Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Piotr Bielecki

 

Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Społecznego SGPiS. Doktorat na temat funkcji i efektów kształcenia podyplomowego ekonomistów w Polsce uzyskał na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym SGPiS w 1980 r., a habilitację na temat bonów edukacyjnych - w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH w 2008 r. Pracuje na Uczelni od 1971 roku.

Zainteresowania badawcze: zmiany strukturalno-programowe w wyższym szkolnictwie ekonomicznym, analiza porównawcza systemów kształcenia kadr gospodarczych, zarządzanie jakością w szkole wyższej​, analiza rynku pracy absolwentów, bony edukacyjne, edukacyjne konta osobiste.

 Publikacje:

 1. Ocena obecnego stanu wdrażania analityki akademickiej w amerykańskim szkolnictwie wyższym, [w:] XXV lat w naukach ekonomicznych. Dokonania, wyzwania, perspektywy, red. R. Bartkowiak, M. Matusewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018. 
 2. Propozycje kryteriów oceny rozpraw doktorskich o orientacji zawodowej/praktycznej (na przykładzie nauk o zarządzaniu), „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, zeszyt naukowy 160, 2018, także publikacja elektroniczna z dostępem zdalnym (WWW​). 
 3. Graduates’ Perceptions and Evaluation of Study Programmes: Analytical Framework and Methodological Considerations, “Journal of Management and Financial Sciences”, Volume X, Issue 28/2017, także publikacja elektroniczna z dostępem zdalnym (WWW)
 4. Model zawodowych studiów doktoranckich w zakresie biznesu jako novum edukacji menedżerskiej, [w:] Paradygmaty w naukach ekonomicznych. Wyzwania XXI wieku, red. R. Bartkowiak, M. Matusewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017.​​
 5. Analityka akademicka jako nowy obszar wiedzy i praktyki zarządzania szkołą wyższą, [w:] Nowe paradygmaty w naukach ekonomicznych, red. R. Bartkowiak, P. Wachowiak, OW SGH, Warszawa 2016.​
 6. Dyktat testocentryzmu w polityce edukacyjnej. Refleksje na marginesie książki Marka Piotrowskiego Od TQM do „żandarma”, czyli pod prąd, „Studia Edukacyjne”, nr 37/2015, także publikacja elektroniczna z dostępem zdalnym (WWW​).
 7. Uwagi nt. rozwiązań organizacyjno-programowych studiów ekonomiczno-menedżerskich oraz organizacji działalności usługowej na rzecz dydaktyki w SGH, „Gazeta SGH”, nr 9/15 (319), październik 2015.
 8. ORSE - 50 lat na rzecz rozwoju SGH i studiów ekonomicznych (współautorzy: Teresa Florczak, Elżbieta Konarska, Stanisław Macioł, Barbara Minkiewicz, Elżbieta Moskalewicz-Ziółkowska), „Gazeta SGH”, nr 1/15 (311), styczeń 2015.
 9. Studencka informacja zwrotna w zarządzaniu jakością studiów. Jak obudzić wykładowców i studentów?, Difin, Warszawa 2014.
 10. Monitorowanie losów zawodowych absolwentów studiów doktoranckich - doświadczenia brytyjskie (badania Vitae/HESA), „Gazeta SGH”, nr 2/13 (290),  2013.
 11. Two Decades of Polish MBA Programmes: Achieving Critical Mass or Saturation? (co-author: A. Sulejewicz), "Organization and Management", Volume 5, No. 148/2011, także publikacja elektroniczna z dostępem zdalnym (WWW).
 12. Kompetencje absolwentów studiów wyższych w świetle ogólnoeuropejskich badań CHEERS, REFLEX i TUNING, [w:] Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych. Perspektywa nauki i biznesu, praca zbiorowa pod red. K. Jędralskiej i J. Bernais, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.
