Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

Ogłoszenie stypendysta- doktorant SGH

2020-10-09 kategoria: informacja 

Nazwa stanowiska: Stypendysta-doktorant

Wymagania:

1. Status doktorant w SGH

2. Uczestnictwo w projektach badawczych związanych z raportowaniem niefinansowym

3. Znajomość zapisów Dyrektywy 2014/95/UE

Opis zadań: Projekt badawczy, w ramach którego zostanie przyznane stypendium nosi tytuł „Efekty regulacji o raportowaniu niefinansowym dla praktyk zarządzania zasobami ludzkimi i ładu korporacyjnego w Niemczech i Polsce. Analiza wpływu Dyrektywy 2014/95/UE”. Elementem projektu jest identyfikacja znaczenie regulacji Dyrektywy 2014/95/UE dla raportowania w zakresie HR i ładu korporacyjnego. W jego ramach do zadań stypendysty będzie należało:

1. Zebranie danych niefinansowych raportów niefinansowych badanych spółek.

Typ konkursu NCN: Beethoven Classic Termin składania ofert: 10 listopada 2020 Forma składania ofert: e-mail Warunki zatrudnienia: Planowany termin rozpoczęcia: 01.01.2021

Stypendium na okres 8 miesięcy, wypłacane w miesięcznej wysokości równej 1.000 złotych.

Wymagane dokumenty:

1. Dokument potwierdzający status doktoranta

2. List motywacyjny,

3. CV, z listą ewentualnych dotychczasowych osiągnięć naukowych, w tym publikacji w renomowanych wydawnictwach lub czasopismach oraz doświadczenia w zakresie uczestnictwa w projektach badawczych 4. Opinia opiekuna naukowego.

Dodatkowe informacje: Forma składania ofert: na adres e-mail kierownika projektu prof. dr hab. Marii Aluchny (maria.aluchna@sgh.waw.pl) .

Termin składania zgłoszeń mija 10 listopada 2020 o godz. 16.00.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do 30 listopada 2020 roku.

Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w formie telekonferencji.

Ocena aplikacji kandydatów zostanie przeprowadzona przez komisję stypendialną zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf

Jeżeli w okresie pobierania stypendium naukowego NCN stypendysta przestanie spełniać kryterium, na podstawie którego przyznano mu stypendium naukowe NCN i nie spełnia innych kryteriów wskazanych w § 3 pkt 4 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, może pobierać przyznane stypendium naukowe NCN nie dłużej niż przez 6 miesięcy.​

W okresie pobierania stypendium naukowego NCN nie można pobierać wynagrodzenia ze środków NCN z tytułu umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych (wynagrodzenie etatowe, wynagrodzenie dodatkowe).

Stypendia naukowe NCN można pobierać w ramach więcej niż jednego projektu badawczego finansowanego ze środków NCN przy założeniu, że łączna kwota pobieranych stypendiów naukowych nie może przekroczyć kwoty 4 500 zł miesięcznie.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości i umieszczone na stronie internetowej Katedry Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/struktura/KTZ/Strony/default.aspx). Od decyzji komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie.

Komisja zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru stypendysty i ponowienia konkursu.​


Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie

1. Administrator

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej „Administratorem”.

2. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iod@sgh.waw.pl.

3. Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy, zawarcie umowy, jej realizacja, rozliczenie i archiwizacja.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, a także ustawy z dnia 20 lipca 2018 r, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.).

5. Informacja o odbiorcach danych

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów. Dane osobowe mogą być ujawnione Narodowemu Centrum Nauki.

6. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz jej wykonania.

7. Czas przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej umowy, a także przez czas przechowywania dokumentacji związanej z rezultatami realizacji stypendium w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Prawa związane z przetwarzaniem

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

Na podstawie udostępnionych danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 RODO.

9. Informacja o prawie wniesienia skargi

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.​

Archiwum

 
 
 

 Wydarzenia