Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. Jacek Sierak

 
 
dr hab. Jacek Sierak -  wykładowca akademicki kilku Uczelni. Specjalista w zakresie finansów samorządowych, finansów publicznych,  oceny efektywności projektów inwestycyjnych. Autor ok. stu publikacji naukowych, członek. Ekspert Ministerstwa Rozwoju i Związku Miast Polskich, a  także Agencji Rozwoju Komunalnego. Współpracował m.in. z Bankiem Światowym, Amerykańską Agencją ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID) i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacji Batorego, Szkoły Liderów Samorządowych. Doradca jednostek samorządu terytorialnego - autor i współautor wielu strategii rozwoju, wieloletnich planów inwestycyjnych i prognoz finansowych. Praktyk samorządowy – radny i przewodniczący Rady Gminy – 3 kadencje.
 
 

ZAINTERESOWANIA ZAWODOWE :
 
 finanse publiczne
 Finanse samorządu terytorialnego,
 Efektywność sektora publicznego
 Deficyt budżetowy i dług publiczny
 Identyfikacja i finansowanie potrzeb inwestycyjnych gmin
 Wydatki rozwojowe
 Finansowanie projektów inwestycyjnych funduszami Unii Europejskiej
 Ocena efektywności i finansowanie projektów inwestycyjnych
 

 Wybrane publikacje:

 
 1. J.Sierak, Znaczenie wybranych dochodów podatkowych gmin i uwarunkowania ich kształtowania przez władze lokalne. Nowe paradygmanty w naukach ekonomicznych. Red nauk P. Barkowiak, P. Wachowiak/ Oficyna Wyd. SGH Warszawa 2016 ss. 221-241
 2. J.Sierak, Programowanie finansowania komunalnych projektów inwestycyjnych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020 w: Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH. Studia i prace. Nr 3 /2015 tom 4 (23). Wyd SGH Warszawa 2015. ss. 173-188
 3. J.Sierak, M. Bitner, A Gałazka, Oszacowanie środków niezbędnych do zapewnienia krajowego wkładu publicznego  do projektów realizowanych w ramach średniookresowych ram finansowych 2014-2020. Raport z przeprowadzonych badań. Wyd. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Krajowe obserwatorium Terytorialne Warszawa 2013
 4. M Bitner, A. Gałazka, J.Sierak, P. Swianiewicz, Analiza funkcjonowania systemu wyrównywania dochodów JST wraz z propozycja modyfikacji. Wyd.Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Warszawa 2015
 5. J.Sierak, Równowaga budżetowa w sektorze publicznym w Polsce i krajach Unii Europejskiej. w: Stabilność finansowa – instytucje, instrumenty, uwarunkowania. Red. naukowa A. Alińska, B. Pietrzak, Wyd. Cedetu. Warszawa 2012  SS. 345-358
 6. J.Sierak, R, Górniak, Ocena efektywności i finansowanie projektów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego współfinansowanych funduszami Unii Europejskiej. Wyd. Oficyna Wydawnicza SGH. Warszawa 2011
 7. Gospodarka i finanse samorządu terytorialnego. Proca zbiorowa pod red G. Maślocha i J.Sieraka. Wyd. Oficyna Wydawnicza SGH. Warszawa 2014
 8. J. Sierak, Wpływ kryzysu na finanse publiczne państw Unii Europejskiej. Wybrane problemy.  W: Ekonomia, nauki o zarządzaniu i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych.  Red. nauk. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski. Wyd. Oficyna Wydawnicza SGH, , Warszawa .2011 s.115-130
 9. Fundusze Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju infrastruktury komunalnej w Polsce.  Pod red. naukowa Jacka Sieraka. Wyd. SGH. Warszawa 2010
 10. J. Sierak, Regional diversification of investment needs of municipalities in Poland and possibilities of their financing by means of EU Funds in the perspective of the year 2020 [w:] Selected Problems of Development of Polish Regions in the Perspective of 2020, red. Artur Jan Kukuła, Lublin: Wydawnictwo KUL (2015
 11. J.Sierak, The impact of public management on the effectiveness of public finances at the local level . Economics and Management Ekonomia i Zarządzanie Volume  7 Issue  3  2015. Bialystok University of Technology. Białystok 2015 ss. 25-34
 12. J.Sierak,, New public management in international practice of management at the local level. w: New Public Governance in the Visegrád Group (V4) ed. by R. Wiszniowski & K. Glinka. Wyd. Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń. 2015 ss. 61-77
 13. J.Sierak, Selected problems of finances of municipalities in the 25th year of self-government in Poland . Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015, nr 403, s. 275-288
 14. M. Bitner, K. Cichocki, J.Sierak, Standardy zarządzania długiem na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz ich wpływ na finansowanie infrastruktury", Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2013
 15. J.Sierak, Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu w: Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu . Red naukowa S. Owsiak . Wyd. UWE Kraków. Kraków 2011
 16. J.Sierak, Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. W: Myśl ekonomiczna i polityczna 4(43) 2013. Uczelnia Łazarskiego. Warszawa 2013 ss.188-220