 13. Redakcja naukowa pracy zbiorowej: Rola studentów w zarządzaniu szkołą wyższą, red. Piotr Bielecki, OW SGH, Warszawa 2010; 10 rozdziałów w tejże pracy zbiorowej: Wprowadzenie: samorządność studencka - dobro wspólne czy poszukiwanie renty; Zewnętrzne i wewnętrzne zarządzanie uczelnią a rola studentów w podejmowaniu decyzji; Koncepcja studenta jako aktywnego partnera objaśniająca relacje między studentem a uczelnią; Prawa studenckie przesłanką aktywnego zaangażowania studentów w zarządzanie uczelnią: karta praw studenckich; Partycypacja studentów w zarządzaniu szkolnictwem wyższym w Europie - badania Rady Europy nad samorządnością studentów (2003); Rola studentów w procesie zapewniania jakości w uczelniach brytyjskich (Anglia, Walia, Irlandia Północna, Szkocja); Udział studentów w zarządzaniu jakością studiów: rola szkockiej agencji SPARQS jako instytucji szkoleniowej i promującej przedstawicielstwo studentów; Uczestnictwo studentów w zewnętrznej ocenie jakości studiów wyższych: doświadczenia krajów skandynawskich (badania NQANHE, 2006); Zaangażowanie studentów w działalność agencji zapewniania jakości: badania ENQA wśród europejskich agencji ewaluacyjnych (2006); Podsumowanie i wnioski.
 14. Quasi-rynek. Ekonomiczne uzasadnienie konkurowania w edukacji [rozdział 16 podręcznika], [w:] Pedagogika, tom 4. Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji, red. B. Śliwerski, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010.
 15. Implementacja strategii lizbońskiej w krajowych systemach szkolnictwa wyższego, [w:] Proces boloński - ideologia i praktyka edukacyjna, red. A. Buchner-Jeziorska, A. Dziedziczak-Foltyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 16. Samorządność studencka – semper pro publico bono?. „Gazeta SGH”, nr 06/09 (250), czerwiec 2009.
 17. Status absolwentów na rynku pracy, [w:] Absolwenci SGH na rynku pracy, praca zbiorowa pod red. B Minkiewicz, P. Błędowskiego, OW SGH, Warszawa 2008.
 18. Metodologia badania "Absolwenci SGH na rynku pracy" (współautor: B. Minkiewicz); [w:] Absolwenci SGH na rynku pracy, praca zbiorowa pod red. B Minkiewicz, P. Błędowskiego, OW SGH, Warszawa 2008.
 19. Quality Assurance System at the Warsaw School of Economics: The Emerging Track Record, studium przypadku opublikowane na stronie projektu EQUIPE Plus (European Quality in Individualised Pathways in Education – Plus), 2007 
 20. Wewnętrzny system zapewniania jakości studiów wyższych w perspektywie modelowych ujęć zarządzania jakością (przykład SGH). "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty", nr 3/2006.
 21. Planowanie strategiczne odpowiedzią na urynkowienie szkolnictwa wyższego, [w:] Konkurencja na rynku edukacji wyższej. Materiały konferencyjne pod red. J. Dietla i Z. Sapijaszki. FEP, Łódź 2006.
 22. Bony edukacyjne. Granice urynkowienia edukacji, OW SGH, Warszawa 2005.
 23. Studia doktoranckie jako element Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego (EHEA). "Zagadnienia Naukoznawstwa", nr 1 (163)/2005.
 24. Sylwetka absolwenta studiów z zakresu zarządzania (standardy benchmarkingowe QAAHE/ABS oraz standardy programowe projektu TUNING). "Organizacja i Kierowanie", nr 1 (115)/2004.
 25. Studenckie oceny zajęć dydaktycznych - przykład SGH, (współautor: S. Macioł), [w:] Jakość kształcenia w szkole wyższej. Doświadczenia i badania SGH, pod red. A. Buchner-Jeziorskiej i S. Macioła. OW SGH, Warszawa 2003.
