Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. Jana Pieriegud, prof. SGH

 
Jana Pieriegud jest inżynierem i ekonomistą transportu z dwudziestoletnim doświadczeniem działalności w sektorze B+R, przygotowaniu analiz rynkowych oraz doradztwie strategicznym dla biznesu i administracji publicznej. Jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół technologicznych, ekonomicznych i środowiskowych aspektów rozwoju systemów gospodarczych, transportowych i logistycznych, takich jak:
Jana_Pieriegud_SGH.jpg
 • megatrendy, cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa, tranformacja cyfrowa  
 •  
 • ​​smart cities, e-mobility, shared mobility, Mobility-as-a-Service (MaaS)​​​
 •  
 • wzajemne relacje między rozwojem gospodarki i sektorów infrastrukturalnych
 •  
 • współpraca transgraniczna, rynki wschodnie
 •  
 • planowanie rozwoju i finansowanie infrastruktury transportowej
 •  
 • polityka rozwoju korytarzy transportowych i sieci TEN-T w Europie
 •  
 • Nowy Jedwabny Szlak: geopolityczne, ekonomiczne i finansowe aspekty rozwoju
 •  
 • restrukturyzacja przedsiębiorstw kolejowych, konkurencja na rynku usług kolejowych, regulacja transportu kolejowego
 •  
 • zmiana roli kolei we współczesnych systemach gospodarczych
 •  
 • transport intermodalny, przewozy kontenerowe Azja - Europa
 •  
 • systemy informatyczne i technologie wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem i łańcuchem dostaw
 •  
 • bezzałogowe środki transportu.                     
Jest autorką i współautorką ponad 150 publikacji, m.in. współredaktorem naukowym monografii:
 • Elektromobilność w Polsce na tle tendencji europejskich i globalnych (2019)
 • ​Mobilność w aglomeracjach przyszłości (2018)​
 • E-mobilność: wizje i scenariusze rozwoju (2017)
 •  
 • ​Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa - szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych (2016)
 •  
 • System transportowy Polski. 10 lat w Unii Europejskiej (2015)
 •  
 • Cross-border Cooperation in the Framework of the European Neighbourhood Policy (2014)
 •  
 • Benchmarking and best practices in transport sector (2009).
 
W latach 2019-2020 kierowała Katedrą Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością w Instytucie Infrastuktury, Transportu i Mobilności (dawna Katedra Transportu) Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH). ​Jest niezależną ekspertką wielu instytucji i agencji wykonawczych ds. innowacji i badań: NCBR, The Austrian Research Promotion Agency (FFG), DG RTD, REA, INEA przy Komisji Europejskiej, a także w Programach: Interreg South Baltic 2014-2020, PO Inteligentny Rozwój, RPO WM 2014-2020, RPO WP 2014-2020. Uczestniczyła w charakterze doradcy zewnętrznego w opracowaniu ekspertyz dla NCBiR, CUPT, UTK, Ministerstwa Klimatu, Ministerstwa Cyfryzacji, DG Regio.

W latach 2013-2015 uczestniczyła w pracach Grupy Doradczej Transport przy Komisji Europejskiej (Transport Advisory Group) w ramach Programu Horyzont 2020. Od marca 2015 r. jest członkinią Komitetu Naukowego Shift2Rail  – europejskiego programu badań i innowacji dla transportu kolejowego. Uczestniczy w charakterze eksperta w okrągłych stołach i debatach gospodarczych, takich jak: Forum Zmieniamy Polski Przemysł, Europejski Kongres Gospodarczy, Europejski Kongres Finansowy. Od 2012 r. jest członkinią kapituły konkursu „Produkt Innowacyjny dla Logistyki, Transportu i Produkcji”, organizowanego przez Wydawnictwo Eurologistics, a od 2019 roku - UIC Digital Platform Award.
 
Biegle posługuje się językiem angielskim i rosyjskim.
 

Wypowiedzi w mediach (2016-2020):


 
 
 
 
 

Raporty badawcze:

Barometr Nowej Mobilności 2019/20, PSPA, SGH, Warszawa 2019 (współpraca merytoryczna). Pobierz 

J. Pieriegud, Analysis of the potential of the development of rail container transport market in Poland, DG Regio, 2019. Pobierz

J. Pieriegud, Digital Transformation of Railways, Second Edition, 2019.  Pieriegud_Digital_Transformation_Railways_2019_en.pdfPobierz

J. Pieriegud, Transformacja cyfrowa kolei, SGH, Siemens, Fundacja Pro Kolej, II edycja, Warszawa 2019.  Pieriegud_Transformacja_Cyfrowa_Kolei_2019_PL_web.pdfPobierz 

​Grant badawczy Programu Ernst & Young "Sprawne Państwo": Effectiveness of the National Roads Maintenance Management in Poland, październik 2009 – maj 2012 (współautor – Joanna Archutowska). Pobierz raport w j. polskim  i   angielskim.

