Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 prof. dr hab. Mirosława Janoś-Kresło

 

Książki i podręczniki:

 1. Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej współautor: A. Dąbrowska Difin, Warszawa 2010
 2. Nierówności dochodowe a nierówności konsumpcji współautor: M. Radziukiewicz w: "Sytuacja dochodowa gospodarstw domowych a konsumpcja" IBRKiK, Warszawa 2010
 3. Korzystanie z usług związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego przez gospodarstwa domowe w świetle wyników badania współautorzy: A. Dąbrowska, K. Gutkowska, I. Ozimek w: "Konsument na rynku dóbr i usług - konsumpcja, marketing, ochrona konsumenta" Difin, Warszawa 2010
 4. E-usługi a społeczeństwo informacyjne współautorzy: A. Dąbrowska, A. Wódkowski Difin, Warszawa 2009
 5. Usługi społeczne a zrównoważony rozwój regionów ,,Monografie i Opracowania'' 554 SGH, Warszawa 2008
 6. Konsumpcja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej red. nauk.: A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło PWE, Warszawa 2008
 7. Konsument i konsumpcja w gospodarce rynkowej red. nauk.: M. Janoś-Kresło, B. Mróz SGH, Warszawa 2006
 8. Konsumpcja elit ekonomicznych w Polsce - ujęcie empiryczne red. nauk.: T. Słaby współautorzy: M. Bombol, A. Dąbrowska, R. Kasprzak, B. Mróz, T. Słaby SGH, Warszawa 2006
 9. Usługi społeczne w procesie przemian systemowych w Polsce SGH, Warszawa 2002
 10. Potrzeby i popyt na usługi medyczne w: Ubezpieczenia zdrowotne w Europie Środkowowschodniej - początek drogi red. nauk.: R. Holly Krajowy Instytut Ubezpieczeń, Warszawa 2001

