Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje :

Publikacje – Katedra Rynku, Marketingu i Jakości | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

KZiF - Katedra Rynku i Marketingu - Publikacje
 

 Publikacje

 

Pracownicy Katedry Rynku, Marketingu i Jakości, oprócz znacznej ilości prac niepublikowanych, mają w dorobku wiele publikacji, w tym: podręczniki, monografie, artykuły w czasopismach naukowych, referaty.

 

Do najważniejszych publikacji, których autorami są pracownicy Katedry Rynku, Marketingu i Jakości, wydanych w ostatnich latach, można zaliczyć:


Monografie

 

 • Działania marketingowe i ich uregulowania w Polsce, praca zbiorowa pod redakcją Teresy Taranko, Wolters Kluwer, Warszawa 2015

 •  

 • Teresa Taranko, Komunikacja marketingowa. Istota, uwarunkowania, efekty, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2015

 •  

 • Strategie marketingowe, praca zbiorowa pod r​edakcją Wojciecha Wrzoska, PWE, Warszawa 2012

 •  

 • Marketing. Koncepcja skutecznych działań, praca zbiorowa pod redakcją Lechosława Garbarskiego, PWE, Warszawa 2011

 •  

 • Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, praca zbiorowa pod redakcją Lechosława Garbarskiego, PWE, Warszawa 2011


Rozdziały w monografiach
 • Radosław Baran, Postawy konsumentów wobec sieci handlu detalicznego w Polsce, w: Maria Sławińska (red.), "Handel we współczesnej gospodarce. Nowe wyzwania", Katedra Handlu i Marketingu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2016

 • Teresa Taranko, Postawy menedżerów odpowiedzialnych za działania marketingowe wobec uregulowań prawnych w zakresie produktów i usług - wyniki badania empirycznego, w : Ryszard Bartkowiak, Piotr Wachowiak (red.), “Nauki ekonomiczne a praktyka gospodarcza”, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015​

 • Radosław Baran, Wyzwania dla marketingu w kontekście współczesnych zmian w otoczeniu przedsiębiorstw, w: Anna Czubała, Piotr Hadrian, Jan W. Wiktor (red.), "Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce", PWE, Warszawa 2014

 •  

 • Teresa Taranko, Regulacje prawne a swoboda realizacji działań reklamowych, w: Ryszard Bartkowiak, Piotr Wachowiak (red.) „Nauki ekonomiczne w XXI wieku. Stan obecny i perspektywy rozwoju”, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014

 • Radosław Baran, Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw handlu detalicznego i jego konsekwencje dla marketingu, w: Ryszard Bartkowiak, Piotr Wachowiak (red.), "Wiedza i bogactwo narodów. Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej", tom pt. "Zarządzanie", Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013

 • Teresa Taranko, Relacje z nabywcami jako źródło wiedzy w kreowaniu wartości, w: Ryszard Bartkowiak, Piotr Wachowiak (red.), "Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej. Zarządzanie", Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013

 • Radosław Baran, Zmiany w marketingu w początkach XXI wieku w kontekście upowszechnienia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, w: Ryszard Bartkowiak, Janusz Ostaszewski​ (red.), "Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku", Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012

 • Teresa Taranko, Udział marketingu w rozwoju koncepcji kreowania wartości, w: Ryszard Bartkowiak, Janusz Ostaszewski (red.), "Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku", Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012​
 • Radosław Baran, Kierunki rozwoju marketingu w kontekście współczesnych zmian gospodarczych, w: Ryszard Bartkowiak, Janusz Ostaszewski​ (red.), "Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych", Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011

   

 • Teresa Taranko, Aktywność rynkowa przedsiębiorstw a regulacje prawne, w: Ryszard Bartkowiak, Janusz Ostaszewski (red.), "Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych", Oficyna Wydawncza SGH, Warszawa 2011

 • Teresa Taranko, Uwarunkowania i konsekwencje wyboru instrumentów konkurencji, w: Elżbieta Urbanowska-Sojkin (red.), "Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Rezultaty ekonomiczne, organizacyjne i społeczne", Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2011

 • Teresa Taranko, Oczekiwania reklamodawców oraz stopień ich spełnienia przez agencje reklamowe jako element jakości komunikacji marketingowej, w: Bogna Pilarczyk​ (red.), "Komunikacja Rynkowa. Strategie i instumenty", Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2011


Publikacje w czasopismach naukowych
 • Radosław Baran, Ograniczenia rozwoju produktów systemowych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 261

 • Radosław Baran, Kierunki i uwarunkowania zmian w zakresie stosowania marek należących do pośredników handlowych, „Handel Wewnętrzny” marzec-kwiecień 2016,  nr 2 (361)

 • Radosław Baran, Innowacje w zakresie sprzedaży sklepowej, „Logistyka”, 2, 2015

 • Teresa TarankoInnowacje produktowe a strategie marki, "Logistyka", 2, 2015

 • Radosław Baran, Rynkowe uwarunkowania prowadzenia sklepów internetowych przez duże sieci handlu detalicznego„Marketing i rynek”, 8, 2014

 • K. Chmielewski., Teresa Taranko, Brand as a Source of Value for Its Buyer and Owner, "Management and Business Administration Central Europe", 4, 2014

 • Teresa Taranko, Rola opakowania w komunikacji marki na rynku kosmetyków, w: "Marketing i rynek”, 4, 2014

 • Radosław Baran, Zmiany w działaniach marketingowych przedsiębiorstw handlu detalicznego, "Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH", 133, 2013

 • Teresa Taranko, Zmiany w zachowaniach konsumentów i ich wpływ na kształtowanie produktów"Marketing i rynek”, 3, 2013

 • Teresa Taranko, Jak wydatki na marketing przekształcane są w wartość dla przedsiębiorstwa - ujęcie modelowe"Handel wewnętrzny", 3, 2013

 • Radosław Baran, Ograniczenia rozwoju handlu elektronicznego produktami żywnościowymi, w:  Zygmunt Waśkowski, Michał Sznajder (red.), "Nowe trendy w dystrybucji produktów żywnościowych. Determinanty i kierunki ewolucji", Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, nr 237, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2012

 • Radosław Baran, Kierunki i konsekwencje internacjonalizacji przedsiębiorstw handlu detalicznego, w: Sylwester Makarski, Piotr Cyrek​ (red.), „Handel Wewnętrzny”, wrzesień-październik 2012, tom II pt. "Perspektywy rozwoju marketingu. Klient, konsumpcja, handel", 2012​

 • Radosław Baran, Bariery ekspansji międzynarodowej przedsiębiorstw handlu detalicznego, w: Maria Sławińska (red.), "Zeszyty NaukoweUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu", nr 175, tom pt. "Handel we współczesnej gospodarce. Źródła i przejawy innowacyjności", Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2011​

 • Teresa Taranko, Aktywność innowacyjna polskich przedsiębiorstw a ich udział w procesach konkurencyjnych, "Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH", 106, 2011

 • Teresa Taranko, Innowacje produktowe a procesy konkurencyjne, "Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH", 105, 2011

 
 
 

 Struktura