Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Badania Naukowe

 
Badania naukowe realizowane w Zakładzie Strategii Personalnych:

2022 r.
 • Wybrane problemy organizacji hybrydowej - Etap 1, kierownik: dr Marta Ziółkowska, zespół: dr Joanna Tabor-Błażewicz, dr hab. Wioletta Mierzejewska, prof. SGH, dr hab. Barbara Bojewska, prof. SGH, dr Celina Sołek-Borowska, dr hab. Rafał Kasprzak, prof. SGH, dr hab. Sylwester Gregorczyk, prof. SGH, dr Agnieszka Smalec
 • Kierowanie zespołem projektowym we współczesnych uwarunkowaniach gospodarczych​, kierownik: dr Joanna Tabor-Błażewicz, zespół: dr hab. Emil Bukłaha, prof. SGH, dr hab. Mateusz Juchniewicz, prof. SGH, dr hab. Paweł Wyrozębski, prof. SGH, mgr Małgorzata Pojda
 • Dobrostan społeczny w miejscu pracy - działania departamentów HR, badanie indywidualne dr Joanna Tabor-Błażewicz

2021 r.
 • ​Dobrostan pracowników jako element współczesnej strategii personalnej, kierownik: dr Joanna Tabor-Błażewicz, zespół: dr hab. Sławomir Winch, prof. SGH, dr Tomasz Gigol

2020 r.
 • ​Rola HR Biznes Partner oraz zarządzanie talentami w czasie kryzysu COVID-19, kierownik: dr Joanna Tabor-Błażewicz, zespół: dr hab. Sławomir Winch, prof. SGH, dr Tomasz Gigol
 • Przywództwo i etyka w czasie kryzysu, kierownik: dr Tomasz Gigol, zespół: dr hab. Sławomir Winch, prof. SGH, dr hab. Wioletta Mierzejewska, prof. SGH, dr Joanna Tabor-Błażewicz
2019 r.
 • Nieetyczne zachowania w imieniu organizacji, kierownik: dr Tomasz Gigol, zespół: dr hab. Sławomir Winch, prof. SGH, dr Joanna Tabor-Błażewicz 
 • Strategie kariery kobiet na stanowiskach kierowniczych w branży IT i branży HR, kierownik dr Celina Sołek-Borowska, zespół: dr Joanna Tabor-Błażewicz 
​2018 r.
 • Współczesne funkcje działu personalnego, kierownik: dr Joanna Tabor-Błażewicz, zespół: dr hab. Sławomir Winch, prof. SGH, dr Anna Krejner-Nowecka, dr Tomasz Winch 
 • Reorientacja strategiczna przedsiębiorstw jako dostosowanie do zmian w otoczeniu na przykładzie firm z branży developerskiej, kierownik dr hab. Sławomir Winch, prof. SGH, mgr Bartosz Majewski 
 • Postrzeganie SGH przez kandydatów na studia, kierownik: dr hab. Sławomir Winch, prof. SGH, zespół: pracownicy Zakładu Strategii Personalnych
​2017 r.
 • ​Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem, kierownik: dr hab. Grażyna Leśniak - Łebkowska, prof. SGH, dr hab. Agnieszka Sopińska, prof. SGH, dr hab. Piotr Wachowiak, prof., SGH, dr hab. Sławomir Winch, prof. SGH.
 
 
 

 Działalność Ośrodka Rozwoju Studiów Ekonomicznych (2005-2012)

 
PROJEKTY MIĘDZYUCZELNIANE:

 • Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza "Akademickie Mazowsze 2030" - zespół ORSE opracował raport Diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje absolwentów uczelni wyższych Mazowsza wchodzących na rynek pracy. Projekt realizowany przez kilka uczelni warszawskich i SGH pod kierunkiem Politechniki Warszawskiej (2011 r., 2012 r. ).
 • Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza "Akademickie Mazowsze 2030" - zespół ORSE współpracował przy opracowaniu raportu Analiza szkół wyższych Warszawy i Mazowsza. Raport analityczny na temat potencjału, kluczowych kompetencji, strategii oraz działania szkół wyższych na Mazowszu. Projekt realizowany przez kilka uczelni warszawskich i SGH pod kierunkiem Politechniki Warszawskiej (2010).​

