Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Badania NCN

 
Innowacyjność organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy
 
Celem badań jest analiza skłonności do innowacyjności polskich organizacji sieciowych w latach 2006 - 2011 na tle zmian uwarunkowań zewnętrznych i zmian w obszarze koncepcji zarządzania. Celem projektu jest zatem identyfikacja rodzajów i uwarunkowań innowacji implementowanych i powstających w organizacjach sieciowych, takich jak organizacje wirtualne, franczyzowe i klastry, oraz określenie wpływu tych innowacji na funkcjonowanie i rozwój badanych organizacji. Badanie ma zidentyfikować czy organizacje sieciowe są organizacjami uczącymi się, w jaki sposób organizacje sieciowe wykorzystują wiedzę i jej pochodne do budowania przewagi konkurencyjnej, jak minimalizują koszty, a maksymalizują wartość dodaną powodując dynamiczny wzrost. Rezultatem badań będzie pokazanie w wymiarze teoretyczny oraz praktycznym – na przykładach wybranych przedsiębiorstw – jak wyglądają innowacyjne strategie organizacji sieciowych i jak przekładają się one na pozycję tych przedsiębiorstw na rynku. Możliwe stanie się także wskazanie, jak dzięki innowacjom wspomaganym przez zarządzanie wiedzą i zarządzanie projektami, tworzone są nowe rynki, nowe grupy strategiczne i wypełniane nisze. Celem jest również określenie znaczenia programów wsparcia innowacyjności w działalności organizacji sieciowych
 

 Badania Statutowe

 
Rokrocznie zespół Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem przeprowadzał badania statutowe pod kierunkiem kierownika Katedry prof. dr hab. Mariana Strużyckiego do 2010 r.
 
Od 2011 roku Badaniami kieruje prof. dr hab. Anna Skowronek - Mielczarek -  kierownik Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem do 30.04.2013 r.
 
Od 01.05.2013 roku kierownik Zakładu Zarządzania Przedsiębiorstwem w Instytucie Zarządzania.
 

W 2019 roku celem badania: "Zmiany w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami w warunkach gospodarki cyfrowej" była diagnoza zmian zachodzących w procesach zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami w warunkach gospodarki cyfrowej. Gospodarka cyfrowa ma ogromny wpływ na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ szybki postęp technologiczny zmienia całkowicie otoczenie przedsiębiorstw, wymusza zmianę we wszystkich obszarach zarządzania. Konieczne jest wzmacnianie intensywności wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach (intensywności cyfrowej), a także szerszego rozwoju zdolności organizacyjnych przedsiębiorstw. Oznacza to także potrzebę realizowania określonych działań dostosowawczych i innowacyjnych, by sprostać szybkim zmianom, zachodzącym w gospodarce. Stąd celem poznawczym badania było wskazanie zmian, które zachodzą w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami w kontekście gospodarki cyfrowej. Z kolei celem aplikacyjnym badania było wskazanie rekomendacji dla tych podmiotów, które mogą być pomocne w lepszym dostosowaniu się do zmian zachodzących we współczesnej gospodarce.

W 2018 roku celem podjętych badań była identyfikacja zastosowań narzędzi zarządzania związanych z audytem biznesowym. Audyt biznesowy traktowany jest w tym opracowaniu jako narzędzie zarządzania, umożliwiające dokonywanie diagnozy i oceny aktualnego stanu przedsiębiorstwa, jak również rekomendowanie najlepszych możliwych rozwiązań i udoskonaleń, aby w ten sposób poprawić jego pozycję konkurencyjną na rynku.  W podjętych badaniach istotne znaczenie przypisano narzędziom audytu wykorzystywanych w ocenie zasobów ludzkich, informacyjno-komunikacyjnych, marketingowych oraz finansowych. Na rynku wydawniczym mało jest badań, które pokazywałyby zastosowanie narzędzi audytu biznesowego w praktyce funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstwach. Z tego też względu wyniki przeprowadzonych badań zostały zaprezentowane szerszemu kręgowi czytelników poprzez wydanie publikacji wydanej pod red. prof. A. Skowronek-Mielczarek, pt. „Audyt modeli biznesu w działalności małych i średnich przedsiębiorstwach” nakładem Oficyny wydawniczej SGH.


