Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Projekt Comobility

 
​Celem projektu jest przeprowadzenie pogłębionej analizy postaw i preferencji mieszkańców miast w celu identyfikacji i lepszego zrozumienia barier powstrzymujących ich od rezygnacji z korzystania z samochodu osobowego jako podstawowego środka transportu. Projekt zakłada m.in. poszukiwanie i testowanie potencjalnych rozwiązań w ścisłej współpracy z mieszkańcami (z uwzględnienie metod badawczych co-design i living lab), urzędami miasta (Warszawa, Lublin) i przedsiębiorstwami transportowymi, z wykorzystaniem zróżnicowanych metodologii badawczych m.in. nowoczesnych technik analizy danych, badań społecznych i sztucznej inteligencji. Projekt jest realizowany w międzynarodowym konsorcjum, przy udziale partnerów naukowych z Norwegii . Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 2,05 miliona euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Operatorem projektu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt jest współfinansowany w 15% ze środków budżetu państwa. (to sotatnie zdanie chyba niestety jest obowiązkowe)

Skład konsorcjum: Uniwersytet Warszawski (Lider), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Politechnika Warszawska,  Fundacja „Na miejscu”, Miasto Lublin, Norwegian Institute for Air Research, The Fridtjof Nansen Foundation.

Okres realizacji:     01.03.2021 - 01.03.2024

Budżet projektu:    8 868 049.57 PLN

Strona projektu: https://comobility.edu.pl/ 
 

 Projekt Greencoin

 
​Celem projektu jest opracowanie interaktywnego systemu Greencoin promującego pro-środowiskowe oraz pro-ekologiczne postawy i zachowania mieszkańców miast. Planowane do opracowania rozwiązanie ma być formą „zielonej” waluty nagradzającej mieszkańców (użytkowników systemu) za proekologiczne postawy – zielona waluta będzie wymienne na inne „zielone” dobra i usługi. Szczególny nacisk projekcie zostanie położony na wpływ uwarunkowań ekonomicznych, kulturowych i społecznych w regionie Europie Środkowo-Wschodniej na proekologiczne postawy i wybory mieszkańców miast. System będzie pilotażowo wdrożony w Trójmieście, przy współpracy z lokalnymi władzami. Projekt jest realizowany w międzynarodowym konsorcjum, przy udziale partnerów naukowych z Norwegii. Projekt Greencoin korzysta z dofinansowania o wartości 1,9 mln € otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Skład konsorcjum: Politechnika Gdańska (Lider), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto, OsloMet - Oslo Metropolitan University, University of Stavanger

Okres realizacji:     01.03.2021 - 01.03.2024

Budżet projektu:    8 432 287.5 PLN

Strona projektu: http://greencoin.pl/ 
 

 Badania statutowe 2022

 
​Tytuł badania
​KZiF/S22:1.8 ​dr hab. Marzenna Cichosz, prof. SGH ​Managing sustainable transformation in the digital age
​KZiF/S22:1.16 ​dr hab. Bartosz Grucza, prof. SGH ​Model zarządzania bezpieczeństwem epidemicznym budynków użyteczności publicznej
​KZiF/S22:1.18 ​dr Adam Hoszman ​Sektory mobilności i logistyki wobec inwazji Rosji na Ukrainę. Identyfikacja problemów badawczych
​KZiF/S22:1.28 ​dr hab. Marcin Liberadzki, prof. SGH
​Restrukturyzacja finansowa przewoźników lotniczych w Unii Europejskiej. Etap 2
​KZiF/S22:1.62 ​dr Paweł Zagrajek ​Air transport developments related to COVID-19 pandemic and new geopolitical situation caused by the war in Ukraine
 
 

 Badania Naukowe

 

Zrealizowane projekty badawcze:

2018-2019: Ewolucja rynku lotniczego – wyzwania w zakresie finansowania i zarządzania jego rozwojem. Badanie statutowe nr KZiF/S/34/18.
Zespół badawczy: prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska (kierownik), dr Adam Hoszman, dr Paweł Zagrajek

2018-2019: Analysis of the potential of development of the rail container transport market in Poland. Projekt na zlecenie DG Regio, Komisja Europejska.
Zespół badawczy: prof SGH dr hab. Jana Pieriegud

2016-2019: Promotion of Multimodal Transport in Chemical Logistics (ChemMultimodal) Project”, Projekt realizowany w ramach programu Interreg Central Europe, Programme priority 4. Cooperating on transport to better connect Central Europe.
Zespół badawczy: Projekt realizowany przez wieloosobowy zespół SGH, z ramienia Instytytu - dr Marzenna Cichosz

2018-2019: Wpływ upowszechniania technologii cyfrowych na zmiany w systemach mobilności i logistyki.
Zespół badawczy: prof. dr hab. Wojciech Paprocki (kierownik), dr Bartosz Grucza, dr Michał Wolański, dr Jakub Zawieska

2018-2019: Wpływ rozwoju teleinformatyki na zmiany modelu funkcjonowania transportu w Polsce. Badanie statutowe nr KZiF/S/59/18.
Zespół badawczy: dr Jakub Zawieska (kierownik), prof. SGH dr hab. Jana Pieriegud

