwej metodyki zarządzania projektami i jej skutecznym i efektywnym zastosowaniu. Może służyć także jako pomoc dydaktyczna na studiach różnych kierunków oraz w szkoleniu menedżerów projektów na studiach podyplomowych i kursach specjalistycznych. Może być również przydatna w badaniach naukowych z dziedziny zarządzania projektami.
​Project management - challenges and research results
pm3.jpg

​M. Trocki, E. Bukłaha (red.) ​Monograph Project Management – Challenges and Research Results should be considered a valuable position on the publishing market, addressing a successful attempt to describe the problems of project management from the perspective of the challenges faced by modern organizations' managers. It is a mature and innovative work of important cognitive and theorygenic values, expressing in a comprehensive manner the issue of project management. Problems discussed in the monograph can be clearly attributed to the mainstream discussion in the management sciences, as well as they are the focal point of interest in economic practice.
The work as a whole is an extremely interesting elaboration, engaging the reader and motivating to ask questions about the construction of project management systems. The monograph should be of interest to scientists conducting research in the project management area, economics students, but also, and perhaps above all, management practitioners, who through this study will receive a set of rules and guidelines relating to most optimum  project management systems' improvement ways. [...]

[A part of Full Professor Szymon Cyfert's  review]


​Zarządzanie projektami - wyzwania i wyniki badań
ZP 110.jpg
​M. Trocki, E. Bukłaha (red.) Monografię Współczesne zarządzanie projektami – wyzwania i wyniki badań należy uznać za wartościową pozycję na rynku wydawniczym, podejmującą udaną próbę opisu problematyki zarządzania projektami z perspektywy wyzwań stojących przed zarządzającymi współczesnymi organizacjami. Stanowi dojrzałe i nowatorskie opracowanie, w kompleksowy sposób ujmujące zagadnienie zarządzania projektami, o istotnych walorach poznawczych i teoriotwórczych. Poruszane w monografii problemy można jednoznacznie przypisać do głównego nurtu dyskusji w naukach o zarządzaniu, jak też stanowią centralny punkt zainteresowania praktyki gospodarczej.

Praca jako całość jest opracowaniem niezwykle interesującym, wciągającym czytelnika i skłaniającym do zadawania pytań dotyczących sposobów konstrukcji systemów zarządzania projektami. Monografia powinna być przedmiotem zainteresowania naukowców prowadzących prace badawcze w obszarze zarządzania projektami, studentów kierunków ekonomicznych, ale także, i być może przede wszystkim, praktyków zarządzania, którzy w postaci niniejszego opracowania otrzymają zestaw zasad i wytycznych, odnoszących się do optymalnych sposobów doskonalenia systemów zarządzania projektami. […]

[z recenzji prof. dr hab. Szymona Cyferta]

​Komunikacja w zarządzaniu projektami
komunikacja.jpg


​Katarzyna Kandefer-Winter, Olga Nadskakuła Projekty realizowane są dla ludzi i przez ludzi. Wynika z tego szczególna rola komunikacji w zarządzaniu projektami, eksponowana zarówno w standardach zarządzania projektami jak też potwierdzona w licznych badaniach czynników sukcesu i niepowodzeń projektów. Problematyka komunikacji w projektach jest złożona i trudna. Jej złożoność wynika z szerokiego grona interesariuszy projektów, ich zaangażowania w sprawy projektu, rozległości i złożoności problematyki projektowej. Trudność jest konsekwencją wyjątkowości sytuacji i problemów projektowych, konfrontacji różnych kultur organizacyjnych, dynamiki pracy projektowej, różnorodności kanałów i środków komunikacji itp. czynników.W tej sytuacji pojawienie się na polskim rynku wydawniczym publikacji poświęconej komunikacji w projektach uznać należy za ważne wydarzenie, bowiem specjalistyczne  publikacje z tego zakresu w języku polskim są rzadkością. Publikacja przedstawia kompletny i spójny opis problemów  i rozwiązań z zakresu komunikacji w projektach. Opiera się zarówno na bogatych doświadczeniach praktycznych jak i na badaniach naukowych Autorek publikacji, współpracujących z Katedrą Zarządzania Projektami, uznanych specjalistek zarządzania projektami.  Książka adresowana jest w pierwszej kolejności do specjalistów zarządzania projektami. Poza tym książka może być wykorzystana jako pomoc dydaktyczna zajęć z zakresu zarządzania studentów wyższych uczelni ekonomicznych, technicznych, uniwersytetów i szkół biznesu a także do szkoleń z zakresu zarządzania projektami na studiach podyplomowych i kursach specjalistycznych. Polecam ją wszystkim zainteresowanym zarządzaniem projektami.

Michał Trocki
​Zarządzanie projektem europejskim
okladka_11.jpg

Wydawnictwo: PWE
​Michał Trocki (red.) Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. stworzyło nowe wyzwania i możliwości rozwojowe. Zrealizowanie ponad 160 tys. projektów europejskich (współfinansowanych ze środków UE) o wartości ok. 333 mld PLN świadczy o dobrym wykorzystaniu przez Polskę dziesięcioletniego okresu członkostwa w Unii Europejskiej.
Aby w nowej perspektywie programowo-finansowej obejmującej lata 2014-2020 skutecznie i efektywnie wykorzystać środki na dofinansowanie projektów europejskich realizowanych w naszym kraju (kwota ok. 349 mld PLN), konieczne jest zastosowanie profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania projektami.
Zagadnienia te zostały omówione w niniejszej książce. Część I jest poświęcona analizie celów i uwarunkowań projektów europejskich: roli projektów w Unii Europejskiej oraz systemowi instytucjonalnemu isystemowi wdrażania nowej perspektywy finansowej. W części II zostałoomówione wsparcie metodyczne zarządzania projektem europejskim: podstawy imetodyka zarządzania tym projektem oraz metody planowania i sterowania nim.Część III książki jest poświęcona wybranym, najbardziej istotnymzagadnieniom zarządzania projektem europejskim: kwalifikowalności wydatków,ocenie efektywności projektów, ewaluacji projektów, kierowaniu zespołemprojektowym oraz zamówieniom publicznym. Do każdego rozdziału dołączony jestspis literatury uzupełniającej, pozwalającej na pogłębienie wiedzy.  Książka jest przede wszystkim przeznaczona dla uczestników projektóweuropejskich: projektodawców, decydentów, wykonawców i beneficjentówprojektów. Może być również wykorzystana jako podręcznik na studiachwyższych, studiach podyplomowych oraz kursach specjalistycznych. Autorami książki są specjaliści z zakresu zarządzania projektami: praktycy gospodarczy oraz pracownicy naukowi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Michał Trocki
​Planowanie przebiegu projektu
okladka2.png
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza SGH


​Michał Trocki, Paweł Wyrozębski (red.) Planowanie, albo jak to trafnie ujmują autorzy opracowania „preparacja działań” jest bardzo ważnym aspektem w zarządzaniu projektami. Większość problemów pojawiających się w fazie realizacji projektów ma swoją przyczynę w niewłaściwym lub wręcz w braku planowania przebiegu projektów. Można zaobserwować, że szczególnie w warunkach ryzyka i niepewności organizacje nie podejmują działań mających na celu preparację działań lub podejmują je w sposób dalece nieskuteczny.  
Dlatego też podjęcie badań w temacie planowania przebiegu projektów należy uznać za ważne zarówno dla rozwoju dyscypliny nauk o zarządzaniu, jak i dla wypracowania praktycznych wskazówek dla przedsiębiorstw realizujących niejednokrotnie złożone przedsięwzięcia w burzliwym, zmiennym otoczeniu.   Recenzowane opracowanie pod redakcją naukową Michała Trockiego i Pawła Wyrozębskiego w istotny sposób poszerza stan aktualnej wiedzy z zakresu zarządzania projektami i może stanowić wzorzec dla bardzo dobrze przeprowadzonych badań naukowych.  
 
