Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Dr Arkadiusz Orzechowski

 
​Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na dwóch kierunkach: Finanse i Bankowość (ocena bardzo dobra) oraz Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne (ocena celująca). Rozprawę doktorską pod tytułem „Informacja publiczna jako determinanta kształtowania cen akcji na GPW w Warszawie” obronił pod kierunkiem prof. dr hab. J. Nowakowskiego w 2007 r. W okresie od września 2007 r. do lipca 2008 r. przebywał na wydziale matematyki Uniwersytetu Technicznego w Kaiserslautern zaś w okresie od sierpnia 2012 r. do stycznia 2013 r. odbył staż naukowy na wydziale matematyki University of Guelph w Kanadzie.
 

 Specjalizacja badawcza

 
 • ​Analiza finansowa
 • Modelowanie rynków finansowych
 • Wycena opcji
 

 Publikacje

 
​Autorstwo monografii naukowych:
 • Orzechowski, A., Wycena opcji europejskich przy wykorzystaniu transformaty Fouriera, Difin, Warszawa 2019,  363 s., ISBN 978-83-8085-818-3
Rozdziały w wieloautorskich monografiach naukowych:
 • Nowakowski, J., Orzechowski, A., Elementy kalkulacji finansowych, [w:] Świat bankowości, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa, 2018, s. 515–539/ 644 s., ISBN 978-83-8085-653-0
 • Orzechowski, A., Model Hestona – wycena opcji europejskich i analiza alternatywnych podejść pod względem szybkości obliczeniowej, [w:] Rynek kapitałowy – efektywność i ryzyko, red. T. Czerwińska, A. Z. Nowak,  Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, s.180-191/204 s., DOI 10.7172/978-83-65402-39-4.2016.wwz.13, ISBN 978-83-65402-38-7; http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/6133-wydawnictwo-/Rynek_kapita%C5%82owy_e-book.pdf
 • Orzechowski, A., Modele równowagi rynku kapitałowego, [w:] Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, red. P. Czapiewski, P. Niedziółka, Difin, Warszawa 2016, s. 152-170/263 s., ISBN 978-83-8085-163-4
 • Orzechowski, A., Analiza zawartości informacyjnej pierwszych ofert publicznych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, [w:] Inwestowanie na rynku kapitałowym : rynek po kryzysie, red. T. Czerwińska, A.Z. Nowak,  Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 69-82/304 s., ISBN 978-83-65402-02-8; http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/6133-wydawnictwo-/Inwestowanie%E2%80%A6_Czerwinska,_Nowak.pdf
 • Orzechowski, A., Bank inwestycyjny na rynku fuzji i przejęć, [w:] Bankowość inwestycyjna: inwestorzy, banki i firmy inwestycyjne na rynku finansowym, red. P. Niedziółka, Difin, Warszawa 2015, s. 168-179/249 s., ISBN 978-83-7930-915-3•    Orzechowski, A., Wykorzystanie procedury bootstrapowej do analizy występowania schematy kontynuacji i odwrotności na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, [w:] Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce, red. J. Czekaj, E. Miklaszewska, W. Sułkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2014, s. 142-151/455 s., ISBN 978-83-7252-689-2; https://r.uek.krakow.pl/jspui/bitstream/123456789/2908/1/Wykorzystanie%20procedury%20bootstrapowej%20do%20analizy%20wyst%C4%99powania%20schematu.pdf
 • Orzechowski, A., Wycena opcji europejskich za pomocą metody Monte Carlo - analiza szybkości i dokładności obliczeniowej, [w:] Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej, red. A.S. Barczak, P. Tworek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, (Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), s. 274-296/505 s., ISBN 978-83-7875-126-7
 • Orzechowski, A., Czy inwestorzy w Polsce są wynagradzani za ponoszenie ryzyka systematycznego? Test empiryczny modelu CAPM, [w:] Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku, red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 367-376/790 s., ISBN 978-83-7378-721-6
 • Orzechowski, A., Konstrukcja i test empiryczny modelu Blacka-Scholesa, [w:] Kontrowersje wokół finansów, red. T. Famulska, J. Nowakowski, Difin, Warszawa 2011, (Studia Finansów i Bankowości)  s. 112-139/389 s., ISBN 978-83-7641-490-4; https://depot.ceon.pl/handle/123456789/10804?show=full
 • Orzechowski, A., Efektywność rynku opcji indeksowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie kryzysu finansowego, [w:] Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych, red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 477-490/949 s., ISBN 978-83-7378-627-1
Artykuły:
 • Orzechowski, A., Is there still room for increasing speed in algorithmic and high-frequency trading? The case of European options priced in the Heston model, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych”, 2019, t 20, z 1, ISSN 2082-792X, DOI: 10.22630/MIBE.2019.20.1.5; http://qme.sggw.pl/pdf/MIBE_T20_z1_04.pdf
 • Orzechowski, A., Pricing European options in the Variance Gamma model „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych”, 2019, t 20, z 1, ISSN 2082-792X, DOI: 10.22630/MIBE.2019.20.1.6; http://qme.sggw.pl/pdf/MIBE_T20_z1_05.pdf
