Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy :

Anna Dąbrowska

KZiF - Katedra Poziomu Życia i Konsumpcji - Skład osobowy
 

 prof. dr hab. Anna Dąbrowska

 Informacja o karierze naukowej 

Tytuł naukowy: Profesor

Rok przyznania tytułu: 2014

W dniu 10.11.2014 roku prof. dr hab. Anna Dąbrowska otrzymała z rąk Prezydenta RP nominację profesorską. 

Tytuł naukowy: Doktor Habilitowany

Rok przyznania tytułu: 2008

Tytuł naukowy: Doktor 

Rok przyznania tytułu: 1997 
 
Reprezentowana dziedzina, dyscyplina naukowa:

 • Ekonomia, 
 • Zarządzanie, 
 • Marketing, 
 • Konsumpcja,
 • Usługi. 
Pola badawcze: 
 • Serwicyzajcja jako trend we współczesnej gospodarce, 
 • Liberalizacja usług, 
 • Konkurencyjność i innowacyjność firm usługowych, 
 • Znaczenie i rola usług w konsumpcji, 
 • E-usługi - rozwój, uwarunkowania, perspektywy, 
 • Rozwój branżowych rynków usług - uwarunkowania, perspektywy, 
 • Marketing usług, 
 • Kompetencje konsumentów jako stymulanta innowacyjnych zachowań i zrównoważonej konsumpcji, 
 • Zachowania nabywców na rynkach branżowych, 
 • Zachowania nabywców na rynkach e-usług, 
 • Single jako podmiot rynku, 
 • Osoby starsze i ich potrzeby usługowe, 
 • Niedobory konsumpcji, 
 • Nierówności i wykluczenia społeczne, 
 • Czas wolny a usługi, 
 • Prawa konsumenta i e-konsumenta, 
 • Upadłość konsumencka, 
 • Konsumpcjonizm a zrównoważona konsumpcja, 
 • Społeczna odpowiedzialność konsumenta. 
Prowadzone przewody doktorskie: 
 1. ​Artur Biedroń, "Konsument na rynku turystyki motocyklowej", obrona odbyła się w dniu 14.06.2010 r. Praca zgłoszona do nagrody. Praca opublikowana: A. Biedroń, Turystyka motocyklowa w Polsce. Charakterystyka zjawiska i konsumentów. Prognoza. Difin, Warszawa 2011. 
 2. Ewelina Strzelecka, "Zachowania konsumentów na rynku usług turystycznych - uwarunkowania, zróżnicowania, prawidłowości". Obrona odbyła się w dniu 30.05.2012. Praca zgłoszona do nagrody. Wyniki badania dr Ewelina Strzelecka prezentowała i komentowała kilkakrotnie w mediach (m.in. TVN CNBC Biznes). Z uwagi na brak środków finansowych dysertacja nie została opublikowana.
 3. Anna Szymańska, "Upadłość konsumencka w Polsce na tle doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej". Obrona odbyła się w dniu 7.01.2013 r. Praca opublikowana:  Anna Szymańska, Upadłość konsumencka w Polsce na tle doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2013.
 4. Wojciech Trawnicki, "Rozwój e-administracji w Polsce – uwarunkowania i perspektywy". Obrona odbyła się w dniu 7.01.2013 r.
 5. Anna Olejnik, "Ochrona i edukacja konsumentów na rynku kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych w Polsce na tle rozwiązań Unii Europejskiej". Obrona odbyła się w dniu 4.06.2014 r. Praca opublikowana: Anna Knehans-Olejnik, Ochrona i edukacja konsumentów na rynku kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych, CeDeWu, Warszawa 2015. Wydanie publikacji dofinansowane przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni.
 6. Paweł Jurowczyk, "Zachowania konsumenckie kobiet i mężczyzn w miejscu zakupu – doświadczenia polskie na tle innych krajów". Obrona odbyła się w dniu 23.03.2016 r.
 7. Katarzyna Wasilik, ”Postawy Polaków wobec idei i produktów Sprawiedliwego Handlu". Obrona odbyła się w dniu 21.12.2016 r. Praca opublikowana: Katarzyna Wasilik, Zachowania młodych konsumentów na rynku produktów Sprawiedliwego Handlu, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Konsumpcji - PIB, Warszawa 2017.
 8. Mariusz Przybyszewski, "Informatyzacja administracji publicznej w Polsce na tle krajów europejskich. Stan i perspektywy rozwoju do 2020 roku". Obrona odbyła się w dniu 21.06.2017 r.
 9. Justyna Stępień, "Zachowania konsumentów na rynku usług bibliotecznych – uwarunkowania, tendencje zmian”. Obrona odbyła się w dniu 25.07.2017 r. Wniosek o opublikowanie pracy.