z recenzji dr hab. Seweryna Spałka
​Biała emigracja
be.jpg

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza SGH
​Agnieszka Wyrozębska, Paweł Wyrozębski ​Zjawisko wzmożonej emigracji personelu medycznego stało się w Polsce przedmiotem szeroko zakrojonej dyskusji, która wobec braku spójnego systemu monitorowania ruchów migracyjnych oraz nielicznych opracowań o charakterze naukowym przybiera często formę debat publicystycznych. Badanie planów emigracji przyszłych pracowników ochrony zdrowia stało się zatem istotnym elementem i warunkiem skuteczności formułowania celów polityki zdrowotnej i organizacji systemu ochrony zdrowia.  W niniejszej publikacji Czytelnik odnajdzie:
- ocenę stanu zasobów ludzkich w polskim systemie ochrony zdrowia
- omówienie uwarunkowań formalnoprawnych emigracji polskich pracowników ochrony zdrowia
- próbę określenia skutków przemieszczania się ludności, na których tle przedstawiony został pozytywny oraz negatywny wpływ emigracji polskich pracowników
- analizę skali emigracji reprezentantów poszczególnych zawodów medycznych oraz określenie przyczyn i profilu emigrujących najmłodszych pracowników ochrony zdrowia.
- wnioski i rekomendacje dotyczące polityki migracyjnej adresowanej do pracowników ochrony zdrowia.
​Trójkąt ograniczeń projektowych - wyniki badań

okladka.jpg

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza SGH
Mateusz Juchniewicz,
Witalij Metelski
Problematyka badań zreferowanych w opracowaniu jest wyjątkowo ważna przede wszystkim z punktu widzenia praktyki, ale i teorii zarządzania. Jest to problematyka w pewnym sensie „bolesna” dla praktyki, gdyż wciąż, mimo znaczącego rozwoju teorii zarządzania projektami oraz sformułowania i doskonalenia szeregu metodyk zarządzania projektami, duża część projektów nie kończy się w założonym zakresie czynników „magicznego trójkąta”(…) Podsumowując, uważam recenzowane opracowanie za wartościowe osiągnięcie naukowe i fachowe.
 
Z recenzji dr hab. inż. Janusza Zawiły – Niedźwieckiego

(…)Na sukces projektu w perspektywie operatywnej składają się według powszechnej opinii następujące elementy: zamierzony rezultat projektu (ang. performance, quality), jego zakres (ang. scope), wymagany czas / termin realizacji (ang. time) i przewidziany budżet / koszty (ang. costs) tworząc tzw. trójkąt ograniczeń projektowych nazywany także „żelaznym lub złotym trójkątem zarządzania projektami”. Za miarę sukcesu projektu w tej perspektywie uważa się stopień respektowania ograniczeń projektowych. O tym jak trudno osiągnąć ten sukces świadczą wyniki licznych badań. Szczególnego znaczenia, zarówno teoretycznego jak i praktycznego, nabiera badanie czynników sukcesu i niepowodzeń projektów związanych z elementami trójkąta ograniczeń projektowych: zakresu, czasu i kosztów. Badania poświecone tej problematyce prowadzone były w Katedrze Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w latach 2011 – 2014 przez dr Mateusza Juchniewicza i mgr Witalija Metelskiego w ramach projektów statutowych realizowanych przez młodych naukowców i doktorantów. Niniejsza monografia stanowi prezentacje wyników tych badań.
 
Z przedmowy prof. dr hab. Michała Trockiego
​Organizacja Projektowa
image001.jpg
Wydawnictwo: PWE
Michał Trocki​
​Praktyka i teoria zarządzania projektami koncentruje się przede wszystkim na problemach i rozwiązaniach dynamicznych, czyli przebiegu projektów; problemy i rozwiązania statyczne, czyli organizacji realizacji projektów, rzadziej są przedmiotem rozważań. Dzieje się tak ze szkodą dla rezultatów projektów, niewłaściwe rozwiązania organizacyjne są bowiem częstymi przyczynami ich niepowodzeń. Problemom organizacji projektowej jest poświęcona niniejsza książka. Jej celem jest przedstawienie zarówno podstaw teoretycznych, problemów praktycznych, jak i propozycji rozwiązań organizacji projektowej. Publikacja składa się z pięciu części:
 
 • Część I zawiera wprowadzenie do organizacji projektowej.
 • W części II jest omówione funkcjonowanie organizacji macierzystej, czyli realizującej projekt.
 • Część III zawiera przegląd modelowych rozwiązań organizacji projektowej.
 • Część IV dotyczy specjalnych zagadnień organizacji projektowej.
 • Część V jest poświęcona projektowaniu organizacji projektowej.
 
Książka jest adresowana w pierwszej kolejności do specjalistów od zarządzania projektami. Poza tym może być wykorzystana jako pomoc dydaktyczna do zajęć z zakresu zarządzania na wyższych uczelniach ekonomicznych, technicznych, uniwersytetach i w szkołach biznesu, a także do szkoleń z zakresu zarządzania projektami na studiach podyplomowych i kursach specjalistycznych.
​Zarządzanie wiedzą projektową

zwp.jpg

Wydawnictwo: Difin
​Paweł Wyrozębski
Z recenzji prof. dr hab. Ireny Hejduk:
 
„Zarządzanie wiedzą projektową” podejmuje niesłychanie dziś ważny i znaczący temat zmian w podejściach do zarządzania projektami, jako dziedziny zarządzania zajmującej się zastosowaniem dostępnej wiedzy, umiejętności dla zaspokojenia oczekiwań zleceniodawców projektów. Autor podjął się trudnego zadania wyjaśnienia wielu pojęć, definicji, charakterystyki wykorzystywanych narzędzi i przykładów zastosowania podejść i narzędzi wspierających doskonalenie sposobów realizacji przedsięwzięć w organizacjach projektowych. Praca jest ciekawym, intelektualnym i autorskim podejściem do problematyki zarządzania wiedzą projektową współczesnych organizacji. W efekcie powstała interesująca publikacja, która stanowi swoiste kompendium wiedzy o współczesnym podejściu do problematyki zarządzania wiedzą w projektach. Autor wykorzystując swoją wiedzę i erudycję oraz własne doświadczenia stara się uporządkować wiele współczesnych podejść i definicji, sformułować nowe koncepcje, a tym samym przybliżyć wyzwania, które stawia nam zmieniający się świat, globalizująca się gospodarka oraz dokonująca się rewolucja technologiczna.
 
Z recenzji prof. dr hab. Michała Trockiego:
Książka zawiera bogaty ładunek wiedzy fachowej o użyteczności praktycznej, a także szczegółowej wiedzy naukowej. Te dwa elementy przenikają się wzajemnie. Książka adresowana jest zarówno do szerokiego grona praktyków, jak też do węższego grona naukowców zajmujących się zarządzaniem projektami. Niniejsza praca obejmuje omówienie ogólnej problematyki zarządzania projektami i zarządzania wiedzą oraz prezentację szczegółowych zagadnień zarządzania wiedzą projektową: ich specyfiki, wynikających z tego problemów i zalecanych rozwiązań. Książka zawiera także obszerne badania z zakresu zarządzania wiedzą projektową w Polsce oraz autorski model zarządzania wiedzą w projektach. Opracowanie uznaję za oryginalne, nowatorskie dzieło wartościowe zarówno z punktu widzenia potrzeb praktyki, jak też z punktu widzenia teorii zarządzania projektami.
Systemy oceny - koncepcje i metody
736_powiekszenie.jpg
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza SGH
Warszawa 2013
​Michał Trocki,

Emil Bukłaha,

Bartosz Grucza,

Mateusz Juchniewicz,

Witalij Metelski,

Waldemar Rogowski

Jednym z warunków skutecznego zarządzania jest ocena podejmowanych przedsięwzięć. Proces oceny ma szczególne znaczenie w zarządzaniu projektami, ponieważ projekty w coraz większym stopniu stają się podstawowym narzędziem funkcjonowania organizacji, zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym.