A. Cholewa, J. Pieriegud, J. Archutowska, Jaka kolej dla Polski. Założenia wizji i strategii rozwoju pasażerskiego transportu kolejowego w Polsce, House of Solutions International, 2012. Pobierz


Wybrane publikacje:

J. Pieriegud, Trendy technologiczne a wyzwania dla pasażerskiego transportu lotniczego, w: P. Zagrajek (red.), Sektor lotniczy w erze transformacji społecznej i technologicznej, OW SGH, Warszawa 2020, s. 339-356.

J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud (red.), Elektromobilność w Polsce na tle tendencji europejskich i globalnych, Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, Centrum Myśli Strategicznych, CeDeWu, Wydanie I, Warszawa 2019. Pobierz​

J. Pieriegud, Nowa mobilność miejska - więcej pytań niż odpowiedzi, "Gazeta SGH" nr 352, wydanie specjalne Insight 2019, s. 24-26. Pobierz

J. Pieriegud, E-mobility on demand in the Central and Eastern European countries: current trends, barriers and opportunities"Transport Economics and Logistics", Vol. 81, 2019. s. 143-154. Pobierz

J. Pieriegud, The Development of Digital Distribution Channels in Poland’s Retail Pharmaceutical Market, in: W. Piotrowicz, R. Cuthbertson (eds.), Exploring Omnichannel Retailing, Springer 2019, s. 139-167.

J. Pieriegud, J. Zawieska, Mobility-as-a-Service - Global Trends and implementation Potential in Urban Areas in Poland, "Transport Economics and Logistics", Vol. 79, 2018. s. 39-51. Pobierz

J. Zawieska, J. Pieriegud, Smart city as a tool for sustainable mobility and transport decarbonisation, "Transport Policy", Vol. 63, April 2018, s. 39-50. doi.org/10.1016/j.tranpol.2017.11.004

J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud (red.), Mobilność w aglomeracjach przyszłości, Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, Centrum Myśli Strategicznych, Sopot 2018. Pobierz​

J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud (red.), E-mobilność: wizje i scenariusze rozwoju, Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, Centrum Myśli Strategicznych, Sopot 2017. Pobierz

J. Pieriegud, Ekonomika transportu kolejowego - ewolucja kierunków badań, w: R. Bartkowiak, M. Matusewicz (red.), XXV lat w naukach ekonomicznych. Dokonania, wyzwania, perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018, s. 325-343.
 
J. Pieriegud, Korytarze transportowe jako instrument współczesnej polityki transportowej Unii Europejskiej, w: Wł. Rydzkowski (red.), Współczesna polityka transportowa, PWE, Warszawa 2017, s. 93-106.

J. Pieriegud, Геополитические, экономические и финансовые аспекты концепции «Нового Шёлкового Пути», w: Мировая экономика и профессиональное образование в новых геополитических условиях, Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию университета «Туран», 6 октября 2017 г., Университет «Туран», Алматы 2017, s. 101-109.  Pieriegud_Nowy_Szlak_Jedwabny_Almaty_2017_ru.pdfPobierz 

J. Pieriegud, Cyfrowa transformacja usług kolejowych - nowe rozwiązania i wyzwania, w: Ekonomika transportu usług. Kierunki współczesnych badań, pod red. B. Pawłowskiej i E. Adamowicz, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka" nr 64(2017), s. 273-284. Pobierz

J. Pieriegud, Cyfrowa transformacja łańcuchów dostaw, „Eurologistics” nr 5/2016, s. 18-21. Pobierz

J. Pieriegud, Skokowy postęp, "Logistyka Produkcji" nr 3/2016, s. 26-27. Pobierz

J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud (red.), Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa - szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych, Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk 2016. Pobierz
 
W. Dinges, J. Pieriegud, The Innovation Chain in Rail Transport, “Acta Innovations” nr 18/2016, s. 23-32. Pobierz

J. Pieriegud (red.), System transportowy Polski. 10 lat w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015. 
Pobierz

J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud (red.), Megatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych, Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk 2015. Pobierz
 
J. Pieriegud, Designing FMCG & Retail Supply Chains in Russia, in: Supply Chain Design and Management for Emerging Markets – Learning from Countries and Regions, ed. by W. Piotrowicz and R. Cuthbertson, Springer 2015, s. 177-202.
 
J. Pieriegud, Rola i funkcje regulatorów w transporcie kolejowym, “internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” nr 1(4)/2015, s. 69-89. Pobierz
 
J. Pieriegud, Polski rynek usług transportu samochodowego i kolejowego – bilans dziesięciolecia w Unii Europejskiej, „Logistyka” nr 1/2015, s. 9-13.
 
J. Pieriegud, Развитие интермодальных перевозок в Польше после вступления в Европейский Союз, w: Логистические системы и процессы в современных экономических условиях. Гл. редактор Апанасович В.В. Сборник статей. Материалы 2-ой Международной заочной научно-практической конференции 1-15 декабря 2014 года. Издательство Национальная библиотека Беларуси, Минск, 2015, s. 154-161.
 