2017-2019: Interesariusze rozwoju autonomicznych systemów transportowych. Badania statutowe nr KZIF/S17/19/17 oraz KZIF/S/16/18.
Zespół badawczy: dr Bartosz Grucza (kierownik), prof. SGH dr hab. Jana Pieriegud

2017-2019 E-mobilność a przyszłościowy rozwój systemów transportowych. Badanie statutowe nr KZiF/S/41/18.
Zespół badawczy: prof. SGH dr hab. Jana Pieriegud (kierownik), dr Bartosz Grucza, dr Jakub Zawieska

2018: Scenariusze zmian zapotrzebowania rynku pracy w odniesieniu do absolwentów uczelni i wydziałów ekonomicznych
Zespół badawczy: prof. dr hab. Wojciech Paprocki (kierownik), dr Izabela Buchowicz

2017-2018: Kierunki ewolucji systemów transportowych. Badanie statutowe nr KZiF/S/18/17.
Zespół badawczy: prof. dr hab. Wojciech Paprocki (kierownik), dr Bartosz Grucza, dr Michał Wolański

2018: Logistyka i branża usług logistycznych w erze transformacji cyfrowej
Zespół badawczy: dr Marzenna Cichosz

2017: Ewolucja rynku lotniczego – wyzwania w zakresie finansowania i zarządzania jego rozwojem. Badanie statutowe nr KZiF/S/37/17.
Zespół badawczy: prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska (kierownik), dr Izabela Bergel, dr Adam Hoszman, dr Paweł Zagrajek

2017: Przeprowadzenie badań rynku, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej (badanie na zlecenie PKP PLK )
Zespół badawczy: dr Michał Wolański (kierownik), B Jakubowski, dr B. Mazur, prof. dr hab. Wojciech Paprocki, R. Górska, M. Nasiński, P. Kozłowska, i inni

2014-2017: Innovation in Logistics Outsourcing Relationships: Investigating the Form and Function of Innovation Alignment
Zespół badawczy: prof. Thomas J. Goldsby, prof. A. Michael Knemeyer, dr Marzenna Cichosz

2016: Ewolucja rynku lotniczego – wyzwania w zakresie finansowania i zarządzania jego rozwojem. Badanie statutowe nr KZiF/S/26/16.
Zespół badawczy: prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska (kierownik), dr Izabela Bergel, dr Adam Hoszman

2016: Przyszłościowe kierunki rozwoju kolei. Badanie statutowe nr KZiF/S/04/16
Zespół badawczy: prof. SGH dr hab. Jana Pieriegud (kierownik), prof. dr hab. Wojciech Paprocki, dr Michał Wolański

2015-2016: Zjawisko białych słoni w transporcie lotniczym – próba oceny racjonalności rozbudowy infrastruktury lotniczej. Badanie statutowe nr KZiF/S/15/15.
Zespół badawczy: prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska (kierownik), dr Izabela Bergel, dr Adam Hoszman, dr Paweł Zagrajek

2015: Innowacje produktowe w transporcie szynowym. Badanie statutowe nr KZiF/S/12/15.
Zespół badawczy: prof. SGH dr hab. Jana Pieriegud (kierownik), prof. dr hab. Wojciech Paprocki, mgr Wojciech Dinges

2015: Pilot Study for the ResOrgs Resilience Assessment Tool in Poland w ramach The Resilient Organisations Research Programme Uniwersytetu Canterbury i Uniwersytetu w Christchurch (Nowa Zelandia)
Zespół badawczy: dr Bartosz Grucza (kierownik), mgr Marcin Rzegocki, mgr Wiktoria Babkieiwcz

2014: Publiczny transport zbiorowy poza miejskimi obszarami funkcjonalnymi. Diagnoza, analiza zróżnicowania, oddziaływanie społeczne, rekomendacje (grant Ministerstwa Rozwoju Regionalnego)
Zespół badawczy: M. Wolański (kierownik), B. Jakubowski, dr B. Mazur, A. Soczówka, prof. dr hab. W. Paprocki i inni

2014: Zmiany w systemie transportowym Polski – 10 lat po akcesji do UE. Badanie statutowe nr KZiF/S/19/14.
Zespół badawczy: prof. SGH dr hab. Jana Pieriegud (kierownik), prof. dr hab. W. Paprocki, dr Michał Wolański

2014: Planowanie przebiegu projektów w warunkach ryzyka i niepewności – przegląd koncepcji i modeli. Badanie statutowe nr KZiF/S/16/14.
Zespół badawczy: prof. dr hab. Michał Trocki (kierownik), dr Emil Bukłaha, dr Bartosz Grucza, dr Mateusz Juchniewicz, dr Paweł Wyrozębski

2013-2014: Zarządzanie ryzykiem projektu w jednostkach sektora finansów publicznych. Badanie statutowe nr KZiF/S/39/13.
Zespół badawczy: dr Bartosz Grucza (kierownik), dr Mateusz Juchniewicz, mgr Witalij Metelski, mgr Paweł Krasuski

2013: Regulatorzy rynków transportowych – podejście normatywne i pozytywne. Badanie statutowe nr KZiF/S/34/13.
Zespół badawczy: prof. SGH dr hab. Jana Pieriegud (kierownik), prof. dr hab.. B. Liberadzki, prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska, prof. dr hab. Wojciech Paprocki, dr Izabela Bergel, dr Adam Hoszman, dr Micha Wolański, dr Paweł Zagrajek​