Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje :

Publikacje – Zakład Zarządzania Jakością | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

KZiF - Katedra Zarządzania Jakością - Publikacje
 

 Publikacje pracowników

 

dr hab. inż. Stefan Doroszewicz, prof. nadzw. SGH:

 • S. Doroszewicz, Metoda badania postaw konsumentów wobec jakości produktów, [w:] "Zarządzanie  jakością wybranych produktów i procesów", red. :Małgorzata Lotko, Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom 2016, s. 11-19.
 • S. Doroszewicz, The Method of Classification of Consumer  Attitude Accessibility in Relation to Inherent Product Features, Polish Journal of Natural Sciences, 29(3/2014) 211-225.
 • S. Doroszewicz, Metoda badania dostępności postaw wobec jakości postrzeganej produktów, [w:] „Zarządzanie jakością wybranych procesów (modelowanie – doskonalenie – metody - bezpieczeństwo – satysfakcja)”, red. J. Żuchowski, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2010, s. 136-144.
 • S. Doroszewicz, A. Kobylińska, Badania dostępności postaw konsumentów wobec inherentnych właściwości opakowania pasty do zębów, [w:] „Wybrane problemy jakości kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej”, red. M.W. Sułek, R. Zieliński, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2010, s. 15-22.
 • S. Doroszewicz, Jakość kształcenia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w ocenie jej absolwentów, [w:] Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych, red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, OW SGH, Warszawa 2010, s. 531-539.
 • S. Doroszewicz, A. Zbierzchowska, The Research on the Availability of Consumer Attitudes towards Packaged Orange Juice, [w:] "Facing the Challenges of the Future Excellence in Business and Commodity Science", 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce, Romania, Bucharest, vol.1, September 2010, p. 441-446.
 • S. Doroszewicz, Method for Limiting the Influence of the Central Location and Similarity Bias on Questionnaire Studies of Consumer Attitudes Toward Product Characteristics, [w:] "Achieving Commodity & Service Excellence in the Age of Digital Convergence", red.:Yong-Hak Lee, Hojung Shin, Wyd. University of Suwon, Korea 2008, vol. II, s. 908-912.
 • A.Kobylińska, S. Doroszewicz, The Exploratory Factor Analysis Employed in the Research on the Influence of the Respondent Effect when Measured Consumer Attitudes Towards Dark Chocolate, [w:] "Achieving Commodity & Service Excellence in the Age of Digital Convergence", red.:Yong-Hak Lee, Hojung Shin, Wyd. University of Suwon, Korea 2008, vol. II, s. 940-945.
 • A. Zbierzchowska, S. Doroszewicz, The Confirmatory Factor Analysis Employed in the Research on the Influence of the Respondent Effect Performed on a Set of Measurements of Consumer Attitudes Towards Perceived Packaging Attributes, [w:] "Achieving Commodity & Service Excellence in the Age of Digital Convergence", red.:Yong-Hak Lee, Hojung Shin, Wyd. University of Suwon, Korea 2008, vol. II, s. 1017-1022.
 • S. Doroszewicz, Pierwsze wrażenie jako inherentna właściwość określająca jakość postrzegana produktów, [w:] "Filozofia TQM w zrównoważonym rozwoju", red. J. Żuchowski, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2008, s. 197-203.
 • S. Doroszewicz, Ramowy projekt wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia w Szkole Głównej Handlowej,  Gazeta SGH, nr 05/08 (241) 2008, s. 10-14.
 • S. Doroszewicz, E. Listopadzka, Ekonomiczne aspekty procesu ciągłego doskonalenia, [w:] "Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych", red.: S. Doroszewicz, A. Kobylińska; OW SGH, Warszawa 2007, s. 152-158.
 • S. Doroszewicz, Metoda pomiaru jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, [w:] "Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych", red.: S. Doroszewicz, A. Kobylińska; OW SGH, Warszawa 2007, s. 472-482.
 • S. Doroszewicz, A. Kobylińska, The methodology of research and analysis of concurrent validity of a questionnaire aimed at measuring consumer attitudes towards importance of product quality attributes, [w:] "Current trends in commodity science",  red.: R. Zieliński, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej  w Poznaniu, Poznań 2007, s. 188-193.
 • S. Doroszewicz, A. Kobylińska, Measuring consumer attitudes towards importance of product quality attributes: the analysis of concurrent validity of the results, [w:] "Current trends in commodity science", red.: R. Zieliński, Wyd. Akademii Ekonomicznej  w Poznaniu, Poznań 2007, s. 194-200.
 • S. Doroszewicz, Elementy projektu systemu zarządzania jakością kształcenia w Szkole Głównej Handlowej, [w:] "Systemy zapewnienia jakości w szkolnictwie wyższym – aspekty praktyczne", red.: D. Wosik, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007, s. 113-125.
 • S. Doroszewicz, Jakość kształcenia studentów studiów stacjonarnych SGH i AE Poznań w kontekście modeli kształcenia wg Joyce’a i innych teoretyków, [w:] "Systemy zapewnienia jakości w szkolnictwie wyższym – aspekty praktyczne", red.: D. Wosik, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007, s. 203-213.
 • S. Doroszewicz, Standaryzacja funkcji organizacji w systemowym podejściu do zarządzania jakością, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH" nr 76, Warszawa 2007, s. 130-138.
 • S. Doroszewicz, M. Stoma, Charakterystyka wymiarowa usługi ubezpieczenia autocasco spostrzeganej przez klientów indywidualnych, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH", nr 81, Warszawa 2007, s. 31-46.
 • S. Doroszewicz, Standaryzowana macierz klienta w podejmowaniu kluczowych decyzji projektowych, [w:] "Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług", red. J. Żuchowski, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2006, s. 215-221.
 • S. Doroszewicz, Metoda pomiaru jakości usług edukacyjnych w szkolnictwie wyższym, [w:] "Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia", red. E. Skrzypek, Wyd. Zakład Poligrafii UMCS w Lublinie, Lublin 2006, s. 281-289.
 • S. Doroszewicz, Ocena jakości i kodyfikacja wyrobów w ramach dostaw na rynki NATO i UE w świetle regulacji prawnych, red. S. Doroszewicz, J. Rybiński, G. Sawicki, Wyd. VIZJA PRESS&IT, Warszawa-Lubiczów 2006, s. 7-8.
 • S. Doroszewicz, Standaryzowana macierz klienta w podejmowaniu decyzji o relacji typu produkt-rynek, [w:] "W stronę teorii praktyki i zarządzania", red. J. Ostaszewski, M. Zaleska, OW SGH, Warszawa 2006, s. 295-305.
 • S. Doroszewicz, E. Listopadzka, Rachunek kosztów jakości – podstawowe koncepcje i badania, "Studia i Prace KZiF SGH" nr 68/2006, s. 44-53.
 • S. Doroszewicz, A. Kobylińska, A. Zbierzchowska, The analysis of reliability of different measurement methods aimed at identification of importance coefficients, [w:] "Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life", The 15TH Symposium of IGWT, wyd. Kniga,  Kyiv 2006, s. 1323-1327.
 • S. Doroszewicz, Dynamics of the products competitive positions on fast-changing markets, [w:] "Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life", The 15TH Symposium of IGWT, wyd. Kniga,  Kyiv 2006.
 • S. Doroszewicz, A. Kobylińska, Model jakości kształcenia w Szkole Głównej Handlowej postrzeganego przez studentów, [w:] "Jakość kształcenia w społeczeństwie wiedzy", Wyd. Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą, Wydział Ekonomiczny UMCS, Lublin 2006, s. 72-78.


dr hab. inż. Piotr Miller, prof. nadzw. SGH:

 • Miller P., Ryzyka i szanse z perspektywy klienta i firmy jako podstawa decyzji zakupowych, w: Zarządzanie jakością wybranych produktów i procesów, red. M. Lotko, J. Żuchowski, R. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2016, s. 19-29.
 • Miller P., Wykorzystanie analizy ryzyka w warunkach niepewności zakupu i sprzedaży wyrobów w przedsiębiorstwie, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem inteligentnym. Wybrane zagadnienia, red. S. Gregorczyk, W. Mierzejewska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, s. 515-528.
 • Miller P., Fakultatywne uregulowania dotyczące kształtowania jakości produktów, w: Działania marketingowe i ich uregulowania w Polsce, red. T. Taranko, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 98-112
 • Doroszewicz S., Miller P., Uregulowania dotyczące znaków jakości, w: Działania marketingowe i ich uregulowania w Polsce, red. T. Taranko, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 113-128 (rozdz. 7.3, s. 120-128).
 • Miśkiewicz T., Miller P., Podmioty odpowiedzialne za kontrolę przestrzegania uregulowań w zakresie marketingu, w: Działania marketingowe i ich uregulowania w Polsce, red. T. Taranko, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 281-293 (rozdz. 18.3, s. 285-293).
 • Miller P., Diagnoza aplikacji struktury HLS w systemach zarządzania jakością, w: Wielowymiarowość systemów zarządzania, red. M. Giemza, T. Sikora, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2015, s. 239-255.
 • Miller P., Metodyka badania zmienności i skuteczności procesów ciągłych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
 • Chmielecka E., Brdulak J., Miller P., Doroszewicz S., European Standards and Guidelines for Quality Assurance and Teaching Staff, Journal of the European Higher Education Area, 2013, No. 4, s. 1-15.
 • Miller P., Wykorzystanie rozkładów mieszanych w analizie zdolności procesów, w: Zarządzanie jakością wybranych produktów i procesów, red. J. Żuchowski, R. Zieliński, Politechnika Radomska, Radom 2012, s. 170-178.
 • Miller P., Kobylińska A., Dotychczasowy stan i perspektywy rozwoju standaryzacji systemów i wyrobów w gospodarce, w: Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku, red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 209-221.
 • Doroszewicz S., Miller P., Analiza jakości kształcenia realizowanego w polskich publicznych uczelniach ekonomicznych - przyczynek do zapewnienia jakości kształcenia zgodnie ze standardami ENQA, w: Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych, red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 905-920.
 • Doroszewicz S., Miller P., Metodyka badania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym - jakość kształcenia realizowanego w Szkole Głównej Handlowej, w: Jakość kształcenia w szkole wyższej wobec wyzwań współczesności, red. B. Sitarska, K. Jankowski, R. Droby, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2011, s. 13-24.
 • Miller P., Analiza wymiarowa jakości kształcenia ekonomicznego w szkolnictwie wyższym w Polsce, w: Metodyka i badania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w Polsce, red. Stefan Doroszewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 189-233.
 • P. Miller, Systemowe zarządzanie jakością, Wyd. Difin, Warszawa 2011.
 • P. Miller, Wpływ HACCP i PRP na wyniki analizy ryzyka w produkcji żywności, [w:] "Wybrane problemy jakości żywności", red. J. Żuchowski, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2010, s. 33-46.
 • P. Miller, S. Jaskowiak, Efektywność procedur systemowych. Wybrane aspekty, Koncepcje Zarządzania Jakością. Doświadczenia i perspektywy, praca zbiorowa red. T. Sikora, UE w Krakowie, Kraków 2008, s. 159-165.
 • P. Miller, E. Taylor, J. Chabiera, Wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie - uwarunkowania i korzyści, O nowy ład gospodarczy w Polsce, praca zbiorowa red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, OW SGH, Warszawa 2008, s. 593-603.
 • P. Miller, D. Suchołbiak, Analiza zdolności procesu – studium przypadku, Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych, pr. zbiorowa, red. S. Doroszewicz, A. Kobylińska, OW SGH, Warszawa 2007, s. 67-77.
 • P. Miller, G. Kaniowski, Wykorzystanie analizy Pareto-Lorenza w badaniu przyczyn reklamacji i działaniach zmierzających do doskonalenia jakości w przedsiębiorstwie, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 79, SGH, Warszawa 2007, s. 72-90.
 • P. Miller, Koncepcja księgi zintegrowanego systemu zarządzania, Ocena jakości, kodyfikacja wyrobów w ramach dostaw na rynki NATO i UE w świetle regulacji prawnych, monografia red. S.Doroszewicz, J.Rybiński, G.Sawicki, VizjaPress&IT, Warszawa-Lubiczów APT 2006, s. 181-195.
 • P. Miller, A. Śliczniak, Wykorzystanie metody FMEA zorientowanej na koszty w doskonaleniu działań operacyjnych przedsiębiorstwa, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", Zeszyt Naukowy 69, SGH, Warszawa 2006, s. 29-48.
 • P. Miller, Koncepcja identyfikacji i mapowania procesów w zintegrowanych systemach zarządzania, Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki, SGH, Warszawa 2005, s. 130-141.
 • P. Miller, E. Taylor, J. Chabiera, Analiza uwarunkowań wdrażania systemu zarządzania środowiskowego w polskiej gospodarce, Polska w Unii Europejskiej – strategie rozwoju, perspektywy i problemy, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa 2005, s. 490-500.


dr inż. Anna Zbierzchowska:

 • A. Zbierzchowska, Uregulowania dotyczące opakowań i znakowania produktów, w: Działania marketingowe i ich uregulowania w Polsce,  red. T. Taranko, Wolters Kluwer SA, 2015, s. 129-147​.
 • A. Zbierzchowska, Ochrona interesów konsumentów jako przesłanka wprowadzania uregulowań prawnych w marketingu, w: Działania marketingowe i ich uregulowania w Polsce,  red. T. Taranko, Wolters Kluwer SA, 2015, s. 32-46.
 • A. Zbierzchowska, S. Doroszewicz, Dostępność postaw studentów wobec wybranych, inherentnych właściwości wykładu akademickiego, Towaroznawcze Problemy Jakości, 2014, s. 119 – 129.
 • A. Zbierzchowska, S. Doroszewicz, Study on the accessibility of consumer attitudes towards the attributes of toilet soap perceived in a purchasing situation, 19th IGWT Symposium, “Commodity Science in Research and Practice – Current Achievements and Future Challenges", Cracow University of Economics,  Cracow, 15th-19th September 2014, Book of Abstracts, p. 49 – 58.
 • A. Zbierzchowska, Lifelong Learning - uczymy się przez cała życie, Kwartalnik ideAGORA, 2013, s. 8-9.
 • A. Zbierzchowska, Analysis of the impact of packaging on consumer purchasing decisions on the example of toilet soaps, Faculty of Economics of the Roma Tre University, Conference Proceedings, 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28, 2012.
 • A. Zbierzchowska, Uwarunkowania kształcenia ekonomicznego w szkolnictwie wyższym w Polsce, w: Metodyka i badania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w Polsce, red. S. Doroszewicz, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, 2011, s. 13-40.
 • A. Zbierzchowska, A. Kobylińska, Zrównoważony rozwój w edukacji konsumenckiej - Projekt Dolceta, e-mentor, 2(39), 2011, s. 78-83.
 • A. Zbierzchowska, S. Doroszewicz, The Research on the Availability of Consumer Attitudes towards Packaged Orange Juice, w: Facing the Challenges of the Future Excellence in Business and Commodity Science, 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce, Romania, Bucharest, vol.1, September 2010, p. 441-446.​
 • A. Zbierzchowska, M. Patroński, Systemy zarządzania jakością w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, w: Filozofia TQM w zrównoważonym rozwoju, red. Jerzy Żuchowski, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2008, s. 253-258.
 • A. Zbierzchowska, The confirmatory factor analysis employed in the research on the influence of the respondent effect performed on a set of measurements of consumer attitudes towards perceived packaging attributes, w: Achieving Commodity & Service Exellence in the Age of Digital Convergence, vol. II, red. Yong-Hak Lee, Hojung Shin, University of Suwon, Korea 2008, s. 1017-1022.
 • A. Zbierzchowska, A. Dąbrowska, B. Mróz, Edukacja konsumencka elementem ustawicznego kształcenia – projekt DOLCETA, Wyd. SGH, FPiAKE, e-mentor nr 1(23), 2008, s. 69-73.