Monografie, rozdziały w monografiach:
 1. Zachowania konsumpcyjne singli w Polsce, (współautor), Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2018
 2. Liberalizacja rynku usług UE a innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw usługowych, red. naukowa Anna Dąbrowska, Polskie Wydawnictwo ekonomiczne, Warszawa 2018, współautor.
 3. Zachowania przedsiębiorcze i konsumpcyjne w rodzinach opiekujących się dziećmi z niepełnosprawnością, (współautor).  Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
 4. Zachowania przedsiębiorcze i konsumpcyjne w rodzinach opiekujących się dziećmi z niepełnosprawnością, (współautor).  Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016. ​   
 5. Współczesne problemy rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością w Polsce, red. naukowa: Mirosława Janoś-Kresło, Olga Komorowska, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2016.
 6. Wykluczenie społeczne - jakość i godność życia osób w wieku 60+ rdzennych mieszkańców wsi w Polsce, (współautor) Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2016.
 7. The Financial Situation of Eldery Living in the Rural Areas in Poland, w: The guality and dignity of life as the symptoms of social exclusion of aboriginal rural population aged 60+ in Poland, red. Teresa Słaby, Warsaw School of Economics Press, 2016.​
 8. Determinants of Quality of Life for Families with Children with Disabilities [in] Entrepreneurial and consumer behaviours in families upbringing children and young people with disabilities.M.Janoś-Kresło,Olga Komorowska,T.Skalska,T.Słaby. SGH Publising House SGH Warsaw School of Economics,2016       
 9. Postawy wobec przedsiębiorczości rodzin opiekujących się dziećmi z niepełnosprawnością, w: Współczesne  problemy rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością w Polsce, redakcja naukowa: M. Janoś-Kresło, O. Komorowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016. ·        
 10. Zmiany zachowań polskich gospodarstw domowych pod wpływem kryzysu (współaut.), pod red. B. Mroza, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015. ·         
 11. Kompetencje konsumentów:  innowacyjne  zachowania, zrównoważona konsumpcja (współautor) PWE, Warszawa 2015. 
 12. Rynek produktów Sprawiedliwego Handlu w Polsce, red. naukowa M. Radziukiewicz, PWE, Warszawa 2015. ·       
 13. Jakość  życia a innowacje społeczne w: Innowacje społeczne od idei do upowszechniania efektu, red. A. Olejniczuk-Merta, IBRKK, Warszawa 2014. ·         
 14. Organizacje pozarządowe na rynku usług społecznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 15. Niedobory Konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych (współautor), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.    
 16. Bogactwo i bieda – oblicza współczesnego świata, w: Wiedza i bogactwo narodów. Kapitał ludzki, globalizacja i w skali światowej, red. R. Bartkowiak, P. Wachowiak, . Oficyna Wydawnicza SGH,  Warszawa 2013. ·         
 17. Ochrona konsumenta na rynku usług bankowych i telekomunikacyjnych (współautor), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012. 
 18. Wpływ ograniczeń finansowych na zakup dóbr trwałego użytku  w miejskich gospodarstwach domowych (wyniki badania) w: Gospodarstwa domowe w XXI w. Konsumpcja. Jakość życia – redakcja naukowa, M. Janoś-Kresło, OW SGH, Warszawa 2012. Współautor: Anna Dąbrowska, Jolanta Witek.
 19. Gospodarstwa domowe w XXI w. Konsumpcja. Jakość Życia – redakcja naukowa Mirosława Janoś-Kresło, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2012.   
 20. Polaryzacja konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych [w:] Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych, Oficyna Wydawnicza SGH,  Warszawa 2011. ·         
 21. Przestrzeganie praw konsumentów jako element budowania lojalności klientów [w:] Kształtowanie lojalności klientów w teorii i praktyce (współautor), Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2011. ·         
 22. Marka jako wyróżnik regionu [w:] Kreowanie marki regionu (współautor), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Wałcz 2011.   
 23. Opinia społeczna o publicznej i prywatnej opiece zdrowotnej w Polsce [w:] System ochrony zdrowia. Problemy i możliwości ich rozwiązań, Wyd. LEX a Wolters Kluwer business, wyd. 1, Warszawa 2011. ·         
 24. Konsumpcja usług społecznych jako czynnik rozwoju kapitału ludzkiego [w:] Rynkowe i społeczne efekty konsumpcji Uniwersytet Opolski, Opole 2011. ·         
 25. Zmiany w konsumpcji gospodarstw domowych w czasie kryzysu [w:] Jak żyć w kryzysie. Zachowania polskich konsumentów, Oficyna Wydawnicza SGH,  Warszawa 2011.  
 26. Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej współautor: A. Dąbrowska Difin, Warszawa 2010
 27. Nierówności dochodowe a nierówności konsumpcji współautor: M. Radziukiewicz w: "Sytuacja dochodowa gospodarstw domowych a konsumpcja" IBRKiK, Warszawa 2010
 28. Korzystanie z usług związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego przez gospodarstwa domowe w świetle wyników badania współautorzy: A. Dąbrowska, K. Gutkowska, I. Ozimek w: "Konsument na rynku dóbr i usług - konsumpcja, marketing, ochrona konsumenta" Difin, Warszawa 2010
 29. E-usługi a społeczeństwo informacyjne współautorzy: A. Dąbrowska, A. Wódkowski Difin, Warszawa 2009
 30. Usługi społeczne a zrównoważony rozwój regionów ,,Monografie i Opracowania'' 554 SGH, Warszawa 2008
 31. Konsumpcja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej red. nauk.: A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło PWE, Warszawa 2008
 32. Konsument i konsumpcja w gospodarce rynkowej red. nauk.: M. Janoś-Kresło, B. Mróz SGH, Warszawa 2006
 33. Konsumpcja elit ekonomicznych w Polsce - ujęcie empiryczne red. nauk.: T. Słaby współautorzy: M. Bombol, A. Dąbrowska, R. Kasprzak, B. Mróz, T. Słaby SGH, Warszawa 2006
 34. Usługi społeczne w procesie przemian systemowych w Polsce SGH, Warszawa 2002
 35. Potrzeby i popyt na usługi medyczne w: Ubezpieczenia zdrowotne w Europie Środkowowschodniej - początek drogi red. nauk.: R. Holly Krajowy Instytut Ubezpieczeń, Warszawa 2001.​

