Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
O Katedrze :

O Katedrze – Katedra Zarządzania Strategicznego | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

KZiF - Katedra Zarządzania w Gospodarce - O Zakładzie
 

 Katedra Zarządzania Strategicznego

 

Katedra Zarządzania Strategicznego powstała 1 lipca 2018 r. i kontynuuje pracę zespołu Katedry Zarządzania w Gospodarce, istniejącej w Szkole Głównej Handlowej w latach 1984-2013 oraz Zakładu Zarządzania w Gospodarce, istniejącego w latach 2013-2018.

 

 

Zespół Katedry specjalizuje się w problematyce powiązanej z obszarem zarządzania strategicznego. Realizuje badania, ekspertyzy i projekty doradcze dla przedsiębiorstw oraz organizacji. Wynikiem badań i kontaktów z praktyką jest kilkaset publikacji w czasopismach naukowych oraz kilkadziesiąt pozycji książkowych przygotowanych przez pracowników jednostki. Pracownicy Katedry prowadzą różne zajęcia z przedmiotów z dyscypliny nauki o zarządzaniu na studiach I i II stopnia. W Katedrze prowadzone jest przez pracowników samodzielnych seminarium doktorskie, w ramach którego prace doktorskie przygotowują uczestnicy studiów doktoranckich oraz praktycy biznesu. Zespół Katedry prowadzi kilkanaście różnych  studiów podyplomowych, które ukończyło prawie 10 000 absolwentów.

 

Historia

 

Katedra Zarządzania w Gospodarce powstała w 1984 roku. W wyniku dyskusji środowiska naukowego SGPiS nad nowym kształtem ekonomii oraz teorii organizacji i zarządzania część pracowników Katedry Ekonomii Politycznej oraz Katedry Organizacji i Zarządzania Wydziału Handlu Wewnętrznego utworzyła nową katedrę, której kierownikiem została prof. dr hab. Urszula Grzelońska. Połączenie w jeden zespół przedstawicieli nurtu ekonomii oraz teorii organizacji i zarządzania okazało się pomysłem innowacyjnym i dało asumpt do naukowej integracji zespołu, a także podjęcia badań o charakterze interdyscyplinarnym. Nazwa Katedry miała sygnalizować nowy sposób patrzenia na gospodarkę przez pryzmat zarządzania zintegrowanego na poziomie mikro i makro.

 

W 1992 roku w związku z reformą SGPiS prof. dr hab. Urszula Grzelońska zdecydowała się założyć Katedrę Ekonomia I w Kolegium Analiz Ekonomicznych i została jej kierownikiem. Wraz z prof. dr hab. Urszulą Grzelońską odeszli z Katedry Zarządzania w Gospodarce prof. dr hab. Janusz Beksiak, dr Janusz Dąbrowski i dr Sławomir Sikora. Katedra Zarządzania w Gospodarce pozostała w nowoutworzonym Kolegium Zarządzania i Finansów, a jej kierownikiem została prof. dr hab. Maria Romanowska. W 2017 r. kierownikiem jednostki został dr hab., prof. SGH Piotr Wachowiak.

 

W 2008 r. z Katedry Zarządzania w Gospodarce wyodrębniła się Katedra Zarządzania Projektami, do której przeszli: prof. dr hab. Michał Trocki, dr Emil Bukłaha i dr Bartosz Grucza.

 

W 2013 r. zespół Katedry Zarządzania w Gospodarce wspólnie z pracownikami Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem, Katedry Poziomu Życia i Konsumpcji utworzyli Instytut Zarządzania. W związku z obowiązującym ówcześnie statutem Uczelni jednostki zostały przekształcowne w zakłady, odpowiednio: Zakład Zarządzania w Gospodarce, Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem, Zakład Badań Zachowań Konsumentów. W 2017 r. z Zakładu Zarządzania w Gospodarce wydzielono Zakład Strategii Międzynarodowych, który również wchodzi w skład Instytutu Zarządzania.