 26. Struktura kierunkowa studiów ekonomicznych, menedżerskich i pokrewnych w szkolnictwie wyższym krajów rozwiniętych, [w:] Kierunki studiów ekonomicznych - stan obecny i propozycje zmian, pod red. E. Panka. Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 25-26 października 2002 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. FPAKE, FEP, UKA, Warszawa 2002 [antydatowanie]; (rzeczywisty rok wydania - 2003), także publikacja elektroniczna z dostępem zdalnym (WWW​).
 27. Uzupełniające studia magisterskie jako czynnik konkurencyjności uczelni (współautor: S. Macioł), [w:] Szkoła sukcesu czy przetrwania? Szkolnictwo wyższe w Polsce, pod red. A. Buchner-Jeziorskiej, OW SGH, Warszawa 2005.
 28. Standardy programowe dla kierunku ekonomii a regulacja szkolnictwa wyższego (przykład Wlk. Brytanii). "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty", nr 1/styczeń 2005.
 29. Dyskusja wokół procedury studenckich ocen dydaktyki: abecadło know how, [w:] Jakość kształcenia w szkole wyższej. Doświadczenia i badania SGH, pod red. A. Buchner-Jeziorskiej i S. Macioła. OW SGH, Warszawa 2003.
 30. Promocja jakości studiów w drodze międzyuczelnianej certyfikacji dyplomów z zakresu ekonomii i zarządzania (współautorzy: B. Minkiewicz, S. Macioł), [w:] Jakość kształcenia w szkole wyższej. Doświadczenia i badania SGH, pod red. A. Buchner-Jeziorskiej i S. Macioła. OW SGH, Warszawa 2003.
 31. Edukacyjne konta osobiste: alternatywny mechanizm finansowania edukacji ustawicznej i szkolnictwa wyższego (współautor: A. Kaźmierczak), "Monografie i Opracowania" nr 515, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002.
 32. Ocena nauczycieli akademickich a ich rozwój zawodowy (na przykładzie SGH), "Zagadnienia Naukoznawstwa", nr 1-2 (151-152)/2002.
 33. Getting inside the Black Box: Developing Knowledge about the Higher Education Quality at the Warsaw School of Economics. Poster presented at the 24th EAIR Forum: “Crossing National, Structural and Technological Borders: Development and Management in Higher Education”, The Czech Technical University in Prague, 8-11 September 2002.
 34. Edukacyjne konta osobiste: poszukiwanie alternatywnych mechanizmów finansowania edukacji ustawicznej, “Gazeta SGH”, nr 151-152/2002.
 35. Popyt na absolwentów szkół wyższych. Przedmiot i metody analizy, [w:] Zmiany na rynku edukacji ekonomicznej w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, pod red. B. Minkiewicz. BKKK. Fundusz Współpracy, Warszawa 2001.
 36. Uznawanie, regulacja oraz zapewnie jakości nieoficjalnego sektora studiów wyższych w krajach UE, [w:] Podniesienie jakości studiów warunkiem przetrwania i rozwoju na rynku usług edukacji ekonomicznej. Materiały konferencyjne pod red. J. Dietla i Z. Sapijaszki. Łódź, 5-6 kwietnia 2001. FEP, Łódź 2001.
 37. Diversification in Polish Economic/Management Higher Education in the ’90: Quantitative and Qualitative Dimensions. Poster presented at the 23rd EAIR Forum: “Diversity and Harmonisation in Higher Education”, University of Porto, 9-12 September 2001.
 38. Job Requirements for Economics and Management Graduates. The Polish Empolyers Case. Paper presented at the 22nd EAIR Forum: “Institutional Responses to Mass Higher Education: The Challenge of Social Change and Technological Development”, Freie Universitat Berlin, 6-9 September 2000.
 39. Studenckie oceny dydaktyki jako wyznacznik jakości studiów, "Gazeta SGH", nr 118/2000.
 40. Kształcenie międzyuczelniane. Studium warszawskie, pod red. T. Szapiro (współautorzy: M. Dietrich, A. Jankowska, B. Minkiewicz, J. Osiowski, G. Wieczorkowska-Nejdardt). Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, Warszawa 2000.