Proponowane zakresy prac doktorskich:

Zgodnie z zainteresowaniami badawczymi.


Kierowanie i udział w projektach badawczych finansowanych ze źródeł UE, NCN, MNiSW

 1. Wpływ pomocy publicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw, na warunki funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw  (2002-2004), projekt finansowany ze środków MNiSW - I wykonawca. Konsumpcja elit ekonomicznych w Polsce – ujęcie empiryczne (2003-2005), projekt finansowany ze środków MNiSW, wykonawca.
 2. Pozycja konsumenta i zmiany w konsumpcji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po rozszerzeniu Unii Europejskiej (2005-2007), projekt finansowany ze środków MNiSW - kierownik grantu i wykonawca.
 3. DOLCETA (2005-2011), projekt międzynarodowy realizowany na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów (DG SANCO) przy Komisji Europejskiej i przy współpracy partnerów ze wszystkich  krajów członkowskich Unii Europejskiej. Ekspert ds. konsumentów, autor tekstów nt. ochrony praw konsumenckich i egzekwowania ich treści.
 4. Konsument na rynku e-usług w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (2008-2010) - projekt finansowany przez NCN - kierownik grantu i wykonawca.
 5. Serwicyzacja konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych - uwarunkowania i tendencje (2009-2010), projekt finansowany ze środków MNiSW - wykonawca.
 6. Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów (2010-2011), projekt finansowany ze środków NCN - wykonawca
 7. Ochrona i edukacja konsumenta na wybranych rynkach usług (2011-2012), projekt finansowany ze środków NCN - kierownik projektu i wykonawca.
 8. Niedobory konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych - stan, tendencje, uwarunkowani (2010-2012), projekt finansowany ze środków NCN - wykonawca.
 9. Upadłość konsumencka w Polsce na tle doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej (2011-2012), finansowany ze środków NCN, grant promotorski (wyniki wykorzystane w doktoracie Anny Szymańskiej).
 10. Ochrona i edukacja konsumenta na wybranych rynkach usług (2011-2012), projekt finansowany ze środków NCN- kierownik i wykonawca.
 11. Innowacyjność organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy (2011-2013), projekt finansowany ze środków NCN - wykonawca.
 12. Kompetencje konsumentów jako stymulanta innowacyjnych zachowań i zrównoważonej konsumpcji (2012-2014), projekt finansowany ze środków NCN - kierownik i wykonawca.
 13. Rynek produktów Sprawiedliwego Handlu w Polsce (2012-2014), projekt finansowany ze środków NCN - wykonawca.
 14. Liberalizacja usług rynkowych w UE jako czynnik zwiększający innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw usługowych (2016-2018), projekt finansowany ze środków NCN - kierownik i wykonawca.

 

Projekty badawcze finansowane ze środków J.M. Rektora Szkoły Głównej Handlowej

 1. Internetowa edukacja studentów SGH - szanse i bariery (2004) - kierownik projektu i wykonawca.
 2. Polski konsument w obliczu kryzysu gospodarczego (2009) - wykonawca.
 3. Reakcje polskiego konsumenta na kryzys gospodarczy (2010) - wykonawca.

AD odbiera nominacje.png