Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Elżbieta Moskalewicz Ziółkowska

 

​Absolwentka SGPiS (dziś: SGH) - Wydziału Ekonomiczno-Społecznego. Doktorat z ekonomii na temat kształcenia i doskonalenia młodych nauczycieli akademickich w Polsce (na przykładzie wyższego szkolnictwa ekonomicznego) uzyskała na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym. W latach 1995 - 2006 sekretarz redakcji Gazety SGH. Od 2012 roku sekretarz Senackiej Komisji Statutowej.

Zainteresowania badawcze: zmiany w systemie kształcenia ekonomistów, zmiany na rynku usług edukacyjnych w zakresie ekonomii i zarządzania, doskonalenie kwalifikacji nauczycieli akademickich.

Wybrane publikacje:

 1. Monitorowanie losów absolwentów SGH, (współautorzy: S. Macioł, B. Minkiewicz), "e-mentor", nr 3 (50), czerwiec 2013.
 2. Kwalifikacje i kompetencje absolwentów szkół wyższych Mazowsza - opinie uczelnianych biur karier, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", nr 1/39, Warszawa 2012.
 3. System monitorowania losów zawodowych absolwentów SGH - III etap badań (współautorzy: S. Macioł, B. Minkiewicz), w: Granty rektorskie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Raporty z badań 2011, red. E. Marciszewska, P. Jeżowski, OW SGH, Warszawa 2012.
 4. Diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje absolwentów uczelni wyższych Mazowsza wchodzących na rynek pracy. Raport z badania, (współautorzy: E. Drogosz-Zabłocka, S. Macioł, B. Minkiewicz, M. Romanowska), Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza "Akademickie Mazowsze 2030", Politechnika Warszawska, Warszawa 2012.
 5. Kompetencje absolwentów szkół wyższych a oczekiwania zmieniającego się rynku pracy, w: Edukacja ekonomiczna wobec przemian otoczenia społeczno-gospodarczego, red. J. Dietl, Z. Sapijaszka, FEP, Łódź 2012.
 6. Kadra akademicka szkół wyższych Warszawy i Mazowsza, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1-2 (35-36), Warszawa 2010.
 7. Analiza szkół wyższych Warszawy i Mazowsza. Raport analityczny na temat potencjału, kluczowych kompetencji, strategii oraz działania szkół wyższych na Mazowszu (współautorzy: E. Drogosz-Zabłocka, S. Macioł, B. Minkiewicz, M. Romanowska), Politechnika Warszawska, Warszawa 2010.
 8. Zadowolenie z pracy jako wskaźnik dopasowania struktury kształcenia do potrzeb rynku pracy, (współautor: K. Polańska), w: Proces boloński. Ideologia i praktyka, pod red. A. Buchner-Jeziorskiej, A. Dziedziczak-Foltyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 9. Oczekiwania wobec pracy zawodowej (współautor K. Polańska), [w:] Absolwenci SGH na rynku pracy, red. B. Minkiewicz, P. Błędowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 10. Reklama internetowa uczelni a pozycja na rynku (na przykładzie wybranych uczelni ekonomicznych), (współautor: K. Polańska), [w:] Konkurencja na rynku usług edukacji wyższej, red. J.Dietl, Z.Sapijaszka, FEP, Łódź 2007.
 11. Motywacje i oczekiwania studentów a rozwój studiów dwustopniowych (współautor: K. Polańska), [w:] Dylematy studiów dwustopniowych, red. J.Dietl, Z.Sapijaszka, FEP, Łódź 2005.
 12. Jakość kształcenia w opiniach studentów, (współautor: K. Polańska), [w:] Szkoła sukcesu czy przetrwania? Szkolnictwo wyższe w Polsce, red. A. Buchner-Jeziorska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 13. Licencjat czy magister: studenci na rynku usług edukacyjnych, (współautor: K. Polańska), [w:] Szkoła sukcesu czy przetrwania? Szkolnictwo wyższe w Polsce, red. A. Buchner-Jeziorska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 14. Ewolucja oferty edukacyjnej dla ekonomistów w państwowych uczelniach nieekonomicznych w latach 1990-2002, (współautor: K. Polańska), Edukacja ekonomistów i menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, nr 1/2005.