Efektywny i spójny system oceny poprawia efektywność wykorzystania zasobów w organizacji i zmniejsza ryzyko realizacji niewłaściwych z punktu widzenia organizacji przedsięwzięć. Niestety, teoria i praktyka zarządzania nie dostarczają jednoznacznych rozwiązań w tym obszarze, co jest źródłem licznych problemów praktycznych i teoretycznych. W obliczu rosnącej roli projektów w działalności gospodarczej zainteresowanie zagadnieniami ich oceny rośnie, zarówno ze strony przedstawicieli praktyki gospodarczej, administracji publicznej, jak i organizacji niekomercyjnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, zespół Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie podjął w 2012 r. badania problematyki ocen projektów:

 • Badania statutowe 04/S/0036/12 Kolegium Zarządzania i Finansów SGH pt. Opracowanie kompleksowego systemu oceny projektów kierowane przez prof. dr. hab. Michała Trockiego i wykonane przez zespół w składzie: dr Emil Bukłaha, dr Bartosz Grucza, dr Mateusz Juchniewicz, dr hab. Waldemar Rogowski, prof. dr hab. Michał Trocki.
 • Badania naukowe służące rozwojowi młodych naukowców 04/BMN/23/12 Kolegium Zarządzania i Finansów SGH pt. Analiza systemów oceny projektów kierowane przez dr. Mateusza Juchniewicza i wykonane przez zespół w składzie: mgr Paweł Krasuski i dr Mateusz Juchniewicz.
 • Badania naukowe służące rozwojowi uczestników studiów doktoranckich 04/BMN/33/12 Kolegium Zarządzania i Finansów SGH pt. Analiza porównawcza metodyk zarządzania projektami w organizacjach dostarczających pomoc krajom rozwijającym się wykonane przez mgr Witalija Metelskiego.

Celem badań, których wyniki stanowią treść niniejszej publikacji, była analiza i krytyczna ocena koncepcji, rozwiązań i doświadczeń z zakresu oceny projektów prowadząca do stworzenia całościowej i spójnej koncepcji oceny projektów.

Badania rozpoczęto od przeglądu najważniejszych koncepcji oceny pochodzących z różnych dziedzin zarządzania oraz z najważniejszych standardów i metodyk zarządzania projektami, dokonując ich opisu oraz analizy i krytycznej oceny. Przeprowadzone badania wykazały, że analizowane koncepcje zawierają wartościowe elementy systemu oceny projektów, ale nie są spójne zewnętrznie, tzn. w stosunku do innych koncepcji, a w wielu przypadkach nie wykazują także spójności wewnętrznej.

W oparciu o zgromadzoną wiedzę opracowano propozycję kompleksowego modelu oceny projektów porządkującego zagadnienia związane z oceną projektów zarówno w wymiarze merytorycznym, metodycznym, jak i terminologicznym. W ślad za tym dokonano przeglądu koncepcji, metod i technik oceny, zarówno kompleksowych, jak i wycinkowych.

Autorami niniejszej publikacji są pracownicy Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie: prof. dr hab. Michał Trocki, dr Emil Bukłaha, dr Bartosz Grucza, dr Mateusz Juchniewicz oraz doktorant Kolegium Zarządzania i Finansów SGH mgr Witalij Metelski, a także dr hab. Waldemar Rogowski pracownik Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Autorzy mają nadzieję, że zaprezentowane w niej wyniki badań okażą się wartościowe zarówno dla przedstawicieli nauki, jak i praktyki gospodarczej.

Wiedza, dojrzałość, ryzyko​

 


Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012

 

Paweł Wyrozębski,

Mateusz Juchniewicz,

Witalij Metelski​

Zarządzanie projektami jest dziedziną zarządzania silnie osadzoną w praktyce. Potrzeby i problemy praktyczne były i są głównym impulsem rozwoju tej dziedziny; z praktyki pochodzi większość standardów, modeli i metod zarządzania projektami. Wraz ze wzrostem znaczenia projektów we wszystkich dziedzinach aktywności ludzkiej rozszerza się zakres ich zastosowania obejmując coraz bardziej odległe od siebie obszary działalności praktycznej. Wywołuje to problem uniwersalności praktycznej wiedzy zarządzania projektami, jej przydatności w zróżnicowanych sytuacjach i okolicznościach. Rozwiązanie tego problemu wymaga podjęcia działań zmierzających do uogólnienia praktycznej wiedzy projektowej stosowanej do rozwiązywania jednostkowych, konkretnych problemów projektowych. Oznacza to konieczność wkroczenia zarządzanie projektami na grunt nauki. Jednym z zadań nauki jest bowiem generalizacja jednostkowej i/lub grupowej wiedzy praktycznej. Na skutek tego zarządzanie projektami stało się od niedawna również przedmiotem działalności naukowej.

Działalność taką prowadzi od lat zespół pracowników i współpracowników Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wybrane efekty ich badań zawiera niniejsza publikacja prezentująca wyniki trzech projektów badawczych, służących rozwojowi młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich, zrealizowanych w 2011 roku w Katedrze Zarządzania Projektami w ramach działalności statutowej Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Publikacja składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy stanowi wprowadzenie do problematyki naukowej zarządzania projektami i pozwala zlokalizować tematykę badawczą projektów na tle kompleksowej problematyki zarządzania projektami. Rozdział drugi przedstawia wyniki projektu dotyczącego badania praktyk zarządzania wiedzą projektową w polskich organizacjach. Rozdział trzeci opisuje rezultaty projektu badawczego z zakresu analizy czynników kształtujących poziom i strukturę dojrzałości projektowej organizacji w Polsce. I wreszcie rozdział czwarty zawiera wyniki uzyskane w projekcie analizy czynników kształtujących poziom zarządzania ryzykiem w projektach w Polsce.
Mamy nadzieje, że zawarte w niniejszej publikacji wyniki badań przyczynią się do rozwoju wiedzy teoretycznej i metodologicznej zarządzania projektami oraz do podniesienia skuteczności i efektywności działalności praktycznej z tego zakresu.
 
prof. dr hab. Michał Trocki
Kierownik Katedry Zarządzania Projektami SGH​

 

Nowoczesne zarządzanie projektami

 

okladka nzp.jpg

Wydawnictwo: PWE, Warszawa 2012​

Michał Trocki,

Emil Bukłaha,

Bartosz Grucza,

Mateusz Juchniewicz,

Paweł Wyrozębski

Na rynku wydawniczym ukazał się podręcznik pt. Nowoczesne zarządzanie projektami autorstwa zespołu Katedry Zarządzania Projektami pod redakcją naukową prof. Michała Trockiego, wydany przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Podręcznik napisany został z myślą zaspokojenia potrzeby zdobycia nowoczesnej wiedzy z zarządzania projektami. Zawiera on przegląd najważniejszych pojęć, problemów i rozwiązań występujących we wszystkich obszarach problemowych zarządzania projektami. Opiera się na uznanych i sprawdzonych poglądach czołowych specjalistów z tego zakresu. W książce położono nacisk na aspekty menedżerskie zarządzania projektami, wskazując na szerokie spektrum problemów i rozwiązań związanych z tą tematyką. Poszczególne rozdziały podręcznika zawierają opis problemów i rozwiązań merytorycznych, przykłady, pytania sprawdzające oraz wskazanie źródeł dodatkowej, pogłębionej wiedzy w postaci spisu literatury uzupełniającej, standardów i źródeł internetowych.​

