Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Marcin Czaplicki

 
Adiunkt w Instytucie Ryzyka i Rynków Finansowych Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse uzyskał w 2017 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie broniąc pracę pt.: „Regulacje makroostrożnościowe. Wpływ stabilności finansowej na stabilizowanie gospodarki”. Praca została wyróżniona w konkursie NBP na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych. Wcześniej, jego prace magisterskie były wyróżnione w konkursie NBP (2011) i nagrodzone w konkursach BFG (2011, 2014).

Jego zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się na tematyce regulacji i polityki makroostrożnościowej oraz interakcji między stabilnością finansową i gospodarczą.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe (KPMG, PKO BP). Jako ekonomista PKO BP był wielokrotnie (wraz z zespołem) nagradzany w konkursach na trafność prognoz krótko i długoterminowych dla Polski i zagranicy. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również liczne kursy i szkolenia, m.in. na INSEAD. Posiada certyfikat CFA.

 

SPECJALIZACJA BADAWCZA:

Regulacje i polityka makroostrożnościowa

Stabilność finansowa i kryzysy finansowe

Działalność kredytowa banków

Interakcje między polityką makroostrożnościową i pieniężną.

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 • Czaplicki M., Zagrożenie boomem kredytowym w obliczu przystąpienia Polski i innych nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej do strefy euro, „Bezpieczny Bank”, nr 45 (3), grudzień 2011, s. 107-133
 • Czaplicki M., Boomy kredytowe w gospodarkach wschodzących. Przyczyny i sposoby przeciwdziałania, Materiały i Studia NBP, nr 283, grudzień 2012
 • Czaplicki M., Rola banku centralnego w zapobieganiu boomom kredytowym [w:] Stabilność systemu finansowego – instytucje, instrumenty, uwarunkowania, Alińska A., Pietrzak B. (red.), CeDeWu, Warszawa 2012, s. 25-36
 • Czaplicki M., Regulacje makroostrożnościowe w odpowiedzi na boomy kredytowe i bańki spekulacyjne, [w:] Nowe trendy w bankowości, Maicki P. (red.), Texter, Warszawa 2013, s. 7-48
 • Czaplicki M., Macroprudential policy. Why should it be macrostabilizing?, [w:] Perspektywy integracji gospodarczej i walutowej w Unii Europejskiej w czasach kryzysu, Opolski K., Górski J. (red.), Wyd. WNE UW, Warszawa 2013, s. 189-198
 • Czaplicki M., Regulacje ostrożnościowe a narastanie niestabilności finansowych [w:] Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza, wydanie I, Osiński J., Pachocka M. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 311-322
 • Czaplicki M., Kontrowersje wokół maksymalnej harmonizacji regulacji ostrożnościowych banków w Unii Europejskiej [w:] Polityka publiczna. 10 lat Polski W Unii Europejskiej, Osiński J., Negacz K., Obłąkowska-Kubiak K. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 51-62
 • Czaplicki M., The New, “Non-core”, Perspective on Macroprudential Policy, „Journal of Management and Financial Sciences”, tom VIII nr 20, czerwiec 2015, s. 29-61
 • Czaplicki M., Wykorzystanie polityki makroostrożnościowej dla zachowania bezpieczeństwa finansowego. Przykład Korei Południowej. Wnioski dla Polski [w:] Determinanty rozwoju Polski. Finanse publiczne, Owsiak S. (red.), PTE, Warszawa 2015, s. 32-44
 • Czaplicki M., Paradoks makroostrożnościowego podejścia do regulowania sektora bankowego w Unii Europejskiej [w:] Strategie gospodarcze i społeczne Unii Europejskiej, Opolski K., Górski J. (red.), Wyd. WNE UW, Warszawa 2015, s. 65-75
 • Czaplicki M., Polityka makroostrożnościowa w gospodarce wschodzącej. Wnioski ze studium przypadku Korei Południowej [w:] Polityka i praktyka regulacji rynków finansowych, Rogowski W. (red.), Oficyna Allerhanda, Kraków-Warszawa 2015, s. 45-68
 • Czaplicki M., Niestabilność finansowa a cykl koniunkturalny. Analiza teoretyczna [w:] Osiński J., Nawrot M., Ostrowska M., Pachocka M., Rozwój we współczesnym świecie. Uwarunkowania. Wyzwania. Perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, s. 699-712
 • Czaplicki M., Makrostabilnościowe podejście do regulacji makroostrożnościowych w gospodarkach rozwijających się [w:] Bartkowiak R., Matusewicz M. (red.), Nowe wyzwania w naukach o gospodarce, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2020, s. 63-76
 • Czaplicki M., Determinanty akcji kredytowej banków komercyjnych [w:] Franek S., Adamczyk A. (red.), Pieniądz, instrumenty i instytucje finansowe – problemy, diagnoza, perspektywy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020, s. 235-250​