Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Badania naukowe

 

​Zainteresowania badawcze pracowników Katedry Zarządzania Strategicznego skupiają się wokół problemów tworzenia reguł porządku rynkowego w gospodarce i związanych z nim systemów zarządzania gospodarką i przedsiębiorstwem. Katedra prowadzi od lat badania nad strategiam​i polskich przedsiębiorstw i ich ewolucją oraz ewolucją struktur działalności gospodarczej przedsiębiorstw, a także w obszarze współczesnych metod zarządzania. Pracownicy Katedry utrzymują ścisły kontakt z gospodarką zasiadając w radach nadzorczych, komitetach doradczych czy pracując w przedsiębiorstwach i ich organizacjach. Dzięki temu prowadzone badania nie tylko wzbogacają wiedzę w obszarze nauk o zarządzaniu, ale również owocują praktycznymi rozwiązania dla biznesu.

Podstawowe obszary badawcze zakładu obejmują:

 • modele internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw,
 • strategie dywersyfikacji polskich przedsiębiorstw,
 • strategie kooperacji i kooperencji przedsiębiorstw,
 • procesy restrukturyzacji,
  zjawiska kryzysowe i zarządzanie kryzysem,
 • tworzenie i działanie grup kapitałowych,
 • zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie i regionie,
 • pomiar kapitału intelektualnego w przedsiebiorstwie,
 • raportowanie społeczne przedsiębiorstw działających w Polsce,
 • nowoczesne kierunki w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Badania prowadzone przez pracowników Katedry Zarządzania Strategicznego od 2000 roku:

Granty:

