Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy :

Marek Goleń

KZiF - Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego - Skład osobowy
 

 dr Marek Goleń

 

zakaz.JPG

W kwietniu 2000 r. ukończył studia magisterskie na kierunku "gospodarka publiczna" Szkoły Głownej Handlowej. Pracuje w SGH od października 2000 r. Stopień naukowy doktora uzyskał w listopadzie 2008 r.

 

 publikacje

 
 1. „Polish municipal waste in the context of plans to transform the European Union economy to circular economy model”, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 310/2017, s. 236-245 (tu link do artykulu:  http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-ee8ed774-a791-4536-ab76-e0c1a009924c )
 2. "Spalanie odpadów komunalnych - skuteczne rozwiązanie problemów czy ślepa uliczka?", Logistyka Odzysku, nr 3/2017, s. 26
 3. „Gospodarka o obiegu zamkniętym – nowa utopia czy droga konieczna?” w: „Paradygmaty w naukach ekonomicznych. Wyzwania XXI wieku” praca zbiorowa pod red. R. Bartkowiaka i M. Matusewicza, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017, s. 157-170
 4. „Ślepa uliczka rozwoju mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów", Przegląd Komunalny, nr 5/2017, s.59-60
 5. „Model gospodarowania odpadami komunalnymi dla Polski w kontekście wyzwań gospodarki o obiegu zamkniętym”, w: "Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce" (tom I), praca zbiorowa pod red. M. Golenia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017, s. 365-426
 6. „Ekonomika systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – wyniki badań empirycznych”, w: "Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce" (tom I),  praca zbiorowa pod red. M. Golenia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017, s. 139-187
 7. „Usługi komunalne i ochrona środowiska w polityce samorządów terytorialnych” (współautorstwo: T. Warężak), w: „Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – ograniczenia, możliwości, rekomendacje” praca zbiorowa pod red. C. Trutkowskiego, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2016, s. 78-103
 8. „Cross subsidization in Polish municipal waste management fees”, w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, praca zbiorowa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 431/2016, s 57-64
 9. „Prices of municipal waste collection and management services in Poland from July 1, 2013 to July 30, 2014”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego – Ekonomiczne Problemy Usług, nr 118/2015, s. 81-92
 10. „Istota gospodarstwa domowego" (współautorstwo: Z. Grzymała) w: „Wydatki na usługi komunalne w strukturze wydatków mieszkańców gmin - ocena w układzie regionalnym" praca zbiorowa pod red. Z. Grzymały, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015
 11. „Problemy kształtowania przez gminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w świetle nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach", Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, zeszyt naukowy nr 138/2014, s. 125-142
 12. "Ekonomika i źródła finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków", w: "Leksykon przydomowych oczyszczalni ścieków" praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Heidricha, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa 2013, s. 145-174
 13. „Metody naliczania i wysokość opłat”, w: „Gospodarowanie odpadami komunalnymi w nowych warunkach ekonomiczno-prawnych" praca zbiorowa pod red. M. Golenia, Tomorrow - NFOŚiGW, Warszawa 2013, s. 67-78
 14. „Zasady wdrożenia reformy w gospodarce odpadami komunalnymi wynikające z Ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z 1 lipca 2011 r." w: „Samorządowa gmina w nowoczesnym państwie" praca zbiorowa pod red. G. Maślocha, Oficyna
  Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 129-144
 15. „Koncepcja wdrożenia nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi dla gmin peryferyjnych" w: „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce w świetle zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 57-106,(współautorstwo:  Z. Grzymała, G. Maśloch, E. Górnicki)
 16. „Ekonomika infrastruktury ściekowej", Wodociągi i Kanalizacja, Zeszyt specjalny nr 2/2013 "Gospodarka wodno-ściekowa na terenach niezurbanizowanych”, s. 22-23
 17. "Komunikacja społeczna i polityka informacyjna w samorządzie terytorialnym" w: „Gospodarka i finanse samorządu terytorialnego", praca zbiorowa pod red. G. Maślocha i J. Sieraka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 529-558 (współautorstwo: F. Flisowski)
 18. ​​„Fikcyjne normy!", Przegląd Komunalny, nr 12/2012, s.46-47
 19. „Podstawy prawne i finansowe budowy oczyszczalni przydomowych" SGH, Warszawa 2012, (współautorstwo: T. Warężak)
 20. „Uwarunkowania i możliwości zastosowania krzywej Laffera do wyznaczenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi"; w: Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku, praca zbiorowa pod red. R. Bartkowiaka i J. Ostaszewskiego, SGH, Warszawa 2012, s. 431-438, 
 21. „Odpady - gminy nie udźwigną tego ciężaru", Wspólnota, nr 11 z 16 marca 2012
 22. „Opłaty jak pole minowe", Wspólnota, nr 7 z 17 lutego 2012
 23. „Ekonomika gospodarki ściekowej na wsi" praca zbiorowa pod red. M. Golenia, SGH, Warszawa 2011, s. 7-12, 55-114 (współautorstwo: G. Maśloch, T. Warężak, M. Ziółkowski)