Celem badań statutowych w 2017 roku jest diagnoza zmian zachodzących w procesach zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, wykorzystywania w nich nowoczesnych instrumentów zarządczych, a w tym narzędzi audytu. Zmiany rynkowe, presja otoczenia, oczekiwania interesariuszy powodują, iż przedsiębiorstwa są zmuszone wdrażać określone rozwiązania podnoszące ich efektywność, sprawność i skuteczność. Oznacza to także potrzebę realizowania określonych działań dostosowawczych i innowacyjnych w tym zakresie.

W planowanym badaniu poddane zostaną ocenie uwarunkowania wdrażania narzędzi audytu w praktyce zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Dlatego planowane jest przeprowadzenie badań empirycznych w grupie 250-300 małych i średnich przedsiębiorstw.

 W badaniu będą oceniane również podejmowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa działania dostosowawcze, wywołane presją ze strony interesariuszy i ich oczekiwań. Mogą to być działania realizowane w obszarze zarządzania strategicznego czy operacyjnego, działania w zakresie organizacji procesów biznesowych czy też dotyczące zmian w wykorzystywaniu różnych zasobów.

​ 

W 2016 roku celem badań statutowych była diagnoza zmian w procesach zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Polsce w kontekście wymogu zrównoważonego rozwoju. Obserwowany nacisk w Unii Europejskiej, także w Polsce na prowadzenie biznesu w zrównoważony sposób, determinuje funkcjonowanie przedsiębiorstw, jak i procesy zarządzania. Sytuacja ta powoduje, iż przedsiębiorstwa są zmuszone wdrażać określone rozwiązania współgrające z oczekiwaniem ochrony środowiska, akceptacji społecznej odpowiedzialności biznesu, ale i gwarantujące osiąganie satysfakcjonującego poziomu dochodów. Oznacza to potrzebę wdrażania w przedsiębiorstwach, również w małych i średnich, określonych działań dostosowawczych w zakresie m.in. redefinicji strategii rozwoju uwzględniającej koncepcję zrównoważonego rozwoju; efektywności zrównoważonego wykorzystania zasobów; podejmowania przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym, ale i społecznie odpowiedzialnym.

W badaniu poddane zostały ocenie uwarunkowania wprowadzania koncepcji zrównoważonego ​​rozwoju w praktyce zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, które najsilniej wpływają na ich działalność gospodarczą. Zaliczyć można do nich m.in.: globalizację, zmiany modeli biznesowych przedsiębiorstw, prymat konsumenta, odpowiedzialność biznesu przed szerokim gronem interesariuszy czy regulacje prawne związane z ochroną środowiska naturalnego.

 
W roku 2015 została przeprowadzona empiryczna diagnoza zmian w zachowaniach rynkowych małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, wywołanych spowolnieniem gospodarczym. Badanie jest kontynuacją badania z roku 2014. Co pozwoliło zdiagnozować postawione w badaniu problemy i zadania badawcze. Należą do nich m.in. uwarunkowania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw związane z sytuacją spowolnienia gospodarczego, rodzaje działań dostosowawczych realizowanych przez badane podmioty, skutki tych działań w sferze ekonomicznej oraz zarządczej. W badaniu zostały poddane ocenie uwarunkowania zmian zachowań małych i średnich przedsiębiorstw, które najsilniej wpłynęły na ich działalność gospodarczą. Zaliczyć można do nich globalizację, dynamiczny wzrost znaczenia informacji i wiedzy, technologie informacyjno-komunikacyjne, procesy internacjonalizacji działalności oraz pojawiające się możliwości wykorzystania unijnych funduszy.
W badaniu poddane zostały poddane ocenie również działania dostosowawcze, wywołane określonymi determinantami rozwoju podejmowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Były to działania realizowane w obszarze zarządzania strategicznego, operacyjnego, działania w zakresie organizacji procesów biznesowych czy też dotyczące zmian w wykorzystaniu konfiguracji szeroko rozumianych zasobów (materialnych, niematerialnych, finansowych, ludzkich, informacji i wiedzy, relacyjnych). 
 
