Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 DR HAB. URSZULA ORNAROWICZ, PROF. SGH

 

stanowisko:

Profesor nadzwyczajny SGH

email: uornar (w domenie sgh.waw.pl)

Funkcje pełnione w SGH:

 • członek Rady Naukowej Kolegium Zarządzania i Finansów
 • członek Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
 • przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej V. okręgu wyborczego – nauczycieli akademickich Kolegium Zarządzania i Finansów
 • przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej na studia pierwszego stopnia w SGH i Komisji Rekrutacyjnej na studia drugiego stopnia w SGH rozpoczynające się od roku akademickiego 2011/2012
 • kierownik IV edycji Stacjonarnych Studiów Doktoranckich przy Kolegium Zarządzania i Finansów SGH
 • kierownik podyplomowych studiów: Akademia Menedżerska – Nowoczesna Praktyka Zarządzania Firmą przy Kolegium
 • Zarządzania i Finansów SGH i autor koncepcji studiów (osiem edycji, od 2004 r.)
 • koordynator przedmiotu: Podstawy zarządzania w SGH (2000-2008)
 • kierownik podyplomowego studium: Akademia Menedżerska – Nowoczesna Praktyka Zarządzania Firmą, realizowanego w ramach projektu Europejska Akademia Umiejętności Menedżerskich współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i autor koncepcji studium (trzy edycje, 2006-2008)
 • kierownik podyplomowych studiów: Zarządzanie Firmą w Warunkach Nowej Ekonomii (dwie edycje), Aktywne Zarządzanie Firmą w Warunkach Nowej Gospodarki (jedna edycja), Akademia Menedżerska – Nowoczesna Praktyka Zarządzania Firmą (trzy edycje), organizowanych przez Szkołę Główną Handlową wspólnie z Management Business Applied jako reprezentantem Francuskiego Instytutu Zarządzania, autor koncepcji studiów (2001-2007)
 • kierownik Szkoły Praktycznego Zarządzania – studiów specjalnych w Szkole Głównej Handlowej realizowanych wspólnie z Francuskim Instytutem Zarządzania, odpowiedzialna za pozyskanie środków finansowych od rządu francuskiego (pięć edycji, 1994-2000
 • członek Senatu SGH (1993-1999)
 • dziekan Studium Podstawowego (1996-1999)
 • członek Senackiej Komisji Programowo-Dydaktycznej (1996-1999)
 • członek powołanej przez JM Rektora SGH Rady Fundacji „Schola Princeps Scientiarum Oeconomicarum et Comercii“ (1996-1999), v-ce przewodnicząca Rady Fundacji (1997)
 • przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej na Studia Dzienne w SGH (1997-1999)    v-ce przewodnicząca komisji kwalifikującej studentów SGH na równoległe studia na Wydziale Prawa i Administracji UW (1999)
 • ekspert–reprezentant SGH w cyklu telewizyjnych programów edukacyjnych: Jeśli nie Oxford to co? (1994-1997)
 • współodpowiedzialna za opracowanie nowego regulaminu studiów w SGH (1996-1997
 • prodziekan Studium Podstawowego (1993-1996)
 • członek Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów (1993-1996)
 • członek Rady Naukowej Kolegium Zarządzania i Finansów (1993-1996)
 • członek Rady Programowej Gazety SGH (1994-1996)
 • członek Komisji Rektorskiej ds. Struktury Uczelni (1995)
 • członek Rady Programowej Programu Międzynarodowej Wymiany Studentów (1995)
 • v-ce przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej na Studia Dzienne w SGH (1994/95)
 • członek powołanej przez JM Rektora SGH grupy ds. organizacji pracy administracji w SGH (1994)
 •  pełniąca obowiązki kierownika Katedry Teorii Zarządzania (1993/94)

Funkcje pełnione poza SGH:

 • v-ce prezes Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (2005-2009),   http://www.warszawa.tnoik.org
 • opiekun naukowy Koła Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa przy SGH (od 2005 r.),   http://www.tnoiksgh.org/
 • zastępca Przewodniczącego Zespołu Kwalifikacyjnego Konkursu Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości, powoływanego na kolejne lata przez Ministra Gospodarki, oceniającego i rekomendującego wnioski składane przez Polskę do europejskiego konkursu przedsiębiorczości (od 2006 r.)
 • członek Komitetu Doradczego przy Projekcie Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego (USAID) Instytuty Przedsiębiorczości w Polsce (1993-1994)

Działalność dydaktyczna:

 • prowadzone wykłady i seminaria:
 • podstawy zarządzania 
 • zarządzanie zasobami pracy w przedsiębiorstwie 
 • socjologiczne i psychologiczne aspekty zarządzania 
 • zarządzanie zasobami ludzkimi 
 • zachowania organizacyjne 
 • seminarium licencjackie i seminarium magisterskie
 • promotor 145 prac dyplomowych (72 magisterskich  i 73 licencjackich)
 • recenzent 439 prac dyplomowych (196 prac dyplomowych studentów i 243 prac dyplomowych uczestników studiów podyplomowych)
 • indywidualna opieka naukowa nad szesnastoma studentami SGH

Działalność naukowo-badawcza:

 • rozprawa habilitacyjnna: U.Ornarowicz, Menedżer XXI wieku – definicja, identyfikacja, edukacja, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008
 • U.Ornarowicz, Analiza zasobów kadry profesjonalnie przygotowanej do kształcenia w sferze zarządzania w Polsce w latach 1992-2007. Raport z badań własnych, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Zarządzania i Finansów, Warszawa, październik 2007
 • U.Ornarowicz, Potrzeby kadrowe szkół wyższych kształcących w sferze zarządzania w Polsce w 2007 roku z uwzględnieniem minimum kadrowego. Raport z badań własnych, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Zarządzania i Finansów, Warszawa, listopad 2007
 • U.Ornarowicz, Sylwetka studenta SGH jako przyszłego menedżera w świetle badań nad samooceną uwarunkowań osobowościowych (raport z badań własnych), Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Zarządzania i Finansów, Warszawa, listopad 2006
 • U.Ornarowicz, Zmiany w polskim systemie edukacji menedżerskiej w latach 1992-2002 na tle zmian w edukacji w sferze zarządzania i zmian  w  całym systemie szkolnictwa wyższego (raport z badań własnych), Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Zarządzania i Finansów, Warszawa, listopad 2005
 • badania własne nad kształceniem menedżerów i kadrą kształcącą w sferze zarządzania (1996-1998, 2000-2002, 2005-2008)
 • badania statutowe nad przedsiębiorczością (1998)
 • badania nad kadrami polskiej bankowości (1995)
 • badania statutowe nad kształceniem menedżerów (kierownik badań, 1991-1993, 1995)
 • badania podstawowe nad zarządzaniem strategicznym (sekretarz zespołu  badawczego, 1982)
 • badania podstawowe nad efektywnością funkcjonowania polskich przedsiębiorstw (sekretarz zespołu badawczego, 1988-1989)
 • doktorat: U.Ornarowicz, Zależność między funkcją i strukturą systemu w świetle badań nad lotnictwem cywilnym w Polsce w latach 1971-1985, SGPiS, Warszawa 1987

Zagraniczne staże naukowe:

 • sześciomiesięczne stypendium naukowe rządu niemieckiego (DAAD) na Uniwersytecie w Duisburgu (1990/91)

Ważniejsze publikacje:

 • U.Ornarowicz: Menedżer XXI wieku – definicja, identyfikacja, edukacja, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008
 • U.Ornarowicz: Organizacja, w: Podstawy zarządzania, pod red. M.Strużyckiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008
 • U.Ornarowicz: Zminana perspektywy menedżera, w: „Prakseologia“ 2007, nr 147
 • U.Ornarowicz, SGH – uczelnia akademicka, szkoła menedżerska czy szkoła biznesu, w: Gospodarka, przedsiębiorstwo i konsument a wyzwania europejskie, red. J.Nowakowski i A.Skowronek-Mielczarek, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004
 • U.Ornarowicz, Szkoła Główna Handlowa w polskim systemie edukacji menedżerskiej, w: „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów“, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2003, zeszyt naukowy 34
 • U.Ornarowicz, Kadra naukowa ze specjalnością menedżerską w polskim systemie edukacji, w: „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów“, Szkoła Główna Handlowa, 2002, zeszyt naukowy 26
 • U.Ornarowicz, Profesjonaliści kształcący menedżerów, w: „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów“, Szkoła Główna Handlowa, 2002, zeszyt naukowy 25
 • U.Ornarowicz, Edukacja menedżerów w uczelniach państwowych i niepaństwowych – studenci i kadra naukowa, w: Wpływ otoczenia na zarządzanie i finansowanie przedsiębiorstw, Część II: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Zarządzania i Finansów, Warszawa 2002
 • U.Ornarowicz, Szkoły menedżerskie w polskim systemie edukacji i ich rola w kształtowaniu sylwetki menedżera, w: Wpływ otoczenia na zarządzanie i finansowanie przedsiębiorstw. Część II: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości, red. Jan Kaja, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Zarządzania i Finansów, Warszawa 2001
 • U.Ornarowicz, Challenges for the Management Education System in Poland, w: Report on Management. Globalisation and Change – Ways to the Future, edited by Bogdan Wawrzyniak, Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, Warsaw 2000
 • U.Ornarowicz, Absolwent szkoły menedżerskiej – menedżer, biznesmen czy przedsiębiorca? w: Raport o zarządzaniu, V Edycja, Zarządzanie wiedzą: informacja – kapitał ludzki – kreatywność. Zarządzanie zasobami ludzkimi: w poszukiwaniu przedsiębiorstwa inteligentnego, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania i Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2000
 • U. Ornarowicz, Wiedza a menedżerowie, „Master of  Business Administration“, 1998, nr 4 (34)
 • W.Gonciarski, L.Lisiecki, U.Ornarowicz (red.), Organizacja i zarządzanie (Wybrane aspekty), Wojskowa Akademia Techniczna,  Instytut Nauk Humanistycznych, Warszawa 1994.

Zorganizowane konferencje naukowe:

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Nowoczesne instrumenty zarządzania“ organizowana przez Oddział Warszawski Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa i Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej, Serock, 20-21 czerwca 2008 (współodpowiedzialna za organizację)
 • Seminarium naukowe organizowane przez dziekana Studium Podstawowego SGH: „Jakość kształcenia podstawowego w SGH“, Konstancin-Jeziorna, 8-9 października 1997 (organizator)
 • Konferencja naukowa z okazji XXV-lecia Katedry Organizacji i Zarządzania SGPiS i XV-lecia działającego przy Katedrze Studenckiego Koła Naukowego Organizacji i Zarządzania: „Nauka o organizacji i zarządzaniu w dydaktyce oraz w praktyce“, Spała, 8-9 października 1989 (odpowiedzialna za organizację);

Główne nagrody i wyróżnienia związane z SGH:

 • miejsce na studenckiej liście „Top 10“ - ranking pracowników dydaktycznych SGH przygotowany na podstawie list rankingowych z okresu 2004-2008 (2008)
 • Nagroda specjalna JM Rektora SGH za znaczący wkład i osiągnięte wyniki w realizację zadań Uczelni (1998)
 • Nagroda Rektora SGH w związku z Dniem Edukacji Narodowej (1997)
 • Nagroda indywidualna Rektora SGH stopnia II za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki (1996)
 • Medal 90-lecia Szkoły Głównej Handlowej (1996)
 • Nagroda zespołowa Rektora SGPiS stopnia III za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej (1990)
 • Nagroda indywidualna Rektora SGPiS stopnia III za osiągnięcia w dziedzinie działalności naukowej (1988)
 • Nagroda Ministra Komunikacji w konkursie na najlepsze prace dyplomowe o tematyce interesującej resort komunikacji, wykonane w wyższych uczelniach w ramach studiów magisterskich i zawodowych (1979)
 • Srebrna Odznaka im. Mikołaja Kopernika - laureat naukowego konkursu im. Mikołaja Kopernika „PRIMUS INTER PARES“ organizowanego wśród studentów polskich uczelni (1977)