Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 prof. dr hab. Bogdan Mróz

 
Redakcja naukowa monografii
 1. Mróz B., Zmiany zachowań polskich gospodarstw domowych pod wpływem kryzysu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, s. 182.  

Rozdziały w monografiach
 1. Mróz B., Trendy konsumenckie w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce, w: Mróz B. (red. naukowa), Zmiany zachowań polskich gospodarstw domowych pod wpływem kryzysu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, ss. 83-115.

 2. Mróz B., Trendy konsumenckie: implikacje marketingowe i wyzwania badawcze, w: Badania marketingowe. Praktyka nauce – nauka praktyce, red. naukowa A. Dąbrowska, A. Wódkowski, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2015, ss. 31-50.

 3. Mróz B., New information technologies: implications for business strategies and marketing communication, w:  G. Mazurek, J. Tkaczyk (ed.), The impact of the digital world on management and marketing, Poltext, Warszawa 2016, ss. 125-140.

​​Artykuły
 1. Schneider F., Raczkowski K., Mróz B., Shadow economy and tax evasion in the EU, „Journal of Money Laundering Control”, Volume 18, Issue 1, 2015, pp. 34-51.

 1. Mróz B., Sadowska M., Global Consumption Trends and Consumption of Ecological Food in Poland, „Konsumpcja i Rozwój” 2015, nr 1, ss. 17-32.

 2. Mróz B., Beauty and the beast: is shadow economy a shock absorber under economic slowdown? Evidence from Poland, “International Journal of Trade and Global Markets” Vol. 8, No. 2, 2015, pp. 79-96.

 1. Mróz B., Wszystko na sprzedaż? Pułapki i manowce konsumpcjonizmu, „Psychologia Ekonomiczna” 2015, nr 7, ss. 25-36.

 1. Mróz B., Odwrót od konsumpcjonizmu? Nowe tendencje w zachowaniach współczesnych konsumentów, „Marketing i Rynek”, 2015, nr 8, s. 439-446.

 1. Mróz B., The implications of the economic crisis for Polish consumer behaviours, „Modern Management Review”, vol. XX, No. 22 (4/2015), October-December 2015.

 1. Mróz B., Online piracy: An emergent segment of the shadow economy. Empirical insight from Poland, “Journal of Financial Crime”, Vol. 23, No.3, 2016, pp. 637-654.

 1. Mróz B., Consumer sovereignty at a time of globalisation and ICT expansion, „Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing” nr 15 (64), 2016.

