Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska

 

Zatrudniona w SGH od 1975 r., od października 2015 r. na stanowisku profesora zwyczajnego. W latach 1999-2001 Prodziekan Kolegium Zarządzania i Finansów, od września 2001 Prodziekan Studium Podstawowego, obecnie Studium Licencjackiego. Od 1999 r. pełni funkcję kierownika Zakładu Teorii Polityki Transportowej w Katedrze Transportu. Jest kierownikiem trzech Studiów Podyplomowych działających przy Katedrze Transportu. Jest członkiem Rady Naukowo-Programowej „Przeglądu Komunikacyjnego”. Współpracuje z licznymi instytucjami i przedsiębiorstwami z sektora lotniczego (m.in. ULC, PPL, PLL LOT), przygotowując ekspertyzy i opinie w zakresie kształtowania rozwoju transportu lotniczego, a także z Wydziałem Transportu Uniwersytetu w Pardubicach. Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa i członkiem-założycielem Polskiego Klubu Lotniczego. Uzyskała liczne nagrody resortowe – czterokrotnie nagrodę Ministra Transportu (za pracę magisterską, doktorską i habilitacyjną oraz książkę), 12-krotnie nagrodę Rektora SGH. Jest Rzecznikiem Dyscyplinarnym SGH ds. studentów. W ramach projektów badawczych współpracowała m.in. z uczelniami z krajów Grupy Wyszehradzkiej, Uniwersytetem Warszawskim, Instytutem Lotnictwa, Politechniką Warszawską i Akademią Morską w Szczecinie. 

Publikacje

Jest autorką i współautorką ponad 40 publikacji książkowych, ponad 80 artykułów oraz kilkudziesięciu referatów prezentowanych na konferencjach krajowych i zagranicznych (w tym języku polskim, rosyjskim, angielskim).

 1. Marciszewska E.: Nurty badawcze Katedry Transportu SGH w zakresie transportu lotniczego w:Ksiega Jubileuszowa dedykowana profesorowi Bogusławowo Liberadzkiemu oraz Katedrze Transportu SGH z okazji 50-lecia jej istnienia. Redakcja naukowa E. Marciszewska, W. Paprocki. OW SGH, Warszawa 2018
 2. Ksiega Jubileuszowa dedykowana profesorowi Bogusławowo Liberadzkiemu oraz Katedrze Transportu SGH z okazji 50-lecia jej istnienia. Redakcja naukowa E. Marciszewska, W. Paprocki. OW SGH, Warszawa 2018
 3. Marciszewska E., Bergel I., Matuska J., Zahorova V.:Problemy osób z niepełnosprawnościami w transporcie publicznym Republiki Czeskiej w kontekście wyników badań przeprowadzonych w Polsce. Przegląd Komunikacyjny 4/2018
 4. Marciszewska E., Bergel I., Matuska J., Zahorova V.:Problemy osób z niepełnosprawnościami w transporcie publicznym w Polsce w kontekście badań w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Przegląd Komunikacyjny 3/2018
 5. Marciszewska E.:. Strategia błękitnego czy czerwonego oceanu w sektorze lotniczym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, Ekonomika transportu: kierunki współczesnych badań, nr 64, Gdańsk 2017 
 6. Aviation Market Development Prospects in Europe in Light of the European Aviation Strategy. Suvremeni promet: dvomjesečni časopis za pitanja teorije i prakse prometa, vol 37, Zagrzeb 2017  
 7. Wpływ implementacji regulacji w europejskim systemie transportowym na zmiany strukturalne na rynku usług. Redakcja naukowa E. Marciszewska, OW SGH, Warszawa 2013 
 8. Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji - wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne. Wolters Kluwer, Warszawa 2013 
 9. Marciszewska E.: Kooperencja w sektorze lotniczym - jej weolucja i wpływ na modele biznesowe. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiegi nr 741, Problemy Transportu i Logistyki nr 18, Europejska przestrzeń transportu, Szczecin 2012 
 10. Benchmarking and Best Practices in Transport Sector. Praca zbiorowa pod redakcją E. Marciszewskiej, J. Pieriegud, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009
 11. Marciszewska E.: Partnerstwo strategiczne PLL LOT SA na globalnym rynku lotniczym. Oczekiwania a skutki. Rozdział w: Gospodarka Polski: System funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów ekonomicznych. Praca zbiorowa pod redakcją R. Bartkowiaka, J. Ostaszewskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009
 12. Marciszewska E.: Zasady i źródła finansowania infrastruktury transportu lotniczego. Rozdział w: Finansowanie rozwoju transportu europejskiego. Praca zbiorowa pod redakcją E. Załogi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 535, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009
 13. Marciszewska E.: Port lotniczy jako czynnik rozwoju regionalnego. Rozdział w: Rozwój lotnictwa w regionach. Praca zbiorowa pod redakcją A. Barskiego, W. Fabirkiewicza, Cz. Jarosza, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009, współautor D. Kaliński
 14. Marciszewska E.: Ekologiczne wyzwania a warunki funkcjonowania transportu lotniczego. Rozdział w: Przegląd Komunikacyjny 7/8, 2009, współautor P. Zagrajek
 15. Marciszewska E.: Nowe regulacje w polskim prawie lotniczym jako wyraz dążeń do nowego ładu w lotnictwie cywilnym. Rozdział w: O nowy ład gospodarczy w Polsce. Praca zbiorowa pod redakcją R. Bartkowiaka, J. Ostaszewskiego. SGH, Warszawa 2008
 16. Marciszewska E.: Benchmarking w analizie dynamiki i stopnia zaawansowania współpracy linii lotniczych w ramach aliansów strategicznych. Rozdział w: Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym. Praca zbiorowa pod redakcją Z. Dworzeckiego, M. Romanowskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, współautor J. Pieriegud
 17. Marciszewska E.: Jakość w procesie kształtowania przewag konkurencyjnych na rynku. Rozdział w: Transport morski i lotniczy w obsłudze ruchu pasażerskiego. Implikacje dla regionów. Zeszyt Naukowy nr 491 Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008
 18. Marciszewska E.: Transport lotniczy. Rozdział w: Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski. Praca zbiorowa pod redakcją B. Liberadzkiego i L. Mindura. Wyd. ITiE-PIB Warszawa-Radom 2007
 19. Marciszewska E.: Transport lotniczy w polityce transportowej Polski w świetle redefinicji Strategii Lizbońskiej. Rozdział w: Dostosowanie polskiego transportu do UE. Polski transport w europejskiej perspektywie, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2006
 20. Marciszewska E.: Globalizacja sektora usług transportowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2001 Badania W ramach badań własnych, statutowych i grantów zajmuje się problematyką rynku lotniczego, procesami jego globalizacji, deregulacji, konkurencyjności oraz strategii marketingowych.