E. Kochańska, J. Pieriegud (eds.), Cross-border Cooperation in the Framework of the European Neighbourhood Policy: The Eastern Partnership and Russia/ Трансграничное сотрудничество в рамках Европейской Политики Соседства: Восточное партнёрство и Россия, ACTA Innovations, RIC Pro-Akademia, Lodz 2014. Dwujęzyczna monografia w j. angielskim i rosyjskim. Pobierz
 
J. Pieriegud, Corporate Groups in Poland’s Rail Freight Industry, “Network Industries Quarterly”, vol. 16, No. 4, 2014, s. 8-12. 
Pobierz​
 
J. Pieriegud, Innowacyjne instrumenty finansowania infrastruktury transportowej w Polsce – możliwości i wyzwania, w: Infrastruktura transportu dla rozwoju regionów. Zagadnienia teoretyczne i pragmatyczne, pod red. E. Załogi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 842, Problemy Transportu i Logistyki nr 27, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, s. 151-165. Pobierz​
 
J. Pieriegud, Analiza barier w wykorzystaniu funduszy unijnych na rozwój infrastruktury kolejowej w Polsce, w: Jak Polska wykorzystała środki Unii Europejskiej, Monografia pod red. naukową J. Pawła Gieorgicy, Polskie Stowarzyszenie Prointegracyjne EUROPA, Warszawa 2014, s. 203-217. Pobierz​
 
J. Pieriegud, Zmiany strukturalne na rynku usług kolejowych w Europie na przykładzie Polski i Niemiec, w: Wpływ implementacji regulacji w europejskim systemie transportowym na zmiany strukturalne na rynku usług. Pod red. naukową E. Marciszewskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 41-92.
 

J. Pieriegud, Kształtowanie nowego modelu finansowania oraz zasad ustalania stawek dostępu do infrastruktury kolejowej w Polsce, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, z. n. 123, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 85-114. Pobierz

J. Pieriegud, B. Pawłowski, Opinia na temat wniosku w sprawie wniosku w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarządzania infrastrukturą kolejową, „Zeszyty Prawnicze BAS” nr 3(39)/2013, Kancelaria Sejmu, s. 93-104. Pobierz

J. Pieriegud, Analiza dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju transportu kolejowego w Polsce – założenia a realizacja, „Przegląd Komunikacyjny” nr 7-8/2012, s. 102-107. Pobierz
 

J. Pieriegud, Wpływ światowego kryzysu finansowego i recesji gospodarczej lat 2008-2009 na sektor transportowy regionu Wschodniego Bałtyku i państw ościennych, w: Kryzys gospodarczy 2008-2009 w Europie Wschodniej i państwach bałtyckich. Redakcja naukowa K. Falkowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 169-200.

J. Pieriegud, A decision-making support system for low-density traffic railway lines management, in: Proceedings of the 5th International Scientific Conference 'Theoretical and Practical Issues in Transport', 11-12th February 2010, Univerzita Pardubice, Pardubice, s. 408-411​. Pobierz 

W. Paprocki, J. Pieriegud, Restrukturyzacja przedsiębiorstw kolejowych jako wyzwanie dla teorii ekonomiki transportu, w: Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych. Pod red. naukową R. Bartkowiaka i J. Ostaszewskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 379-391. 

E. Marciszewska, J. Pieriegud (eds), Benchmarking and Best Practices in Transport Sector, SGH, Warsaw 2009, 196 s.

Wpływ procesów demonopolizacji i konsolidacji w transporcie na sprawność i efektywność jego funkcjonowania, pod red. W. Paprockiego i J. Pieriegud, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005, 205 s.
 

Wybrane projekty badawcze:
 
E-mobilność a przyszłościowy rozwój systemów transportowych. Badania statutowe SGH, Etap 1, 2 i 3. Kierownik projektu: Jana Pieriegud. 2017-2019.

Pryszłościowe kierunki rozwoju kolei, Badanie statutowe SGH. Kierownik projektu: Jana Pieriegud. 2016.

Modelowanie i symulacja systemu kolei lokalnej jako narzędzie wspierające podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania rozwojem regionów. Projekt badawczo-rozwojowy R10 0019 04. Kierownik projektu: Andrzej Chudzikiewicz. Wrzesień 2008 – grudzień 2010.
 
Międzynarodowy projekt w ramach 6 PR UE: SMMART (System for Mobile Maintenance Accessible in Real Time) - System monitorowania obiektów ruchomych w czasie rzeczywistym. Kierownik polskiego zespołu: Wojciech Paprocki. Listopad  2005 – październik 2008.
 
Projekt szybkich połączeń kolejowych w warunkach polskich jako element europejskiego kolejowego systemu transportowego. Projekt naukowo-badawczy Nr 5 T12C 035 24. Kierownik projektu: Marek Sitarz. Marzec 2003 – styczeń 2005.
 

kontakt e-mailowy: jana.pieriegud (w domenie sgh.waw.pl)