Artykuły i referaty

 1. Collaborative Consumption as a Manifestation of Sustainable Consumption, “Problemy Zarządzania – Management Issues” 2018, 16(3(75), DOI: 10.7172/1644-9584.75.8.
 2. Inwestycje finansowe i niefinansowe polskich gospodarstw domowych,Konsumpcja i Rozwój2018 | nr 1 (22).
 3. Niedobory konsumpcji w gospodarstwach domowych z dziećmi z niepełnosprawnością, „Ekonomia” (Wroclaw Economic Review),2017, nr 23/1.
 4. Komunikacja marketingowa w organizacjach non profit jako dialog z otoczeniem (współautor) , w: Marketing i Zarządzanie (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu) nr 4/2016.
 5. Zachowania gospodarstw domowych z dzieckiem z niepełnosprawnością na rynku usług finansowych na tle zasobności polskich gospodarstw domowych, (współautor),  „Studia i Prace” Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US, 2016, nr/zeszyt 43.
 6. Rodziny opiekujące się dziećmi z niepełnosprawnością na rynku usług, (współautor),  „Handel Wewnętrzny” 2016 nr 2.
 7. Postawy wobec konsumpcji kolaboratywnej rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością, „Konsumpcja i Rozwój” 2015 nr
 8. Polacy o idei Sprawiedliwego Handlu (w świetle wyników badań) "Handel Wewnętrzny" nr 3/2014, 
 9. Zachowania zakupowe Polaków w świetle badań własnych (współautor) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskieg
 10. Financial Standing of Young Consumers and Their Financial Competences in the Light of Research (współautor), „Handel Wewnętrzny” nr 4/2014. 
 11. Development of pro-consumption orientation in the behaviour of Polish consumers (współautor), eXclusive e-JOURNAL 3/2014, ECONOMY & SOCIETY & ENVIRONMENT. Proekologiczne zachowania polskich konsumentów, „Handel Wewnętrzny”, styczeń 2013 
 12. Problemy regulowania usług interesu ogólnego w Unii Europejskiej (współautor), Studia i Prace Kolegium ZiF SGH, nr 124/2013 
 13. Organizacje pozarządowe jako podmioty komunikacji marketingowej „Handel Wewnętrzny” Nr 4/2011 
 14. Polskie gospodarstwa domowe w drodze do społeczeństwa informacyjnego „Studia i Prace Kolegium ZiF Nr 111/2011. 
 15. E-zachowania polskich konsumentów na rynku ochrony zdrowia „Handel Wewnętrzny” wrzesień-październik 2011. 
 16. Znaczenie infrastruktury społecznej dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionów „Handel Wewnętrzny” styczeń-luty 2011
 17. Sposoby oszczędzania na kosztach funkcjonowania gospodarstwa domowego (wyniki badań) (współautor) Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą Nr 52/2011. 
 18. Consumer Behaviour on selected E-Services Markets in Central and Eastern European Countries (współautor) “Socjołogija: Teoria, Mietody, Marketing” Nr 3/2011.
 19. W kierunku zrównoważonego rozwoju turystyki ,,Handel Wewnętrzny'' nr 8/2010
 20. Zachowania konsumentów na rynku e-kultury w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (wyniki badań) Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 608
 21. Opinia społeczna o publicznej i prywatnej opiece zdrowotnej w Polsce referat na konferencję "Problemy stojące przed polskim systemem ochrony zdrowia i możliwości rozwiązań", 18 listopada 2010
 22. Konsumpcja usług społecznych jako czynnik rozwoju kapitału ludzkiego referat na konferencję "Konsumpcja w procesie rozwoju społeczno-ekonomicznego", Jarnołtówek, 21-22 września 2010
 23. Postrzeganie praw konsumentów jako element budowania lojalności klientów referat na konferencję (współautor A. Dąbrowska) "Kształtowanie lojalności klientów", 6 czerwca 2010
 24. Innowacje w usługach transportowych dla ludności współautor: T. Słaby ,,Handel Wewnętrzny'' nr 1/2010
 25. E-turystyka a zachowania nabywców i konsumentów współautor: A. Dąbrowska w: Zachowania konsumentów na rynku turystycznym red. nauk.: B. Dobiegała-Korona AlmaMer, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2010
 26. Polski konsument na rynku dóbr i usług w czasach kryzysu w: Reakcje polskiego konsumenta na kryzys gospodarczy SGH Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009
 27. Usługi jako współczesny kreator konsumpcjonizmu współautor: A. Dąbrowska w: Oblicza konsumpcjonizmu red. nauk.: B. Mróz SGH, Warszawa 2009
 28. System ochrony zdrowia w Polsce w opinii publicznej w: Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce red. nauk.: E. Nojszewska SGH, Warszawa 2009
 29. Polski konsument w dobie informatyzacji w: Nayкoві Студі львівського соціологічного форуму Збірик наукових працъ Lwów 2009
 30. Polski konsument ery globalizacji w: Gospodarka Polski: system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów ekonomicznych red. nauk.: R. Bartkowiak. J. Ostaszewski SGH, Warszawa 2009
 31. Internet jako narzędzie wspomagające proces edukacji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (w świetle wyników badań empirycznych) w: Konsument w europejskiej przestrzeni red. nauk.: A. Dąbrowska, I. Ozimek IBRKiK, Warszawa 2009
 32. Korzystanie z e-bankowości, e-handlu i e-administracji w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (wyniki badań) współautor: A. Dąbrowska w: Konsument w europejskiej przestrzeni red. A. Dąbrowska, I. Ozimek IBRKiK, Warszawa 2009
 33. Regionalne zróżnicowanie rynku usług kultury w Polsce ,,Handel Wewnętrzny'' nr 2/2009
 34. Konsument w dobie kryzysu współautor: A. Dąbrowska ,,Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów'' nr 94/2009
 35. Konsument na rynku e-kultury ,,Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów''nr 90/2008
 36. Znaczenie edukacji dla budowy społeczeństwa informacyjnego w: O nowy ład gospodarczy w Polsce red. nauk.: J. Ostaszewski, R. Bartkowiak Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, czerwiec 2008
 37. Korzystanie z usług e-zdrowia w opinii Polaków w: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka, praktyka wobec wyzwań przyszłości ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego'' nr 497 Szczecin 2008
 38. Postrzeganie członkostwa w Unii Europejskiej przez Polaków. Stosunek do Ukrainy w: Stosunki gospodarcze Polski i Ukrainy: szanse i wyzwania red. nauk.: Andrzej Podraza Lublin 2008 (publikacja ukazała się także w języku angielskim i ukraińskim)
 39. Konsument na rynku usług społecznych w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (w świetle wyników badań empirycznych) w: Konsument na rynku europejskim red. nauk.: A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło IBRKiK, Warszawa 2007
 40. Świadomość znaczenia marketingu w firmach usługowych w świetle wyników badania współautor: A. Dąbrowska ,,Prace Katedry Marketingu'' nr 459, oraz Katedry Organizacji i Zarządzania Nr 6, ,,Wybrane Problemy Zarządzania i Marketingu. Marketing Stare Paradygmaty - Nowe Zastosowanie'' Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007
 41. Consumers - the Motor of Their Own Role on the Market współautor: A. Dąbrowska ,,Studies and Works of the Collegium of Management and Finance'' volume 83 Warsaw School of Economics, 2007
 42. Konsumpcja jako przesłanka rozwoju współczesnych społeczeństw w: Konsumpcja a rozwój gospodarczy red. nauk.: A. Kusińska IBRKiK, MG, Warszawa 2007
 43. Zmiany w wydatkach gospodarstw domowych w latach 2000-2005