 41. Magisterium: klucz do jakości studiów? Seminaria magisterskie w opinii promotorów (współautor: S. Macioł), "Gazeta SGH", nr 105/1999.
 42. Podaż studiów ekonomiczno-menedżerskich w Polsce na tle krajów UE, [w:] Zmiany w kształceniu w zakresie zarządzania i biznesu w Polsce w drugiej połowie lat 90-tych, pod red. B. Minkiewicz, A. Osterczuk-Kozińskiej. Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr, Fundusz Współpracy, Warszawa 1999.
 43. Seminaria i prace magisterskie jako element kształcenia specjalistycznego na studiach ekonomicznych - przykład SGH (współautor: S. Macioł), "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" nr 14/1999, także publikacja elektroniczna z dostępem zdalnym (WWW​​).
 44. Kwalifikacje absolwentów SGH a potrzeby rynku pracy - opinie środowisk gospodarczych (współautor: B. Minkiewicz), [w:] Wyzwania Unii Europejskiej dla postaw, umiejętności i wiedzy przyszłych menedżerów. Materiały konferencyjne pod red. J. Dietla i Z Sapijaszki. Łódź, 5-6 listopada 1999, FEP, Łódź 1999.
 45. Wybrane problemy polskiej polityki edukacyjnej, [w:] Polska a integracja europejska w edukacji, Aspekty informatyczne. Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, Warszawa, 1999.
 46. Kadra nauczająca i placówki naukowe w wyższym szkolnictwie ekonomicznym w latach dziewięćdziesiątych: stabilizacja i zmiany, "Zagadnienia Naukoznawstwa" nr 4/1998.
 47. Porównanie wewnętrznego systemu punktowego SGH z Europejskim Systemem Transferu Punktów Kredytowych (ECTS), [w:] Polskie a europejskie programy kształcenia..., op. cit.
 48. Standaryzacja programów nauczania ekonomii, zarządzania i kierunków pokrewnych w świetle analizy planów studiów i minimalnych wymagań programowych, [w:] Polskie a europejskie programy kształcenia w zakresie ekonomii i zarządzania. Zasady i procedury porównywalności, red. nauk. E. Adamowicz, S. Macioł. SIMP Warszawa 1998.
 49. Ograniczenia autonomii, "Forum Akademickie", nr 10/1998.
 50. Podmioty polityki rynku pracy jako źródło informacji o popycie na absolwentów ekonomii i zarządzania, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", nr 11/1998, współautor B. Minkiewicz.
 51. Rynek pracy a zmiana struktur kształcenia w szkolnictwie wyższym (przykład ekonomii i zarządzania - doświadczenia brytyjskie), [w:] Studia wyższe - szansa na sukces?, pod red. A. Buchner-Jeziorskiej, B. Minkiewicz, A. Osterczuk-Kozińskiej. ISP, 1998.
 52. The Changing Demand for Management Graduates During the Transition in Poland, [w:] III CEMS Academic Conference: Management in Europe in the 21st Century, Proceedings UCL. Institut dAdministration et de Gestion, 7-9 May, 1998 (CD-ROM).
 53.  Noblista pilnie poszukiwany! Dyplom SGH będzie Twoim atutem! "Gazeta SGH" nr 71/1997.
 54. Koniunktura na rynku pracy absolwentów ekonomii i zarządzania: dyplomy wciąż w cenie! "Gazeta SGH" nr 62/1997.
 55. Przedmiot nauk o zarządzaniu a restrukturyzacja studiów menedżerskich w Polsce, "Zagadnienia Naukoznawstwa" nr 1-2/1997.