BADANIA WŁASNE:
 • Monitorowanie losów absolwentów - edycja 2012, kierownik: dr B. Minkiewicz (2012),
 • System monitorowania losów absolwentów SGH III etap - kierownik: dr B. Minkiewicz (2011),
 • System monitorowania losów absolwentów SGH II etap - kierownik: dr B. Minkiewicz (2010),
 • System monitorowania losów absolwentów SGH - kierownik: dr B. Minkiewicz (2009.),
 • Polskie szkolnictwo wyższe wobec wyzwań Strategii Lizbońskiej - kierownik: prof. dr hab. A. Buchner-Jeziorska (2008),
 • Absolwenci SGH na rynku pracy - część I (2005), część II (2006), kierownik: dr B. Minkiewicz,
 • Ocena studiów wyższych w SGH przez nowo promowanych absolwentów/studentów ostatniego semestru studiów, kierownik: dr S. Macioł (2006),
 • Wyznaczniki dyplomów Bakałarz/Magister jako podstawa wielostopniowości studiów ekonomiczno-menedżerskich, kierownik: dr P. Bielecki (2006),
 • Kultura informatyczna studentów Studium Podstawowego SGH – III edycja badań (etap I - 2004, etap II – 2005), kierownik: dr K. Polańska,
 • Regulacje państwa w dziedzinie kształtowania struktury kierunkowej studiów wyższych. Doświadczenia krajów europejskich, kierownik: dr P. Bielecki (2003),
 • Dwustopniowa organizacja szkolnictwa wyższego (studiów dziennych), kierownik: prof. dr hab. A. Buchner-Jeziorska (2002),
 • Edukacyjne konta osobiste: innowacja finansowo-edukacyjna w systemie kształcenia ustawicznego szkolnictwa wyższego, kierownik: dr P. Bielecki (2001).​

BADANIA STATUTOWE:
 • Rola studentów w zarządzaniu uczelnią, kierownik: dr hab. P. Bielecki (2008),
 • Wykształcenie a pozycja absolwentów na rynku pracy, kierownik: dr S. Macioł (2007),
 • Wdrażanie procesu bolońskiego w Polsce na przykładzie studiów ekonomicznych, kierownik: dr B. Minkiewicz (2006/2007),
 • Wybrane aspekty funkcjonowania studiów doktoranckich – część I (2004), część II (2005), kierownik: prof. dr hab. A. Buchner-Jeziorska,
 • Zmiany na rynku edukacji ekonomicznej w Polsce, kierownik: dr B. Minkiewicz (2004),
 • Studia dzienne a studia zaoczne – porównania standardów kształcenia, kierownik: dr K. Polańska (2002),
 • Elementy wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w szkole wyższej, kierownik: dr S. Macioł (2001).​

GRANTY:
​​

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - spuścizna intelektualna i architektoniczna jako element tożsamości kulturowej Warszawy i Polski (w ramach Narodowego Projektu Rozwoju Humanistyki), kierownik grantu - prof. dr hab. J. Kaliński (2012).
 • Uwarunkowania decyzji edukacyjnych, projekt Instytutu Badań Edukacyjnych, kierownik - prof. dr hab. M. Rószkiewicz (2012).
 • Konkurencja czy partnerstwo na rynku usług edukacyjnych – na przykładzie uzupełniających studiów magisterskich z zakresu ekonomii i biznesu, kierownik grantu - prof. dr hab. A. Buchner-Jeziorska (2002-2005).
 • Beyond MBA. Institutionalization of Western Management Education In Poland (grant Fundacji E. Mellona), kierownik grantu prof. dr hab. A. Sulejewicz (2002-2005). ​


2012 r.:

 • pracownicy ORSE zainicjowali i współpracowali przy przygotowaniu wniosku SGH w konkursie o milion na najlepiej opracowane programy studiów (kierunek MIESI) i wdrażane systemy poprawy jakości kształcenia. MNSzW zaakceptowało wniosek i kierunek MIESI SGH został nagrodzony dotacją w wysokości 1 mln zł.
 • pracownicy ORSE działają w Zespołach Wsparcia: Senackiej Komisji Statutowej (dr E. Moskalewicz-Ziółkowska, dr S. Macioł), Senckiej Komisji Programowej (dr B. Minkiewicz, dr S. Macioł), Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą i Otoczeniem (dr St. Macioł).
 • dr S. Macioł był ze strony SGH głównym wykonawcą – współautorem ankiety, wywiadów z wybranymi pracodawcami oraz współautorem raportu – projektu badawczego pt. „Kompetencje i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców wśród absolwentów szkół wyższych wchodzących na rynek pracy”, zrealizowanego z inicjatywy Rady Konsultacyjnej Partnerów Korporacyjnych SGH we współpracy z Ernest & Young i Amerykanską Izbą Handlową w Polsce (AmCham).
 • dr B. Minkiewicz we współpracy z Biurem Rekrutacji SGH przygotowała ankietę dla kandydatów na studia dotyczące motywów wyboru uczelni i kierunku studiów, użytecznych źródeł informacji i preferencji kierunkowych. Jest członkiem, powołanego przez Rektora SGH, Zespołu ds. Internetowego Monitoringu losów Absolwentów SGH.
 • dr E. Moskalewicz-Ziółkowska uaktualnia (od 2005 r.) obsadę kadrową do MNiSzW (w programie POL-on) dotyczącą minimum kadrowego w SGH.
 • pracownicy ORSE (od 2006 r.) byli członkami Rektorskich Rad Programowo-Dydaktycznych wszystkich kierunków studiów i Senackiej Komisji Programowej.