 

1 lipca 2018 r. Zakład Zarządzania w Gospodarce został przekształcony w Katedrę Zarządzania Strategicznego. Zmiana nazwy Katedry stanowi odzwierciedlenie zainteresowań badawczych zespołu jednostki, które od kilkunastu lat są silnie związane z problematyką zarządzania strategicznego.

 

Specjalizacja badawcza

 

Pracownicy Katedry od lat prowadzą systematyczne badania nad strategiami polskich przedsiębiorstw i ich ewolucją, badają zmiany zachodzące w różnych sektorach i ich wpływ na strategie przedsiębiorstw oraza procesy restrukturyzacji i zjawiska kryzysowe. Ważnym nurtem badań Katedry jest ewolucja struktur działalności gospodarczej przedsiębiorstw, a w szczególności powstawanie i ewolucja grup kapitałowych w Polsce. W tym nurcie tzw. „twardych” problemów zarządzania mieszczą się też badania dotyczące współdziałania przedsiębiorstw, powiązań sieciowych, aliansów strategicznych i kooperencji, zarządzania projektami i procesami, a także zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym.

 

Część pracowników Katedry specjalizuje się w tzw. „miękkich” problemach zarządzania, prowadzi badania i publikuje prace na temat stylów kierowania, przywództwa, zarządzania czasem, aspektów społecznych i psychologicznych zarządzania przedsiębiorstwem oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Głównym sposobem realizacji aktywności naukowo-badawczej pracowników Katedry jest prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników. W ostatnich kilkunastu latach pracownicy Katedry zrealizowali kilkanaście projektów badawczych KBN, MNiSzW oraz NCN oraz badań statutowych i własnych.

 

Publikacje i popularyzacja nauki

 

Pracownicy Katedry są autorami, współautorami i redaktorami cenionych monografii i podręczników z zakresu zarządzania takich, jak m.in. Podstawy organizacji i zarządzania (Difin), Alianse strategiczne przedsiębiorstw (PWE), Podstawy zarządzania (OW SGH), Analiza strategiczna w przedsiębiorstwie (PWE), Grupy kapitałowe w Polsce (Difin), Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie (PWE), Leksykon zarządzania (Difin), Strategiczna transformacja polskich przedsiębiorstw (OW SGH), Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa (Difin), Umiejętność pełnienia ról kierowniczych, Profesjonalny menedżer (Difin), Grupy kapitałowe. Strategie i struktury (PWE), Przedsiębiorstwo kooperujące (EuroExpert), Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym (SGH), Przełomy w zarządzaniu – aspekt strategiczny (Wydawnictwo Dom Organizatora), Otwarte innowacje (OW SGH), Negocjacje – jednostka, organizacja, kultura (Difin), Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa (OW SGH), Współczesne przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka (OW SGH), Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw (PWE), Przedsiębiorstwo, wartość, zarządzanie (PWE), Przedsiębiorstwo odporne na kryzys (Wolters Kluwer), Wrażliwość społeczna przedsiębiorstwa (OW SGH), Zachowania polskich grup kapitałowych w czasach kryzysu (OW SGH).

 

 Pracownicy Katedry są autorami podręczników dla liceów: Ekonomia bez tajemnic, Przedsiębiorczość bez tajemnic oraz ABC przedsiębiorczości. Od wielu lat pracownicy Katedry są włączeni we współpracę ze szkołami średnimi i gimnazjami m.in. poprzez uczetniczenie w organizowaniu Olimpiady Przedsiębiorczości, prowadzenie zajęć w ramach Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego, Akademii Młodego Ekonomisty, Letniej Akademii Ekonomicznej, Letniej Akademii Ekonomii i Przedsiębiorczości oraz certyfikatu Young MBA.