 • A. Zbierzchowska, A. Dąbrowska, E-edukacja konsumentów – realizacja w ramach projektu Dolceta, Wyd. SGH, FPiAKE, e-mentor nr 5(27), 2008, s. 65-79.
 • A. Zbierzchowska, Procesy spostrzegania i oceny jakości w decyzjach zakupowych konsumenta, w: Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych, z cyklu „Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości", red. S. DoroszewiczOficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007, s. 124 – 132.
 • A. Zbierzchowska, Zarządzanie jakością ekologiczną w świetle standardów ISO 14000, w: Uwarunkowania procesów finansowania i zarządzania w gospodarce, XIV Sympozjum Naukowe KZiF, Mikołajki, 21-23 czerwca 2007
 • A. Zbierzchowska, Procesy spostrzegania i oceny jakości w decyzjach zakupowych konsumenta, praca statutowa nr 04/S/0008/07, kierownik badania: dr hab. inż. S. Doroszewicz, Warszawa 2007.
 • A. Zbierzchowska, Zarządzanie jakością ekologiczną w świetle standardów ISO 14000, referat na XIV Sympozjum Naukowe KZiF "Uwarunkowania procesów finansowania i zarządzania w gospodarce", Mikołajki, 21-23 czerwca 2007.
 • A. Zbierzchowska, Procesy spostrzegania i oceny jakości w decyzjach zakupowych konsumenta, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości", Warszawa, 6-7 grudnia 2007, KZiF, Katedra Zarządzania Jakością.
 • A. Zbierzchowska, Analiza wpływu uzyskania Polskiej Nagrody Jakości na działalność organizacji, w: Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług, red. Jerzy Żuchowski, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2006, s. 115-421.
 • A. Zbierzchowska, S. Doroszewicz, A. Kobylińska, The analysis of reliability of different measurement methods aimed at identification of importance coefficients, w: Global safety of commodity and environment. Quality of life, praca zbiorowa, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv 2006, s. 1323 – 1328.
 • A. Zbierzchowska, Continuing Education and Organizational Structure at the Warsaw School of Economics, Poland, w: European University Lifelong Learning: The Managers’ Handbook - Internetowa książka – „Europejskie Uniwersyteckie Kształcenie Ustawiczne: Podręcznik menedżera", http://www.eullearn.net/ebook/, EULLearN 109783-CP-2004-1-LT-ERASMUS-TN, 2006.
 • A. Zbierzchowska, E. Marciszewska, Kształcenie ustawiczne w europejskich uniwersytetach. Projekty EQUIPE I EQUIPE PLUS, Wyd. SGH, FPiAKE, e-mentor nr 4(16), 2006, s. 43-48.
 • A. Zbierzchowska, Postawy a zachowanie konsumentów w procesie zakupu, w: Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki, z cyklu „Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości”, red. S. Doroszewicz, A. Zbierzchowska; Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006, s. 207-219.
 • A. Zbierzchowska, Badanie postaw i zachowań konsumentów wobec jakości produktów. Badania nad trafnością diagnostyczną metod wyznaczania współczynników ważności właściwości produktu na podstawie pomiarów postaw, praca statutowa nr 04/S/0020/06, kierownik badania: dr hab. inż. S. Doroszewicz, Warszawa 2006.