Projekty badawcze finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki
 1. Liberalizacja rynku usług w UE jako czynnik podnoszący innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw usługowych, nr 2015/17/B/HS4/02750. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. Kierownik: Anna Dąbrowska.
 2. Zachowania przedsiębiorcze i konsumpcyjne w rodzinach opiekujących się dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością, nr 2013/09/B/HS4/01965. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2014-2016. Kierownik:. Mirosława Janoś-Kresło.
 3. Wykluczenie społeczne - jakość i godność życia osób w wieku 60+, "rdzennych" mieszkańców wsi w Polsce, nr 2013/09/B/HS4/03603, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2014-2016. Kierownik: Teresa Słaby.
 4. Kompetencje konsumentów jako stymulanta innowacyjnych zachowań i zrównoważonej konsumpcji, 2011/03/B/HS4/04417, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2012-2014. kierownik –Anna. Dąbrowska.
 5. Rynek produktów Sprawiedliwego Handlu w Polsce, 2011/03, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2012-2014, kierownik –  Małgorzata Radziukiewicz.
 6. Serwicyzacja konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych - uwarunkowania i tendencje – NN112 106936, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2009-2010, kierownik Irena Ozimek.
 7. Ochrona i edukacja konsumenta na wybranych rynkach usług, NN112 391140, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2011-2012, kierownik –Anna. Dąbrowska.
 8. Niedobory konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych stan, tendencje, uwarunkowania, NN112 335038, Szkoła Główna Handlowa, 2010-2012,  kierownik projektu: Mirosława Janoś-Kresło.
 9. Konsument na rynku e-usług w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, nr NN112 259334, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2008-2010. kierownik projektu – Anna Dąbrowska.​