 

Konferencje, współpraca naukowa i międzynarodowa

 

Aktywność naukowa pracowników Katedry wyraża się też w udziale w konferencjach naukowych i ich organizacji. Katedra zorganizowała szereg ogólnopolskich konferencji, które zostały wysoko ocenione w środowisku naukowców i praktyków. Raz na dwa lata Katedra organizuje w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą ogólnopolską konferencję naukową skupioną wokół aktualnych problemów zarządzania. Współpraca międzynarodowa Katedry jest realizowana poprzez kontakty pracowników z zagranicznymi uczelniami i naukowcami np. z HEC w Paryżu, University of Minnesota, Université Paris 13 w Paryżu, Università Bocconi i Università Carlo Cattaneo we Włoszech, International School of Management w Dortmundzie, Technischer Universitat w Berlinie, St. Francis Xavier University w Antigonish (Kanada), North Island College w Courtenay (Kanada), UQAM w Montrealu (Kanada) oraz uczestnictwo pracowników w międzynarodowych konferencjach organizowanych m.in przez Association Internationale des Economistes de Langue Francaise, World Economic Forum, UNCTAD, Pepperdine University Graziado School of Business and Management w Malibu, Academy of International Business, European International Business Academy. Pracownicy Katedry uczestniczyli też w międzynarodowym programie „Młodzi projektują zarządzanie”, w programie dydaktycznym w ramach Akademickiego Forum Współpracy SGH z uczelniami niemieckimi, w Komisji selekcyjnej Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), która przyznającej stypendia naukowe i dydaktyczne w ośrodkach akademickich w Niemczech. Pracownicy Katedry uczestniczyli również w programach międzynarodowych jako kierownicy tych programów (program INTERPARSE). Pracownicy Katedry uczestniczyli w tworzeniu i realizacji programów międzynarodowych m.in. programu Master, programu CEMBA i WEMBA, programu CEMS, programu International Business.

 

Duże znaczenie dla Katedry miało uczestnictwo jej pracowników w pracach środowiska nauk organizacji i zarządzania przez pełnienie ważnych funkcji w Komitecie Nauk Organizacji i Kierowania PAN, zasiadanie w komitetach redakcyjnych czołowych naukowych czasopism z zakresu zarządzania – „Organizacji i Kierowania” i „Przeglądu Organizacji”, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”. Pracownicy Katedry pełnili również funkcje ekspertów i członków ważnych dla polskiej nauki i praktyki organizacjach i organach m.in. w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Kapitule Medalu profesora Tadeusza Kotarbińskiego (KNOiZ PAN), w Towarzystwie Naukowym Organizacji i Kierownictwa (TNOiK).

 

Kształcenie kadr naukowych i dydaktyka

 

Katedra przywiązuje dużą uwagę do kształcenia młodej kadry. W czasie istnienia Katedry 10 jej pracowników uzyskało stopnie doktora, pięciu pracowników uzyskało stopień doktora habilitowanego, a dwóch pracowników otrzymało tytuł profesora. Ważnym zadaniem Katedry jest udział w rozwoju kadry naukowej spoza Katedry. Przy Katedrze działa seminarium doktorskie, które na swoich spotkaniach gromadzi kilkadziesiąt osób. Samodzielni pracownicy naukowi prowadzą wykłady na studiach doktoranckich prowadzonych w Kolegium Zarządzania i Finansów, byli recenzentami wielu prac doktorskich, recenzentami w postępowaniach o nadania stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu profesora. Pracownicy Katedry utrzymują ścisły kontakt z gospodarką, zasiadając w radach nadzorczych i komitetach doradczych, są cenionymi ekspertami, opracowują ekspertyzy i programy restrukturyzacji dla wielu przedsiębiorstw i organizacji.

 

Różnorodne zainteresowania badawcze pracowników Katedry zaowocowały bardzo szeroką ofertą dydaktyczną. Pracownicy oferują kilkadziesiąt przedmiotów na obu poziomach studiów m.in. zarządzanie, strategie konkurencji, zarządzanie wiedzą, zarządzanie strategiczne, restrukturyzacja przedsiębiorstw, zarządzanie projektami, strategie marketingowe, zarządzanie procesowe, zarządzanie operacyjne, kierowanie zespołem projektowym, planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, analiza strategiczna w przedsiębiorstwie, analiza strategiczna przedsiębiorstwa w wymiarze międzynarodowym, zarządzanie w biznesie międzynarodowym, strategie kooperacji przedsiębiorstw, międzynarodowe strategie kooperacji przedsiębiorstw, korporacje transnarodowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, negocjacje, zarządzanie kapitałem ludzkim, przedsiębiorczość oraz anglojęzyczne competitive strategies, strategic management, strategic analysis of European markets, international management, enterprise science.