W roku 2014 rozpoczął się pierwszy etap badań pod tytułem: „ Zmiany w zachowaniu małych i średnich przedsiębiorstw pod wpływem kryzysu”
 
Celem badania było dokonanie analizy i oceny zmian w zachowaniach małych i średnich przedsiębiorstw wywołanych poprzez skutki ogólnoświatowego kryzysu finansowo-gospodarczego z 2008 roku. Kryzys ten wymusza bowiem tworzenie oraz korzystanie z nowych rozwiązań i metod działania w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw. Ciągła zmienność warunków funkcjonowania wywołuje konieczność wprowadzania nowych rozwiązań, pomysłów, postaw, modeli biznesowych. Zmusza także do zmiany celów, zmian w strategii, w strukturze organizacyjnej, w sposobie zarządzania przedsiębiorstwami, czyli wywołuje szeroko rozumiane zmiany w zachowaniach podmiotów gospodarczych. Zmiany te pozwalają przetrwać, ale mogą też decydować o długookresowej konkurencyjności przedsiębiorstwa. Stąd interesujące było rozpoznanie, jak małe i średnie przedsiębiorstwa dostosowały swe zachowania do warunków kryzysu.
 
W roku 2013 przeprowadzono ostatni III etap badań pod tytułem: „Zasobowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw”
 
Celem kontynuowanego badania statutowego jest przeprowadzenie analizy uwarunkowań rozwoju współczesnych przedsiębiorstw w powiązaniu z jego zasobami, a także ocena poziomu wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami. Zasoby przedsiębiorstwa mogą być bowiem traktowane jako źródło innowacyjności, konkurencyjności danego podmiotu, z drugiej jednak strony nieefektywnie wykorzystane i zarządzane mogą utrudniać jego rozwój, czy wręcz prowadzić do utraty określonego poziomu konkurencyjności.
 
 W latach 2011 i 2012 roku zostało przeprowadzone kolejne badanie statutowe pod tytułem: „Zasobowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw” (etap studialny i empiryczny).
 
Studia przeprowadzone zostały w konwencji nowego paradygmatu przedsiębiorstwa, który przenika kultura kreatywności na wszystkich szczeblach zarządzania. Struktura i przekroje zasobów przedsiębiorstw obejmują mechanizmy innowacji o charakterze zewnętrznym i wewnętrznym, a w tym zintegrowane działania marketingowe, zasoby ludzkie oraz zintegrowane źródła kreatywności menedżerskiej i inne. W rozszerzonej konwencji studia obejmują także innowacje w zarządzaniu strategicznym, operacyjnym oraz w przekroju  głównych podmiotów gospodarczych w regionach i współdziałania na linii B+R.
 
W latach 2008-2010 badania statutowe poświecono przedsiębiorstwu jako podmiotowi w gospodarce regionalnej. Genezą badań był dotychczasowy dorobek Katedry oraz potrzeby umocnienia paradygmatu regionalności w gospodarce, które stwarzają nowe możliwości i potrzeby wszechstronnych badań dotyczących pozycji przedsiębiorstwa jako podmiotu gospodarki regionalnej.
 
Badania statutowe przeprowadzane w latach 2008-2010 poświęcone były problemom współczesnych przedsiębiorstw działających na rynkach regionalnych, które świadomie i długofalowo kształtują swoje zasoby, więzi regionalne oraz oferty rynkowe w celu uzyskania korzystnej pozycji konkurencyjnej i zapewnienia podstaw długofalowego rozwoju. W opracowaniu zawarto wyniki nad pozycją gospodarczą przedsiębiorstw działających w konkretnych regionach i kreujących określoną politykę gospodarczą tych regionów. Badaniami objęto 300 przedsiębiorstw w celowo dobranej próbie w zakresie produkcji, handlu i usług. Wstępna ocena wyników badań upoważnia do stwierdzenia, że liczne sprzężenia zwrotne z całym układem podmiotowym regionu, zdolność do emitowania przedsiębiorczości, kreowania więzi z samorządami terytorialnymi oraz administracją regionalną.
 
W całej analizie przeprowadzonej w badaniu istotne było czy władze regionalne posiadają umiejętności odczytywania intencji przedsiębiorstw ich założeń strategicznych i ich działań o charakterze operacyjnym. Wstępnie można stwierdzić, że nowa sytuacja w gospodarowaniu regionalnym wymaga od administracji i samorządu terytorialnego nowego kapitału intelektualnego nawiązującego do nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania a zwłaszcza wdrożeń innowacyjnych tworzenia warunków dla przedsiębiorczości regionalnej itp.
Dla zrównoważonego rozwoju regionów i działających na ich terenie przedsiębiorstw jest to warunek wyjściowy dla osiągnięcia postępu i dostosowania do wymagań jakie towarzyszą zarządzaniu w całej Unii Europejskiej. Analizowane w pracy mechanizmy sprawcze rozwoju przedsiębiorstw, a zwłaszcza konkurencyjności, innowacyjności, nowych form finansowania, nowej pozycji rozwojowej małych i średnich przedsiębiorstw pozwoliły na syntezę zjawisk składających się na strategię długofalowego rozwoju przedsiębiorstw i umacniania ich roli w gospodarce regionalnej.
 
