Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje :

Publikacje dr Marietty Janowicz-Lomott

KZiF - Instytut Ekonometrii - Zakład Ryzyka i Ubezpieczeń - Publikacje
 

 Publikacje dr hab. prof. SGH Marietty Janowicz-Lomott

 
2020
Rozdziały w książkach:
 1. M. Janowicz-Lomott, K. Łyskawa, Instruments of financing loss in animal production in European Union, Janowicz-Lomott M. Łyskawa K., Karasavvoglou A., Polychronidou P. (eds.), Economic and Financial Challenges for Balkan and Eastern European Countries, Springer International Publishing, Cham, 2020.
 2. M. Janowicz-Lomott, E. Spigarska, I. Dąbrowski, Finanse ubezpieczeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020, ISBN:978-83-8206-224-3
Artykuły w czasopismach:
 1. A. Śliwiński, M. Janowicz-Lomott,  The risk of nanotechnology: a challenge to the insurance industry, “Journal of Reviews on Global Economics, 2020, nr 9, s. 1-11.
2019
Rozdziały w książkach:
 1. M. Janowicz-Lomott, Ubezpieczeniowe instrumenty stabilizacji dochodów rolniczych jako instrument wsparcia rolnictwach w ramach Wspólnej Polityki Rolnej  - wybrane problemy (w:) R. Bartkowiak, M. Matusewicz (red.), Ekonomia i Finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości. Wyzwania, dylematy i praktyczne zastosowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019, s. 151-168.
 2. M. Janowicz-Lomott, Rynek ubezpieczeń – zmiana paradygmatu czy przejściowe wypaczenia? (w:) A. Śliwiński (red.) Zarządzanie w warunkach ryzyka. Jubileusz 40-lecia pracy prof. Tomasza Michalskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019.
 3. M. Janowicz-Lomott, K. Łyskawa, Kompleksowe systemy finansowania strat  w gospodarstwach rolnych  na przykładzie Węgier, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2019, s. 247-260.
2018
Książka:
 1. M. Janowicz-Lomott, Ubezpieczenia wzajemne w finansowaniu skutków realizacji ryzyka w rolnictwie. Doświadczenia unijne - wnioski dla Polski, Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa; Warszawa, 2018, ISBN 978-83-8030-236-5, s. 1-354.
Rozdziały w książkach:
 1. M. Janowicz-Lomott, K. Łyskawa, Konstrukcja ochrony ubezpieczeniowej utraty zysku dla produkcji drobiu w zakresie ptasiej grypy (w:) A. Z. Nowak, S. Nowak, J. Jagodziński (red.), Polski obszar europejskich rynków finansowo-ubezpieczeniowych. Anno Domini 2017, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania UW, Warszawa, 2018, s. 127-149.
Artykuły w czasopismach:
 1. M. Janowicz-Lomott, Ubezpieczenie mienia komunalnego w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych - wybrane problemy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2018, s. 94-105.
2017
Rozdziały w książkach:
 1. M. Janowicz-Lomott, Związki wzajemności członkowskiej w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych jako alternatywa dla komercyjnego programu ubezpieczeniowego dla dużego przedsiębiorstwa (w:) A. Ostrowska-Dankiewicz, R. Dankiewicz (red.), Ubezpieczenia w procesie zarządzania ryzykiem podmiotów gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2017, s. 81-98.
 2. M. Janowicz-Lomott, A. Śliwiński, New Role of Mutual Insurers on the Insurance Market (in:) S. Goić, A. Karasavvoglou, P. Polychronidou (eds.), Finance in Central and Southeastern Europe, Springer International Publishing AG, Cham, 2017, pp. 145-159.
 3. M. Janowicz-Lomott, A. Śliwiński, Nowe technologie wyzwaniem sektora ubezpieczeń - ryzyko nanotechnologiczne (w:) W. Sułkowska, M. Cycoń (red.), Kierunki rozwoju ubezpieczeń prywatnych i publicznych, Poltext, Warszawa, 2017,  s. 162-179.
 4. M. Janowicz-Lomott, A. Śliwiński Nowe technologie wyzwaniem dla sektora ubezpieczeń (w:) T. Michalski, A. Śliwiński (red.), Księga Jubileuszowa. 100 Lat Edukacji Ubezpieczeniowej na SGH, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2017, s. 207-225.
2016
Rozdziały w książkach:
 1. M. Janowicz-Lomott, 2016, Ubezpieczenia upraw - stan obecny i kierunki zmian (w:) Nowe paradygmaty w naukach ekonomicznych, R. Bartkowiak, P. Wachowiak (red.), Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2016, s. 141-154.
 2. M. Janowicz-Lomott, 2016, Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych – stan obecny i perspektywy rozwoju w Polsce (w:) Polski rynek ubezpieczeń na tle kryzysów społeczno-gospodarczych, S. Nowak, A.Z. Nowak, A. Sopoćko (red.), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania, Warszawa 2016, s. 162- 179.
 Rozdziały w podręcznikach:
 1. M .Janowicz-Lomott, K. Łyskawa, 2016, Ubezpieczenia rolne (w:) Ubezpieczenia, W. Ronka-Chmielowiec (red.), Wydawnictwo CH Beck, Warszawa, s. 409-429
 Artykuły:
 1. M. Janowicz-Lomott, K. Łyskawa, 2016,  Underwriting i polityka lokacyjna zakładów ubezpieczeń w kształtowaniu taryf na rynku ubezpieczeń majątkowych, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, Nr/Zeszyt: 415, Wrocław, s. 68- 82
 2. M. Janowicz-Lomott, K. Łyskawa, 2016, Funkcjonowanie dotowanych ubezpieczeń upraw w Polsce, Wiadomości Ubezpieczeniowe nr 2

2015

 Rozdziały w książkach:
 1. M. Janowicz-Lomott, K. Łyskawa, 2015, Catastrophic risk in local government units - the search for the optimal risk management, in: EU Crisis and the Role of the Periphery Contributions to Economics, A. Karasavvoglou, S. Ongan, P.  Polychronidou (eds.), Springer, pp 115-129
 2. M. Janowicz-Lomott, 2015, Polityka instytucji Unii Europejskiej wobec towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, w: Dylematy teorii i praktyki ubezpieczeń, W. Sułkowska, G Strupczewski (red.), Poltext, Warszawa, s. 109-120
 3. M. Janowicz-Lomott, K. Łyskawa, M. Wojtkowiak, 2015, Rola brokera w aranżowaniu programów ubezpieczeniowych dla JST w: Ubezpieczenia na rzecz gospodarki globalnej, sektorów i regionów, I. Jędrzejczyk (red.), Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, s. 218-230

Artykuły:

 1. M. Janowicz-Lomott, 2015, Małe towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych na europejskim rynku ubezpieczeniowym – stan obecny i perspektywy wynikające z dyrektywy Wypłacalność II, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, nr 3 tom 4(23), s. 247-264
 2. M.  Janowicz-Lomott, K. Łyskawa, P. Rozumek, 2015, Farm Income Insurance as an Alternative for Traditional Crop Insurance, Procedia Economics and Finance, Elsevier, Vol. 33, s. 439-449
 3. M.  Janowicz-Lomott, K. Łyskawa, 2015, Wspieranie rolnictwa w USA z wykorzystaniem instrumentów ubezpieczeniowych (Farm Bill 2014), Studia Oeconomica Posnaniensia, nr 3(12), s. 163-177

  

2014

 Książka:

 1.  M. Jastrzębska, M. Janowicz-Lomott, K. Łyskawa, 2014 Zarzadzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego, Lex a Wolter Kluwer business, Warszawa (autorka lub współautorka rozdziałów II, III, V, VI, VII, VIII, IX)

Artykuły

 1. M. Janowicz-Lomott, K. Łyskawa, 2014, The New Instruments of Risk Management in Agriculture in the European Union, “Procedia - Economics and Finance”, Elsevier, Vol. 9, pp. 321-330
 2. M. Janowicz-Lomott, K. Łyskawa, 2014, Instrumenty stabilizacji dochodu - wymogi wspólnej polityki rolnej a adaptacja w Polsce, Roczniki Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich Nr 4, t. 101, s. 68-77
 3. M. Janowicz-Lomott, K. Łyskawa, 2014, Kształtowanie indeksowych ubezpieczeń upraw oparte na indywidualizmie w postrzeganiu ryzyka przez gospodarstwa rolne w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 371 / 2014, s. 123-136
 2013

Rozdziały w książkach:

 1.  M. Janowicz-Lomott, K. Łyskawa, 2013, Ubezpieczenie infrastruktury samorządowej w Polsce - wyniki badań (w:) Rynek ubezpieczeń. Współczesne problemy, W. Sułkowska (red.), Difin, Warszawa 2013, s. 233-245
 2. M. Janowicz-Lomott, 2013, Ubezpieczenia kredytów hipotecznych w Polsce - stan i perspektywy (w:) Wyzwania dla rynków ubezpieczeń w świetle sytuacji na globalnych rynkach finansowych, T. Michalski, R. Pajewska-Kwaśny (red.), Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013, s. 67-89
 3. M. Janowicz-Lomott, 2013, Ubezpieczeniowe metody ochrony interesów klientów w przypadku upadłości organizatorów i pośredników turystyki (w:) Problematyka współczesnych ubezpieczeń, A. Organiściak-Krzykowska, J. Bąk (red.), Wydawnictwo: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych i Uniwersytet Warmińsko-Mazurki w Olsztynie, Warszawa-Olsztyn 2013, s. 86-105   
 4. M. Janowicz-Lomott, K. Łyskawa, 2013, Poszukiwanie alternatywnego rozwiązania obowiązkowego ubezpieczenia szpitali (w:) Zarządzanie podmiotami leczniczymi, M. Pasowicz (red.), Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne,
 Artykuły
 1.  M. Janowicz-Lomott, 2013, Mutual fund jako forma zarządzania ryzykiem w rolnictwie, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance“, 2013, Nr 2, Part 5, s. 63-78
 2. M. Janowicz-Lomott, 2013, Ubezpieczenia wzajemne w finansowaniu skutków zdarzeń katastroficznych w samorządzie terytorialnym - zarys koncepcji, „Problemy Zarządzania” Nr 2, s. 60-79
 

2012

 Rozdziały w książkach:
 1.  M. Janowicz-Lomott, 2012, Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych jako przykład samorządu ubezpieczonych (w:) Regionalny program rozwoju na tle strategii UE „Europa 2020” z uwzględnieniem roli ubezpieczeń – na przykładzie woj. świętokrzyskiego, (red. nauk.) Stanisław Nowak et al., Polskie Wydawnictwo Prawnicze Juris Sp. z o.o., Poznań, s. 305-314
 

Artykuły

 1.  M. Janowicz-Lomott, K. Łyskawa, 2012, Risk Management in Managerial Control of Local Self-Governments Entities, “Mediterranean Journal of Social Sciences” Nr 3/2012, pp. 61-68,
 

2011

 Rozdziały w książkach:

 1.  M. Janowicz-Lomott, 2011,  Polish insurance market – twenty years of operation under the conditions of free competition (w:) Aktualnyje probliemy funkcijonirowanija bankowskowo sektora w Polsze i stranach Wostocznoj Ewropy, Izdatielstwo Sankt-Pietiersbuskowo Gasudarstwiennowo Uniwiersiteta Ekonomiki i Finansow, pp. 185-206
 2. M. Jastrzębska,  M. Janowicz-Lomott, K. Łyskawa, 2011, Zarządzanie ryzykiem 
 3. w kontroli zarządczej jednostek samorządu terytorialnego (w:) Monografie. Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne. Wybrane zagadnienia ekonomiczne, red. naukowa W. Sułkowska, OFICYNA Wolters Kluwer Business, s. 37-50,
 

Artykuły

 1.  M. Janowicz-Lomott, K. Lyskawa, 2011, Domestic Insurers in Poland and the Global Crisis, “Scientific Bulletin - Economic Sciences”, Volume 10/Issue 1, pp. 81-92,  
 2. M. Janowicz-Lomott, A. Ostrowska-Dankiewicz, 2011, Ubezpieczeniowe produkty strukturyzowane – wpływ na polski rynek ubezpieczeń życiowych, „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, nr 4, s. 63-84
 3. M. Janowicz-Lomott, 2011, Produkty strukturyzowane w formie ubezpieczeń w Polsce, (w) Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI, W. Ronka-Chmielowiec (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 228, s. 201-212
 4. M.  Janowicz-Lomott, 2011, Działalność lokacyjna i jej wpływ na wartość zakładu ubezpieczeń (w): Zarządzanie wartością instytucji finansowych, red. naukowa R. Płoska, M. Chmielewski, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Nr 4/5, s. 115-126
 5. M.  Janowicz-Lomott, 2011, Sytuacja ubezpieczeń wzajemnych na światowym rynku ubezpieczeń (w:) Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Ubezpieczenia, red. naukowy W. Ronka-Chmielowiec Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 175, s. 40-51
 6. M. Janowicz-Lomott, 2011, Efektywność ochrony ubezpieczeniowej w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych - zarys problemu (w:) Studia ubezpieczeniowe. Społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego, red. naukowy Jacek Lisowski Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Nr 181, s. 72-80
 7. M. Janowicz-Lomott, K. Łyskawa, 2011, Partnerstwo publiczno-prywatne 
 8. w ubezpieczeniach rolnych (w:) Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, red. naukowa K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 183, s. 166-177

 

2010

 Rozdziały w książkach:

 1.   M. Janowicz-Lomott, 2010, Mutual insurance in Poland - history, current status and possibilities (w:) The Global Challenges for Economic Theory and Practice in Central and Eastern European Countries, Vilnius University, pp. 87-93
 

Artykuły 

 1. M. Janowicz-Lomott, 2010, Kryzysy finansowe szansą dla ubezpieczeń wzajemnych? Obserwacje globalnego kryzysu finansowego, „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, nr 1, s. 33-48
 2. M. Janowicz-Lomott M., 2010,  Koszty działalności ubezpieczeniowej - towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych a zakłady ubezpieczeń w formie spółek akcyjnych  (w): W. Ronka-Chmielowiec (ed.) Ubezpieczenia gospodarcze. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  s. 78-85

 3. M. Janowicz-Lomott, 2010, Nadwyżka finansowa w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych (w): W. Przybylska-Kapuścińska, J. Handschke (red.), Rynki Finansowe i Ubezpieczenia Nowe perspektywy instytucji i instrumentów Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu No 143, s. 457-468

 4. M. Janowicz-Lomott, K. Łyskawa, 2010, Instrumenty zarządzania ryzykiem ograniczania uprawnień do emisji gazów cieplarnianych - źródło kolejnego kryzysu? (w:) Dylematy kreowania wartości przedsiębiorstw w okresie wychodzenia z kryzysu, Red, naukowa J. Próchniak, M. Chmielewski, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Nr 4/2, s. 209-222

 5. M. Janowicz-Lomott, K. Łyskawa, 2010, Realizacja umów ubezpieczenia dla podmiotów sektora finansów publicznych (w:) Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, red. naukowi K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 117, s. 130-138

2009

Rozdziały w książkach: 

 1.   M. Janowicz-Lomott., 2009, Wpływ kryzysu rynków finansowych na wzajemność ubezpieczeniową, (w): A. Z. Nowak, S. Nowak, A. Sopocko (red.), Rynki finansowo-ubezpieczeniowe w warunkach kryzysu Wyd. Naukowe Wydz. Zarządz. Uniwersytetu Warszawskiego, s. 154-165
 2. M. Janowicz-Lomott, 2009, Wpływ kryzysu na światowych rynkach finansowych na polskie zakłady ubezpieczeń, (w): P. Karpuś, J. Węcławski (red.) Rynek finansowy w erze zawirowań, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, s. 423-432
 3. M. Janowicz-Lomott, 2009, Inwestycje finansowe towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w latach 2001-2006, Studia Ubezpieczeniowe. Zeszyty Naukowe 127, red. naukowy Jerzy Handschke, Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 608-617
   

Artykuły

 1.  M. Janowicz-Lomott, K. Łyskawa,  2009, Wybrane, alternatywne metody finansowania skutków zdarzeń losowych na przykładzie przedsiębiorstwa rolnego, „Pieniądze i Więź’, nr 1, s. 104-116
 2. M. Janowicz-Lomott, K. Łyskawa, 2009, Wspieranie ubezpieczeń rolnych przez państwo - doświadczenia polskie i wskazania unijne, „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, nr 2, s. 127-142
 3. M. Janowicz-Lomott, 2009, Krajowe zakłady ubezpieczeń a globalny kryzys (w:) Społeczno-ekonomiczne wymiary globalnego kryzysu finansowego. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego pod red. L. Pawłowicza i M. Czerwińskiej Nr 3/1, s. 243-253
 

2008

Rozdziały w książkach: 

 1. M. Janowicz-Lomott, 2008, Działalność inwestycyjna towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (w): P. Karpuś, J. Węcławski (red.) Rynek finansowy Inspiracje z integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, s. 496-502
 2. M. Janowicz-Lomott, 2008, Szanse rozwoju ubezpieczeń wzajemnych w Polsce (w):
 3. B. Kołosowska (red.) Współczesne Finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 597-605
 4. M. Janowicz-Lomott, 2008, Etyka w działalności zakładów ubezpieczeń wzajemnych - wybrane problemy (w): J. Bieliński, M. Czerwińska (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 578-586

Artykuły

 1. M. Janowicz-Lomott, 2008, Pojęcie, organizacja i zadania związków wzajemności członkowskiej, „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, nr 1-2, s. 26-35
 2. M. Janowicz-Lomott M., 2008, Funkcje związków wzajemności członkowskiej w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, nr 5-6, s. 35-44

 

2007

Rozdziały w książkach: 

 1. M. Janowicz-Lomott, 2007, Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych na wybranych rynkach ubezpieczeń (w:) T. Michalski (red.) Ubezpieczenia gospodarcze wobec wyzwań globalizacji rynków finansowych - historia i perspektywy rozwoju, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 55-67
 2. M. Janowicz-Lomott, Związki wzajemności członkowskiej i ich wpływ na pozycję rynkową uniwersalnego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (w:) Dylematy integracji rynku finansowego, L. Pawłowicz (red.), ODDK, Gdańsk, s. 207-218
 3. M. Janowicz-Lomott, 2007, Wybrane problemy finansowania działalności związków wzajemności członkowskiej (w): W. Ronka-Chmielowiec (red.) Ubezpieczenia  wobec  wyzwań  XXI wieku, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 117, s. 130-138

Artykuły

 1.  M. Janowicz-Lomott, 2007, Ekonomiczne i społeczne aspekty działalności ubezpieczeniowej opartej na zasadzie wzajemności, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 3, s. 139-152,
 

2006

 Rozdziały w książkach: 

 1.  M. Janowicz-Lomott, 2006, Korzyści finansowe i pozafinansowe ubezpieczenia w ramach związków wzajemności członkowskiej  (w:) S. Witeska (red.) Ubezpieczenia, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin, pp. 179-186
 2. M. Janowicz-Lomott, 2006, Znaczenie ekonomii społecznej w rozwoju lokalnym i terytorialnym (w:) Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością, L. Pawłowicz (red.) s. 205-216

 

Artykuły

 1. M. Janowicz-Lomott, 2006, Wpływ związków wzajemności członkowskiej na pozycję konkurencyjności towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych na rynku ubezpieczeniowym (w:) Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynku UE. Wybrane aspekty. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Nr 2, s. 41-55

 

 

2005

Rozdziały w książkach: 

 1.   M. Janowicz-Lomott, 2005, Pojęcie, motywy oraz modele tworzenia związków wzajemności członkowskiej w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych (w:) Ubezpieczenia, T. Szumlicz (red.), s. 141-148
 

Inne ważniejsze publikacje:

 
 1. M. Janowicz-Lomott, K. Łyskawa, 2015, Ubezpieczenia upraw, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy” nr 12  
 2. M. Janowicz-Lomott, K. Łyskawa, 2015, Specyficzne wyzwania, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy” nr 11  
 3. M. Janowicz-Lomott, 2015, Dobre praktyki europejskie służące rozwojowi i wzmacnianiu towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, Instytut Sobieskiego, Warszawa,  ISBN 978-83-935407-7-8
 4. M. Janowicz-Lomott, K. Łyskawa, 2014, Prezydent USA stawia na zarządzanie ryzykiem, „Top Agrar Polska” 2014, nr 10
 5. M. Janowicz-Lomott, K. Łyskawa,  M. „Zagórski, 2013, Modyfikacja systemu ubezpieczeń upraw w Polsce, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Warszawa, ISBN: 978-83-933439-7-3
 6. M. Janowicz-Lomott, 2013, Szanse i zagrożenia regulacji europejskich (w:) Senat RP, Szanse i bariery dla rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych na przykładzie rolnictwa, Senat RP i Spółdzielczy Instytut Wydawniczy, Warszawa-Sopot, 2013-2014, ISBN 978-83-932563-9-6