Zarządzanie wieloma projektami

okladka zwp.jpg

Wydawnictwo: PWE, Warszawa 2012​

Ewa Sońta - Drączkowska​
W skomplikowanej rzeczywistości gospodarczej firmy coraz częściej muszą realizować jednocześnie wiele projektów. Stwarza to liczne problemy i wymaga innego podejścia niż realizacja pojedynczego projektu. Autorka, Ewa Sońta-Drączkowska, przedstawiła w książce:
 • koncepcje i kierunki rozwoju zarządzania wieloma projektami,
 • planowanie strategiczne jako źródło inicjowania projektów,
 • zarządzanie portfelem projektów,
 • zarządzanie wieloma projektami z wykorzystaniem teorii ograniczeń,
 • zarządzanie programami projektów,
 • elementy wspierające zarządzanie wieloma projektami.
 
Książka jest przeznaczona dla praktyków zarządzania projektami, zwłaszcza kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla, oraz zarządów przedsiębiorstw. Będzie ona również wartościową pozycją dla studentów zarządzania oraz słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami.
 
prof. dr hab. Michał Trocki​

Zarządzanie wiedzą w projektach

okladka zwwp.jpg

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011​

Michał Trocki,

Emil Bukłaha,

Bartosz Grucza,

Mateusz Juchniewicz​,

Paweł Wyrozębski

Konsekwencją postępującej komplikacji problemów zarządzania, będącej wynikiem wielu okoliczności, jest wzrost ryzyk działalności organizacji, sięgający często poziomu fundamentalnych zagrożeń ich egzystencji. Aby sprostać tym komplikacjom i towarzyszącym im ryzykom, menedżerowie coraz częściej traktują rozwiązywane problemy jako złożone i unikatowe
przedsięwzięcia, czyli projekty, i stosują projektowe podejście do zarządzania.
 
Zarządzanie projektami systematycznie zyskuje na znaczeniu i rozwija się dynamiczne.
W rezultacie rośnie zainteresowanie profesjonalną wiedzą projektową. Aby ułatwić praktykom i teoretykom zarządzania projektami uzyskanie niezbędnego rozeznania z zakresu wiedzy projektowej zespół Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - w
osobach dr Pawła Wyrozębskiego, dr Mateusza Juchniewicza, dr Bartosza Gruczy i dr Emila Bukłaha - pod kierunkiem prof. Michała Trockiego podjął w 2009 r. realizację projektu badawczego pt. "Zarządzanie wiedzą w projektach - badanie metodyk i modeli wiedzy projektowej" finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem projektu była weryfikacja
naukowa najważniejszych elementów wiedzy z zakresu zarządzania projektami z jej podstawowych zakresów, wiedzy dotyczącej przebiegu projektu, dotyczącej organizacji projektu i dotyczącej uczestników projektu. W rezultacie projektu uzyskano wyniki, które przedstawione zostały publikacji "Zarządzanie wiedzą w projektach. Metodyki, modele kompetencji i modele dojrzałości". Książka składa się z kilku części. Rozpoczynają ją rozważania ogólne na temat zarządzania wiedzą, zarządzania projektami i specyfiki zarządzania wiedzą w projektach. W dalszych częściach książki dokonany jest opis wyników badań wiedzy projektowej z zakresu przebiegu projektu (metodyki zarządzania projektami), wymagań odnośnie uczestników projektu (modele kompetencji) i organizacji projektu (modele dojrzałości projektowej organizacji). Całość kończy podsumowanie wyników badań. Książka adresowana jest zarówno do teoretyków jak też praktyków zarządzania projektami. W obszarze teorii książka może być wykorzystana zarówno w
badaniach naukowych z dziedziny zarządzania projektami jak też innych dziedzin zarządzania. W obszarze praktyki książka może być wykorzystana przez kadrę kierowniczą organizacji, menadżerów i uczestników projektów przy doborze instrumentów wiedzy zarządzania projektami i ich efektywnym zastosowaniu. Książka może służyć także jako pomoc dydaktyczna na studiach różnych kierunków oraz w szkoleniu menedżerów projektów na studiach podyplomowych i kursach specjalistycznych.
 
prof. dr hab. Michał Trocki​

Metodyki zarządzania projektami

okladka mzp.jpg

Wydawnictwo Bizarre, Warszawa 2011​

Michał Trocki,

Emil Bukłaha,

Bartosz Grucza,

Mateusz Juchniewicz​,

Paweł Wyrozębski,

Witalij Metelski​

Zarządzanie projektami, mimo że jest stosunkowo młodą dziedziną zarządzania, oferuje obszerny zestaw wartościowych metod. Tak obszerna oferta metod zarządzania projektami wynika ze złożoności projektów, różnorodności ich zastosowań oraz z indywidualnych doświadczeń i preferencji kierowników i uczestników projektów. Bogactwo metod zarządzania projektami umożliwia dobór metod odpowiednich do specyfiki projektów i okoliczności ich realizacji pod warunkiem jednak dobrej znajomości szerokiego spektrum istniejących metod, ich ograniczeń i możliwości, zalet i wad. Książka ma na celu dostarczenie specjalistom zarządzania projektami niezbędnego rozeznania oferty najbardziej wartościowych metod zarządzania projektami Książkę rozpoczynają rozważania metodyczne zarządzania projektami. W dalszych częściach dokonany jest przegląd najważniejszych, kompleksowych metod czyli metodyk zarządzania projektami. W pierwszej kolejności omówione zostały najważniejsze uniwersalne metodyki zarządzania projektami, dalej wybrane metodyki branżowe, firmowe i autorskie. Do każdej z metodyk podane są odnośniki literaturowe i internetowe zawierające ich szczegółowe opisy.​

Dojrzałość projektowa organizacji

okladka dp.jpg 

Wydawnictwo Bizarre, Warszawa 2009​

Mateusz Juchniewicz​
Problem skutecznej realizacji projektów nurtuje specjalistów zarządzania od dawna. Przyczyn niepowodzenia profesjonalnie przygotowanych projektów może być wiele, a największy ich zespół można określić mianem braku właściwej dojrzałości projektowej organizacji. Dojrzałość projektowa organizacji to, najogólniej rzecz ujmując, gotowość i zdolność organizacji do skutecznego i efektywnego wyboru i zastosowania rozwiązań projektowych wspierających jej cele. Problematyka dojrzałości projektowej organizacji rozwinęła się w latach dziewięćdziesiątych, a rezultatem tego są liczne modele dojrzałości projektowej, czyli narzędzia jej pomiaru, oceny i rozwoju. Praktyczne i teoretyczne znaczenie tej problematyki stale rośnie. Niniejsza książka jest pierwszą monograficzną publikacją polskojęzyczną poświęconą zagadnieniu dojrzałości projektowej organizacji. Przedstawia istotę i genezę problematyki oraz obszerny przegląd modeli dojrzałości procesowej i projektowej i możliwości ich wykorzystania do usprawniania zarządzania projektami. Zawiera także przegląd i omówienie wyników badań dojrzałości projektowej za granicą i w Polsce. Dzięki takiemu kompleksowemu ujęciu książka jest cenną pomocą zarówno dla praktyków jak i teoretyków zarządzania, w szczególności zaś dla specjalistów zarządzania projektami."Prof. dr hab. Michał Trocki
 