W latach 2005-2007 zakres badawczy Zespołu Katedry dotyczył sektora MŚP w Polsce w świetle Strategii Lizbońskiej. Uwieńczony został publikacją naukową pt. „Małe i średnie przedsiębiorstwa w świetle Strategii Lizbońskiej” wydanej przez Oficynę Wydawniczą SGH w 2008 roku.
 
W strukturze opracowania identyfikowane są generalia Strategii Lizbońskiej z równoczesnym podkreśleniem tych wyróżników i wartości, które mają szczególnie istotne znaczenie dla rozwoju gospodarki polskiej. Kolejnym ogniwem prezentacji wyników badań i analiz są przestrzenne i regionalne aspekty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Uzyskana systematyka czynników polityki rozwoju regionalnego, a także opinie przedsiębiorstw na ten temat, dostarcza rozwiniętego materiału argumentacyjnego wskazującego na fakt, że główne wyznaczniki tego rozwoju dobrze są interpretowane przez kadrę menedżerską. Nieco odmienny jest pogląd respondentów co do wspierania przez władze regionalne przez udzielanie pomocy, uproszczenie procedur, i innych przejawów aktywności niezbędnej do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce regionu.
 
Przedmiotem badań empirycznych było 301 przedsiębiorstw celowo dobranych z dziesięciu województw o zróżnicowanym poziomie rozwoju gospodarczego i różnych cechach regionalnych. We wszystkich województwach przekrój merytoryczny dotyczył takich wartości, jak: wiek respondentów, wykształcenie, status - stanowisko, staż pracy, forma własności, zasięg działania, branża, zatrudnienie, obroty firmy w miesiącu, rok założenia firmy, zatrudnienie na stanowisku kierowniczym i inne.
 
W latach 2002-2004 badania dotyczyły zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami w gospodarce regionu. Pierwszym był etap studialny, drugi dotyczył badań empirycznych, a trzeci zakończył się publikacją książkową pt. „Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu” wydaną przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne w 2004 roku.
 
Materiał empiryczny wykonany został w oparciu o materiał ankietowy uzyskany ze 150 przedsiębiorstw oraz 10 gmin w Polsce. Analiza danych objęła swoim zakresem rolę małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionu, a zwłaszcza  przedsiębiorczość i konkurencję więzi z rynkiem wewnętrznym, więzi z ochroną środowiska. W badaniach nawiązano do zintegrowanego programu operacyjnego w rozwoju regionalnym, a także do związków informacyjnych i konkurencyjnych w gospodarce regionu. Ogólnym założeniem badań była ocena małych i średnich przedsiębiorstw w umacnianiu przedsiębiorczości oraz innowacyjności gospodarczej. W tym kontekście zaprezentowano implikacje w zakresie doradztwa zewnętrznego, rolę marketingu lokalnego oraz ocenę finansowo-ekonomiczną w funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Oddzielny nurt badań dotyczył zróżnicowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw w ujęciu przestrzennym i strukturalnym. Uwzględniono także analizę zasobową sektora w przekroju regionalnym i perspektywy rozwoju na najbliższe lata.
 
 
 

 Wydarzenia

 
 

 Badania Własne

 
Tematy badań własnych:
 
dr hab. prof. SGH Anna Skowronek-Mielczarek
 
2008 rok Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej
  
dr hab. prof. SGH Zdzisław Leszczyński
 
2008 rok Zmiany płynności finansowej polskich przedsiębiorstw
 
dr hab. Barbara Bojewska
 
2008 rok Zarządzanie projektem w przedsiębiorstwie
 
dr Marta Ziółkowska
 
2004 rok Struktura przedsiębiorstw franchisingowych w Polsce
2005 rok Typy powiązań franchisingowych oraz analiza struktury organizacyjnej wybranych systemów franchisingowych funkcjonujących w Polsce
2008 rok Powiązania franczyzowe w Polsce w opinii franczyzodawców
2010 rok Przemiany, struktura oraz perspektywy rozwoju rynku franczyzy w Polsce w latach 2003-2010
2011-2012 Nowoczesne modele współpracy przedsiębiorstw