 • Orzechowski, A., Analiza wpływu utrzymania I zmian ocen ratingowych na wysokość spreadu kredytowego na przykładzie polskiego rynku obligacji przedsiębiorstw w latach 2010-2017, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, 2018, nr 6(978), s. 23-39., ISSN 1898-6447, DOI: 10.15678/ZNUEK.2018.0978.0602; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1736/1285
 • Orzechowski, A., Pricing correlation options : from the P. Carr and D. Madan approach to the new method based on the Fourier transform, „Economics and Business Review”, 2018, vol. 4, nr 1, s. 16-28, ISSN 2392-1641, DOI: 10.18559/ebr.2018.1.2; https://www.ebr.edu.pl/pub/2018_1_16.pdf
 • Orzechowski, A., Wycena asymetrycznych opcji logarytmicznych za pomocą transformaty Fouriera, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych”, 2018, t. 19, nr 3, s. 238-250, ISSN 2082-792X; http://qme.sggw.pl/pdf/MIBE_T19_z3_04.pdf
 • Orzechowski, A., Wycena opcji parabolicznych przy wykorzystaniu transformaty Fouriera, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 2018, nr 2(92), s. 301-312, ISSN 2450-7741, DOI: 10.18276/frfu.2018.92-26; https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/view/12793.pdf
 • Orzechowski, A., Symetryczne opcje potęgowe – propozycja nowej koncepcji wyceny za pomocą transformaty Fouriera, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 2018, nr 1(91), s. 501-513, ISSN 2450-7741, DOI: 10.18276/frfu.2018.91-40; https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/view/9589.pdf
 • Orzechowski, A., Sensitivity of the near - to-maturity European options: comparison of the Carr-Madan approach with a new method based one the Fourier transform, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 2018, nr 1(91), s. 483-499, ISSN 2450-7741, DOI: 10.18276/frfu.2018.91-40; https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/view/9874.pdf
 • Orzechowski, A., Wycena asymetrycznych opcji potęgowych – nowe podejście oparte na transformacie Fouriera, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 2017, nr 5(89), s. 439-448, ISSN 2450-7741, DOI: 10.18276/frfu.2017.89/2-36; https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/view/7621.pdf
 • Orzechowski, A., Analiza wyceny opcji europejskich w modelu Hulla - White'a, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych”, 2016, t. 17, nr 3, s. 120-130, ISSN 2082-792X; http://qme.sggw.pl/pdf/MIBE_T17_z3_11.pdf
 • Orzechowski, A., Analiza efektywności obliczeniowej opcji na przykładzie modelu F. Blacka i M. Scholesa, „Finanse : czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN”, 2016, nr 1(9), s. 137-154, ISSN 1899-4822; http://finance-journal.eu/article/analiza-efektywnosci-obliczeniowej-opcji-na-przykladzie-modelu-f-blacka-i-m-scholesa-cz-1
 • http://finance-journal.eu/wp-content/uploads/2019/11/16_10-A.Orzechowski_-_cz._2_z_2.pdf
 • Orzechowski, A., Analiza zawartości informacyjnej dywidend na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace”, 2015, t. 3, nr 3, s. 93-103, ISSN 2082-0976; https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/czasopisma/kwartalnik/Documents/AO233.pdf
 • Orzechowski, A., Efekt dnia w tygodniu na GPW w Warszawie – analiza statystyczna nieprawidłowości kursowych występujących na GPW w Warszawie, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, 2015, nr 142, s. 45-65, ISSN 1234-8872; https://sslkolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/142.pdf
 • Orzechowski, A., Efekt dnia w tygodniu na GPW w Warszawie – od przyczyn anomalii do wstępnej analizy nieprawidłowości kursowych na GPW w Warszawie, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, 2014, nr 140, s. 71-87, ISSN 1234-8872; https://sslkolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/140.pdf
 • Orzechowski, A., Czy można wycenić opcje europejskie lepiej niż w modelu P. Carra i D. Madana? Przegląd modeli opartych na transformacie Fouriera, „Studia Ekonomiczne”, 2014, nr 186, cz. 2, s. 157-174, ISSN 2083-8611; http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-1521e1cf-410c-4d70-9ba2-b0beaabc4543?q=bwmeta1.element.desklight-1aadd5b0-3588-4264-ac3d-0ff4ed4d0e98;11&qt=CHILDREN-STATELESS
 • Orzechowski, A., European Option Valuation with the Fourier transform. Calculation Analysis of P. Carr and D. Madan Approach, „Journal of Management and Financial Sciences”, 2013, vol. 6, nr 13, s. 23-46, ISSN 1899-8968; https://sslkolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/Journal_of_Management_and_Financial_Sciences_JMFS/Documents/JMFS%2013.pdf
 • Orzechowski A., Anomalia styczniowa jako przejaw nieefektywności rynku kapitałowego, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, 2006, nr 69, s. 132-146, ISSN 1234-8872
 • Orzechowski A., Efekt tygodnia w miesiącu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, 2006, nr 67, s. 152-160, ISSN 1234-8872
 • Orzechowski A., Skuteczność doboru papierów wartościowych do portfela na podstawie kryterium fundamentalnego, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, 2005, nr 62, s. 41-54, ISSN 1234-8872
Pozostałe publikacje:
 • Orzechowski, A., Operations research, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2015, 68 s., ISBN 978-83-65