Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Oferta dydaktyczna :

Oferta dydaktyczna – Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

KZiF - Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego - Oferta dydaktyczna
 

 OFERTA DYDAKTYCZNA

 

dr Grzegorz Maśloch

 
Tematyka badań własnych
 
Ocena efektywności projektów inwestycyjnych; analiza rozwoju miast; finansowanie rozwoju lokalnego i regionalnego; problemy energetyki.
 
Oferta dydaktyczna
 
120830-0175 Gospodarka regionalna i lokalna
232120-1008 Konkurencyjność regionów
131430-1008 Ocena projektów inwestycyjnych
137140-1008 Odnawialne źródła energii - aspekty ekonomiczne i ekologiczne
233680-1008 Przygotowanie projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej
233770-1008 Samorząd terytorialny a gospodarka
 
Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)
197141 LIC ST LIC S-N LIC POP
297141 MGR ST MGR S-N MGR POP
 
Problematyka proponowanych prac dyplomowych
 
Funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich wpływ na rozwój lokalny Uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej. Zarządzanie oraz finansowanie infrastruktury w jst. Fundusze UE. Finanse publiczne. Finansowanie inwestycji. Nowe formy prowadzenia działalności gospodarczej.
 
 
dr Marek Goleń
 
Tematyka badań własnych
 
Gospodarka komunalna; finanse jednostek samorządu terytorialnego; polityka inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego; zarządzanie miastem; teoria i polityka infrastruktury; e-government.
 
 
Oferta dydaktyczna
 
120010-0175 Administracja publiczna
222130-0170 Ekonomia sektora publicznego
131340-0175 Finanse samorządu terytorialnego
120830-0175 Gospodarka regionalna i lokalna
132670-0175 Metody i techniki analiz regionalnych
136500-0175 Zarządzanie miastem - gra decyzyjna
 
Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)
 
197131 LIC ST LIC S-N LIC POP
297131 MGR ST MGR S-N MGR POP
 
Problematyka proponowanych prac dyplomowych
 
Ustrój, gospodarka, infrastruktura, finanse JST. e-Government - elektroniczna administracja publiczna. Rozwój obszarów wiejskich RP.
 
  

dr hab.  Jacek Sierak

Tematyka badań własnych

Ustrój i gospodarka samorządu terytorialnego; finanse publiczne, zarządzanie finansami samorządu terytorialnego; finansowanie inwestycji komunalnych; potrzeby inwestycyjne gmin; ocena efektywności projektów inwestycyjnych.

 

Oferta dydaktyczna


224450-0514  Finanse publiczne
131340-0514  Finanse samorządu terytorialnego 
232560-0514  Finansowanie rozwoju ze środków Unii Europejskiej 
131430-0514  Ocena projektów inwestycyjnych 
233770-0514  Samorząd terytorialny a gospodarka

Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)

192191   LIC ST LIC S-N LIC POP  
292191   MGR ST MGR S-N MGR POP 
 
Problematyka proponowanych prac dyplomowych

Finanse publiczne. Finanse samorządu terytorialnego. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego. Rozwój lokalny i regionalny. Ustrój i gospodarka samorządu terytorialnego. Polityka finansowa i gospodarka budżetowa gmin. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych podmiotów sekto- ra publicznego. 

 

 dr hab. Katarzyna Sadowy
 
Tematyka badań własnych

Współczesne czynniki rozwoju gospodarczego. Zarządzanie rozwojem i kapitałem miast, z uwzględnieniem interdyscyplinarnego podejścia. Strategia i polityki miejskie w zakresie współpracy samorządu, przedsiębiorców i NGOs. 

Oferta dydaktyczna

224440-1581  Etyka, lobbing i grupy interesu w życiu publicznym
121510-1581  Zrównoważony rozwój
 
Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)
190001   LIC ST LIC POP 
290001   MGR ST MGR POP 

Problematyka proponowanych prac dyplomowych
Czynniki rozwoju i przewagi konkurencyjnej miast Nowe formy przedsiębiorczości Partycypacja społeczna w gospodarce Organizacje pozarządowe Rozwój zrównoważony w miastach Budownictwo i architektura - czynnik rozwoju gospodarczego Strategie rozwoju miast (uwarunkowania, mierniki, efekty) Rewitalizacja jako proces gospodarczy i przestrzenny 
 
 
prof. zw. dr hab. Krzysztof Marecki

Tematyka badań własnych


Zarządzanie finansami; analiza ekonomiczno-finansowa; rachunkowość zarządcza (menedżerska); finanse ogólne; finanse przedsiębiorstwa; podatki; audyt; badanie zależności: informacje - decyzje; planowanie działalności.
 
Oferta dydaktyczna

121040-0350  Biznesplan
 110630-0350  Finanse
 120190-0350  Finanse przedsiębiorstwa 
 120200-0350  Finanse przedsiębiorstwa 
 220530-0350  Rachunkowość zarządcza 
 222810-0350  Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów
 

Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)

191451   LIC ST LIC S-N LIC POP  
291451   MGR ST MGR S-N MGR POP 

Problematyka proponowanych prac dyplomowych

Analiza ekonomiczno-finansowa w przedsiębiorstwie. Analiza płynności i rentowności. Zarządzanie finansami (elementy). Planowanie finansowe (elementy). Rachunkowość zarządcza (elementy). Ocena i projektowanie działalności przedsiębiorstwa. Współpraca przedsiębiorstwa z interesariuszami. Usługi finansowe. Strategie finansowe. Compliance 
 

dr Maciej Wieloch
 

Tematyka badań własnych

Finansowanie przedsiębiorstw; Fundusze kapitału zalążkowego; Pozyskiwanie środków z funduszy unijnych; Wykorzystanie narzędzi planowania i kontroli w przedsiębiorstwie; finanse przedsiębiorstwa. 

Oferta dydaktyczna

121040-0649  Biznesplan
121041-0649  Business Plan
222811-0649  Management and Cost Accounting 
220530-0350  Rachunkowość zarządcza 
220530-0649  Rachunkowość zarządcza 
222810-0649  Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów
 
Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)

195731   LIC ST LIC S-N LIC POP  
295731   MGR ST MGR S-N MGR POP 

Problematyka proponowanych prac dyplomowych

Zasilanie finansowe jednostek służby zdrowia. Finansowe aspekty funkcjonowania sektora usług społecznych i przedsiębiorstw. Biznes plan jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Wykorzystanie funduszy unijnych w finansowaniu inwestycji. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. Finansowa i ekonomiczna ocena projektów inwestycyjnych. Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstwa. 
 

 

 

 

 Oferta dydaktyczna

 
 
 
 

 Struktura