Książka przeznaczona jest dla pracowników naukowych, studentów i menedżerów.​

Strategiczne zarządzanie projektami

okladka szp.jpg 

Wydawnictwo Bizarre, Warszawa 2009​

praca zbiorowa p. red. Michała Trockiego i Ewy Sońty-Drączkowskiej​
Książka jest wspólnym dziełem zespołu specjalistów dwóch instytucji zajmujących się od dawna problematyką zarządzania projektami zarówno od strony metodycznej jak też praktycznej: działu doradztwa gospodarczego firmy konsultingowej Deloitte i Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Książka stanowi kompendium wiedzy dotyczącej strategicznych problemów zarządzania projektami i metod ich rozwiązywania z wykorzystaniem najlepszych praktyk. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla kadry zarządzającej organizacji realizujących projekty (występującej często w roli sponsorów projektów) oraz praktyków zarządzania projektami: kierowników projektów, uczestników projektów oraz pozostałych interesariuszy projektów. Książka może być także wykorzystana przez pracowników naukowych zarządzania, studentów szkół wyższych różnych kierunków zainteresowanych problematyką zarządzania projektami oraz uczestników studiów podyplomowych i szkoleń specjalistycznych z zakresu zarządzania projektami.
 
Książka przeznaczona jest dla pracowników naukowych, studentów i menedżerów.​

Organizacja projektowa

okladka op.jpg
Wydawnictwo Bizarre, Warszawa 2009 ​

Michał Trocki​
Książka jest zwartym kompendium wiedzy o organizacjach projektowych, przede wszystkim o ich cechach oraz warunkach racjonalnego zastosowania. Autor w sposób bardzo kompetentny - świadczący o wielkiej znajomości teoretycznych i praktycznych aspektów problemu - daje wartościowy wykład na temat zastosowania organizacji projektowych w zarządzaniu. Dzieło charakteryzuje się poziomem szczegółowości właściwie dostosowanym do potrzeb osób zaliczanych do naczelnej kadry kierowniczej, która ma decydujący wpływ na wybór modelu i projektowanie rozwiązań organizacyjnych instytucji.
prof. dr hab. Ryszard Rutka
 
Książka przeznaczona jest dla pracowników naukowych, studentów i menedżerów.​

Biuro projektów

 okladka bp.jpg
Wydawnictwo Bizarre, ​Warszawa 2009 ​

Paweł Wyrozębski​
Opiniowana książka wyróżnia się w kilku ważnych elementach. Jest to publikacja kompleksowa dotycząca tworzenia biur projektów. Obejmuje zagadnienia dotyczące zadań, funkcji biur projektów, modelowej roli biur projektów w działalności przedsiębiorstw (firmy), szczegółowej organizacji biura projektowego, ocenie dojrzałości biura i zawiera też krótkie opisy biur projektowych, jaki były tworzone w Polsce według scenariusza przypadków. Za cenne można uznać umieszczenie w książce przydatnych załączników, które ułatwiają zorganizowanie biura projektowego, gdyż zawierają między innymi: regulamin biura projektów, wymagania w zakresie wiedzy niezbędnej w działalności biura, opis stanowisk pracy, a nawet wzór sporządzania notatek ze spotkań. Publikacja ma znamiona pozycji oryginalnej i pionierskiej na polskim rynku wydawniczym, o wysokich walorach teoretycznych i praktycznych.
prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz
 
Książka przeznaczona jest dla pracowników naukowych, studentów i menedżerów.​

Zarządzanie projektem europejskim

okladka zpe.jpg
Wydawnictwo:  PWE, Warszawa 2009 ​

praca zbiorowa p. red. Michała Trockiego i Bartosza Gruczy​
Projekty europejskie, czyli projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, stają się trwałym elementem wspomagającym rozwój gospodarczy i społeczny w Polsce. Efektywne wykorzystanie pozyskanych środków zależy w znacznym stopniu od doboru właściwej metody planowania i realizacji projektów europejskich, czyli od zastosowania skutecznej metodyki zarządzania tymi projektami. Autorzy, zajmujący się problematyką zarządzania projektem europejskim nie tylko od strony teoretycznej, ale i praktycznej, opisali funkcjonalny i instytucjonalny system realizacji projektów, metodykę zarządzania cyklem projektu, planowanie projektu europejskiego, kwalifikowalność wydatków w projekcie europejskim, rachunek efektywności projektów europejskich, ewaluację, monitorowanie i kontrolę projektów europejskich, organizowanie zespołów projektowych, zasady stosowania procedur zamówień publicznych w projektach europejskich.
Całość została zilustrowana dwoma rozbudowanymi przykładami projektów, a do każdego rozdziału dołączono spis literatury uzupełniającej, pozwalającej na pogłębienie wiedzy z zakresu zarządzania projektem europejskim.​
 

  

II. Podręczniki i skrypty

 

​Autorzy, redaktorzy Tytuł​ Wydawnictwo, miejsce i rok wydania​
M. Trocki, B. Grucza​ Techniki określania struktury projektu​ EuroExpert, Warszawa 2002​
M. Trocki, B. Grucza, K. Ogonek​ Technika CPM (Critical Path Method)​ EuroExpert,Warszawa 2002​
B. Grucza​ Technika LOB​ EuroExpert,Warszawa 2002​
B. Grucza​ Technika PERT​ EuroExpert,Warszawa 2003​
P. Wachowiak Negocjacje​ EuroExpert,Warszawa 2003​
M. Trocki​ Techniki drzewa zależności (Relevance Trees)​ Wydawnictwo Bizarre,
Warszawa 2004​
M. Trocki​ Organizacja działalności. Podstawy, projektowanie, dokumentacja​ Wydawnictwo Bizarre,Warszawa 2004​
M. Trocki​ Technika list kontrolnych (check list) w zarządzaniu projektami​ Wydawnictwo Bizarre,
Warszawa 2004​
M. Trocki, B. Grucza​ Analiza interesariuszy​ Wydawnictwo Bizarre,
 Warszawa 2004​
P. Jegier, B. Grucza, K. Ogonek​ Kryteria wyboru oprogramowania wspomagającego zarządzanie projektami (Project Management Software)​ Wydawnictwo Bizarre,
Warszawa 2004​
M. Trocki, B. Grucza​ Określanie struktury projektu​ Wydawnictwo Bizarre,
 Warszawa 2004​
E. Bukłaha​ Metoda Earned Value (wartości uzyskanej)​ Wydawnictwo Bizarre,
Warszawa 2004​
K. Mitrofaniuk​ Ocena dojrzałości projektowej organizacji​ Wydawnictwo Bizarre,
 Warszawa 2005​
M. Trocki​ Inicjowanie i definiowanie projektów​ Wydawnictwo Bizarre,
Warszawa 2006​
M. Trocki​ Organizacja projektowa​ Wydawnictwo Bizarre,
 Warszawa 2006​
K. Mitrofaniuk, P. Wyrozębski, M. Zalewski​ Biuro projektów​ Wydawnictwo Bizarre,
Warszawa 2006​
G. Leśniak-Łebkowska, S. Gregorczyk, K. Ogonek​ Projekty jako narzędzie realizacji strategii​ Wydawnictwo Bizarre,
Warszawa 2006​
B. Grucza, K. Mitrofaniuk, M. Zalewski, P. Wyrozębski, M. Trocki​ Metodyki zarządzania projektami​ Wydawnictwo Bizarre,
Warszawa 2007​
P. Wyrozębski​ Zarządzanie projektami z wykorzystaniem metody Critical Chain​ Wydawnictwo Bizarre,
Warszawa 2009​
 