 • „Determinanty odporności polskich przedsiębiorstw na kryzys makroekonomiczny”
  • Grant badawczy NCN nr 2011/03/B/HS4/04922 (lata 2012 - 2014);
  • Kierownik: Maria Romanowska;​
  • Współwykonawcy: Sylwester Gregorczyk, Bartosz Majewski, Wioletta Mierzejewska; Maria Pietrzak, Agnieszka Sopińska, Albert Tomaszewski, Piotr Wachowiak, Sławomir Winch;
  • Projekt badawczy miał na celu odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób kryzys lat 2007 - 2013 wpłynął na wyniki i zachowania największych polskich przedsiębiorstw oraz które z cech i zachowań przedsiębiorstw miały pozytywny wpływ na ich odporność na kryzys? Badania empiryczne przeprowadzono na kilku próbach badawczych przedsiębiorstw notowanych na „Liście 2000 Rzeczpospolitej”. Badania ilościowe zrealizowano na próbie wszystkich przedsiębiorstw z ”Listy 2000” oraz 296 przedsiębiorstwach wylosowanych do badań CATI. Badania jakościowe zrealizowano na sześciu celowo dobranych grupach kapitałowych. Badania pozwoliły na zidentyfikowanie jakie wybrane cechy przedsiębiorstwa, jak również stosowane w przedsiębiorstwach rozwiązania dotyczące zarządzania strategicznego, modeli biznesowych, zarządzania zasobami, innowacyjności przedsiębiorstwa, rozwiązań strukturalnych, kultury organizacyjnej i przywództwa wpływają na poziom i dynamikę odporności polskich przedsiębiorstw na kryzys makroekonomiczny.
 • Wpływ zmian strategii na przekształcenia strukturalne grup kapitałowych w Polsce w latach 1989-2008”
  • Grant badawczy KBN nr N N115 037035 (lata 2008 - 2010);
  • Kierownik: Maria Romanowska;
  • Współwykonawcy: Joanna Cygler, Wioletta Jakubowska, Mirosław Jarosiński, Anna Krejner-Nowecka, Bartosz Majewski, Maria Pietrzak, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak, Sławomir Winch;
  • Projekt badawczy miał na celu odpowiedzieć na pytanie, jak zmieniały się strategie polskich grup kapitałowych i jak wpływały na ich przekształcenia strukturalne. Badania empiryczne objęły ponad 100 największych polskich grup kapitałowych notowanych na GPW w Warszawie i pozwoliły na odtworzenie historii badanych grup od momentu ich powstania oraz na identyfikację ich strategii rozwoju. Skupiono się przede wszystkim na badaniu strategii rozwoju rynku, w tym przede wszystkim internacjonalizacji, a także strategii dywersyfikacji branżowej oraz sposobów rozwoju. Dodatkowo przeprowadzona została diagnoza kapitału intelektualnego oraz wrażliwości społecznej polskich grup kapitałowych.
 • Organizacyjne i sektorowe uwarunkowania kooperencji między przedsiębiorstwami
  • Grant habilitacyjny KBN nr N N115 0315 33 (lata 2008 - 2009);
  • Kierownik: Joanna Cygler;
  • Głównym celem badań było udzielenie odpowiedzi czy i w jakim stopniu czynniki organizacyjne i sektorowe odgrywają rolę w tworzeniu relacji kooperencyjnych między przedsiębiorstwami. Ze względu na silne procesy zachodzące w gospodarce światowej przekształceniu ulegają również zasady rywalizacji (symptomy hiperkonkurencji) oraz bezpośrednich relacji i zasad współdziałania między przedsiębiorstwami. Dociekania obejmowały zarówno analizę literatury światowej, jak i badania empiryczne. Ze względu na nowość podjętej problematyki i brak dogłębnego rozpoznania zjawiska na świecie wybór metody badawczej był ograniczony do case study. Początkowo badaniami objęto kilkadziesiąt relacji kooperencyjnych, z których cztery zostało opisanych kompleksowo. Były nimi: Telekomunikacja Polska S.A. z Canal + Cyfrowy, Telekomunikacja Polska S.A. z Netią S.A., NXP Semiconductors z ST Microelectronics oraz Zelmer S.A. z Philipsem NV.
 • Rola kapitału intelektualnego w budowaniu konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstwa
  • Grant habilitacyjny KBN nr N115 009 32/0136 (lata 2007 - 2008);
  • Kierownik: Agnieszka Sopińska;
  • Badaniami objętych zostało 175 spółek notowanych w sposób ciągły na GPW w latach 2002-2006. Przeprowadzone badania potwierdziły wzrost znaczenia kapitału intelektualnego w polskich przedsiębiorstwach oraz istnienie związku między poziomem kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, a jego konkurencyjnością rozumianą w sposób procesowy. Dodatkowo, badania pozwoliły na empiryczną weryfikację, na 10 spółkach z branży bankowej, przydatności model pomiaru kapitału intelektualnego, którego autorka jest współtwórcą.
 • Strategiczna transformacja polskich przedsiębiorstw w latach 1989-2000
  • Grant badawczy KBN nr 5 H02D 019 20 (lata 2000 - 2003);
  • Kierownik: Maria Romanowska;
  • Współwykonawcy: Aleksander Binsztok, Emil Bukłaha, Joanna Cygler, Piotr Gajek, Sylwester Gregorczyk, Bartosz Grucza, Mirosław Jarosiński, Bartosz Jasiński, Anna Krejner-Nowecka, Rafał Krupski, Eleonora Kuczmera-Ludwiczynska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Wojciech Machel, Karolina Mazur-Łukomska, Bogdan Nogalski, Krzysztof Ogonek, Jacek M. Rybicki, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak, Krzysztof Łoboz;
  • Celem badań było poddanie analizie zmian strategicznych, jakie zaszły w okresie dziesięciu lat po transformacji ustrojowej w przedsiębiorstwach polskich, ich reorientacji strategicznej, a tym samym wskazanie na kierunki i sposoby wzmacniania przewag konkurencyjnych w warunkach liberalizujących się i globalizujących rynków.
 • System informacji dla potrzeb projektowania i realizacji strategii przedsiębiorstwa
  • Grant badawczy KBN nr 1H02D01219 (lata 2000 - 2003);
  • Kierownik: Gertruda Świderska;
  • Współwykonawcy: Szczepan Borowski, Sylwester Gregorczyk, Michał Kariozen, Joanna Kozioł, Marcin Pielaszek, Piotr Podłowski, Maria Romanowska, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak, Paweł Warowny;
  • Celem badań było określenie podstawy informacyjnej powtarzalnych decyzji związanych z formułowaniem i realizacją strategii oraz analiza koncepcji i rozwiązań z zakresu rachunkowości zarządczej pod kątem informacji do formułowania i realizacji strategii. Efektem badań było stworzenie modelu Systemu Informacji Strategicznej dla przedsiębiorstwa.

Badania międzykolegialne:

 •  „Zarządzanie wiedzą - mapowanie wiedzy w przedsiębiorstwie
  • Badania międzykolegialne (rok 2008);
  • Kierownik: Piotr Wachowiak;
  • Współwykonawcy: Aleksandra Laskowska-Rutkowska, Agnieszka Sopińska;
  • Celem przeprowadzonych badań było opracowanie metodyki pozwalającej na mapowania wiedzy w przedsiębiorstwie i jej weryfikacja na konkretnym przykładzie. W raporcie z badań przedstawiono typologię zasobów wiedzy. Scharakteryzowano potrzeby informacyjne związane z portfelem działalności przedsiębiorstwa i jego funkcjami. Przedstawiono ideę mapowania wiedzy. Zaprezentowano autorski model mapowania wiedzy w przedsiębiorstwie. Scharakteryzowano rynek usług logistycznych w Polsce. Scharakteryzowano działalność firmy Logistics Sernice S.A. Zweryfikowano autorski model mapowania wiedzy w przedsiębiorstwie na przykładzie badanej firmy.
 • Relacje kooperencyjne korporacji transnarodowych – nowe procesy, zjawiska, wyzwania
  • Badania międzykolegialne (rok 2007);
  • Kierownik: Joanna Cygler;
  • Współwykonawcy: Anna Zorska;
  • Głównym celem badań było stworzenie pogłębionej analizy relacji kooperencyjnych korporacji transnarodowych (KTN). Mimo rosnącej powszechności zjawiska kooperencji oraz znaczenia w strategiach rozwoju przedsiębiorstw kooperencja należy do obszarów niewystarczająco zbadanych zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i empirycznym. Dlatego też powstała konieczność identyfikacji i opisu relacji kooperencyjnych firm ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek, warunków i motywów tworzenia tego zjawiska oraz głównych kierunków zachowań strategicznych firm uczestniczących. Intencją badających była charakterystyka relacji kooperencyjnych w kontekście szerokiej analizy zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce światowej ostatnich lat. Stąd badania były prowadzone w dwóch częściach: analizy dotyczących kierunków rozwoju KTN (prof. dr hab. Anna Zorska) oraz powstania i istoty relacji kooperencyjnych (Joanna Cygler).
 • Mapowanie i transfer wiedzy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
  • Badania międzykolegialne (rok 2007);
  • Kierownik: Piotr Wachowiak;
  • Współwykonawcy: Aleksandra Laskowska-Rutkowska, Agnieszka Sopińska;
  • Celem badań było wyodrębnienie obszarów wiedzy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz dokonanie analizy sposobu jej wykorzystania. W trakcie badań Autorzy chcą odpowiedzieli na następujące pytania badawcze: Jaka jest mapa wiedzy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie? Jakie są obszary kluczowe wiedzy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie? Jak jest wykorzystywana wiedza w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie?
 • Strategie rozwoju polskich przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym
  • Badania międzykolegialne (rok 2006);
  • Kierownik: Mirosław Jarosiński;
  • Współwykonawcy: Justyna Dudziuk, Marcin K. Nowakowski, Maria Pietrzak, Agnieszka Sopińska, Katarzyna Woźniak;
  • Celem przeprowadzonej pracy badawczej było zbadanie zjawiska międzynarodowego rozwoju polskich przedsiębiorstw, a w tym jego skali, uwarunkowań oraz form wejścia na rynki zagraniczne. Praca badawcza miała przebieg dwutorowy. Jeden nurt prac dotyczył określenia uwarunkowań rozwoju polskich przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym oraz rozwoju internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Drugi nurt prac miał aspekt praktyczny. Na przykładzie czterech wybranych przedsiębiorstw powstałych po 1 stycznia 1990 roku i pochodzących z różnych sektorów: Forte S.A., LPP S.A., Maspex Sp. z o.o., Solaris Bus & Coach S.A., przedstawiono realizację strategii internacjonalizacji przez polskie przedsiębiorstwa.
 • Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Weryfikacja modelu badawczego. Wdrażanie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie
  • Badania międzykolegialne (rok 2006);
  • Kierownik: Piotr Wachowiak;
  • Współwykonawcy: Jakub Brdulak, Agnieszka Sopińska;
  • Celem badań była weryfikacja autorskiego modelu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie na przykładzie konkretnych przedsiębiorstw. Przedstawiono uwarunkowania wdrożenia zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Dokonano oceny przydatności autorskiego modelu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie opracowany w ramach projektu badawczego pt. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie realizowanego w roku 2006. Scharakteryzowano sposób zarządzania wiedzą w wybranych przedsiębiorstwach oraz dokonano oceny sposobu zarządzania wiedzą z uwzględnieniem autorskiego modelu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie.
 • Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie
  • Badania międzykolegialne (rok 2005);
  • Kierownik: Piotr Wachowiak;
  • Współwykonawcy: Jakub Brdulak, Agnieszka Sopińska;