 24. „Ekonomiczne aspekty adaptacji polskiego systemu gospodarki odpadami do modelu europejskiego"; w: Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych, praca zbiorowa pod red. R. Bartkowiaka i J. Ostaszewskiego, SGH, Warszawa 2011, s. 201-210,  
 25. „Oczyszczanie ścieków na wsi - inicjatywa prywatna czy gminna?" w: Kanalizacja terenów niezurbanizowanych (materiały konferencyjne), wyd. ABRYS sp. z o.o., Poznań 2011, s. 90-100
 26. „Opinia w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw", Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2011, s. 1-15
 27. „Selektywna zbiórka odpadów odchodzi w przeszłość", Wspólnota, nr 51 z 18 grudnia 2010, s. 58
 28. „Czy komfort życia ważnieszy od stymulowania rozwoju?", Wspólnota, 41/995 z 9 października 2010, s. 48-55
 29. „Przykład dla Europy albo kompromitacja", Wspólnota, 37/911 z 11 września 2010, s. 56-57
 30. „Redystrybucja PKB przez jednostki samorządu terytorialnego"; w: Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych, praca zbiorowa pod red. R. Bartkowiaka i J. Ostaszewskiego, SGH, Warszawa 2010, s. 263-274, (współautorstwo: O. Krasicka)
 31. „Oczyszczanie ścieków na wsi – którędy droga?", Wodociągi i Kanalizacja, 5(75)/2010, s. 68-72
 32. „Możliwości inwestycyjne gmin w latach 2007-2013"; w: Gospodarka Polski: system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów ekonomicznych, praca zbiorowa pod red. R. Bartkowiaka i J. Ostaszewskiego, SGH, Warszawa 2009, s. 307-316
 33. „Wyposażenie polskich gmin w infrastruktrę lokalną w 2004 r. - wyniki badań ilościowych" w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, praca zbiorowa pod red. D. Strahl, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1161/2007, s. 350-360
 34. „Ocena sytuacji społeczno-gospodarczej i finansowej miast i gmin w Polsce - ranking miast i gmin (synteza badań statutowych)", Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, zeszyt naukowy nr 77/2007, s. 35-48, (współautorstwo: J. Sierak, A. Zalewski, M. Ziółkowski)
 35. „Wpływ rozwoju sektora bazowego na dochody ludności gminy - studium przypadków" w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, praca zbiorowa pod red. D. Strahl, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1124/2006, s. 603-613
 36. „Instrumenty finansowe polityki inwestycyjnej gmin", w: W stronę teorii i praktyki finansów, praca zbiorowa pod red. J. Ostaszewskiego i M. Zaleskiej, SGH, Warszawa 2006, s. 109-118
 37. „Istnieją ogromne potrzeby rozwoju infrastruktury lokalnej" (komentarz ekspercki do artykułu "Inwestycyjne mariaże finansowe"), Gazeta samorządu i administracji, nr 9 (209) z 1-14 maja 2006 r., s. VI (dodatek Monitor gospodarczy)
 38. „Pojęcie polityki inwestycyjnej gminy", w: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, praca zbiorowa pod red. R. Brola, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1083/2005, s. 285-296
 39. „Informatyzacja urzędów gmin w świetle wyników badań ankietowych", w: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, praca zbiorowa pod red. R. Brola, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1083/2005, s. 734-741
 40. „Budowa społeczeństwa informacyjnego w skali lokalnej - problemy i wyzwania", w: Polska w Unii Europejskiej - strategie rozwoju, perspektywy i problemy, praca zbiorowa pod red. J. Nowakowskiego i A. Skowronek-Mielczarek, SGH, Warszawa 2005, s. 484-489
 41. „Informatyzacja zarządzania organizacjami publicznymi", w: Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, praca zbiorowa pod red. A. Zalewskiego, SGH, Warszawa 2005, s. 55-60
 42. „Ocena oddziaływania inwestycji na rozwój lokalny - aspekty teoretyczne", w: Gospodarka, przedsiębiorstwo i konsument a wyzwania europejskie, praca zbiorowa pod red. J. Nowakowskiego i A. Skowronek-Mielczarek, SGH, Warszawa 2004, s. 84-93, (współautorstwo: W. Rusin)
 43. „Elektroniczna administracja samorządowa. Zostajemy w tyle" (raport „Wspólnoty"), Wspólnota, nr 25/693 z 13 grudnia 2003 r., s. 27-30
 44. „Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym" w: Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, praca zbiorowa pod red. H. Sochackiej-Krysiak, SGH, Warszawa 2003, s. 43-86, (współautorstwo: M. Ziółkowski)
 45. „E-government - elektroniczna administracja publiczna" w: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, praca zbiorowa pod red. D. Strahl, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 979/2003, s. 625-631
 46. „Wieloletnie planowanie inwestycyjne w polskich gminach" w: Problemy zarządzania w działalności samorządu terytorialnego, praca zbiorowa pod red. S. Dolaty, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002, s 145-150
 47. „Wieloletnie plany inwestycji komunalnych - wyniki studium dziesięciu przypadków polskich jednostek samorządu terytorialnego", Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, zeszyt naukowy nr 24/2002, s. 167-172
 48. „Wieloletni plan inwestycji komunalnych", Nowoczesny Bank Spółdzielczy, nr 10/2002, s. 14-17
 49. „Zarządzanie strategiczne w gminie", Nowoczesny Bank Spółdzielczy, nr 9/2002, s. 13-15
 50. „Istota wieloletniego planu inwestycji komunalnych", Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, zeszyt naukowy nr 22/2001, s. 51-60
 51. „Zarządzanie strategiczne w gminie", Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, zeszyt naukowy nr 21/2001, s. 61-70
 
 
 

 zainteresowania zawodowe

 
​Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, polityka inwestycyjna gmin, gospodarka komunalna, finanse samorządu terytorialnego, rozwój obszarów wiejskich, polityka energetyczna, e-government