Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Badania naukowe

 
      Pracownicy Zakładu Bankowości i Bezpieczeństwa Systemu Finansowego prowadzą aktywną działalność naukową w szeroko pojętym obszarze bankowości. W jego ramach wydzielić można szereg szczegółowych nurtów zainteresowań.
 
       Kluczowym nurtem badań podejmowanych przez pracowników Zakładu pozostaje szeroko pojęty obszar bezpieczeństwa i stabilności systemów bankowych i finansowych.  Prowadzone  badania,  zarówno teoretyczne jak i empiryczne, obejmują sferę instytucjonalną, tj. powiązania uwarunkowań organizacji sieci bezpieczeństwa finansowego (nadzoru bankowego, gwaranta depozytów oraz banku centralnego) ze stabilnością systemu i prowadzenia działalności bankowej oraz regulacyjną, ze szczególnym naciskiem na regulacje ostrożnościowe dotyczące adekwatności kapitałowej banków. Badania naukowe w tym zakresie realizowane są zarówno w kontekście uwarunkowań polskiego systemu bankowego, z perspektywy harmonizacji krajowego prawa bankowego i regulacji europejskich, jak i w wymiarze transgranicznym, w szczególności przy uwzględnieniu aktualnych propozycji reformy sieci bezpieczeństwa w Unii Europejskiej oraz stabilności międzynarodowego systemu finansowego.Kluczowym nurtem badań podejmowanych przez pracowników Zakładu pozostaje szeroko pojęty obszar bezpieczeństwa i stabilności systemów bankowych i finansowych.  Prowadzone  badania,  zarówno teoretyczne jak i empiryczne, obejmują sferę instytucjonalną, tj. powiązania uwarunkowań organizacji sieci bezpieczeństwa finansowego (nadzoru bankowego, gwaranta depozytów oraz banku centralnego) ze stabilnością systemu i prowadzenia działalności bankowej oraz regulacyjną, ze szczególnym naciskiem na regulacje ostrożnościowe dotyczące adekwatności kapitałowej banków. Badania naukowe w tym zakresie realizowane są zarówno w kontekście uwarunkowań polskiego systemu bankowego, z perspektywy harmonizacji krajowego prawa bankowego i regulacji europejskich, jak i w wymiarze transgranicznym, w szczególności przy uwzględnieniu aktualnych propozycji reformy sieci bezpieczeństwa w Unii Europejskiej oraz stabilności międzynarodowego systemu finansowego.
 
       Drugi obszar badawczy, wokół którego koncentruje się działalność naukowa Zakładu dotyczy funkcjonowania banków centralnych, w kontekście teorii pieniądza, rynków pieniężnych i walutowych oraz instrumentów polityki monetarnej, jak również wykorzystania jedno- i wieloczynnikowych ilościowych instrumentów modelowania krzywej dochodowości do prognozowania przyszłych poziomów stóp procentowych.
 
       Kolejny nurt obejmuje badania dotyczące finansowych uwarunkowań funkcjonowania banków komercyjnych i sektora bankowego. Problematyka badań naukowych podejmowanych w tym zakresie w Zakładzie dotyczy między innymi metod oceny standingu finansowego instytucji kredytowych oraz wyceny instrumentów finansowych emitowanych i nabywanych przez banki, np. derywatów walutowych, jak również modeli funkcjonowania sektora bankowego przy uwzględnieniu transformacji i redefinicji działalności bankowej w wymiarze krajowym i transgranicznym pod wpływem innowacji technologicznych oraz nowych form ryzyka bankowego. W tym nurcie badawczym umieścić można również analizy wybranych aspektów efektywnego zarządzania instytucjami kredytowymi, przede wszystkim w odniesieniu do źródeł pozyskiwania kapitału, prowadzenia działalności kredytowo-depozytowej oraz zarządzania różnymi rodzajami ryzyka bankowego. Kolejny nurt obejmuje badania dotyczące finansowych uwarunkowań funkcjonowania banków komercyjnych i sektora bankowego. Problematyka badań naukowych podejmowanych w tym zakresie w Zakładzie dotyczy między innymi metod oceny standingu finansowego instytucji kredytowych oraz wyceny instrumentów finansowych emitowanych i nabywanych przez banki, np. derywatów walutowych, jak również modeli funkcjonowania sektora bankowego przy uwzględnieniu transformacji i redefinicji działalności bankowej w wymiarze krajowym i transgranicznym pod wpływem innowacji technologicznych oraz nowych form ryzyka bankowego. W tym nurcie badawczym umieścić można również analizy wybranych aspektów efektywnego zarządzania instytucjami kredytowymi, przede wszystkim w odniesieniu do źródeł pozyskiwania kapitału, prowadzenia działalności kredytowo-depozytowej oraz zarządzania różnymi rodzajami ryzyka bankowego.
 
       W Zakładzie realizowane są indywidualne i zespołowe projekty badawcze (m.in. projekty NCN oraz granty dla „Młodych Naukowców”), zaś rezultaty badań naukowych na bieżąco wdrażane są do oferty dydaktycznej, zarówno w ramach wykładów i ćwiczeń, w tym zajęć na studiach podyplomowych i doktoranckich, jak również w promowanych pracach licencjackich, magisterskich i doktorskich. Wyniki działalności naukowej pracowników Zakładu publikowane są systematycznie w wydawnictwach zwartych oraz renomowanych czasopismach naukowych polskich i zagranicznych. Pracownicy Zakładu regularnie biorą aktywny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, są członkami stowarzyszeń naukowych oraz ekspertami instytucji krajowych i ciał międzynarodowych, a także odbywają staże naukowe w wiodących zagranicznych ośrodkach naukowych. W Zakładzie realizowane są indywidualne i zespołowe projekty badawcze (m.in. projekty NCN oraz granty dla „Młodych Naukowców”), zaś rezultaty badań naukowych na bieżąco wdrażane są do oferty dydaktycznej, zarówno w ramach wykładów i ćwiczeń, w tym zajęć na studiach podyplomowych i doktoranckich, jak również w promowanych pracach licencjackich, magisterskich i doktorskich. Wyniki działalności naukowej pracowników Zakładu publikowane są systematycznie w wydawnictwach zwartych oraz renomowanych czasopismach naukowych polskich i zagranicznych. Pracownicy Zakładu regularnie biorą aktywny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, są członkami stowarzyszeń naukowych oraz ekspertami instytucji krajowych i ciał międzynarodowych, a także odbywają staże naukowe w wiodących zagranicznych ośrodkach naukowych. 
 
 
 

 Wydarzenia