  • Celem badań było opracowanie autorskiego modelu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. W badaniach przedstawiono znaczenie wiedzy w przedsiębiorstwie, scharakteryzowano proces zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie., opisano podstawowe narzędzia wspomagają zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, dokonano przeglądu koncepcji podejść do zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, zaprezentowano autorski model zrządzania wiedzą w przedsiębiorstwie.
 • Pomiar kapitału intelektualnego w Szkole Głównej Handlowej
  • Badania międzykolegialne (rok 2004);
  • Kierownik: Piotr Wachowiak;
  • Współwykonawcy: Michał Jaworski, Agnieszka Sopińska;
  • W badaniach omówiono znaczenie kapitału intelektualnego dla wyższych uczelni. Dokonano analizy rankingów dla wyższych uczelni. Scharakteryzowano sektor szkolnictwa wyższego o profilu ekonomicznym w Polsce. Przedstawiono autorski sposób pomiaru kapitału intelektualnego w wyższych uczelniach o profilu ekonomicznym w Polsce. Dokonano pomiaru kapitału intelektualnego w Szkole Głównej Handlowej.
 • Pomiar kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie. Weryfikacja modelu badawczego
  • Badania międzykolegialne (rok 2003);
  • Kierownik: Piotr Wachowiak;
  • Współwykonawcy: Michał Jaworski, Agnieszka Sopińska;
  • W badaniach dokonano analizy pomiaru kapitału intelektualnego w spółkach giełdowych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Dokonano porównania między wartością rynkową i wartością księgową spółek. Scharakteryzowano założenia metodologiczne dotyczące modelu pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa w danym sektorze. Przedstawiono modele pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa w następujących sektorach: sprzedaży motocykli w Polsce, piwowarskim w Polsce, wyrobów tytoniowych w Polsce, ubezpieczeń na życie w Polsce, soków i napojów niegazowanych w Polsce, telefonii komórkowej w Polsce, hurtowni farmaceutycznych w Polsce, usług hotelarskich w Polsce.
 • Zarządzanie organizacjami ochrony zdrowia – standardy zarządzania przychodniami
  • Badania międzykolegialne (rok 2002);
  • Kierownik: Izabella Bergel;
  • Współwykonawcy: Mirosław Jarosiński, Maria Romanowska, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak;
  • Celem badań było poznanie poziomu i zakresu zastosowania standardów w zarządzaniu przychodniami. Badaniami objętych zostało siedem przychodni: Poradnia Medycyny Rodzinnej, Specjalistyczna Przychodnia Przyszpitalna „Inflancka”, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Pro Medica 2000”, Zakład Opieki Zdrowotnej nr 8 Kosmetyczno-Lekarskiej Spółdzielni Pracy „Izis” w Warszawie, Samodzielny Publiczny Zespól Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz, Przychodnia Prywatna „Alfa” oraz Przychodnia Prywatna „Beta” w Warszawie.
 • Pomiar kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie
  • Badania międzykolegialne (rok 2002);
  • Kierownik: Piotr Wachowiak;
  • Współwykonawcy: Michał Jaworski, Agnieszka Sopińska;
  • W badaniach została podjęta próba udowodnienia następujących tez: w literaturze przedmiotu brak jest jednoznacznego określenia pojęcia kapitał intelektualny przedsiębiorstwa; kapitał intelektualny przedsiębiorstwa jest źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa; w celu efektywnego zarządzania przedsiębiorstwa istnieje konieczność pomiaru kapitału intelektualnego; nie istnieje jedna metoda pomiaru kapitału intelektualnego. W badaniach opracowano również własną metodę pomiaru kapitału intelektualnego i zweryfikowano ją na przykładzie spółki giełdowej Mostostal – Export S.A.
 • Zarządzanie organizacjami ochrony zdrowia – standardy zarządzania szpitalem
  • Badania międzykolegialne (rok 2001);
  • Kierownik: Izabella Bergel;
  • Współwykonawcy: Mirosław Jarosiński, Maria Romanowska, Dorota Rosińska, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak, Gertruda Świderska;
  • Celem badań było poznanie poziomu i zakresu zastosowania standardów w zarządzaniu szpitalem. Badania obejmowały standaryzację trzech szpitali: Szpitala Bielańskiego im. Księdza Jerzego Popiełuszki, Szpitala Ginekologiczno-Położniczego „Inflancka” oraz Szpitala Klinicznego im. Księżnej Anny Mazowieckiej.
 • Zarządzanie organizacjami ochrony zdrowia”
  • Badania międzykolegialne (rok 2000);
  • Kierownik: Izabella Bergel;
  • Współwykonawcy: Maria Gasińska, Mirosław Jarosiński, Sławomir Krzemiński, Maria Romanowska, Dorota Rosińska, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak, Gertruda Świderska;
  • W badaniach dokonano analizy i systemowego uporządkowania prawnych, ekonomicznych i społecznych uwarunkowań funkcjonowania organizacji ochrony zdrowia w Polsce. Zdiagnozowano i poddano ocenie standardy zarządzania w ochronie zdrowia stosowane w krajach rozwiniętych.

 Badania statutowe:

 •  ​„Reakcja polskich grup kapitałowych na kryzys ekonomiczny”​
   
  • Badania statutowe (rok 2014);
  • Kierownik: Maria Romanowska;
  • Współwykonawcy: Cezary Suszyński; Joanna Cygler; Zbigniew Dworzecki; Grażyna Leśniak- Łebkowska; Agnieszka Sopińska; Piotr Wachowiak; Sylwester Gregorczyk; Anna Krejner-Nowecka; Wioletta Mierzejewska; Sławomir Winch; Bartosz Majewski; Albert Tomaszewski;
  • Celem badania była identyfikacja zmian w zachowaniach polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu koniunkturalnego w Polsce w latach 2007-2014. Oryginalność podjętych badań polega, jak się wydaje, na wyborze obiektu badań – polskich grup kapitałowych, które w Polsce rzadko bywają przedmiotem badań. Wyniki badań pozwoliły pozytywnie zweryfikować hipotezę mówiącą o rosnącym znaczeniu grup przedsiębiorstw w polskiej gospodarce. Dały też podstawę do sformułowania hipotezy o wpływie przynależności przedsiębiorstw do grupy na ich wyniki ekonomiczne.
 •  Ewolucja struktur organizacyjnych w teorii i praktyce
  • Badania statutowe (rok 2013);
  • Kierownik: Wioletta Mierzejewska;
  • Celem realizowanego projektu naukowego było rozpoznanie tematyki struktur organizacyjnych pod kątem zmian w nich zachodzących i uwarunkowań tych zmian. Badania przeprowadzono na płaszczyźnie teoretycznej pokazując ewolucję struktur organizacyjnych w teorii i badaniach polskich i światowych oraz na płaszczyźnie empirycznej. Badania empisyczne zrealizowano na próbie 360 przedsiębiorstw z sektora MSP za pomocą metody CATI. W badaniach pokazano profil struktury organizacyjnej przedsiębiorstw MSP, jego zmiany, a także czynniki determinujące strukturę organizacyjną.
 • "Strategie polskich przedsiębiorstw w szybko globalizujących się sektorach. Teoria i praktyka zarządzania
  • Badania statutowe (rok 2000);
  • Współwykonawcy: Elżbieta Adamowicz, Emil Bukłaha, Joanna Cygler, Zbigniew Dworzecki, Sylwester Gregorczyk, Bartosz Grucza, Mirosław Jarosiński, Krzysztof Ogonek, Maria Romanowska, Agnieszka Sopińska;
  • Badania zawierają materiał na temat postaw polskich przedsiębiorstw wobec zmian zachodzących w otoczeniu globalnym i sektorowym, sposobach dokonywania przystosowań do tych zmian i ocenie ich skutków w ocenie badanych menedżerów. Analizie poddane zostały zachowania strategiczne przedsiębiorstw z dwóch sektorów: sektora browarniczego oraz sektora sprzętu AGD

