Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy :

dr Agnieszka Wójcik - Czerniawska

KZiF - Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego - Skład osobowy
 

 dr Agnieszka Wójcik- Czerniawska

 

Doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu na Politechnice Częstochowskiej. Temat rozprawy„ Strategie rozwoju przedsiębiorstw sektora biopaliw”.

Praca doktorska zrealizowania została w oparciu o projekt międzynarodowy związany z badaniami brazylijskich firm energetycznych z sektora paliw kopalnianych w szczególności biopaliw. Zostały one kolejno porównane z sektorami energetycznymi w USA jak i rynkami krajów europejskich, azjatyckich, afrykańskich jak i latynoamerykańskich. Badania tego sektora realizowane były w oparciu o wybrane przedsiębiorstwa w oparciu o szereg zmiennych, uwzględniając zarówno czynniki ekonomiczne jak i polityczne, społeczno-ekologiczne oraz prawne ale uwzględniające również oddziaływanie rynku biopaliw na sektor transportu  i sektor produkcyjny.

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Centro de Estudios Latinoamricanos Instytutu Ameryk i Europy,  Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej/Akademii Sztuki Wojennej, Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akade

Zainteresowania badawcze:

 

·         OZE w szczególności biopaliwa

·         Finance -technology tj. kryptowalut i ich oddziaływania na politykę monetarną i finansową państwa

·         Oddziaływanie kryptowalut na rynki światowe

·         Mechanizmu działania blockchain i praktycznego zastosowania na giełdach kryptowalutowych.

·         Kryptowaluty a rynki krajów pogrążonych w kryzysie

·         Społeczny wymiar finance-technology

 

Funkcje:

 

·         Sekretarz: Studia podyplomowe -Finance Technology in a Global Monetary Policy

·         Zastępca Kierownika projektu pt Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem

 

Wybrane publikacje:

 