 

 III. Artykuły i referaty

2017

 • Trocki M., Równowaga organizacyjna – pomiędzy stabilnością a elastycznością, w pracy zbiorowej pod red. naukową A. Skowronek-Mielczarek: Złota Księga dla prof. dra hab. Marina Strużyckiego z okazji odnowienia dyplomu doktora nauk ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza SGF, Warszawa 2017, s. 201-212
 • Trocki M., Juchniewicz M., Social responsibility of projects – the essence and results of survey, in: Management in the time of networks, cross-cultural activities and flexible organisations, scientific editors J. Teczke and P. Buła, International Management Foundation, Cracow Univercity of Economics, Ceacow 2017, 
 • Sońta-Drączkowska E., Ekosystemy przedsiębiorczości w Polsce i Niemczech. Stan obecny i perspektywy rozwoju, w: Wybrane aspekty polsko-niemieckich stosunków gospodarczych, red. J. Olszyński, E. Sońta-Drączkowska, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2017, s. 146 – 165
 • Trocki M., Karol Adamiecki we wspomnieniach warszawskich profesorów i działaczy, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 277. Zarządzanie 2016 (6)
 • Bukłaha M., Zarządzanie zmianą w ujęciu wybranych metodyk zarządzania projektami, Management Forum, vol. 5/2017
 • Bukłaha M., Project controlling in the adaptive perspective of project management, Journal of Modern Management Process, vol. 2/2017
 • Juchniewicz M., Dojrzałość organizacji w angażowaniu interesariuszy w procesy zmian, Management Forum, vol. 5, no. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017

2016

 • Trocki M., Problematyka zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w: Zarzadzanie projektami – wyzwania i wyniki badań, praca zbiorowa pod red. M. Trockiego i E. Bukłaha, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, s. 11-17
 • Trocki M., Inteligencja procesowa, czyli inteligentne zarządzanie procesowe, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 149, SGH w Warszawie, 2016, s. 171-184
 • Trocki M., Methodological tailoring in project management, W: P. Buła, J. Teczke (Eds) Risk and Oportunities – in Search of Equlilibrium, International Management Foundation, Cracow-Saint Petersburg 2016, s. 161- 176
 • Wyrozębski P., Project Portfolio Management As an Effective Mean to Strategy Implemantation, Journal of Management and Financial Sciences, Volume VIII, December 2015, s. 79-95
 • Wyrozębski P., Zwinne modele zarzadzania przedsiębiorstwem inteligentnym, w pracy zbiorowej pod red. S. Gregorczyka i W. Mierzejewskiej: Zarzadzanie przedsiębiorstwem inteligentnym. Wybrane zagadnienia, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2016, s. 153-164
 • Bukłaha E., Ocena procedur operatywnego controllingu projektów – wyniki badań 2014-2015, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie Z. 88 / 2016​
 • Bukłaha E., Strategic project controlling – a study of organizations functioning in Poland [w:] Zarządzanie procesami i projektami. Wybrane zagadnienia, p. red. M. Wirkusa, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2016, s. 39-52​
 • Bukłaha E., Strategiczny controlling projektów - wyniki badań 2014-2015 [w:] ​Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 421, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2016
 • Bukłaha E., Оценка процедур операционного контроля проектов: реэультаты исследования 2014-2015 гг. [w:] Управление проектами и программами (The Project Management Journal), Grebennikov Publishing House and Russian Project Management Association (СОВНЕТ), Август 2016, No. 3 (47),  s. 190-200
 • Juchniewicz M., Best practices of project time management in Polish organizations – research results, w: M. Wirkus (red.), Zarządzanie procesami i projektami: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2016, s . 53-65
 • Juchniewicz M., Przegląd i analiza porównawcza koncepcji zarządzania ryzykiem projektu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 421, 2016, s. 216-228
 • Juchniewicz M., E. Bukłaha, Ryzyka w otoczeniu przedsiębiorstwa inteligentnego z perspektywy realizacji projektów, w pracy zbiorowej pod red. C. Suszyńskiego i G. Leśniak-Łebkowskiej: Organizacja inteligentna. Perspektywa zasobów ludzkich, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, s. 359-375
 • Juchniewicz M., Metelski W., Rozwiązania w zakresie planowania przebiegu i zasobów projektu – wyniki badań, w pracy zbiorowej pod red. R. Bartkowiaka i P. Wachowiaka: Nowe paradygmaty w naukach ekonomicznych, oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, s. 155-166
 • Juchniewicz M., Project Integration Management Best Practices – Research Results, Journal of Management and Financial Sciences, Volume VIII, December 2015, s. 97-111
 • Jasińska K., Inteligentna organizacja projektowa, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 149, SGH w Warszawie, 2016, s. 185-204​