Badania własne:​

 •  „Kulturowe determinanty sukcesu firmy w dobie kryzysu – badania empiryczne
  • Badania własne (rok 2009);
  • Kierownik: Sławomir Winch;
  • Współwykonawcy: brak
  • W prezentowanym opracowaniu rozwinięta zostaje teza głosząca, że różne typy organizacji kształtują odmienne kultury wpływające na sukces rynkowy firmy. Celem badań było pokazanie siły związku – na poziomie statystycznym – pomiędzy wybranymi wymiarami kultury organizacyjnej, a sytuacją finansową i pozycją rynkową firmy. Przyjęto, że sposób prowadzenia negocjacji (integratywny vs dystrybutywny) i przedmiot tożsamości (ludzie vs system) są wymiarami stanowiącymi podstawę do stworzenia typologii organizacji: „wspólnoty”, „biurokracji”, „polityków” i „pokerzystów”. Skoncentrowano się na następujących wymiarach kultury: zaufaniu, postawie wobec ryzyka oraz percepcji czasu. Podstawą dla formułowanych wniosków były wyniki badań ilościowych wykonanych na próbie celowej uczestników Studiów Podyplomowych SGH. Na ich podstawie stwierdzono, że organizacje „polityków” najczęściej charakteryzuje zła sytuacja finansowa, zaś organizacje „wspólnoty” najlepsza pozycja rynkowa. Zaufanie normatywne do kierownictwa firmy (oparte na systemie norm i wartości) jest wymiarem kultury najsilniej związanym z jej sukcesem rynkowym.
 • Pracownicy starsi wiekiem w organizacji
  • Badania własne (rok 2008);
  • Kierownik: Anna Krejner-Nowecka;
  • Współwykonawcy: brak
  • Badania literaturowe dotyczące działań podejmowanych na świecie w obszarze zarządzania wiekiem czyli przeciwdziałania spadkowi produktywności pracowników wraz z upływem wieku. Analiza sytuacji w polskich przedsiębiorstwach na podstawie badań empirycznych.
 • Kluczowe determinanty relacji kooperencyjnych przedsiębiorstw
  • Badania własne (rok 2007);
  • Kierownik: Joanna Cygler;
  • Współwykonawcy: brak
  • Głównym celem projektu była próba identyfikacji i charakterystyki determinantów tworzenia i kształtowania relacji kooperencyjnych przedsiębiorstw. Analizy były oparte w głównej mierze na studiach światowej literatury przedmiotu. Wyniki badań prowadzonych w ramach ww. projektu stały się podstawą do późniejszych rozwiązań koncepcyjnych oraz praktycznych w zakresie badań relacji kooperencyjnych. Badania miały charakter pionierski.
 • Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw - Etap II
  • Badania własne (rok 2007);
  • Kierownik: Mirosław Jarosiński;
  • Współwykonawcy: brak
  • Celem przeprowadzonej pracy badawczej było zbadanie zjawiska internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Badanie było kontynuacją pracy prowadzonej w roku poprzednim. W trakcie badania dane o krajach sąsiadujących z Polską uzupełniono o dane za kolejny rok jak również poszerzono badanie o grupę kolejnych krajów z Europy Środkowej i Wschodniej: Łotwę, Estonię, Węgry, Rumunię i Bułgarię. Wyniki badania potwierdzają, podobnie jak w roku poprzednim wzrost zaangażowania polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Świadczą o tym również szczegółowe dane na temat wzrostu polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych publikowane przez NBP i Ministerstwo Gospodarki.
 • Raportowanie społeczne przedsiębiorstw działających w Polsce
  • Badania własne (rok 2007);
  • Kierownik: Piotr Wachowiak;
  • Współwykonawcy: brak
  • Celem badań było przedstawienie zagadnień teoretycznych dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu przedsiębiorstw oraz raportowania społecznego. W części empirycznej badań zostały przedstawione przykłady działań na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu przedsiębiorstw działających w Polsce. Opracowany został model oceny raportów społecznych sporządzanych przez przedsiębiorstwa oraz dokonana została ocena raportów społecznych wybranych przedsiębiorstw działających w Polsce zgodnie z zaproponowanym sposobem oceny.
 • Polityka personalna w przedsiębiorstwach działających w Polsce. Strategia personalna
  • Badania własne (rok 2007);
  • Kierownik: Piotr Wachowiak;
  • Współwykonawcy: brak
  • Głównym celem badań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób w przedsiębiorstwach działających w Polsce formułowana jest strategia personalna? W przeprowadzonych badaniach szczególną uwagę zwrócono na: powiązanie strategii personalnej ze strategią przedsiębiorstwa; horyzont czasowy strategii personalnej; sposób opracowywania strategii personalnej; sposoby rozpoznawania potrzeb kadrowych; sposób przeprowadzania audytu personalnego; elementy składające się na strategię personalną; kontrolę realizacji strategii personalnej. Badania ankietowe przeprowadzono wśród 51 respondentach pracujących w komórkach personalnych w różnych przedsiębiorstwach działających w Polsce.
 • Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw - Etap I
  • Badania własne (rok 2006);
  • Kierownik: Mirosław Jarosiński;
  • Współwykonawcy: Małgorzata Malinowska, Katarzyna Woźniak Celem przeprowadzonej pracy badawczej było zbadanie zjawiska umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. W badaniu pokazano najpierw strategię internacjonalizacji od strony teoretycznej, a następnie starano się poznać przy pomocy badań ankietowych uzupełnionych pozyskiwaniem informacji wtórnych, zakres zaangażowania polskich przedsiębiorstw na rynkach wszystkich sąsiadujących z Polską krajów. Dane, które udało się uzyskać w badaniu, jednoznacznie wskazują na to, że wzrasta zaangażowanie polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, co przejawia się zarówno wzrostem polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w sąsiednich krajach, jak również wzrostem liczby polskich podmiotów zarejestrowanych w tych krajach.
 • Polityka personalna w przedsiębiorstwach działających w Polsce. Dobór pracowników
  • Badania własne (rok 2006);
  • Kierownik: Piotr Wachowiak;
  • Współwykonawcy: brak
  • Głównym celem badań było udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób w przedsiębiorstwach działających w Polsce przebiega dobór pracowników? W przeprowadzonych badaniach szczególną uwagę zwrócono na: stosowany model zarządzania zasobami ludzkimi; sposoby i narzędzia rekrutacji pracowników; audyt personalny; techniki selekcji; sposób zatrudniania pracowników; przebieg adaptacji pracowników. Badania ankietowe przeprowadzono wśród 77 respondentów pracujących w różnych przedsiębiorstwach działających w Polsce.
 • Źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw globalnych
  • Badania własne (rok 2005);
  • Kierownik: Mirosław Jarosiński;
  • Współwykonawcy: brak
  • Badanie miało wyłącznie aspekt teoretyczny. Skupiało się na przeglądzie literatury na temat przedsiębiorstw globalnych oraz ich strategii, przewag konkurencyjnych i źródeł tych przewag.
 • Polityka personalna w przedsiębiorstwach działających w Polsce. Ocenianie pracowników
  • Badania własne (rok 2005);
  • Kierownik: Piotr Wachowiak;
  • Współwykonawcy: brak
  • Głównym celem badań było udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób w przedsiębiorstwach działających w Polsce dokonuje się ocen pracowników? W przeprowadzonych badaniach szczególną uwagę zwrócono na: częstotliwość dokonywania ocen; szkolenie osób oceniających i ocenianych; kryteria stosowane podczas oceniania pracowników; sposób dokonywania oceny; formułowanie zaleceń wynikających z oceny. Badania ankietowe przeprowadzono wśród 78 respondentów pracujących w różnych przedsiębiorstwach działających w Polsce.
 • Lokalizacja ogniw łańcucha wartości w Polsce jako element strategii internacjonalizacji przedsiębiorstw działających na rynku międzynarodowym. Etap 1. Umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw
  • Badania własne (rok 2004);
  • Kierownik: Mirosław Jarosiński;
  • Współwykonawcy: brak
  • Badanie miało wyłącznie aspekt teoretyczny. Praca stanowi zwięzły przegląd problematyki umiędzynarodowienia przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem kwestii lokalizacji ogniw łańcucha wartości.
 • Polityka personalna w przedsiębiorstwach działających w Polsce. Szkolenie pracowników
  • Badania własne (rok 2004);
  • Kierownik: Piotr Wachowiak;
  • Współwykonawcy: brak
  • Głównym celem badań było udzielenie odpowiedzi na pytanie w jaki sposób przedsiębiorstwa działające w Polsce szkolą swoich pracowników? W przeprowadzonych badaniach szczególną uwagę zwrócono na: rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych; tematykę szkoleń; sposób organizacji szkoleń; ocenianie szkoleń; możliwości dofinansowania przez pracodawcę nauki w szkołach i na studiach. Badaniem ankietowym objęto 58 przedstawicieli przedsiębiorstw działających w Polsce.
 • Wizja i misja przedsiębiorstwa jako element procesu planowania strategicznego polskich przedsiębiorstw
  • Badania własne (rok 2003);
  • Kierownik: Mirosław Jarosiński;
  • Współwykonawcy: brak
  • Celem przeprowadzonej pracy badawczej było przedstawienie roli wizji i misji w procesie planowania strategicznego oraz pokazanie, jaką rolę w polskich przedsiębiorstwach odgrywa wizja i misja.
 • Polityka personalna w przedsiębiorstwach działających w Polsce. Motywowanie pracowników
  • Badania własne (rok 2003);
  • Kierownik: Piotr Wachowiak;
  • Współwykonawcy: brak
  • Głównym celem badań było udzielenie odpowiedzi na pytanie w jaki sposób przedsiębiorstwa działające w Polsce motywują swoich pracowników. W przeprowadzonych badaniach szczególną rolę zwrócono na rolę, jaką odgrywają pracownicy w przedsiębiorstwach, na możliwości rozwojowe oraz podnoszenie przez pracowników swoich kwalifikacji, na stosowane narzędzia motywowania pracowników. Badania ankietowe przeprowadzono wśród 81 przedstawicieli różnych podmiotów gospodarczych działających w Polsce.