A. Rozdziały w monografiach:

 1. Konkurencyjność gospodarek latynoamerykańskich na przykładzie Federacyjnej Republiki  Brazylii, (w:) Globalizacja a konkurencyjność w Gospodarce Światowej, red. M. Noga, M.K. Stawicka, CEDEWU.PL. Konferencja Problemy Gospodarki Światowej, Warszawa 2008, s. 295-303 (100% udział własny)
 2. Innowacyjność sektora biopaliwowego szansa czy zagrożenie, (w:) Kapitał Ludzki-Innowacje- Przedsiębiorczość, red. P. Niedzielski, K. Poznańska, K.B. Matusiak, Zeszyty Naukowe nr 525 Ekonomiczne Problemy usług nr 28, Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce ANNUAL 2008, Konferencja III Letnia Szkoła Innowacji, Szczecin 2008, s. 47-56 (100% udział własny)
 3. Rozwój powiązań integracyjnych Unii Europejskiej z Ameryką Łacińską, (w:)  Studia Europejskie,  red. D. Milczarek, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, nr 1 (49) 2009, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2009, s. 87-105 (100% udział własny)
 4. Biopaliwa energią przyszłości, (w:) Journal of Modern Science, red. B. Sitek, Zeszyty Naukowo- Dydaktyczne tom 1/7/2010, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie, Józefów 2009, s. 369-387.
 5. Federacyjna Republika Brazylii jako podmiot gospodarki światowej, (w:) Procesy internacjonalizacji w gospodarce światowej, red. T. Sporek, VIII Konferencja naukowa, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009, s. 223- 232 (100% udział własny)
 6. Perspektywy rozwoju polsko-indonezyjskiej współpracy gospodarczej, (w:)  Kraje Rozwijające się Azji Południowo-Wschodniej i ich wpływ na rozwój gospodarczy Polski, red. M. Noga, M.K. Stawicka, CEDEWU.PL, Warszawa 2009, Katedra Makroekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, III Jubileuszowa Konferencja, Problemy Gospodarki Światowej, Wrocław 2009, s. 33-42 (100% udział własny)
 7. Wybrane problemy rozwoju sektora biogazu rolniczego w Polsce, (w:) Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego wybrane problemy, red. F. Krawiec; (współautorstwo z A. Kupczyk, M. Majkowską), Difin, Warszawa 2010, s.79-84 (50% udział własny)
 8. Aviation Grade Ethanol ( AGE85) i BIOQAV-1 jako biopaliwa w cywilnym transporcie lotniczym, ( w:)  Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej, red. A. Doraczyńska, kwartalnik nr 1 (79), Warszawa 2010, s. 183-196 (100% udział własny)
 9. Wpływ czynników technologicznych w dziedzinie produkcji biopaliw na politykę handlową, ( w:)  Zarządzanie Informacja i Energia w Systemie Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, red. B. Sitek, R. Trzaskalik, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zarządzanie Informacją i Energią w systemie bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie, Józefów 2010, s. 121- 135 (100% udział własny)
 10. Inwestycje zagraniczne w sektorze biopaliw jako czynnik pobudzania eksportu,    ( w:) Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego, red. M. Maciejeski, S. Wydymus, XVI Ogólnopolska Konferencja naukowa, Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne jako czynnik rozwoju handlu zagranicznego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2010, s. 129- 147 (100% udział własny)
 11. Innowacyjne możliwości wykorzystania środowiska naturalnego w energetyce alternatywnej. Polska energetyka alternatywna a brazylijskie wzorce, ( w:) Strategiczne Podstawy Przedsiębiorczości opartej na wiedzy, red. P. Niedzielski, K. B. Matusiak, Zeszyty Naukowe nr 653 Ekonomiczne problemy usług nr 69, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce ANNUAL 2010,  Konferencja V letnia Szkoła Innowacji, Szczecin 2011, s. 121- 132 (100% udział własny)
 12. Międzynarodowa polityka biopaliwowa jako nowy element polityki handlowej,      ( w:) Integracja i Globalizacja w wybranych dziedzinach współczesnego życia gospodarczego, red. T. Sporek, IX Konferencja Naukowa Procesy internacjonalizacji w gospodarce światowej, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2011, s. 95- 113 (100% udział własny)
 13. Perspektywy sektora biopaliw, Zeszyty Naukowe Politechniki częstochowskiej, Seria Zarządzanie nr 18/2015 (100% udział własny)
 14. Wybrane pozafinansowe aspekty wytwarzania i stosowania biopaliw,  [w:] Strategie globalizacji w działalności małych i średnich przedsiębiorstw, (red.) A. Pachura, Rozdział w monografii (95% udział własny)
 15. Uwarunkowania wykorzystania i stosowania biopaliw w gospodarce, [w:] Determinanty efektywnego zarządzania organizacjami, (red.) A. Lemańska- Majdzik, Rozdział w monografii (95% udział własny

B. Czasopisma

 1. „Polen einer der Wirtschaftstiger Europas- Polska tygrysem Europy”- „Region” 1/2008, red. Waldemar Gruna, Zgorzelec/ Görlitz 2008r (100% udział własny)
 2. „Zjawisko Populizmu i Neopopulizmu w Ameryce Łacińskiej”- Instytut Badań i Analiz Politologicznych http//www.ibap.pl- 17/07/2008 (100% udział własny)
 3. „ Chrystus z karabinem na ramieniu”- Instytut Badań i Analiz Politologicznych http//www.ibap.pl- 17/09/2008 (100% udział własny)
 4. „Polityka energetyczna a zagrorzenia gorzelni rolniczych”- Rynki Alkoholowe 1/2009, publikacja wspólna z Adam Kupczyk( SGGW) (80% udział własny)
 5. „Przewaga konkurencyjna spirytusu brazylijskiego do produkcji bioetanolu nad spirytusem europejskim”, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo- Warzywny, nr 5/2009, publikacja wspólna z Adam Kupczyk (SGGW) (80% udział własny)
 6.  „Czy polska energetyka może korzystać z brazylijskich wzorców”, Pomiary, Automatyka, Robotyka nr. 9/2009 (100% udział własny)
 7.  Nowa polityka energetyczna Europy (UE) i wzrost cen żywności”- „Przegląd mleczarski”, styczeń 2009r.- publikacja wspólna z Adam Kupczyk ( SGGW), Daniel Ruciński ( SGGW) (50 % udział własny)
 8. „Wybrane problemy rozwoju sektora biogazu rolniczego w Polsce”- Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 3/2010- publikacja wspólna z Adam Kupczyk (SGGW), Maria Majkowska ( SGGW) (50% udział własny)
 9. „Polski sektor bioetanolu z dużymi problemami”- Wieś Jutra nr 7-8/2012- publikacja wspólna z Ewa Golisz ( SGGW), Adam Kupczyk ( SGGW), Adam Stępień ( Krajowa Izba Biopaliw) (50% udział własny)
 10. „Sukces bioetanolu produkowanego w Brazylii” - Przemysł Fermentacyjny i Owocowo- Warzywny 4-5, 2014- publikacja wspólna z  Ewa Golisz ( SGGW) (50% udział własny)