2015

 • Trocki, M. Juchniewicz, Good Practice in Project Management – Research Results, w: Management Science during Destabilization. Global Perspective. Vol. 6, Scientific editors: T. Chachibaia, H. Łyszczarz, A. Żak, Cracow Uniwersity of Economics / Academy of Science / Caucasus International University, Cracow – Tbilisi 2015, s. 195 – 206
 • E. Bukłaha, Deterministyczne metody planowania projektów, w: pracy zbiorowej pod red. R. Bartkowiaka i P. Wachowiaka: Nauki ekonomiczne a praktyka gospodarcza. Wzajemna zależność, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, s. 323 - 336
 • M. Juchniewicz, Project integration management best practices – research results, w: Badania młodych naukowców w dziedzinie nauk ekonomicznych a praktyka gospodarcza, praca zbiorowa pod red. M. Wolańskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, s. 261 – 276
 • M. Juchniewicz, Zarzadzanie integralnością projektu w wybranych standardach zarzadzania projektami, w: pracy zbiorowej pod red. R. Bartkowiaka i P. Wachowiaka: Nauki ekonomiczne a praktyka gospodarcza. Wzajemna zależność, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, s. 337 - 354
 • P. Wyrozębski, Wdrażania strategii organizacji w kontekście zarządzania portfelem przedsięwzięć, w: Badania młodych naukowców w dziedzinie nauk ekonomicznych a praktyka gospodarcza, praca zbiorowa pod red. M. Wolańskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015. s. 433 - 450
 • P. Wyrozębski, Problemy zarzadzania strategicznego organizacją z pomocą portfela projektów w podejściu amerykańskim, w: pracy zbiorowej pod red. R. Bartkowiaka i P. Wachowiaka: Nauki ekonomiczne a praktyka gospodarcza. Wzajemna zależność, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, s. 309 - 321
 • W. Metelski, Badanie efektywności organizacji w Polsce w zarzadzaniu procesami zaopatrzenia projektów w niezbędne zasoby, w: Badania młodych naukowców w dziedzinie nauk ekonomicznych a praktyka gospodarcza, praca zbiorowa pod red. M. Wolańskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, s 321 – 330
 • P. Wyrozębski, PMO in Focus of Management Sciences, w  w pracy zbiorowej pod red. S. Grucza i J. Almajjaw: Kommunikation in multikulturellen Projektteams, Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2015, s. 73-94, ISBN 978-3-631-66022-5
 • M. Chomicz, Ujęcie badawcze kompetencji kierowników projektów, e-mentor Nr 2 (59) / 2015, s. 42 – 55
 • M. M. Rzegocki, B. Grucza, Organizational resilience, „Organizacja i Kierowanie”, Nr 1 / 2015, s. 57-71
 • K. Jasińska, Klasyfikacja projektów – ujęcie teoretyczne i praktyczne na przykładzie projektów ICT, „Organizacja i Kierowanie”, Nr 1 / 2015, s. 109-128
 • S. Wiak, Outsourcing procesów do klienta / nabywcy, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt Naukowy 142, Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa 2015, s. 153 – 172
 • K. Jasińska, Rola realizacji projektów w rozwoju przedsiębiorstwa, „Marketing i Rynek”, Nr 5 / 2015
2014
 • Trocki M., Zarządzanie projektami w zakresie nowych usług, czyli „zdyscyplinowana” kreatywność [w] Service Design, praca zbiorowa pod red. J. Fazlagić’a, Monografie, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa 2013 (2014), s. 9-24
 • Trocki M., Miejsce i rola biura zarządzania projektami w organizacji projektowej, [w] Nauki ekonomiczne w XXI wieku. Stan obecny i perspektywy rozwoju, praca zbiorowa pod red. naukową R. Bartkowiaka i P. Wachowiaka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 469-479
 • Trocki M., Organizacja zewnętrznej realizacji projektów, [w] Granice strukturalnej złożoności organizacji, praca zbiorowa pod red. A. Sopińskiej i S. Gregorczyka, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2014
 • Trocki M., Zmiany instytucjonalne w naukach zarządzania w warunkach globalizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 340: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – wiodące orientacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 181-188
 • Trocki M., Wyrozębski P., Zastosowanie analizy morfologicznej w naukach o zarządzaniu, „Organizacja i Kierowanie”, Nr 2 (162) / 2014, s. 27-44
 • Juchniewicz M., Model dojrzałości projektowej w zarządzaniu projektami europejskimi, [w] Nauki ekonomiczne w XXI wieku. Stan obecny i perspektywy rozwoju, praca zbiorowa pod red. naukową R. Bartkowiaka i P. Wachowiaka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 481-490
 • Juchniewicz M., Badanie rozwiązań i najlepszych praktyk w zakresie zarządzania terminami (zarządzania czasem) projektu, w: Wkład nauk ekonomicznych w rozwój gospodarki opartej na wiedzy, pod red. Monika Czerwonka, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2014, s. 329-342
 • Juchniewicz M., Metelski W., Badanie rozwiązań i najlepszych praktyk zarządzania zakresem projektu, w: Wkład nauk ekonomicznych w rozwój gospodarki opartej na wiedzy, pod red. Monika Czerwonka, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2014, s. 315-328
 • Wyrozębski P., Ciągłe doskonalenie wiedza w organizacji w świetle wybranych modeli dojrzałości KMMM, [w] Nauki ekonomiczne w XXI wieku. Stan obecny i perspektywy rozwoju, praca zbiorowa pod red. naukową R. Bartkowiaka i P. Wachowiaka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s.491-503
 • Bukłaha E., Controlling projektów w organizacjach działających w Polsce – wyniki badań, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 136, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 143-157
 • Metelski W., Krytyka podejścia matrycy logicznej stosowanego w projektach rozwojowych, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 136, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 131-142

2013

 • Juchniewicz M., Analiza praktyk z zakresu zarządzania jakością projektu w organizacjach w Polsce - wyniki badań, w pracy zbiorowej pod red. naukową R. Bartkowiaka i P. Wachowiaka: Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013
 • Grucza B., Juchniewicz M., Opracowanie i wdrożenie indywidualnej metodyki zarządzania projektami w Centrum Nauki Kopernik, w pracy zbiorowej pod red. B. Gruczy i K. Ćwika: Zarządzanie projektami - studia przypadków, Wolters Kluwer, Warszawa 2013
 • Bukłaha E., Zasady oceny projektów w metodyce PRINCE2, w pracy zbiorowej p. red. R. Bartkowiaka i P. Wachowiaka: Wiedza i bogactwo narodów. Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej. Zarządzanie, wyd. SGH, Warszawa 2013
 • Bukłaha E., Project Management Software w praktyce [w:] Personel Plus, nr 04/2013, Warszawa 2013

2012 

 • Juchniewicz M., Zastosowanie rozwiązań z zakresu organizacji projektowej w organizacjach w Polsce - wyniki badań, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 113, Warszawa 2012
 • Juchniewicz M., Zarządzanie ryzykiem w projektach, w pracy zbiorowej pod red. naukową A. Sopińskiej: Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012
 • Juchniewicz M., Analiza czynników kształtujących poziom w strukturę dojrzałości projektowej organizacji w Polsce, w pracy zbiorowej pod red. naukową Ł. Woźnego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012
 • Bukłaha E., Zarządzanie projektami a zarządzanie zmianą, w pracy zbiorowej p. red. R. Bartkowiaka i J. Ostaszewskiego: Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku, wyd. SGH, Warszawa 2012
 • Bukłaha E., Sukces, skuteczność i efektywność w zarządzaniu projektami [w:] Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt naukowy 113, Warszawa 2012

 ​

2011

 • Juchniewicz M., Analiza czynników kształtujących dojrzałość projektową organizacji w Polsce, w pracy zbiorowej pod red. naukową J. Ostaszewskiego i R. Bartkowiaka: Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych i gospodarczych i politycznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011
 • Trocki M., Podejście systemowe i problemowe w zarządzaniu projektami, w pracy zbiorowej pod red. J. Ostaszewskiego i R. Bartkowiaka: Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011
 • Wyrozębski P., Praktyki zarządzania wiedzą projektową w polskich organizacjach - wyniki badań, [w:] E-mentor 2011, nr 5(42)
 • Bukłaha E., Ewolucja controllingu w projektach z uwzględnieniem przemian kulturowych i gospodarczych, w pracy zbiorowej pod red. J. Ostaszewskiego i R. Bartkowiaka: Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011

2010

 1. Juchniewicz M., Dojrzałość projektowa organizacji jako narzędzie doskonalenia procesów zarządzania projektami, w pracy zbiorowej pod red. naukową S. Lachiewicza i M. Matejuka: Współczesne koncepcje zarządzania produkcją, logistyką i jakością, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010
 2. Juchniewicz M., Dojrzałość projektowa organizacji jako narzędzie zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw, w pracy zbiorowej pod red. naukową G. Gierszewskiej i J. Kisielnickiego: Zarządzanie międzynarodowe, konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2010
 3. Trocki M., Zagadnienia metodyczne zarządzania projektami, w pracy zbiorowej: Metodyki zarządzania projektami, Bizarre, Warszawa 2010
 4. Trocki M., Subda K., Wartość dla akcjonariuszy polskich grup kapitałowych, w pracy zbiorowej pod red. H. Jagody i J. Lichtarskiego: Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010
 5. Trocki M., Zakrzewska-Bielawska A., Aktywność badawcza doktorantów i habilitantów polskich ośrodków akademickich, w pracy zbiorowej pod red. S. Lachiewicza i B. Nogalskiego : Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Walters Kluwer, Warszawa 2010
 6. Juchniewicz M., Mikroekonomiczne uwarunkowania kształtowania jakości w zarządzaniu projektami, w pracy zbiorowej pod red. R. Bartkowiaka i J. Ostaszewskiego: Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2010
 7. Wyrozębski P. Modele i standardy kompetencji w nauczaniu zarządzania projektami [w:] Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych, praca zbiorowa pod red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, wyd. SGH, Warszawa 2010
 8. Wyrozębski P., Zarządzanie wiedzą projektową – techniki gromadzenia doświadczeń projektowych, [w:] E-mentor 2008, nr 3 (25)
 9. Trocki M., Podejście procesowe w zarządzaniu, w pracy zbiorowej pod red. A. Skowronek-Mielczarek: Wyzwania zarządcze w zmieniającym się otoczeniu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010