2011 r.:

 • dr S. Macioł: uczestniczył w pracach Zespołu ds. opracowania projektu „Wymagań dotyczących pracy licencjackiej i pracy magisterskiej”. „Wymagania” te zostały wdrożone Zarządzeniem Rektora z dnia 19.09.2011 r.
 • dr S. Macioł współpracował przy opracowywaniu projektów dotyczących: uznawania egzaminów zdanych w SGH przez CIMA (Chartered Institute of Management Accountants), uruchomienia przez SGH i Ernst & Young odpłatnych studiów w języku angielskim na kierunku finanse i rachunkowość z programem ACCA oraz był współautorem raportu samooceny SGH na potrzeby akredytacji CEEMAN (przyznanej Szkole w maju 2011 r.).
 • w ramach działań w zakresie jakości kształcenia i badań w SGH, Ośrodek prowadził w latach 1995-2011 i 2013 r. – na zlecenie Rektora SGH – cosemestralne badania ankietowe pt. „Ocena zajęć dydaktycznych przez studentów”. Ankietą, audytoryjną lub internetową, objęci byli wszyscy wykładowcy i lektorzy prowadzący zajęcia na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych. Wyniki każdorazowych badań przedstawione są władzom Uczelni, badanym wykładowcom i ich bezpośrednim przełożonym.

2010 r.:

 • dr S. Macioł uczestniczył w pracach nad doskonaleniem standardów kształcenia na kierunku ekonomiczna analiza prawa do wymagań związanych z uczestnictwem SGH w konsorcjum uczelni zagranicznych prowadzących kierunek EMLE (European Master in Law and Economics). Projekt ma charakter międzynarodowy.
 • pracownicy Ośrodka brali udział w pracach związanych z akredytacją przez Państwową Komisję Akredytacyjną kierunków: a) finanse i rachunkowość (współautorzy raportu samooceny: dr S. Macioł, dr B. Minkiewicz), b) zarządzanie (współautorzy raportu samooceny: d St. Macioł, dr B. Minkiewicz), c) ekonomia (współautorzy raportu samooceny; dr S. Macioł, dr E. Moskalewicz-Ziółkowska).
 • dr S. Macioł uczestniczył w przygotowaniu raportu samooceny SGH na potrzeby akredytacji CEEMAN.
 • dr B. Minkiewicz uczestniczyła w badaniu „Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców”, realizowanym przez PKPP Lewiatan w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2009 r.:

 • pracownicy ORSE (głównie dr S. Macioł) współpracowali przy tworzeniu wniosku dotyczącego banku kejsów – studium przypadku, w ramach projektu „Innowacyjna SGH = wiedza + doświadczenie”. Projekt został zatwierdzony i jest realizowany (środki UE). Z ramienia ORSE w projekcie tym uczestniczy dr E. Moskalewicz-Ziółkowska jako specjalista ds. merytorycznych odpowiadający za zadanie – tworzenie Banku Studiów Przypadku SGH.

2007 r.:

 • dr S. Macioł uczestniczył w pracach Rektorskich Zespołów ds. opracowania strategii SGH 2007 r. (współautor strategii) i ds. opracowania diagnozy SGH na lata 2008-2015 (współautor diagnozy) oraz był współautorem projektu ogólnych zasad tworzenia programów podwójnych dyplomów SGH i uczelni zagranicznych. w ramach projektów własnych o charakterze interdyscyplinarnych realizowanych przez zespoły międzykolegialne.
 • dr S. Macioł brał udział w realizacji następujących projektów badawczych: „Koncepcja zintegrowanego systemu informatyzującego proces naukowo-badawczych o edukacyjny e aspekcie pozyskiwania funduszy europejskich” – realizowany przez Centrum Informatyczne SGH oraz „Badania charakterystyki wielowymiarowej i jakości kształcenia postrzeganego przez studentów niestacjonarnych SGH” – realizowanego przez Katedrę Zarządzania Jakością (kierownik prof. dr hab. S. Doroszewicz).
 • ORSE współpracując z Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego uczestniczył w projekcie badawczym nt. „Wdrażanie procesu Bolońskiego na przykładzie studiów ekonomicznych” (kierownik projektu – dr B. Minkiewicz).

2005 r.:

 • dr S. Macioł współuczestniczył w opracowaniu przez zespół ekspertów MEN pod kierunkiem prof. dr hab. A. Budnikowskiego projektu standardów kształcenia dla studiów I i II stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe.
 • w ORSE zlokalizowany był sekretariat organizacyjny Festiwalu Nauki w SGH, którego koordynatorem była dr B. Minkiewicz.