 • Zasób ludzki jako zasób strategiczny organizacji. Zarys teoretyczny
  • Badania własne (rok 2002);
  • Kierownik: Piotr Wachowiak;
  • Współwykonawcy: brak
  • W badaniach scharakteryzowano zasób ludzki w przedsiębiorstwie jako jego zasób strategiczny. Scharakteryzowano system społeczny organizacji. Opisano integracje zespołów pracowniczych jako warunek efektywnego działania organizacji. Scharakteryzowano rolę menedżera w tworzeniu i wykorzystaniu zasobu ludzkiego w organizacji. Scharakteryzowano istotę zarządzania wiedzą w organizacji.
 • Przewagi konkurencyjne korporacji sieciowej
  • Badania własne (rok 2001);
  • Kierownik: Joanna Cygler;
  • Współwykonawcy: brak
  • Celem badań była identyfikacja korzyści, jakie są czerpane przez przedsiębiorstwa, które zawiązują mnogie powiązania kooperacyjne, tworząc powiązania sieciowe. Autorka wykazała, że tak skonstruowane powiązania sieciowe mają swoją strategię oraz tworzą tzw. kolektywną przewagę konkurencyjną. Przewaga ta jest znacznie trwalsza niż w przypadku wykreowanej indywidualnie przez przedsiębiorstwa i znacznie trudniejsza do skopiowania. Jednocześnie w wyniku powiązań sieciowych przedsiębiorstwa -członkowie układu – znacznie szybciej i skuteczniej wzmacniają dotychczasowe i generują nowe indywidualne przewagi konkurencyjne. Autorka zaprezentowała ponadto bogatą typologie powiązań sieciowych. Badania obejmowały analizy literatury światowej, co było konsekwencją nowości podejmowanej problematyki oraz niskiego budżetu badań.
 • Uwarunkowania i mechanizmy dywersyfikacji branżowej polskich przedsiębiorstw na przykładzie wybranych spółek giełdowych-Etap VI. Analiza inwestycji i dezinwestycji AGROS-HOLDING S.A. w latach 1994-2000
  • Badania własne (rok 2001);
  • Kierownik: Mirosław Jarosiński;
  • Współwykonawcy: brak
  • Celem przeprowadzonej pracy badawczej była analiza wszystkich inwestycji i dezinwestycji AGROS-HOLDING S.A. od momentu wejścia spółki na WGPW, aż do 2000 r. Opracowanie to wraz z podobnymi ale odrębnie przygotowanymi opracowaniami na temat Exbud S.A. Elektrim S.A. i Mostostal-Export S.A. stanowiło punkt wyjścia do oceny zachowań przedsiębiorstw zdywersyfikowanych w okresie transformacji ustrojowej w Polsce.
 • Kultura organizacji samorządu terytorialnego w porównaniu z kulturami organizacji gospodarczych w Polsce
  • Badania własne (rok 2001);
  • Kierownik: Piotr Wachowiak;
  • Współwykonawcy: brak
  • W badaniach dokonano charakterystyki kultury organizacji samorządu gminnego i organizacji gospodarczych wykorzystując model K. Bleichera. Badania przeprowadzono za pomocą badań ankietowych oraz wywiadów. Badaniem objęto 43 organizacje gospodarcze oraz 20 organizacji samorządowych.
 • Uwarunkowania i mechanizmy dywersyfikacji branżowej polskich przedsiębiorstw na przykładzie wybranych spółek giełdowych- Etap V. Wpływ transformacji polskiej gospodarki na sytuację polskich przedsiębiorstw
  • Badania własne (rok 2000);
  • Kierownik: Piotr Wachowiak;
  • Współwykonawcy: brak
  • Badanie, stanowiło kontynuację badań rozpoczętych w 1996 r. i prowadzonych corocznie zgodnie z przyjętym wcześniej planem badań i opracowanym modelem badawczym.Celem przeprowadzonej pracy badawczej było dokonanie przeglądu badań dotyczących sytuacji polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji ustrojowej poczynając od 1980 r., a kończąc na roku 1999. W wyniku tego powstało zwięzłe opracowanie charakteryzujące sytuację, w jakiej znalazły się polskie przedsiębiorstwa w okresie transformacji. 

Badania ​zewnętrzne:

 • „Strategia proinwestycyjna Polski w sektorze ICT”
  • Badania zewnętrzne (rok 2003);
  • Kierownik: Joanna Cygler;
  • Współwykonawcy: osoby z Departamentu Badań PAIZ ;
  • Badania zewnętrzne dla Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych, Ministerstwa Gospodarki i Banku Światowego
 • „The List of Major Foreign Investors in Poland”
  • Badania zewnętrzne (lata 2002 - 2003);
  • Kierownik: Joanna Cygler;
  • Współwykonawcy: osoby z Departamentu Badań PAIZ ;
  • Nadzór merytoryczny nad cyklicznymi badaniami Państwowej Agencji Inwestycja Zagranicznych (obecnie PAIiIZ) w latach 2002 – 2003 (cztery edycje). Celem badań była analiza aktualnego i planowanego zaangażowania inwestorów zagranicznych w Polsce, głównie w wymiarze wielkości zaangażowania, jego formy, lokalizacji inwestycji, sektora oraz typu inwestora. Każdorazowo badaniami objęto ok. tysiąca inwestorów zagranicznych, którzy zainwestowali w naszym kraju powyżej 1 mln USD.​
 
 
 

 Wydarzenia