 56. Zapotrzebowanie na absolwentów ekonomii w opinii pracodawców i instytucji rynku pracy. "Ekonomista" nr 2/1997.
 57. Popyt edukacyjny firm i instytucji na absolwentów studiów menedżerskich, [w:] Restrukturyzacja kształcenia w zakresie zarządzania w polskich uczelniach państwowych i prywatnych w perspektywie integracji z Unią Europejską. Materiały konferencyjne. Sekcja B. Ogólne zagadnienia metodyki kształcenia w zakresie zarządzania. Poraj k. Częstochowy, 26-27 września 1996, Politechnika Częstochowska, KNOiZ PAN, Częstochowa 1996
 58. Oczekiwania zawodowe studentów Szkoły Głównej Handlowej wobec pracy i pracodawców, „Rynek Pracy”, nr 12/1996
 59. Struktura dyscyplinarna nauki jako przesłanka projektowania struktur kształcenia (przykład ekonomii, zarządzania i dyscyplin pokrewnych), „Zagadnienia Naukoznawstwa”, nr 1/1996.
 60. Zmiany strukturalne podaży edukacji ekonomiczno-menedżerskiej w krajach rozwiniętych (OECD), „Biuletyn IGS”, nr 1-2/1996.
 61. Potencjał ludzki - szansa czy zagrożenie dla rozwoju szkolnictwa ekonomicznego?, „Gazeta SGH”, nr 51/1996.
 62. Paradygmat neoklasycznej ekonomii w dydaktyce, „Ekonomista”, nr 5-6/1995.
 63. Zarządzanie jakością w szkolnictwie wyższym, „Przegląd Organizacji”, nr 10/1995.
 64. Tutorskie „winien” i „ma”, „Forum Akademickie”, nr 12/1995. 
 65. US universitas scholasticus czyli amerykańskiego studenta portret własny, „Gazeta SGH”, nr 34/1995.
 66. Cudze chwalicie, swojego nie znacie... Pozycja dyplomów SGH na rynku pracy absolwentów ekonomii i zarządzania, „Gazeta SGH”, nr 40/1995.
 67. Klasyfikacja zawodów i funkcje zawodowe jako przesłanka projektowania struktury kierunkowej kształcenia ekonomiczno-menedżerskiego, „Info. Biuletyn”, Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr. Fundusz Współpracy, nr 1/1995.​
 68. Ekonomiczna efektywność kształcenia w wymiarze indywidualnym i społecznym, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1/1995, także publikacja elektroniczna z dostępem zdalnym (WWW​).
 69. Relacje między kształceniem ogólnym a kształceniem zawodowym w szkolnictwie wyższym, [w:] Studia zaoczne w Szkole Głównej Handlowej – zawodowe czy akademickie. Materiały seminaryjne, red. E. Chmielecka, B. Minkiewicz, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1995.
 70. Oczekiwania zawodowe studentów Studium Dyplomowego SGH a ich wybory dydaktyczne, [w:] Zmiany modelu kształcenia ekonomistów na przykładzie Szkoły Głównej Handlowej. Publikacja wybranych opracowań z projektu badawczego 1 P 11009805, kierowanego przez prof. dr hab. E. Adamowicz, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1995.
 71. Badania nad funkcjonowaniem Studium Dyplomowego SGH, [w:] Zmiany modelu kształcenia ekonomistów na przykładzie Szkoły Głównej Handlowej. Publikacja wybranych opracowań z projektu badawczego 1 P 11009805, kierowanego przez prof. dr hab. E. Adamowicz, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1995.
 72. Instytucja tutora w reformowanej uczelni ekonomicznej na tle doświadczeń uczelni anglosaskich w dziedzinie doradztwa dydaktycznego (współautor: J. Wójcik), [w:] Zespół Koordynacyjny ds. Reformy Szkolnictwa Ekonomicznego 1990-1994, red. E. Chmielecka, E. Konarska, „Studia i Materiały” ORSE, t. 62, SGH, Warszawa 1995.
 73. Pierwsze doświadczenia reformy studiów w wyższym szkolnictwie ekonomicznym, [w:] Zespół Koordynacyjny ds. Reformy Szkolnictwa Ekonomicznego 1990-1994, red. E. Chmielecka, E. Konarska, „Studia i Materiały" ORSE, t. 62, SGH, Warszawa 1995.