 

Studia podyplomowe

 

Specjalnością dydaktyczną Katedry od lat 90. są studia podyplomowe. Katedra zrealizowała ponad 200 edycji studiów podyplomowych z zakresu zarządzania, które ukończyło prawie 10 000 słuchaczy. Program Rocznych Podyplomowych Studiów Menedżerskich i doświadczenie zdobyte w trakcie wielu lat prowadzenia studiów podyplomowych pozwoliły na uruchomienie szeregu odmian tych studiów nakierowanych na specjalistyczne potrzeby wielu polskich przedsiębiorstw i instytucji, takich jak: Bank Depozytowo-Kredytowy, Pierwszy Komercyjny Bank w Lublinie, Narodowe Fundusze Inwestycyjne (II, III, XI, Magna Polonia, Jupiter), Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Totalizator Sportowy, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie oraz wiele edycji poza siedzibą SGH: w Suwałkach, Łomży, Białymstoku, Lublinie, Zamościu, Rzeszowie, Sieradzu i Katowicach.

 

Program Rocznych Podyplomowych Studiów Menedżerskich stanowił też podstawę do opracowania bardziej specjalistycznych programów studiów podyplomowych: Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Pracy, Podyplomowych Studiów Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia, Podyplomowych Studiów dla Menedżerów Motoryzacji, Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla Deweloperów, Podyplomowych Studiów HR Business Partner, Podyplomowych Studiów Liderów Zarządzania.

 

Osoby związane z Katedrą w różnych okresach

 

Poniżej zamieszczamy listę pracowników, którzy w różnych okresach byli zatrudnieni Katedrze Zarządzania w Gospodarce, Zakładzie Zarządzania w Gospodarce lub Katedrze Zarządzania Strategicznego.

 

Prof. zw. dr hab. Janusz Beksiak

 

Prof. zw. dr hab. Urszula Grzelońska

 

Prof. dr hab. Maria Romanowska

 

Prof. dr hab. Cezary Suszyński

 

Prof. dr hab. Michał Trocki

 

Dr hab. Joanna Cygler, prof. SGH

 

Dr hab. Zbigniew Dworzecki, prof. SGH

 

Dr hab. Mirosław Jarosiński, prof. SGH

 

Dr hab. Grażyna Leśniak -Łebkowska, prof. SGH

 

Prof. dr hab. Agnieszka Sopińska

Dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH

 

Dr hab. Marcin Wojtysiak-Kotlarski, prof. SGH

 

Dr hab. Sławomir Winch, prof. SGH

 

Dr Emil Bukłaha

 

Dr Julian Daszkowski

 

Dr Janusz Dąbrowski

 

Dr Patryka Dziurski

 

Dr Sylwester Gregorczyk

 

Dr Bartosz Grucza

 

Dr Wioletta Jakubowska

 

Dr Anna Krejner-Nowecka

 

Dr Kuczmera-Ludwiczyńska

 

Dr Antoni Ludwiczyński

 

Dr Jan Maciejewicz

 

Dr Renata Pajewska

 

Dr Maria Pietrzak

 

Dr Sławomir Sikora

 

Dr Jolanta Socha

 

Dr Albert Tomaszewski

 

Dr Witold Włodarczyk

 

Mgr Beata Chełstowska

 

Mgr Anna Karpińska

 

Mgr Bartosz Majewski

 

Mgr Krzysztof Ogonowski

 

Mgr Ewa Piotrowska

 

Mgr Tomasz Wojtyś

 

Mgr Małgorzata Zysińska

 

Bożena Andrejuk

 

 

Sylwia Kurzątkowska​