Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności :

O Instytucie

Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności
 

 Misja

 
​​Misją Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań oraz szerzenie wiedzy w ​zakresie rozwoju infrastruktury, biznesu w transporcie oraz mobilności w gospodarce opartej na nowoczesnych technologiach.
 

 O instytucie

 

Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności został utworzony 1 lutego 2019 roku w wyniku przekształcenia funkcjonującej od 1968 roku Katedry Transportu. Na Wydziale Handlu Wewnętrznego ówczesnego SGPiS uznano za niezbędne kształcenie specjalistów w zakresie transportu. Tworząc Katedrę Transportu nawiązano do pewnej tradycji SGH, zarówno przedwojennej – kiedy były prowadzone wykłady z transportu – jak i bezpośrednio powojennej, kiedy dla zapewnienia kadr dla transportu powołano nawet specjalne Studium Komunikacyjne.

Organizatorem i pierwszym kierownikiem Katedry Transportu był profesor Marian Madeyski, wówczas równocześnie dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego (ITS) w Warszawie. Dzięki pozycji profesora Mariana Madeyskiego w nauce oraz zaproszonych przez niego do Katedry współpracowników i ich aktywności naukowej i dydaktycznej, Katedra szybko zdobyła znaczącą pozycję w środowisku akademickim. Badania, zwane badaniami węzłowymi, koordynowane i prowadzone przez Katedrę nie ograniczały się tylko do transportu, ale obejmowały i inne infrastrukturalne działy gospodarki.

Drugim w historii Katedry Transportu kierownikiem był profesor Romuald Bauer, który pracował na tym stanowisku w od 1977 do 1999 roku. W latach 1999-2001 Katedrą kierował prof. dr hab. Janusz Ostaszewski, a w latach 2002 – 2018 kierownikiem Katedry był prof. dr hab. Bogusław Liberadzki. Od 2018 roku kierowanie Katedrą przejął prof. dr hab. Wojciech Paprocki, który objął stanowisko Dyrektora z chwilą powołania Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności. 

W Instytucie Infrastruktury, Transportu i Mobilności działają dwie katedry:  

 • Katedra Biznesu w Transporcie (kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska).
 • Katedra Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością (kierownik: prof. SGH dr hab. Jana Pieriegud).

Pracownicy Katedry Transportu prowadzą aktywną działalność naukową, uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych zespołach badawczych i biorąc udział w roli autorów:

 • badań statutowych i własnych Kolegium Zarządzania i Finansów SGH,
 • badań międzykolegialnych SGH,
 • grantach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • międzynarodowych projektów badawczych (w tym w ramach programów ramowych UE),
 • ekspertyz gospodarczych.

Zespół pracowników Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności koncentruje się w swojej działalności naukowo-dydaktycznej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach naukowych: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości. Ponadto do obszaru badań należą zagadnienia rozwoju techniki, organizacji i technologii w zakresie kształtowania i eksploatacji infrastruktury (obejmującej energetykę, telekomunikację i transport), działania i rozwoju systemów transportowych i systemów mobilności. Przedmiotem badań jest analiza procesu transformacji systemu społeczno-gospodarczego w epoce czwartej rewolucji przemysłowej, w tym rozwoju inteligentnych sieci wymiany danych między osobami oraz między urządzeniami. W ramach tej działalności, realizowanej w kraju i za granicą, uwzględniane są następujące paradygmaty odnoszące się do funkcjonowania gospodarki rynkowej:

 • zaspokajanie potrzeb konsumentów powinno zapewniać coraz szersze wykorzystywanie rozwiązań, które umożliwiają zrównoważony rozwój systemu społeczno-gospodarczego w regionie, kraju, wspólnocie europejskiej, a także w skali globalnej,
 • ład gospodarczy kształtowany przez władze publiczne szczebla unijnego, państwowego i regionalnego (samorządowego) powinien przyczyniać się do wdrażania innowacyjnych rozwiązań, które wykazują dojrzałość operacyjną oraz zapowiadają osiągnięcie poziomu produktywności zapewniającego nadwyżkę łącznej wartości efektów rejestrowanych przez podmioty gospodarcze oraz ujawniających się jako efekty zewnętrzne nad sumą nakładów inwestycyjnych, nakładów ponoszonych w trakcie stosowania poszczególnych rozwiązań oraz kosztów zewnętrznych towarzyszących ich stosowaniu,
 • ingerencja regulatora w funkcjonowanie rynku jest niezbędna, aby stworzone były warunki dla realizacji potrzebnych społecznie i gospodarczo projektów o dużej kapitałochłonności, dzięki których realizacji możliwe jest utworzenie pojedynczych obiektów oraz całych systemów przeznaczonych do eksploatacji przez co najmniej kilka dekad. 

Szerokie zainteresowania naukowe pracowników Instytutu umożliwiają prezentowanie bogatej oferty dydaktycznej na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach doktoranckich. W Instytucie funkcjonują również:

 • seminaria doktorskie,
 • studia podyplomowe.

Zespół Instytutu jest aktywnie zaangażowany w praktyce gospodarczej, dzięki czemu studenci mogą liczyć uwzględnienie wiedzy teoretycznej oraz kompetencji eksperckich podczas zajęć dydaktycznych. Pracownicy Instytutu pełnią oraz pełniły liczne funkcje menedżerskie i doradcze w przedsiębiorstwach i instytucjach krajowych oraz międzynarodowych funkcjonujących w Polsce i za granicą.