Granty:

 1. Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych-wspólna sprawa. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.6. Program Ramowy Unii Europejskiej. Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych-lider. 2016-2018.
 2. Grant realizowany z Funduszu Wyszehradzkiego UE. Rights of Passengers with Reduced Mobility in V4 Countries. Uniwersytet w Pardubicach ,Czechy,Wydział Transportu, Uniwersytet w Żylinie Słowacja , Politechnika w Budapeszcie ,Węgry,i Katedra Transportu SGH Polska. 2014-2015.
 3. System Transportu Małymi Samolotami. Analizy i Opracowania Modelu Transportowego. Międzyregionalne potoki podróżnych i ich struktura (współautorzy: J. Pieriegud; P. Zagrajek) projekt rozwojowy ILOT N R10 0023 04 finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju miejsce realizacji: Instytut Lotnictwa, Szkoła Główna Handlowa, Politechnika Warszawska Marciszewska E.: koordynator projektu ze strony SGH.
 4. Badanie i modelowanie zintegrowanego gałęziowo systemu transportowego w regionie zachodniopomorskim ze szczególnym uwzględnieniem Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Północ-Południe projekt rozwojowy N R11 0023 06 finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju miejsce realizacji: Akademia Morska w Szczecinie Marciszewska E.: członek zespołu wykonawców Christowa Cz.: autor wniosku, kierownik projektu

Badania statutowe:

 1. Ewolucja rynku lotniczego - wyzwania w zakresie finansowania i zarządzania jego rozwojem - część 2. Kierownik badania: E. Marciszewska. SGH, KZiF, nr badania KZiF/S/37/17
 2. Ewolucja rynku lotniczego - wyzwania w zakresie finansowania i zarządzania jego rozwojem - część 1. Kierownik badania: E. Marciszewska. SGH, KZiF, nr badania KZiF/S/26/16
 3. Zjawisko białych słoni w transporcie lotniczym - próba oceny racjonalności rozbudowy infrastruktury lotniczej. Kierownik badania: E. Marciszewska. SGH, KZiF, nr badania KZiF/S/15/15
 4. Analiza benchmarkingowa zróżnicowania składek dostępu do infrastruktury lotniczej.  Kierownik badania: E. Marciszewska. SGH, KZiF, nr badania KZiF/S/18/14
 5. Wpływ implementacji regulacji w europejskim systemie transportowym na zmiany strukturalne na rynku usług. Kierownik badania: E. Marciszewska. Opracowanie autorskie: Wpływ umowy transatlantyckiej „open skies” UE-USA na zmiany strukturalne na rynku lotniczym. SGH, KZiF, nr badania 04/S/0023/12
 6. Fiskalizm w transporcie – szanse i zagrożenia dla sektora TSL - II etap.  Kierownik badania: B. Liberadzki. Opracowanie autorskie: Tendencje zmian w polityce fiskalnej wobec sektora lotniczego – przesłanki badań eksperckich, SGH, KZiF, nr badania 04/S/0008/11 
 7. Fiskalizm w transporcie – szanse i zagrożenia dla sektora TSL.  Kierownik badania: B. Liberadzki. Opracowanie autorskie  SGH, KZiF  2010 
 8. Transport w procesie konwergencji realnej. Kierownik badania: E. Marciszewska. Opracowanie autorskie (współ. P. Zagrajek, A. Hoszman): „Sektor transportu lotniczego w procesie konwergencji realnej”, SGH, KZiF, nr badania 04/S/0012/09
 9. Uwarunkowania rozwoju i efektywnej eksploatacji portów lotniczych w Polsce. W:  Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania kształtowania i eksploatacji infrastruktury transportowej. SGH, KZiF, nr badania 04/S/0015/08
 10. Analiza benchmarkingowa w kształtowaniu konkurencyjności polskich podmiotów transportowych., Kierownik badania: E. Marciszewska. Opracowanie autorskie:” Benchmarking w transporcie lotniczym - badania porównawcze aliansów strategicznych”, SGH, KZiF, nr badania 04/S/0017/07
 11. Jakość w procesie kształtowania przewag konkurencyjnych na rynku lotniczym (współ. A. Siembida). W: Jakościowe aspekty funkcjonowania rynku transportowego w warunkach integracji europejskiej, SGH, KZiF, nr badania 04/S/0016/07
 12. Zasady udostępniania infrastruktury lotniczej. W: Zasady finansowania i udostępniania infrastruktury transportowej, SGH, KZiF , Nr badania 04/S/0015/06
 13. System transportowy jako stymulator rozwoju regionalnego. Kierownik badania: B. Liberadzki. Opracowanie autorskie (współ. D. Kaliński): „Port lotniczy jako stymulator rozwoju regionalnego”, SGH, KZiF, nr badania 04/S/0015/05 7. Polski operator spedycyjno – transportowy na rynku Unii Europejskiej – szok integracyjny czy szansa rozwoju. Kierownik badania: B. Liberadzki. Opracowanie autorskie: „Polscy operatorzy lotniczy i porty lotnicze po wejściu Polski do UE – wykorzystana szansa czy szok integracyjny”, SGH, KZiF, nr badania 04/S/0016/05

 

 Badania własne

 1. Wpływ regulacji unijnych i krajowych na rynek usług lotniczych (współ.: P. Zagrajek, D. Kaliński). W: Procesy regulacyjne w kształtowaniu rynku transportowego XXI wieku, nr badania 04/E/0052/09
 2. Benchmarking jako nowe ujęcie metodologiczne w badaniach ekonomicznych rynku lotniczego. W: Elementy nowoczesnej ekonomiki transport, SGH, KZiF, nr badania 04/E/0043/06
 3. Procesy liberalizacji europejskiego rynku transportowego po 1990 roku – doświadczenia i wnioski. Kierownik badania: B. Liberadzki. Opracowanie autorskie (współ. D. Kaliński): “Procesy liberalizacji europejskiego rynku usług transportu lotniczego po 1990 roku – doświadczenia i wnioski”, SGH, KZiF, nr badania 04/E/0041/05

Oferta dydaktyczna

 1. Marketing usług transportowych
 2. Europejski rynek usług transportu lotniczego
 3. Seminarium magisterskie
 4. Seminarium licencjackie