Wybrane publikacje w latach 2000-2010

 1. Aktywność gospodarstw domowych na nieformalnym rynku pracy, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, zeszyt 14, SGH, Warszawa 2000.
 2. Bezpośrednie metody szacowania rozmiarów gospodarki nieoficjalnej, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, zeszyt 15, SGH, Warszawa 2000.
 3. Metody pomiaru gospodarki nieoficjalnej, „Ekonomista” 2001, nr 1.
 4. Zachowania konsumentów w kontekście procesów globalizacji, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, zeszyt 18, SGH, Warszawa 2001.
 5. Strategie konkurencji małych i średnich przedsiębiorstw - doświadczenia włoskie „Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia” 2001, nr 3.
 6. Przyczyny gospodarki nieoficjalnej - interpretacje i kontrowersje. W: Wpływ otoczenia na zarządzanie i finansowanie przedsiębiorstw. Cz. 3. Funkcjonowanie uczestników rynku w konkurencyjnym otoczeniu (red. nauk. J. Kaja), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2001.
 7. Strategie konkurencji firm a procesy globalizacji, „Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia” 2001, nr 4.
 8. Big Mac kontra foie gras: globalizacja konsumpcji w ujęciu porównawczym, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, zeszyt 25, SGH, Warszawa 2002.
 9. Pranie pieniędzy - efektywna forma finansowania gospodarki podziemnej, „Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia” 2002, nr 1
 10. Gospodarka nieoficjalna w systemie ekonomicznym, Szkoła Główna Handlowa (seria: Monografie i Opracowania, nr 509), Warszawa 2002.
 11. Gospodarka podziemna - istota i tendencje rozwoju. W: Wpływ otoczenia na zarządzanie i finansowanie przedsiębiorstw. Cz. 1. Gospodarka i przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości (red. nauk. J. Kaja), SGH, Warszawa 2002.
 12. Społeczne aspekty wpływu globalizacji na kształtowanie się nowych kompetencji transgranicznych. W: Kształcenie ustawiczne w warunkach globalizacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego (praca zbiorowa pod red. A. Zbierzchowskiej), Szkoła Główna Handlowa - Instytut Wiedzy, Warszawa 2002.
 13. Szara strefa a finanse publiczne: implikacje dla polityki gospodarczej. W: Podstawowe problemy funkcjonowania systemu finansów publicznych w Polsce w okresie transformacji ustrojowej, praca zbiorowa pod red. A. Pomorskiej i M. Pypecia, Radom 2003.
 14. Globalizacja konsumpcji a strategie korporacji ponadnarodowych, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, zeszyt naukowy nr 39, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2003.
 15. Nowe zjawiska i tendencje w zachowaniach konsumentów w krajach rozwiniętych gospodarczo, „Studia i Prace KZiF”, zeszyt naukowy nr 42, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004.
 16. Globalisation of Consumption: Tendencies and Conditions, „Studies and Works of the Collegium of Management and Finance”, Vol. 43, Warsaw School of Economics, Warsaw 2004
 17. Szara strefa a dylematy polityki gospodarczej. W: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Uniwersytet Rzeszowski, zeszyt nr 4, Rzeszów 2004.
 18. Lobbing w Unii Europejskiej - istota, mechanizmy i formy występowania. W: Gospodarka, przedsiębiorstwo i konsument a wyzwania europejskie, pod red. J. Nowakowskiego i A. Skowronek-Mielczarek, SGH, Warszawa 2004.
 19. Informal lobbying and corruption in Poland. Malady of transition or structural fact? W: Ethical implications of post-communist transition economics and politics in Europe (red. B. S. Sergi, W. Bagatelas), Bratislava 2005.
 20. Główne formy i przejawy nierejestrowanej działalności ekonomicznej. W: Dylematy ekonomii i polityki gospodarczej, Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości, Radom 2005.
 21. Nieformalne mechanizmy kształtowania się elit ekonomicznych w procesie transformacji systemowej (na przykładzie Polski). W: Elity ekonomiczne - konsumpcja, rynek, marketing, pod red. naukową T. Słaby, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.
 22. The shadow economy in Poland and its socio-economic implications. W: The Dilemmas of Economic Policy Development and Regional Economic Integration, edited by S. Bukowski, Radom 2005.
 23. Znaczenie kultury dla jakości życia w regionie (na przykładzie województwa mazowieckiego). W: Kultura w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego państw i regionów Unii Europejskiej, Kraków-Warszawa 2005 (współautorstwo).
 24. Polskie gospodarstwa domowe w nowej rzeczywistości europejskiej. W: Polska w Unii Europejskiej - strategie rozwoju, perspektywy i problemy, pod red. naukową J. Nowakowskiego i A. Skowronek-Mielczarek, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005 (współautorstwo).
 25. Konsumpcja elit ekonomicznych w Polsce - ujęcie empiryczne, pod red. T. Słaby, Oficyna Wydawnicza SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006 (współautorstwo).
 26. Komunikacja czy manipulacja? Partyzancki lobbing i wątpliwe praktyki public relations w Polsce. W: Public relations w teorii i praktyce, pod red. D. Tworzydło i T. Solińskiego, Rzeszów 2006.
 27. Realizacja Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w warunkach polskiego rynku pracy na przykładzie regionu mazowieckiego Polsce. W: Polska w Unii Europejskiej.Wstępny bilans członkostwa, praca zbiorowa pod red. J. Misali, Radom 2006 (współautor).
 28. Wykorzystanie programów unijnych w ograniczaniu nierówności na rynku pracy w Polsce. W: Bezrobocie w Polsce - diagnoza sytuacji, pożądane kierunki w ograniczaniu bezrobocia (red. naukowa J. Ostaszewski), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006 (współautor).
 29. Konsument trzeciego wieku na rynku usług medycznych w Polsce w świetle badań empirycznych. W: Strategie organizacji na rynku usług, pod red. naukową E. Skrzypek i T. Dyra, Radom 2006 (współautor).
 30. Rola badań marketingowych w kształtowaniu orientacji na konsumenta (na przykładzie firm usługowych) W: Badania marketingowe w przestrzeni europejskiej (redaktor naukowy K. Mazurek-Łopacińska,Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006 (współautorstwo).
 31. Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce (red. naukowa M. Janoś-Kresło, B. Mróz), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.
 32. Lobbing organizacji trzeciego sektora. W: Public relations - narzędzia przyszłości, pod. red. T. Solińskiego i D.Tworzydło, Rzeszów 2007 (współautorstwo).
 33. Etyczne aspekty PR w Polsce w świetle wyników badań empirycznych (współautor: K. Urbanek). W: Public relations - narzędzia przyszłości, pod. red. T. Solińskiego i D. Tworzydło, Rzeszów 2007 (współautor).
 34. Konsument jako partner firmy. Indywidualizacja ofert rynkowych w strategiach marketingowych przedsiębiorstw. W: Zarządzanie - uwarunkowania i procesy, pod redakcją naukową R. Bartkowiaka, J. Ostaszewskiego, M. Zaleskiej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007.
 35. Między bazarem a butikiem: „szary” konsument w polskiej gospodarce. W: Konsument. Gospodarstwo domowe. Rynek, red. naukowa Z. Kędzior, Katowice 2007.
 36. Changes in consumption patterns and consumer behaviour in Poland under market economy. W: Economic and Political Development Ethics: Europe and Beyond, edited by B.S. Sergi, W.T. Bagatelas, Bratislava 2007.
 37. Nowe trendy w konsumpcji a koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu: perspektywa europejska. W: Konsument na rynku europejskim (red. naukowa A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło), Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2007.
 38. Edukacja konsumencka elementem ustawicznego kształcenia - projekt DOLCETA (współautorstwo: A. Dąbrowska, A. Zbierzchowska), „e-mentor”, nr 1/2008.
 39. Zrównoważona konsumpcja jako wyzwanie rozwojowe polskiej gospodarki. W: O nowy ład gospodarczy, pod red. R. Bartkowiaka i J. Ostaszewskiego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
 40. Nowe trendy konsumenckie a zachowania polskich konsumentów. W: Współczesny marketing. Trendy. Działania (red. naukowa G. Sobczyk), PWE, Warszawa 2008 (współautorstwo).
 41. Design jako czynnik przewagi konkurencyjnej na współczesnym rynku. W: Zarządzanie produktem (red. J. Kall, B. Sojkin), PWE, Warszawa 2008 (współautorstwo).
 42. Oblicza konsumpcjonizmu (red. naukowa B. Mróz), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009.
 43. Rola szarej strefy w zaspokajaniu potrzeb polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego, w: Reakcje polskiego konsumenta na kryzys gospodarczy, pod red. T. Słaby, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2