2009

 • Bukłaha E., Controlling i budżetowanie projektów, w pracy zbiorowej pod red. M. Trockiego i E. Sońty-Drączkowskiej: Strategiczne zarządzanie projektami, Bizarre, Warszawa 2009
 • Bukłaha E., Outsourcing w polskich szpitalach w latach 2004-2008, w pracy zbiorowej pod red. R. Bartkowiaka i J. Ostaszewskiego: Gospodarka Polski: system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009
 • Bukłaha E., Formy organizacji projektowej, w pracy zbiorowej pod red. K. Zimniewicza, Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009
 • Grucza B., Trocki M., Bukłaha E., Juchniewicz M., Wyrozębski P., Zarządzanie projektami, [w:] Zarządzanie w warunkach zmiany, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Demos Polska, Warszawa 2009
 • Trocki M., Grucza B., Zarządzanie interesariuszami projektu, w pracy zbiorowej pod red. M. Trockiego i E. Sońty-Drączkowskiej: Strategiczne zarządzanie projektami, Bizzare, Warszawa 2009
 • Trocki M., Outsourcing w zarządzaniu projektami, w pracy zbiorowej pod red. R. Bartkowiaka i J. Ostaszewskiego: Gospodarka Polski: system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2009
 • Juchniewicz M., Dojrzałość projektowa organizacji i jej zastosowanie w zarządzaniu, [w:] Przegląd Organizacji nr 7/8, 2009
 • Juchniewicz M., Techniki oceny przedsięwzięć strategicznych, w pracy zbiorowej pod red. M. Trockiego i E. Sońty-Drączkowskiej: Strategiczne zarządzanie projektami, Bizzare, Warszawa 2009
 • Wyrozębski P., Modele kompetencji w zarządzaniu projektami, [w:] E-mentor 2009, nr 2(29)
 • Wyrozębski P., Rola biura projektów w dostosowaniu zarządzania projektami do strategii przedsiębiorstwa, [w:] Strategiczne zarządzanie projektami, praca zbiorowa pod red. M.Trocki, E.Sońta-Drączkowska, wyd. Bizarre, Warszawa 2009;
 • Wyrozębski P. , Analiza potrzeb metodycznego wsparcia dla zarządzania projektami. Ujęcie empiryczne, [w:] Gospodarka Polski: system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, wyd. SGH, Warszawa 2009;
 • Wyrozębski P., Podejście do tworzenia programów nauczania oparte na efektach kształcenia, [w:] E-mentor 2009, nr 3 (30)

2008

 • Bukłaha E., Budżetowanie w zarządzaniu projektami, w pracy zbiorowej pod red. R. Bartkowiaka, J. Ostaszewskiego: O nowy ład gospodarczy w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008
 • Bukłaha E., Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej w Polsce, [w:] Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki, p. red. R. Borowieckiego i A. Jaki, Wyd. UE w Krakowie, Kraków 2008
 • Bukłaha E., Controlling i budżetowanie projektów – wybrane zagadnienia, [w:] Controlling - wiedza i narzędzia praktyczne, poradnik, 17 listopada 2008, Wydawnictwo Forum, Poznań 2008
 • Juchniewicz M., Zastosowanie niepieniężnych technik oceny przedsięwzięć na przykładzie Euro 2012, w pracy zbiorowej pod red. R. Bartkowiaka, J. Ostaszewskiego: O nowy ład gospodarczy w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008
 • Wyrozębski P., Zarządzanie wiedzą projektową – techniki gromadzenia doświadczeń projektowych, [w:] E-mentor 2008, nr 3 (25)
 • Wyrozębski P., Zarządzanie wiedzą w projektach – przedmiot i specyfika [w:] Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji, praca zbiorowa pod red. A. Glińska-Neweś, wyd. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2008

2007

 • Wyrozębski P., Organizacyjne wsparcie zarządzania projektami – Project Management Office, [w:] Przegląd Organizacji Nr 1, 2007
 • Wyrozębski P., Metody zarządzania projektami innowacyjnymi, Konferencja Naukowa Forum Młodych Menedżerów, Katedra Systemów Zarządzania Politechniki Łódzkiej, maj 2007
 • Trocki M., Wspomaganie metodyczne zarządzania projektami, w pracy zbiorowej pod red. M. Laszuka: Przedsiębiorczy menedżer w przedsiębiorczej organizacji. Księga jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin oraz 50-lecia pracy zawodowej Profesora Jana D. Antoszkiewicza, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007
 • Trocki M., Reguły heurystyczne w zarządzaniu projektami, w pracy zbiorowej pod red. R. Bartkowiaka, J. Ostaszewskiego i M. Zalewskiej: Zarządzanie – uwarunkowania i procesy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007
 • Bukłaha E., Informatyczne wsparcie zarządzania projektami, w pracy zbiorowej pod red. R. Bartkowiaka, J. Ostaszewskiego i M. Zalewskiej: Zarządzanie – uwarunkowania i procesy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007
 • Wyrozębski P., Zarządzanie projektami w kontekście organizacji i wdrażania biura projektów, w pracy zbiorowej pod red. R. Bartkowiaka, J. Ostaszewskiego i M. Zalewskiej: Zarządzanie – uwarunkowania i procesy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007
 • Wyrozębski P., Elastyczne podejście do zarządzania projektami [w:] Problemy współczesnej praktyki zarządzania, praca zbiorowa pod red. S. Lachiewicz, M. Matejun, wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007
 • Grucza B., Metodyka realizacji tzw. projektów miękkich finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w pracy zbiorowej pod red. R. Bartkowiaka, J. Ostaszewskiego i M. Zalewskiej: Ekonomiczne i finansowe uwarunkowania procesów w gospodarce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007
 • Juchniewicz M., EURO 2012 w Polsce – ocena kosztów i korzyści, [w:] Przegląd Organizacji Nr 12, 2007

2006

 • Mitrofaniuk K., Dojrzałość projektowa organizacji, [w:] Gospodarka Materiałowa i Logistyka Nr 4, 2006
 • Trocki M., Systematyka technik oceny przedsięwzięć, w pracy zbiorowej pod red. K. Zimniewicza: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie – analiza krytyczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006
 • Grucza B., Wyrozębski P., Zarządzanie ryzykiem w ujęciu matrycy logicznej, w pracy zbiorowej pod red. M. Trockiego i S. Gregorczyka: Nowoczesne zarządzanie – koncepcje i instrumenty, SGH, Warszawa 2006
 • Zysińska M., Metody badania dojrzałości projektowej organizacji, w pracy zbiorowej pod red. M. Trockiego: Nowoczesne zarządzanie – koncepcje i instrumenty, Oficyna SGH, Warszawa 2006

2005

 • Trocki M., Procesy jako przedmiot zarządzania procesowego, w pracy zbiorowej pod red. J. Nowakowskiego i A. Skowronek-Mielczarek: Polska w Unii Europejskiej – strategie rozwoju, perspektywy i problemy, KZiF SGH, Warszawa 2005
 • Sońta E., Modele dojrzałości projektowej, – czyli jak próbowano usprawnić zarządzanie projektami, PM Forum, PMI WPC, Warszawa 2005

2004

 • Trocki M., Standaryzacja procesów a zarządzanie procesowe, w pracy zbiorowej pod red. M. Romanowskiej i M. Trockiego: Podejście procesowe w zarządzaniu. Tom I, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004