 15. Studia dzienne a studia zaoczne. Porównania standardów kształcenia, redakcja naukowa (współautor: K. Polańska), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
 16. Terminowość studiów magisterskich a system opłat, (współautor: K. Polańska), [w:] Studia dzienne a studia zaoczne. Porównania standardów kształcenia, pod red. E. Moskalewicz-Ziółkowskiej, K. Polańskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
 17. Terminowość studiów i inne wyznaczniki jakości kształcenia w SGH, (współautor: K. Polańska), [w:] Jakość kształcenia w szkole wyższej. Doświadczenia i badania SGH, pod red. A. Buchner-Jeziorskiej, S. Macioła, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003.
 18. Programy kształcenia na kierunku finanse i bankowość, [w:] Jakość kształcenia w szkole wyższej. Doświadczenia i badania SGH, pod red. A. Buchner-Jeziorskiej, S. Macioła, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003.
 19. Wybrane aspekty jakości studiów w zakresie ekonomii i zarządzania w świetle baz danych ORSE, (współautor: K. Polańska), [w:] Jakość studiów w zakresie ekonomii i zarządzania, materiały konferencyjne pod red. J. Dietla i Z. Sapijaszki, FEP, Łódź 1998.
 20. Oceny uzyskane w Studium Podstawowym, "Gazeta SGH", nr 88/1998.
 21. Ocena studiów licencjackich z zakresu ekonomii i zarządzania na podstawie bazy ORSE, (współautor K. Polańska), [w:] Studia licencjackie dla potrzeb biznesu, materiały konferencyjne pod red. J. Dietla i Z. Sapijaszki. Łódź, FEP, 1997.
 22. Rekrutacja 1997/98, "Gazeta SGH", nr 73/1997.
 23. W Szkole Głównej Handlowej - jakość kształcenia i jej ocena, (współautor: E. Chmielecka, B. Minkiewicz), Quality Land, nr 2/1996.
 24. Badania nad funkcjonowaniem Studium Podstawowego w SGH (współautor: B. Minkiewicz), [w:] Zespół Koordynacyjny ds. Reformy Szkolnictwa Ekonomicznego 1990-1994 (red. E. Chmielecka, E. Konarska), Warszawa 1995, s. 149-160, Studia i Materiały ORSE t. 62.
 25. Jakość kształcenia i jej ocena w Szkole Głównej Handlowej, (współautorzy: E. Chmielecka, B. Minkiewicz), "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" nr 5/1995.
 26. Studium Podstawowe w opinii nauczycieli akademickich, (współautor: B. Minkiewicz), "Gazeta SGH", nr 24/1995.
 27. Studium Podstawowe w opinii członków komisji senackich, (współautor: B. Minkiewicz),"Gazeta SGH", nr 25/1995.
 28. Studium Podstawowe w opinii koordynatorów, (współautor: B. Minkiewicz), "Gazeta SGH", nr 26/1995.
 29. Studium Podstawowe - wybory i sprawność kształcenia na podstawie danych statystycznych, (współautor: B. Minkiewicz), "Gazeta SGH", nr 27/1995.
 30. Badania nad funkcjonowaniem Studium Podstawowego w SGH (analiza porównawcza), "Studia i Materiały", t. 62, Warszawa 1995.
 31. Funkcjonowanie Studium Podstawowego SGH, (współautor: B. Minkiewicz), [w:] Zmiana modelu kształcenia ekonomistów na przykładzie SGH, red. nauk. E. Adamowicz, E. Chmielecka, Warszawa 1995.
 32. Bariery wprowadzania innowacji w szkole wyższej na przykładzie SGH, (współautor: B. Minkiewicz, A. Osterczuk), [w:] Zmiana modelu kształcenia ekonomistów na przykładzie SGH, red. nauk. E. Adamowicz, E. Chmielecka, publikacja opracowań z projektu badawczego nr 1 P110 098 05, Warszawa 1995.