 

C. Wystąpienia/udział na konferencjach/sympozjach naukowych:

 

 1.  „Transformacja NATO: perspektywa polska i regionalna”- udział w panelu dyskusyjnym, Zamek Królewski w Warszawie,13 marca 2008
 2. „Asian Development Experiencies and Economies in Transition”- Szkoła Główna Handlowa, 22 września 2008, udział w panelu dyskusyjnym
 3.  „Budowanie tożsamości narodowej w kinematografii polskiej”- sesja wyjazdowa Akademii Młodych Dyplomatów- udział w panelu dyskusyjnym, 11-13 stycznia 2008 Łódź
 4.  „2nd International Seminar on Research”, - Szkoła Główna Handlowa, 27-28 czerwca 2008, udział w panelu dyskusyjnym
 5.  „Od międzynarodowych stosunków gospodarczych do ekonomii międzynarodowej” Konferencja naukowa z okazji 50-lecia Instytutu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Szkoła Główna Handlowa, 13 maja 2009- pomoc w pracach organizacyjnych na konferencji
 6.  "Polska - Brazylia. Stan obecny stosunków, perspektywy i wyzwania w XXI wieku", Sympozjum z okazji 80-lecia Towarzystwa Polsko-Brazylijskiego- udział w panelu dyskusyjnym, Liceum Ogólnokształcącego im. Rui Barbosy, 24 listopada 2009
 7. “Clusters and international competitiveness of countries, regions and firms in the global economy”, Szkoła Główna Handlowa, Instytut Gospodarki Światowej, 28 maja 2010

Publikacje po doktoracie :

 

 1. ‘’ Specific evolving and understanding of cryptocurrency  as an new element of the Financial Technology  Market  ’’10 Chorzowska Konferncja Bankowości i Finansów- Finanse w płaskim świecie- Globalizacja-Cyfryzacja- Zrownoważony rozwój- 27-28 września 2018
 2. „Oddziaływanie kryptowalut na społeczne i etyczne aspekty funkcjonowania organizacji „Zarządzanie w XXI wieku. Społeczne i ekonomiczne aspekty zarządzania w organizacjach przyszłości”. Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, 23 Maja 2018
 3. ‘Cryptocurrencies - новый элемент в развитии российского финансового рынка или угроза российскому рублю- Kryptowaluty nowym elementem rozwoju rosyjskiego rynku finansowego czy zagrożeniem dla rosyjskiego rubla’-V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Polska-Rosja, pt. Bezpieczeństwo, społeczeństwo, gospodarka, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 25-26 Października 2018
 4. “Wykorzystanie kryptowalut jako elementu  z obszaru technologii informacyjnej do celów cyberterrorystycznych ( przestępstwa gospodarcze i podatkowe ), ”III Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Terroryzm – zagrożenia, prewencja, perspektywy, Lublin, 22 lutego 2019 r
 5. ‘’Cryptocurrency as a main factor of  financial changes  in the New Global Monetary Policy ‘’,  Zrównoważony rozwój w zarządzaniu i finansach- nauka-biznes-samorząd- 18.10.2018 Politechnika Częstochowska
 6. „ Kryptowaluty a Polityka Monetarna państwa” - Zrównoważony rozwój w zarządzaniu i finansach- nauka-biznes-samorząd- 24.06-26.06.2019 Politechnika Częstochowska/ PI Instytutucie Badań Regionalnych im M.I. Doliszniego NAN na Ukrainie- w recenzji
 7. „ Cryptocurrency and its influence on a Global Finance”- Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu