Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 prof. dr hab. Anna Dąbrowska

 

Publikacje:

Anna Dąbrowska, Adrian Lubowiecki-Vikuk, Poland’s conditions of liberalisation and its impact on the service economy, (in:) Entrepreneurship as empowerment: Knowledge spillovers and entrepreneurial ecosystems. Emerald Publishing, Bingley 2020.

Anna Dąbrowska, Adrian Lubowiecki-Vikuk, Innovativeness and Competitiveness of Polish Service Enterprises Under the Conditions of Market Liberalization in the Central and Eastern Europe, red. dr hab. Vanessa Ratten, (in:) Entrepreneurship and Organizational Change: Managing innovation and creative capabilities, Springer, Cham 2020.

Anna Dąbrowska, Adrian Lubowiecki-Vikuk, Kraj sędziwych ludzi? Przegląd przemian demograficznych zachodzących w Polsce, (w:) Marketing generacji silver. Jak skutecznie komunikować się z pokoleniem 50+, red. Piotr Machul, Wojciech Kowalczyk, VFP Communications sp. z o.o., Warszawa 2020.

Bezpieczeństwo konsumentów na rynku żywności, red. nauk. Anna Dąbrowska, SGH, Warszawa 2020.

Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło, Adrian Lubowiecki-Vikuk, Potrzeby usługowe osób starszych 60+ w warunkach przemian demograficznych, SGH, Warszawa 2019.

Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło, Adrian Luboiwiecki-Vikuk, Styl życia wellness a zachowania osób starszych na rynku usług prozdrowotnych, (w:) Zdrowie i style życia. Wyzwania ekonomiczne i społeczne, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2019.​

Artykuły:

Adrian Lubowiecki-Vikuk, Anna Dąbrowska, Aleksandra Machnik, Responsible consumer and lifestyle: Sustainability insights, “Sustainable Production and Consumption” 2021, vol. 25, s. 91–101.https://doi.org/10.1016/j.spc.2020.08.007. [IF2019=3,66] ​

Anna Dąbrowska, Adrian Luboiwiecki-Vikuk, Mirosława Janoś-Kresło, The Elderly as Participants of the Market of Selected E-services, Studia Periegetica, 2019, DOI:10.26349/st.per.0026.01

Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło, The Importance of Customer Experience for Service Enterprises, „Marketing i Rynek” 2019, nr 9.

Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło, Benefits and threats related to the functioning of Polish tourist companies against the background of the liberalisation of the services market,

 European Journal of Service Management, 1/2018, vol. 25.

Anna Dąbrowska, Rola badań marketingowych w  poznawaniu opinii polskich usługodawców na temat skutków liberalizacji rynku usług, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2018, nr 52.

Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło, Zachowania singli na rynku usług i e-usług. Implikacje dla marketingu, „Handel wewnętrzny”, 2018;2(373).

Anna Dąbrowska, Wzrost konsumpcji dóbr oferowanych przez handel a upadłość konsumencka, „Handel wewnętrzny”, 2018, nr 6.

Anna Dąbrowska, Zachowania konsumentów na rynku żywnościowych produktów tradycyjnych i regionalnych. Wyzwania dla marketingu. „Handel wewnętrzny”, 2018;3(374):

Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło, Purchasing Behaviour of Polish Consumers in the Internet, „Economic and Environmental Studies” Vol. 17, No. 2, 42/2017.

Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło, Zachowania gospodarstw domowych z dzieckiem z niepełnosprawnością na rynku usług finansowych na tle zasobności polskich gospodarstw domowych,  „Studia i Prace” Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US, 2016, nr/zeszyt 43.​


Książki i podręczniki:

 1. Konsumpcja e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej Współautorzy: Mirosława Janoś-Kresło Difin Warszawa 2010
 2. Zrównoważona konsumpcja i produkcja Współautor: Irena Ozimek PARP Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw Warszawa 2010
 3. Profil klienta e-administracji w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej w: Tendencje zmian zachowań konsumenckich na regionalnym rynku Uniwersytet Szczeciński Szczecin 2010
 4. Rozwój rynku usług w Polsce – uwarunkowania i perspektywy SGH Warszawa 2008
 5. E-usługi a społeczeństwo informacyjne Współautorzy: Mirosława Janoś-Kresło, Arkadiusz Wódkowski Difin Warszawa 2008
 6. Konsumpcja elit ekonomicznych w Polsce - ujęcie empiryczne Pod red. T.Słaby Wydawnictwo SGH Warszawa 2006 Współautorzy: M.Bombol, M.Janoś-Kresło, R.Kasprzak, B.Mróz, T. Słaby 
 7. Czas wolny. Konsument. Rynek. Marketing. Współautor: Małgorzata Bombol Wydawnictwo Liber Warszawa 2003
 8. Znaczenie badania jakości usług przy pomocy metody "tajemniczy klient" Współautor: Arkadiusz Wódkowski (prezes PTBRiO)

Artykuły:

 1. Usługi jako współczesny kreator konsumpcjonizmu w: B. Mróz (red.), Oblicza konsumpcjonizmu SGH, Warszawa 2009 współautor: Mirosława Janoś-Kresło
 2. Edukacja konsumencka elementem kształcenia ustawicznego – projekt Dolceta "E-mentor" 2008, nr 1, s. 69-73 współautor: B. Mróz
 3. Postawy nabywcze konsumentów na rynku żywności (porównania międzynarodowe) Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy 87 SGH
 4. Znaczenie usług w tworzeniu nowego ładu gospodarczego w: O nowy ład gospodarczyw Polsce KZiF SGH czerwiec 2008
 5. Wydatki polskich gospodarstw wysokodochodowych na tle krajów UE. W: Jak żyjemy. Warunki materialne - konsumpcja - zachowania na rynku. Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji. Warszawa 2005. s. 84 Współautor: Teresa Słaby
 6. Instytucje i organizacje konsumenckie na poziomie Unii Europejskiej Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów zeszyt 37/2003 Współautor: Mirosława Janoś-Kresło 
 7. Ochrona konsumenta w Unii Europejskiej Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt 32/2003 Współautor: Mirosława Janoś-Kresło 
 8. Czas wolny polskich menedżerów (raport)  Manager nr 3/2003 
 9. Edukacja konsumenta - kontekst europejski Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów Nr 29/2003 Współautor: Mirosława Janoś-Kresło 
 10. Struktura konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych w latach 1990 - 2000 na tle krajów Unii Europejskiej Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów Nr 28/2002 
 11. Zachowania marketingowe radomskich firm  Zeszyt Naukowy WSFiB nr 4 Radom 2002 Współautor: Mirosława Janoś-Kresło 
 12. Szanse i bariery funkcjonowania i rozwoju firm usługowych w świetle badań. W: Wpływ otoczenia na zarządzanie i finansowanie przedsiębiorstw. Kolegium ZiF SGH 2002. 
 13. Czynnik ludzki jako determinanta osiągnięcia sukcesu firmy na rynku usług. W: Wpływ otoczenia na zarządzanie i finansowanie przedsiębiorstw. Kolegium ZiF SGH 2001. 
 14. Rządowa polityka konsumencka na lata 2002-2003. W: Studia i Prace. Kolegium ZiF SGH 2002, Zeszyt nr 26. 
 15. Poziom świadomości konsumenckiej Polaków u progu XXI wieku. W: Studia i Prace. Kolegium ZiF SGH 2002, Zeszyt nr 23. 
 16. Zachowania konsumpcyjne polskich gospodarstw domowych na tle krajów Unii Europejskiej. W: Studia i Prace. Kolegium ZiF SGH, 2001, Zeszyt nr 19.
 17. Poziom wiedzy konsumenckiej Polaków Marketing i Rynek nr 2, 2002. 
 18. Edukacja konsumenta – potrzeba czy wyzwanie XXI wieku. Marketing i Rynek nr 12, 2001.
 19. Samoobsługa jako forma zaspokajania potrzeb gospodarstw domowych. W: Studia i Prace. Kolegium ZiF SGH 2001, Zeszyt nr 20. 
 20. Potrzeby i popyt na usługi medyczne. W: Ubezpieczenia zdrowotne w Europie Środkowo-Wschodniej - początek drogi. Krajowy Instytut Ubezpieczeń, Warszawa 2001
 
Wywiady:
 1. Marnowanie żywności przez Polaków Wypowiedź dla Radia Gdańsk, 2010
 2. Upadłość konsumencka Wypowiedź dla TVP2, 2009 
 3. Korzystanie z usług społecznych według województw w 2007 i 2009 roku Handel Wewnętrzny nr 3/2010
 4. Infrastruktura usług społecznych w latach 2004-2008 - ujęcie regionalne Handel Wewnętrzny nr 2/2010
 5. Aktywność miejskich gospodarstw domowych na rynku usług związanych z kapitałem ludzkim (wyniki badania) jako współautor, Handel Wewnętrzny nr 4-5/2010